Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

KRMA

Posodobljeno 27.9.2018

 1.    Nacionalna zakonodaja

•    Zakon o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05, 90/12 – ZdZPVHVVR)
•    Zakon o krmi (Uradni list RS, št. 127/06, 90/12 – ZdZPVHVVR)
•    Zakon o varstvu pred ionizirajočim sevanjem in jedrski varnosti–UPB2 (Uradni list RS, št. 102/04)
•    Zakon o spremembah in dopolnitvah določenih zakonov na področju varne hrane, veterinarstva in varstva rastlin (ZdZPVHVVR) (Uradni list RS, št. 90/12)
•    Uredba o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 58/03 in spremembe)
•    Podzakonski akti, izdani na podlagi naštetih zakonov:

- Pravilnik o pogojih za zagotavljanje varnosti krme (Uradni list RS, št. 58/11, 35/14)
- Pravilnik o registraciji in odobritvi obratov nosilcev dejavnosti na področju krme (Uradni list RS, št. 50/15, 67/15)
- Pravilnik o pogojih za proizvodnjo, promet in uporabo medicirane krme (Uradni list RS, št. 114/03 in 25/04)
- Pravilnik o uradnem nadzoru krme neživalskega izvora pri uvozu iz tretjih držav (Uradni list RS, št. 81/07, 5/10 in 50/15)
- Pravilnik o krmnih dodatkih (Uradni list RS, št. 110/09, 69/10 in 43/11)
- Pravilnik o uradnih vzorcih in vzorcih za dopolnilno izvedensko mnenje na področju veterinarstva (Uradni list RS, št 107/07)
- Pravilnik o krmi za posebne prehranske namene (Uradni list RS, št 43/15)
- Pravilnik o izjemni uporabi zdravil za zdravljenje živali in evidencah o zdravljenju živali (Uradni list RS, št. 53/06)
-  Pravilnik o določitvi kategorij posamičnih krmil, ki se lahko uporabljajo pri označevanju hrane za hišne živali (UL RS, št. 62/13)
- Pravilnik o monitoringu radioaktivnosti (Uradni list RS, št. 20/07 in 97/09)
- Pravilnik o ostankih pesticidov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih (Uradni list RS, št. 84/04, 108/07 in 16/09)
- Uredba o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora (Uradni list RS, št. 16/09 in 40/10)
- Uredba o izvajanju Uredb Evropske skupnosti glede krme in uradnega nadzora nad krmo (Uradni list RS, št. 120/05)
- Uredba o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede uradnega nadzora in obveznosti nosilcev dejavnosti v primarni proizvodnji živil in krme (Uradni list RS, št. 120/05)
- Uredba o izvajanju uredb Sveta (ES) in uredb Komisije (ES) o radioaktivnem onesnaženju živil in krme (Uradni list RS, št. 52/06 in 38/10)


2.    Predpisi Evropske unije

- Uredba (ES) št. 183/2005 o zahtevah glede higiene krme (UL L št. 35/2005), z vsemi dopolnitvami
- Uredba Komisije (ES) št. 141/2007 o zahtevi za odobritev v skladu z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 183/2005 obratov nosilcev dejavnosti poslovanja s krmo, ki proizvajajo ali dajejo na trg krmne dodatke kategorije »kokcidiostatiki in histomonostatiki« (UL L  št. 43/2007),  z vsemi dopolnitvami
- Uredba (ES) št. 178/2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L št. 31/2002), z vsemi dopolnitvami
- Uredba (ES) št. 1831/2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali (UL L št. 268/2003), z vsemi dopolnitvami
- Uredba Komisije (EU) št. 892/2010 o statusu nekaterih proizvodov glede krmnih dodatkov, ki spadajo na področje uporabe Uredbe (ES) št. 1831/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 266/2010)
-  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 451/2012 o umiku s trga nekaterih krmnih dodatkov, ki spadajo v funkcionalno skupino silirni dodatki (UL L št. 140/2012)
-   Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 81/2012 o zavrnitvi dovoljenja za Lactobacillus pentosus (DSM 14025) kot krmnega dodatka (UL L 29/2012)
- Izvedbena uredba Komisije 230/2013/EU o umiku s trga nekaterih krmnih dodatkov, ki spadajo v skupino aromatičnih snovi in snovi za spodbujanje teka (UL L 80/2013)
- Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1399 o zavrnitvi izdaje dovoljenja za pripravek iz Bacillus toyonensis (NCIMB 14858) (prej Bacilus cereus var. toyoi NCIMB 40112/CNCM I-1012) kot krmni dodatek za govedo za pitanje, kunce za pitanje, piščance za pitanje,  (odstavljene) pujske, prašiče za pitanje, svinje za razplod in teleta za vzrejo, o preklicu dovoljenj za pripravek iz Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112/CNCM I-1012) kot krmni dodatek za purane za pitanje in plemenske samice kuncev ter o spremembi uredb (ES)  št. 256/2002, (ES) št. 1453/2004, (ES) št. 255/2005, (ES) št. 1200/2005 in razveljavitvi uredb (ES) št. 166/2008, (ES) št. 378/2009 in Izvedbene uredbe (EU) 288/2013 (UL L 217/2015)
- Izvedbena uredba Komisije 754/2014/EU o zavrnitvi izdaje dovoljenja za Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30068) in Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30044) kot krmnih dodatkov (UL L 205/2014)

- Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/962 o začasnem preklicu dovoljenja za etoksikvin kot krmni dodatek za vse živalske vrste in kategorije (UL L 145/2017)

- Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1145 o umiku s trga nekaterih krmnih dodatkov, dovoljenih v skladu z direktivama Sveta 70/524/EGS in 82/471/EGS, ter razveljavitvi zastarelih določb o odobritvi navedenih krmnih dodatkov (UL L 166/2017)

- Izvedbena uredba Komisije183/2018/EU o zavrnitvi dovoljenja za formaldehid kot krmni dodatek iz funkcionalnih skupin konzervansov in pospeševalcev higienskih razmer (UL L 24/2018)

-  Izvedbena uredba Komisije 1254/2018/EU o zavrnitvi dovoljenja za riboflavin (80%), ki ga proizvaja Bacillus subtilis KCCM-10445, kot krmni dodatek iz funkcionalne skupine vitaminov, provitaminov in kemijsko natančno definiranih snovi s podobnimi učinki (UL L 237/2018)
- Uredba (ES) št. 882/2004 o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali (UL L št. 165/2004), z vsemi dopolnitvami
- Uredba (ES) št. 767/2009 o dajanju krme v promet in njeni uporabi, spremembi Uredbe (ES) št. 1831/2003 Evropskega parlamenta in Sveta in razveljavitvi Direktive Sveta 79/373/EGS, Direktive Komisije 80/511/EGS, direktiv Sveta 82/471/EGS, 83/228/EGS, 93/74/EGS, 93/113/ES in 96/25/ES ter Odločbe Komisije 2004/217/ES (UL L št. 229/2009), z vsemi dopolnitvami
- Uredba Komisije 68/2013/EU o katalogu posamičnih krmil (UL L 29/2013), z vsemi dopolnitvami
- Direktiva Komisije 2008/38/ES o uvedbi seznama predvidenih vrst uporabe krme za posebne prehranske namene (UL L 62/2008), z vsemi dopolnitvami
- Direktiva Evropskega Parlamenta in Sveta št. 2002/32/ES o nezaželenih snoveh v živalski krmi (UL L 140/2002), z vsemi dopolnitvami
- Uredba (ES) št. 152/2009 o določitvi metod vzorčenja in analitskih metod za uradni nadzor krme (UL L 54/2009), z vsemi dopolnitvami
- Uredba Komisije (EU) št. 16/2011 o določitvi izvedbenih ukrepov za sistem hitrega obveščanja za živila in krmo (UL L 6/2011)
- Uredba  št. 396/2005 o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora ter spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS (UL L  70/2005), z vsemi dopolnitvami
- Direktiva Komisije 98/68/ES o določitvi standardnega dokumenta iz prvega odstavka člena 9 člena Direktive Sveta 95/53/ES in nekaterih predpisov za preglede krme pri uvozu iz tretjih držav (UL L 261/1998)
-    Uredba Komisije 669/2009/ES o izvajanju Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta glede poostrenega uradnega nadzora pri uvozu nekatere krme in nekaterih živil neživalskega izvora ter spremembi Odločbe 2006/504/ES  (UL L 194/2009), z vsemi dopolnitvami

- Odločba Komisije 805/2002/ES o varstvenih ukrepih glede iz Ukrajine uvoženih proizvodov živalskega izvora za prehrano živali (UL L 278/2002)
- Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 2015/175 o določitvi posebnih pogojev, ki se uporabljajo za uvoz gume guar, s poreklom ali poslane iz Indije, zaradi tveganj onesnaženja s pentaklorofenolom in dioksini (UL L 30/2015)
-    Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/6 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo iz Japonske ali so od tam poslani, po nesreči v jedrski elektrarni Fukušima  ter razveljavitvi Izvedbene uredbe (EU) 322/2014 (UL L  3/2016), z vsemi dopolnitvami
-    Odločba Komisije 2002/994/ES o nekaterih zaščitnih ukrepih v zvezi z proizvodi živalskega izvora, uvoženimi iz Kitajske (UL L 348/2002), z vsemi dopolnitvami
-    Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 884/2014 o uvedbi posebnih pogojev, ki urejajo uvoz nekatere krme in živil iz nekaterih tretjih držav, zaradi tveganja onesnaženja z aflatoksini ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1152/2009 (UL L 242/2014), z vsemi dopolnitvami
- Priporočilo Komisije 2006/576/ES o prisotnosti deoksinivalenola, zearalenona, ohratoksina A, toksinov T-2 in HT-2 ter fumonizinov v proizvodih, namenjenih za krmo (UL L 229/2006), z vsemi dopolnitvami
- Priporočilo Komisije 2006/583/ES o preprečevanju in zmanjšanju prisotnosti toksinov iz rodu Fusarium v žitu in žitnih izdelkih (UL L 234/2006)
- Priporočilo Komisije 2013/165/EU o prisotnosti toksinov T-2 in HT-2 v žitih in žitnih proizvodih (UL L 91/2013)
- Priporočilo Komisije 2004/704/ES o spremljanju ravni prisotnosti dioksinov in dioksinom podobnih polikloriranih bifenilov v krmi (UL L 321/2004)
- Priporočilo Komisije 2013/711/EU o zmanjšanju prisotnosti dioksinov, furanov in PCB-jev v krmi in živilih (UL L 323/2013)
- Priporočilo Komisije 2011/25/EU o določitvi smernic za ločevanje med posamičnimi krmili, krmnimi dodatki, biocidnimi pripravki in zdravili za uporabo v veterinarski medicini (UL L 11/2011)
- Priporočilo Komisije 2012/154/EU o spremljanju prisotnosti alkaloidov rožička v krmi in hrani (UL L 77/2012) 

- Priporočilo Komisije 2016/1110/EU o spremljanju prisotnosti niklja v krmi (UL L 183/2016)

- Obvestilo Komisije (2018/C 133/02) Smernice za uporabo živil, ki niso več namenjena prehrani ljudi, v krmi (UL L št. C133/2018)                                                                                                                         


1 Seznam zakonodaje ne vključuje:
-    zakonodaje  s področja GMO krme
-  zakonodaje s področja TSE in ŽSP zakonodaje (specifične zahteve za krmo živalskega izvora)
-    zakonodaje na področju ekološke krme (› MKGP ›Direktorat za kmetijstvo)
-  EU predpisov s katerimi je bilo izdano dovoljenje posameznim proizvodom kot krmnim dodatkom za dajanje na trg in uporabo v EU.

Povezava na EU register dovoljenih krmnih dodatkov: (http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedadditives/comm_register_feed_additives_1831-03.pdf)