Skoči na vsebino

GENSKO SPREMENJENI ORGANIZMI

SLOVENSKA ZAKONODAJA NA PODROČJU GSO

 • Zakon o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi (ZRGSO) (Uradni list RS, št. 23/05 UPB, 21/10) ter podzakonski predpisi
 • Zakon o krmi (Zkmi-1) (Uradni list RS, št. 127/06
 • Zakon o soobstoju gensko spremenjenih rastlin z ostalimi kmetijskimi rastlinami (ZSGSROKR) (Uradni list RS, št. 41/09)
 • Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (ZZUZIS) (Uradni list RS, št. (52/00, 42/02, 47/04)
 • Zakon o semenskem materialu kmetijskih rastlin (ZSMKR) (Uradni list RS, št. 25/05-UPB, 41/09)
 • Uredba o izvajanju Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) o gensko spremenjenih živilih in krmi in Uredbe (ES) o sledljivosti in označevanju gensko spremenjenih organizmov ter sledljivost živil in krme, izdelanih iz gensko spremenjenih organizmov (Uradni list RS, št. 84/05, 38/2010)
 • Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o čezmejnem gibanju gensko spremenjenih organizmov, (Uradni list RS, št. 72/05, 38/10)
 • Uredba o podrobnih ukrepih za pridelavo gensko spremenjene koruze (Uradni list RS, št. 12/10)
 • Uredba  o določitvi prispevka za pridelavo gensko spremenjenih rastlin in odškodnin za nenamerno prisotnost gensko spremenjenih organizmov v gensko nespremenjenih rastlinah in pridelkih (Uradni list RS, št. 12/10)
 • Pravilnik o registru pridelovalcev gensko spremenjenih rastlin (Uradni list RS, št. 9/10)
 • Pravilnik o strokovnem usposabljanju in preverjanju znanja s področja pridelave in ravnanja z gensko spremenjenimi rastlinami (Uradni list RS, št. 6/2011)
 • Zakon o ratifikaciji Kartagenskega protokola o biološki varnosti h Konvenciji o biološki raznovrstnosti (MKPBV) (Uradni lis RS, št. 23/02, 14/08, 15/08)
 • Zakon o soobstoju gensko spremenjenih rastlin z ostalimi kmetijskimi rastlinami - ZSGSROKR (Uradni list RS, št. 41/2009)

ZAKONODAJA EVROPSKE UNIJE NA PODROČJU GSO

 

-       Uredba (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o gensko spremenjenih živilih in krmi

-       Spremenjena z:

-       Uredbo (ES) št. 298/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 1829/2003 o gensko spremenjenih živilih in krmi glede Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil

-       Uredba Komisije (ES) št. 1981/2006 z dne 22. decembra 2006 o podrobnih pravilih za izvajanje člena 32 Uredbe (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta glede referenčnega laboratorija Skupnosti za gensko spremenjene organizme

-       Uredba Komisije (ES) št. 641/2004 z dne 6. aprila 2004 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vlogo za odobritev novih gensko spremenjenih živil in krme, uradnim obvestilom o obstoječih proizvodih in naključni ali tehnično neizogibni navzočnosti gensko spremenjene snovi, ki je prejela ugodno oceno tveganja

-       Uredba (ES) št. 1830/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o sledljivosti in označevanju gensko spremenjenih organizmov ter sledljivosti živil in krme, proizvedenih iz gensko spremenjenih organizmov, ter o spremembi Direktive 2001/18/ES

-       Uredba Komisije (ES) št. 65/2004 z dne 14. januarja 2004 o vzpostavitvi sistema za razvijanje in dodeljevanje posebnih identifikatorjev za gensko spremenjene organizme

-       Uredba Sveta (ES) št. 834/2007 z dne 28. junija 2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov in razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 2092/91

-        Uredba (EK) št. 619/2011 o določitvi metod vzorčenja in analitskih metod za uradni nadzor krme glede prisotnosti gensko spremenjene snovi, za katero je bil začet postopek odobritve ali je odobritev zanjo potekla

-        Uredba (ES) št. 1946/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. julija 2003 o čezmejnem gibanju gensko spremenjenih organizmov

-        Direktiva 2001/18 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. marca 2001 o namernem sproščanju gensko spremenjenih organizmov v okolje in razveljavitvi Direktive Sveta 90/220/EGS

-        Direktiva Sveta 2002/53/ES z dne 13. junija 2002 o skupnem katalogu sort poljščin

-        Posamezne odločbe za specifičen GSO, so objavljene tudi v EU Registru gensko spremenjene hrane in krme

-        2011/884/EU: Izvedbeni sklep Komisije z dne 22. decembra 2011 o izrednih ukrepih glede nedovoljenega gensko spremenjenega riža v riževih proizvodih s poreklom iz Kitajske in razveljavitvi Odločbe 2008/289/ES

-        2008/162/ES: Odločba Komisije z dne 26. februarja 2008 o spremembi Odločbe 2006/601/ES o izrednih ukrepih glede nedovoljenega gensko spremenjenega organizma LL RICE 601 v riževih proizvodih (notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 743)

-        Priporočila Komisije o  smernicah za razvoj nacionalnih ukrepov za soobstoj, ki bi preprečili nenamerno prisotnost GSO v konvencionalnih in ekoloških pridelkih (2010/C 200/01)

-        Priporočilo komisije št. 787/2004 z dne 4. oktobra 2004 o tehničnih navodilih za vzorčenje in odkrivanje gensko spremenjenih organizmov, v obliki proizvodov ali vsebovanih v proizvodih v okviru uredbe (ES) št. 1830/2003

 

 

MEDNARODNI PROTOKOLI NA PODROČJU GSO