Skoči na vsebino

RADIOAKTIVNO ONESNAŽENJE ŽIVIL

 

Slovenska zakonodaja

 • Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe  o izvajanju uredb Sveta (ES) in uredb Komisije (ES)o radioaktivnem onesnaženju živil in krme, (Uradni list RS, št. 38/10)
 • Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti,  (Uradni list RS, št. 67/0224/0350/03-uradno prečiščeno besedilo46/04102/04-uradno prečiščeno besedilo)
 • Uredba o mejnih dozah, radioaktivni kontaminaciji in intervencijskih nivojih (Uradni list RS, št. 49/04)
 • Pravilnik o monitoringu radioaktivnosti (Uradni list RS, št. 20/0797/09)
 • Odredba o določitvi organizacij združenega dela, ki preizkušajo živila,  (Ur.I. SRS, št. 25/1988, 39/1988, 25/1989, RS, št. 46/1990)

 

Evropska zakonodaja

 

Uredbe: 

 • Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 297/2011 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo iz Japonske ali so od tam poslani, po nesreči v jedrski elektrarni Fukušima s spremembami
 • Uredba Komisije (ES) št. 1609/2000 z dne 24. julija 2000 o določitvi seznama proizvodov, ki so izvzeti iz uporabe Uredbe Sveta (EGS) št. 737/90 o pogojih, ki urejajo uvoz kmetijskih proizvodov, ki izvirajo iz tretjih držav po nesreči v jedrski elektrarni Černobil
 • Uredba Komisije (ES) št. 1661/1999 z dne 27. julija 1999 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 737/90 o pogojih, ki urejajo uvoz kmetijskih proizvodov, ki izvirajo iz tretjih držav po nesreči v jedrski elektrarni Černobil, spremenjena z: Uredba Komisije (ES) št. 1608/2002 z dne 10. septembra 2002 o spremembi Uredbe (ES) št. 1661/1999 glede seznama carinskih uradov, ki dovoljujejo prijavo proizvodov za sprostitev v prost promet v Skupnosti, Uredba Komisije (ES) št. 1621/2001 z dne 8. avgusta 2001 o spremembi Uredbe (ES) št. 1661/1999 glede izvoznega potrdila, ki se zahteva za kmetijske proizvode, ter seznama carinskih uradov, ki dovolijo prijavljanje proizvodov za sprostitev v prosti promet v Skupnosti, prečiščeno besedilo: Commission Regulation (EC) No 1661/1999 of 27 July 1999 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 737/90 on the conditions governing imports of agricultural products originating in third countries following the accident at the Chernobyl nuclear power-station
 • Uredba Sveta (EGS) št. 737/90 z dne 22. marca 1990 o pogojih, ki urejajo uvoz kmetijskih proizvodov, ki izvirajo iz tretjih držav po nesreči v jedrski elektrarni Černobil, spremenjena z: Uredba Sveta (ES) št. 806/2003 z dne 14. aprila 2003 o prilagoditvi določb gleode odborov, ki pomagajo Komisiji pri uresničevanju njenih izvedbenih pooblastil, predvidenih v aktih Sveta, ki se sprejemajo v postopku posvetovanja (kvalificirana večina), Sklepu 1999/468/ES, Uredba Sveta (ES) št. 616/2000 z dne 20. marca 2000 o spremembi Uredbe (EGS) št. 737/90 o pogojih, ki urejajo uvoz kmetijskih proizvodov, ki izvirajo iz tretjih držav po nesreči v jedrski elektrarni Černobil, Council Regulation (EC) No 686/95 of 28 March 1995 extending Regulation (EEC) No 737/90 on the conditions governing imports of agricultural products originating in third countries following the accident at the Chernobyl nuclear power-station, prečiščeno besedilo: Uredba Sveta (EGS) št. 737/90 z dne 22. marca 1990 o pogojih, ki urejajo uvoz kmetijskih proizvodov, ki izvirajo iz tretjih držav po nesreči v jedrski elektrarni Černobil 
 • Uredba Sveta (EGS) št. 2219/89 z dne 18. julija 1989 o posebnih pogojih za izvoz živil in krme po jedrski nesreči ali kakršnikoli drugi radiološki nevarnosti
 • Uredba Komisije (EURATOM) št. 944/89 z dne 12. aprila 1989 o določitvi maksimalne dovoljene ravni radioaktivne kontaminacije manj pomembnih živil po jedrski nesreči ali kakršni koli drugi radiološki nesreči
 • Uredba Sveta (EURATOM) št. 3954/87 z dne 22. decembra 1987 o najvišji dovoljeni stopnji radioaktivnega onesnaženja živil in krme po jedrski nesreči ali kateri koli drugi radiološki nevarnosti, spremenjena z: Uredba sveta (EURATOM) št. 2218/89 z dne 18. julija 1989 o spremembi Uredbe (Euratom) št. 3954/87 o maksimalnih dovoljenih ravneh radioaktivne kontaminacije živil in krme po jedrski nesreči ali kakršnikoli drugi radiološki nesreči, prečiščeno besedilo: Council Regulation (Euratom) No 3954/87 of 22 December 1987 laying down maximum permitted levels of radioactive contamination of foodstuffs and of feedingstuffs following a nuclear accident or any other case of radiological emergency 
 • Uredba Sveta (Euratom) št. 1493/93 z dne 8. junija 1993 o pošiljkah radioaktivnih snovi med državami članicami
 • Uredba Komisije (EURATOM) št. 770/90 z dne 29. marca 1990 o določitvi najvišje dovoljene ravni radioaktivne kontaminacije krme po jedrski nesreči ali kakršni koli drugi radiološki nevarnosti
 • Uredba Sveta (ES) št. 733/2008 z dne 15. julija 2008 o pogojih, ki urejajo uvoz kmetijskih proizvodov, ki izvirajo iz tretjih držav po nesreči v jedrski elektrarni Černobil, spremenjena z: Uredba Sveta (ES) št. 1048/2009 z dne 23. oktobra 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 733/2008 o pogojih, ki urejajo uvoz kmetijskih proizvodov, ki izvirajo iz tretjih držav po nesreči v jedrski elektrarni Černobil

Odločbe:  

 • Odločba Sveta št. 87/600 z dne 14. decembra 1987 o ureditvah Skupnosti za pospešeno izmenjavo informacij ob radiološkem izrednem dogodku

Priporočila:

 • Priporočilo Komisije 2006/715/Euratom z dne 23. oktobra 2006 o prilagoditvi Priporočila 2000/473/Euratom o uporabi člena 36 Pogodbe Euratom o nadzoru stopnje radioaktivnosti v okolju za namene ocenjevanja izpostavljenosti prebivalstva kot celote zaradi pristopa Bolgarije in Romunije