Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ZAKON

Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 45/2001, 45/2004-ZdZPKG, 86/2004, 61/2006-ZDru-1, 40/2007, 62/2007-ZZVR-1-UPB2, 36/2010 in 40/14 - ZIN-B) - glej PISRS

Neuradno prečiščeno besedilo

Z 28. junijem 2006 prenehajo veljati 2., 4. in 5. alinea drugega odstavka 69. člena, prvi in tretji odstavek 70. člena in 71. člen tega zakona. glej Zakon o društvih [ZDru-1] (Uradni list RS, št. 61/06)


Od 1. maja 2004 poleg nacionalne zakonodaje na področju zdravstvenega varstva rastlin uporabljamo v Sloveniji neposredno predpise Evropske skupnost. To je omogočila sprememba Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 45/01 in 52/02 - ZDU-1, 86/04 - ZZVR-1A), narejena z Zakonom o spremembah, dopolnitvah in razveljavitvi določenih zakonov na področju kmetijstva in gozdarstva (Uradni list RS, št. 45/04), ki je vstopil v veljavo s 30. aprilom 2004.

 

Na podlagi spremenjenega zakona je s 1. majem 2004 pričel veljati tudi Pravilnik o ukrepih in postopkih za preprečevanje vnosa in širjenja škodljivih organizmov rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov (Uradni list RS, št. 31/04). Pravilnik in odločbe komisije, ki jih navaja, določajo sezname rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, ki so predmet fitosanitarnega nadzora v skladu z direktivo 2000/29/ES.

 

Sprememba zakona je prinesla novo dimenzijo nadzora vnosa in premeščanja, ki z vstopom Slovenije v Evropsko skupnost zajema celotno območje Evropske skupnosti in ne le ozemlja Republike Slovenije, zato je od 1. maja 2004 veljavna tudi sprememba pravilnika o rastlinskem potnem listu (Pravilnik o pogojih za registracijo imetnikov določenih rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov za namene zdravstvenega varstva rastlin, in o pogojih za izdajanje rastlinskih potnih listov, Uradni list RS, št. 93/01, 117/02, 131/03 in 48/04).

 

Ta zakon določa zdravstveno varstvo rastlin; biotično varstvo rastlin; pridobivanje, izmenjavo podatkov in informacijski sistem; stroške in odškodnine; javno službo zdravstvenega varstva rastlin; določa organe, ki so odgovorni za uresničevanje tega zakona in inšpekcijsko nadzorstvo ter ureja ukrepe in obveznosti v zvezi s pojavom, preprečevanjem vnosa in širjenja ter zatiranjem škodljivih organizmov na rastlinah, rastlinskih proizvodih in nadzorovanih predmetih.

 

 

 

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati:

  • zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 82/94, 8/2000 - ZUT, 11/2001 - ZFfS);
  • tarifna številka 52 iz IX. poglavja Taksne tarife Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 8/2000, 44/2000, 81/2000 in 33/2001 - ZVet-1);
  • pravilnik o kriterijih za podelitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju kmetijstva, gozdarstva, lovstva, ribištva, veterinarstva ali prehrane, v delu, ki se nanaša na varstvo rastlin (Uradni list RS, št. 52/98 in 60/98).

Z dnem uveljavitve tega zakona se prenehajo uporabljati:

  • odredba o območjih, ki so okužena s karantenskimi boleznimi in škodljivci (Uradni list SFRJ, št. 67/78),
  • odlok o zatiranju prosene (koruzne) vešče na območju SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 20/78),
  • odlok o obveznem uničevanju češminovega grma ter divjega oziroma podivjanega hmelja (Uradni list SRS, št. 20/78),
  • uredba o območjih, na katerih je dovoljeno gojiti ribez in zeleni bor (Uradni list SRS, št. 4/78).