Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

EVROPSKA ZAKONODAJA

► ŠKODLJIVI ORGANIZMI

 • UREDBA (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, spremembi uredb (EU) št. 228/2013, (EU) št. 652/2014 in (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 69/464/EGS, 74/647/EGS, 93/85/EGS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES in 2007/33/ES (UL L št. 317, 23. november 2016). Uredba se začne uporabljati 14. decembra 2019.
 • DIREKTIVA SVETA 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti (1. april 2018, prečiščeno besedilo)
 • IZVEDBENA DIREKTIVA KOMISIJE (EU) 2019/523 z dne 21. marca 2019 o spremembi prilog I do V k Direktivi Sveta 2000/29/ES o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti (UL L 86, 28. marec 2019, besedilo). Sprememba prilog se začne uporabljati 1. septembra 2019.

OCENE TVEGANJA ZELO TVEGANIH RASTLIN, RASTLINSKIH PROIZVODOV IN DRUGIH PREDMETOV

 • IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/2018 z dne 18. decembra 2018 o določitvi posebnih pravil v zvezi s postopkom, ki ga je treba upoštevati za izvedbo ocene tveganja zelo tveganih rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov v smislu člena 42(1) Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 323/7, 19. december 2018, besedilo). Uredba se začne uporabljati 14. decembra 2019.

SEZNAM ZELO TVEGANIH RASTLIN

 • IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/2019 z dne 18. decembra 2018 o začasnem seznamu zelo tveganih rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih predmetov v smislu člena 42 Uredbe (EU) 2016/2031 in seznamu rastlin, za katere se pri vnosu v Unijo ne zahteva fitosanitarno spričevalo, v smislu člena 73 navedene uredbe (UL L 323/10, 19. december 2018, besedilo). Uredba se začne uporabljati 14. decembra 2019.

► URADNO OBVEŠČANJE O NAVZOČNOSTI ŠKODLJIVIH ORGANIZMOV

 • IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE 2014/917/EU z dne 15. decembra 2014 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Direktive Sveta 2000/29/ES glede uradnega obveščanja o navzočnosti škodljivih organizmov in ukrepih, ki jih sprejmejo ali nameravajo sprejeti države članice (UL L 360, 17. december 2014, besedilo)

►URADNI NADZOR

 • UREDBA (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi uporaba zakonodaje o živilih in krmi, pravil o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih, ter o spremembi uredb (ES) št. 999/2001, (ES) št. 396/2005, (ES) št. 1069/2009, (ES) št. 1107/2009, (EU) št. 1151/2012, (EU) št. 652/2014, (EU) 2016/429 in (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, uredb Sveta (ES) št. 1/2005 in (ES) št. 1099/2009 ter direktiv Sveta 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES in 2008/120/ES ter razveljavitvi uredb (ES) št. 854/2004 in (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 89/608/EGS, 89/662/EGS, 90/425/EGS, 91/496/EGS, 96/23/ES, 96/93/ES in 97/78/ES ter sklepa Sveta 92/438/EGS (Uredba o uradnem nadzoru) (UL L 95, 7. april 2017, besedilo)
 • IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/66 z dne 16. januarja 2019 o pravilih glede enotnih praktičnih ureditev za izvajanje uradnega nadzora rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, da se preveri skladnost s pravili Unije o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, ki se uporabljajo za navedeno blago (UL L 15, 17. januar 2019, besedilo)

► REFERENČNI LABORATORIJI EVROPSKE UNIJE ZA ŠKODLJIVE ORGANIZME

 • IZVEDBENA UREDBA  KOMISIJE (EU) 2019/530 z dne 27. marca 2019 o določitvi referenčnih laboratorijev Evropske unije za škodljive organizme rastlin, in sicer insekte in pršice, ogorčice, bakterije, glive in oomicete, viruse, viroide in fitoplazme (UL L 88, 29. marec 2019, besedilo)
 • DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/631 z dne 7. februarja 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta z ustanovitvijo referenčnih laboratorijev Evropske unije za škodljive organizme rastlin (UL L 105, 25. april 2018, besedilo)

►EU SREDSTVA

 • UREBA (EU) št. 652/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o določbah za upravljanje odhodkov v zvezi s prehransko verigo, zdravjem in dobrobitjo živali ter v zvezi z zdravjem rastlin in rastlinskim razmnoževalnim materialom, spremembi direktiv Sveta 98/56/ES, 2000/29/ES in 2008/90/ES, uredb (ES) št. 178/2002, (ES) št. 882/2004 in (ES) št. 396/2005 Evropskega parlamenta in Sveta, Direktive 2009/128/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi sklepov Sveta 66/399/EGS in 76/894/EGS ter Odločbe Sveta 2009/470/ES (27. junij 2014, besedilo)
 • IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) št. 2016/159 z dne 4. februarja 2016 o določitvi postopkov za predložitev vlog za nepovratna sredstva in zahtevkov za plačilo ter povezanih informacij glede nujnih ukrepov v zvezi s škodljivimi organizmi na rastlinah iz Uredbe (EU) št. 652/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (6. februar 2016, besedilo)

► STALNI ODBOR ZA RASTLINE, ŽIVALI, HRANO IN KRMO

 • UREDBA (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije - Uredba o komitologiji (UL L 55, 28. februar 2011, besedilo)

 

► RAZISKOVALNO DELO S ŠKODLJIVIMI ORGANIZMI

 • DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/829 z dne 14. marca 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, da lahko države članice dovolijo začasna odstopanja za namene uradnega testiranja, znanstvene ali izobraževalne namene, poskuse, izbore sort ali žlahtnjenje (UL L št. 137, 23. maj 2019, besedilo)
 • DIREKTIVA KOMISIJE 2008/61/ES z dne 17. junija 2008 o določitvi pogojev, pod katerimi je mogoče nekatere škodljive organizme, rastline, rastlinske proizvode in druge predmete, iz Prilog I do V Direktive Sveta 2000/29/ES, vnesti ali jih premeščati znotraj Skupnosti oziroma na nekaterih njenih varovanih območjih v preskusne ali znanstvene namene in za delo pri žlahtnjenju (UL L 158, 18. junij 2008, besedilo)

► MEJNA VSTOPNA MESTA

 • UREDBA KOMISIJE (ES) št. 997/2002 z dne 11. junija 2002, o podrobnih pravilih za izvajanje določb glede dodelitve finančnih prispevkov Skupnosti za države članice z namenom krepitve infrastrukture za zdravstvene preglede rastlin in rastlinskih proizvodov iz tretjih držav (UL L 152, 12. junij 2002, besedilo)
 • ODLOČBA KOMISIJE 2006/885/ES z dne 6. decembra 2006 o finančnem prispevku Skupnosti za leto 2006 za kritje izdatkov, ki so nastali v Belgiji in Nemčiji za boj proti organizmom, škodljivim za rastline ali rastlinske proizvode (UL L 341, 7. december 2006, besedilo)

► FITOSANITARNI UKREPI

 

Aromia bungii Faldermann

Spodoptera frugiperda (Smith)

 • IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2018/638 z dne 23. aprila 2018 o vzpostavitvi nujnih ukrepov za preprečevanje vnosa škodljivega organizma Spodoptera frugiperda (Smith) v Unijo in njegovega širjenja znotraj Unije (UL L 105, 25. april 2018, besedilo)

Anoplophora glabbripennis (Motschulsky)

 • IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE 2015/893 z dne 9. junija 2015 o ukrepih za preprečevanje vnosa vrste Anoplophora glabripennis (Motschulsky) v Unijo in njenega širjenja v Uniji (UL L 146, 11. junij 2015, besedilo)

Xylella fastidiosa (Well et Raju)

 • prečiščeno besedilo(11. oktober 2018)
 • IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE 2018/1511 z dne 9. oktobra 2018 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2015/789 glede ukrepov za preprečevanje vnosa organizma Xylella fastidiosa (Wells et al.) v Unijo in njegovega širjenja znotraj Unije (UL L 255, 11. oktober 2018)
 • IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE 2018/927 z dne 27. junija 2018 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2015/789 glede ukrepov za preprečevanje vnosa organizma Xylella fastidiosa (Wells et al.) v Unijo in njegovega širjenja znotraj Unije (UL L 164, 29. junij 2018)
 • IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE 2017/2352 z dne 14. decembra 2017 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2015/789 glede ukrepov za preprečevanje vnosa organizma Xylella fastidiosa (Wells et al.) v Unijo in njegovega širjenja znotraj Unije (UL L 336, 16. december 2017)
 • IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE 2016/764 z dne 12. maja 2016 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2015/789 glede ukrepov za preprečevanje vnosa organizma Xylella fastidiosa (Wells et al.) v Unijo in njegovega širjenja znotraj Unije (UL L 126, 14. maj 2016, besedilo)
 • IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE 2015/2417 z dne 17. decembra 2015 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2015/789 glede ukrepov za preprečevanje vnosa organizma Xylella fastidiosa (Wells et al.) v Unijo in njegovega širjenja znotraj Unije (UL L 333, 19. december 2015, besedilo)
 • IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE 2015/789 z dne 18. maja 2015 glede ukrepov za preprečevanje vnosa organizma Xylella fastidiosa (Wells et al.) v Unijo in njegovega širjenja znotraj Unije (UL L 125, 21. maj 2015, besedilo)

 

► LESEN PAKIRNI MATERIAL - Kitajska, nekatere tretje države

 • IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2018/1137 z dne 10. avgusta 2018 o nadzoru, zdravstvenih pregledih rastlin in ukrepih, ki jih je treba sprejeti za lesen pakirni material za prevoz blaga s poreklom iz nekaterih tretjih držav (UL L 205, 14. avgust 2018, besedilo, uporaba: 1. oktober 2018 - 30. junij 2020)
 • IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE 2017/728/EU z dne 20. aprila 2017 o spremembi Izvedbenega sklepa 2013/92/EU o nadzoru, zdravstvenih pregledih rastlin in ukrepih, ki jih je treba sprejeti za leseno embalažo, ki se dejansko uporablja pri prevozu določenega blaga s poreklom iz Kitajske (UL L 107, 25. april 2017, besedilo)
 • IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE 2015/474/EU z dne 18. marca 2015 o spremembi Izvedbenega sklepa 2013/92/EU o nadzoru, zdravstvenih pregledih rastlin in ukrepih, ki jih je treba sprejeti za leseno embalažo, ki se dejansko uporablja pri prevozu določenega blaga s poreklom iz Kitajske (UL L 76, 20. marec 2015, besedilo)
 • IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE 2013/92/EU z dne 18. februarja 2013 o nadzoru, zdravstvenih pregledih rastlin in ukrepih, ki jih je treba sprejeti za leseno embalažo, ki se dejansko uporablja pri prevozu določenega blaga s poreklom iz Kitajske (UL L 47, 20. februar 2013, besedilo, velja do 1. oktobra 2018)

 

Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc.

Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckerman in Kotthoff) Davis et al

 • DIREKTIVA KOMISIJE 93/85/EGS z dne 4. oktobra 1993 o obvladovanju krompirjeve obročkaste gnilobe (7. julij 2006, prečiščeno besedilo)
 • IZVEDBENI SKLEP 2015/1199 sklep Komisije z dne 17. julija 2015 o priznanju Bosne in Hercegovine kot nenapadene z organizmom Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckerman in Kotthoff) Davis et al. (UL L 194, 22. julij 2015, besedilo)
 • IZVEDBENI SKLEP 2012/219/EU sklep Komisije z dne 24. aprila 2012 o priznanju Srbije kot neokužene s Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckerman in Kotthoff) Davis et al. (UL L 114, 26. april 2012, besedilo)

Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

 

Phylosticta citricarpa

 • IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2019/449  z dne 18. marca 2019 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2016/715 o ukrepih v zvezi z nekaterim sadjem s poreklom iz nekaterih tretjih držav za preprečevanje vnosa škodljivega organizma Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa v Unijo in njegovega širjenja v Uniji (UL L 77, 20. marec 2019, besedilo)
 • IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE 2017/801 z dne 8. maja 2017 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2016/715 o ukrepih v zvezi z nekaterim sadjem s poreklom iz nekaterih tretjih držav za preprečevanje vnosa škodljivega organizma Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa v Unijo in njegovega širjenja v Uniji (UL L 120, 11. maj 2017, besedilo)
 • IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE 2016/715 z dne 11. maja 2016 o ukrepih v zvezi z nekaterim sadjem s poreklom iz nekaterih tretjih držav za preprečevanje vnosa škodljivega organizma Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa v Unijo in njegovega širjenja v Uniji (UL L 125, 13. maj 2016, besedilo) 

Thrips palmi Karny

 • ODLOČBA KOMISIJE 98/109/ESz dne 2. februarja 1998, s katero začasno pooblašča države članice za uvedbo nujnih ukrepov proti širjenju palmovega resarja Thripspalmi Karny iz Tajske (UL L 27, 3. februar 1998, besedilo)

Globodera rostochiensis Woll. in Globodera pallida Stone

Quadraspidiotus perniciosus Comst.

Cacoecimorpha pronubana Hb (sredozemski) in Epichoristodes acerbella (Walk.) Diak. (južnoafriški)

Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.

Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

Diabroticavirgifera Le Conte

 • IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE 2014/62/EU z dne 6. februarja 2014
  o razveljavitvi Odločbe 2003/766/ES o nujnih ukrepih za preprečevanje širjenja koruznega hrošča Diabrotica virgifera Le Conte v Skupnosti (7. februar 2014, besedilo)
 • PRIPOROČILO KOMISIJE 2014/63/EU z dne 6. februarja 2014
  glede ukrepov za obvladovanje koruznega hrošča Diabrotica virgifera virgifera Le Conte na območjih Unije, kjer je njegova navzočnost potrjena (UL L 38, 7. februar 2014, besedilo)
 • IZEDBENA DIREKTIVA KOMISIJE 2014/19/EU z dne 6. februarja 2014 o spremembi Priloge I k Direktivi Sveta 2000/29/ES o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti (UL L 38, 7. februar 2014, besedilo

Phytophthoraramorum Werres, De Cock & Man in 't Veldsp. nov.

 • IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE 2016/1967 z dne 8. novembra 2016 o spremembi člena 3 Odločbe 2002/757/ES o začasnih izrednih fitosanitarnih ukrepih za preprečevanje vnosa škodljivega organizma Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov. v Skupnost in njegovega širjenja v Skupnosti (10. november 2016, besedilo)
 • IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE 2013/782/ES z dne 18. decembra 2013 o spremembi Odločbe 2002/757/ES glede zahteve za izdajo fitosanitarnega spričevala v zvezi s škodljivim organizmom Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov. za žagan les brez lubja vrste Acer macrophyllum Pursh in iz rodu Quercus spp. L. s poreklom iz Združenih držav Amerike  (20. december 2013, besedilo)
 • ODLOČBA KOMISIJE 2002/757/ESz dne 19. septembra 2002 o začasnih izrednih fitosanitarnih ukrepih za preprečevanje vnosa škodljivega organizma Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in t Veldsp. nov. v Skupnost in njenega širjenja v Skupnosti (30. marec 2007, prečiščeno besedilo)

► Pepino mosaic virus

Dryocosmuskuriphilus Yasumatsu - razveljavljeno

 • IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE 2014/690/EU z dne 30. septembra 2014 o razveljavitvi Odločbe 2006/464/ES o začasnih nujnih ukrepih za preprečevanje vnosa vrste Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu v Skupnost in njenega širjenja v Skupnosti (UL L 288, 2. oktober 2014, besedilo)
 • ODLOČBA KOMISIJE 2006/464/ES z dne 27. junija 2006 o začasnih nujnih ukrepih za preprečevanje vnosa vrste Dryocosmuskuriphilus Yasumatsu v Skupnost in njenega širjenja v Skupnosti (UL L 183, 5. junij 2006, besedilo) - razveljavljena, glej Izvedbeni sklep Komisije 2014/690/EU (zgoraj)

Bursaphelenchusxylophilus (Steiner in Buhrer) Nickle et al.

 • IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2018/618 z dne 19. aprila 2018 o spremembi Izvedbenega sklepa 2012/535/EU o nujnih ukrepih za preprečevanje širjenja v Uniji borove ogorčice Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (UL L 102, 23. april 2018, besedilo)
 • IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2017/427 z dne 8. marca 2017 o spremembi Izvedbenega sklepa 2012/535/EU o nujnih ukrepih za preprečevanje širjenja v Uniji borove ogorčice Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (UL L 64, 10. marec 2017, besedilo)
 • IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2015/226 z dne 11. februarja 2015 o spremembi Izvedbenega sklepa 2012/535/EU glede opredelitve občutljivega lesa in ukrepov, ki jih je treba sprejeti na razmejenih območjih (UL L 37,13. februar 2015, besedilo)
 • IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE 2012/535/EU z dne 26. septembra 2012 o nujnih ukrepih za preprečevanje širjenja v Uniji borove ogorčice Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al.(UL L 266,2. oktober 2012, besedilo)

Rhynchophorusferrugineus (Olivier)

 • IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2018/490 z dne 21. marca 2018 o razveljavitvi Odločbe 2007/365/ES o nujnih ukrepih za preprečevanje vnosa Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) v Skupnost in njegovega širjenja v Skupnosti (UL L 81, 23. marec 2018)

 • ODLOČBA KOMISIJE 2007/365/ES z dne 25. maja 2007 o nujnih ukrepih za preprečevanje vnosa Rhynchophorusferrugineus (Olivier) v Skupnost in njegovega širjenja v Skupnosti (28. avgust 2010, prečiščeno besedilo)
 • SKLEP KOMISIJE 2010/467/EU z dne 17. avgusta 2010 o spremembi Odločbe 2007/365/ES glede občutljivih rastlin in ukrepov, ki jih je treba sprejeti, kadar se ugotovi prisotnost vrste Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

► Potato spindle tuber viroid

 • IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE 2015/749/ESz dne 7. maja 2015 o razveljavitvi Odločbe Komisije 2007/410/ES o ukrepih za preprečevanje vnosa viroida vretenatosti krompirjevih gomoljev v Skupnost in njegovega širjenja v Skupnosti (UL L 119, 12. maj 2015, besedilo)
 • ODLOČBA KOMISIJE 2007/410/ES z dne 12. junija 2007 o ukrepih za preprečevanje vnosa viroida vretenatosti krompirjevih gomoljev v Skupnost in njegovega širjenja v Skupnosti (UL L 155, 15. junij 2007, besedilo)

Gibberellacircinata Nirenberg & O’Donnell

 • ODLOČBA KOMISIJE 2007/433/ESz dne 18. junija 2007 o začasnih nujnih ukrepih za preprečevanje vnosa glive Gibberellacircinata Nirenberg & O’Donnell v Skupnost in njenega širjenja v Skupnosti (UL L 161, 22. junij 2007, besedilo)

Anoplophorachinensis (Forster)

 • IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE2012/138/EU z dne 1. marca 2012 o nujnih ukrepih za preprečevanje vnosa vrste Anoplophora chinensis (Forster) v Unijo in njenega širjenja v Uniji (UL L 64, 3. marec 2012, besedilo)
 • IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE 2014/356/EU z dne 12. junija 2014 o spremembi Izvedbenega sklepa 2012/138/EU glede pogojev za vnos določenih rastlin v Unijo in njihovo premeščanje znotraj Unije, da se prepreči vnos in širjenje vrste Anoplophora chinensis (Forster) (UL L 175, 14. junij 2014, besedilo)

Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix   subcrinita (Lec.) in Epitrix tuberis (Gentner)

 • IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE 2012/270/ES z dne 16. maja 2012 glede nujnih ukrepov za preprečevanje vnosa in širjenja znotraj Unije organizmov Epitrixcucumeris (Harris), Epitrixsimilaris (Gentner), Epitrixsubcrinita (Lec.) in Epitrixtuberis (Gentner) (UL L 132, 23. maj 2012, besedilo)
 • IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE 2018/5/EUz dne 3. januarja 2018 o spremembi Izvedbenega sklepa 2012/270/EU glede simpotomov organizmov Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix papa sp. n., Epitrix subcrinita (Lec.) in Epitrix tuberis (Gentner) ter glede vzpostavitve zadevnih razmejenih območij (UL L 2, 5. januar 2018, besedilo)
 • IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE 2016/1359/EU z dne 8. avgusta 2016 o spremembi Izvedbenega sklepa 2012/270/EU glede nujnih ukrepov za preprečevanje vnosa in širjenja znotraj Unije organizmov Epitrixcucumeris (Harris), Epitrixsimilaris (Gentner), Epitrixsubcrinita (Lec.) in Epitrixtuberis (Gentner) (UL L 215, 10. avgust 2016, besedilo)
 • IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE 2014/679/EU z dne 25. septembra 2014 o spremembi Izvedbenega sklepa 2012/270/EU glede obdobja njegove uporabe in glede premeščanja v obrate za pakiranje gomoljev krompirja s poreklom z območij, razmejenih zaradi preprečevanja širjenja znotraj Unije organizmov Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) in Epitrix tuberis (Gentner) (UL L 283, 27. september 2014, besedilo)

Pomacea (Perry)

Pseudomonas syringae pv. actinidae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto

 • IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE 2017/198/EU z dne 2. februarja 2017 o ukrepih za preprečevanje vnosa bakterije Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu in Goto v Unijo in njenega širjenja po Uniji (UL L 31, 4. februar 2017, besedilo)

► prepoved uvoza določenih plodov in zelenjave iz Indije

 • IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE 2014/237/EU z dne 24. aprila 2014 o ukrepih za preprečevanje vnosa škodljivih organizmov v Unijo in njihovega širjenja v Uniji, kar zadeva nekatero sadje in zelenjavo s poreklom iz Indije (UL L 125, 26. april 2014, besedilo)
 • IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE 2015/237/EU o spremembi Izvedbenega sklepa Komisije 2014/237/EU o ukrepih za preprečevanje vnosa škodljivih organizmov v Unijo in njihovega širjenja v Uniji, kar zadeva nekatero sadje in zelenjavo s poreklom iz Indije (UL L 39, 14. februar 2015, besedilo)
 • IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE 2015/2434 z dne 18. decembra 2015 o spremembi Izvedbenega sklepa Komisije 2014/237/EU o ukrepih za preprečevanje vnosa škodljivih organizmov v Unijo in njihovega širjenja v Uniji, kar zadeva nekatero sadje in zelenjavo s poreklom iz Indije  (UL L 334, 22. december 2015, besedilo)

► prepoved uvoza nekaterih vrst zelenjave iz Gane

 • IZVEDBENI SKLEP KOMISIJEz dne 16.12.2016 o spremembi Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2015/1849 o ukrepih za preprečevanje vnosa škodljivih organizmov v Unijo in njihovega širjenja v Uniji, kar zadeva nekatero zelenjavo s poreklom iz Gane (UL L 345, 20. december 2016, besedilo)
 • IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE 2015/1849/EUz dne 13. oktobra 2015 o ukrepih za preprečevanje vnosa škodljivih organizmov v Unijo in njihovega širjenja v Uniji, kar zadeva nekatero zelenjavo s poreklom iz Gane (UL L 268, 15. oktober 2015, besedilo)

 

► VEČLETNI PROGRAM NADZORA

 • UREDBA (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali (23. september 2011, prečiščeno besedilo)
 • UREDBA SVETA (ES) št. 1791/2006 z dne 20. novembra 2006 o prilagoditvi nekaterih uredb ter odločb in sklepov na področjih prostega pretoka blaga, prostega gibanja oseb, prava družb, politike konkurence, kmetijstva (vključno z veterinarsko in fitosanitarno zakonodajo), prometne politike, obdavčitve, statistike, energetike, okolja, sodelovanja na področjih pravosodja in notranjih zadev, carinske unije, zunanjih odnosov, skupne zunanje in varnostne politike ter institucij zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (UL L 363, 20. december 2006 besedilo)
 • UREDBA KOMISIJE (ES) št. 776/2006 z dne 23. maja 2006 o spremembi Priloge VII k Uredbi (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta glede referenčnih laboratorijev Skupnosti (Besedilo velja za EGP) (UL L 136, 24. maj 2006, besedilo)

► VAROVANA OBMOČJA

 • IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/791 z dne 31. maja 2018 o spremembi Uredbe (ES) št. 69/2008 o priznavanju varovanih območij v Skupnosti, izpostavljenih posebni nevarnosti za zdravstveno varstvo rastlin (UL L 136, 1. junij 2018, besedilo)
 • IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE 2016/873/EU z dne 1. junija 2016 o spremembi Uredbe (ES) št. 690/2008 o priznavanju varovanih območij v Skupnosti, izpostavljenih posebni nevarnosti za zdravstveno varstvo rastlin (UL L 145, 2. junij 2016, besedilo)
 • UREDBA KOMISIJE (ES) št. 690/2008 z dne 4. julija 2008 o priznavanju varovanih območij v Skupnosti, izpostavljenih posebni nevarnosti za zdravstveno varstvo rastlin (1. maj 2016, prečiščeno besedilo)
 • DIREKTIVA KOMISIJE 92/70/EGS z dne 30. julija 1992 o določitvi podrobnih pravil za popise, ki se opravijo za priznanje varovanih območij v Skupnosti (UL L 250, 29. avgust 1992, besedilo)
 • DIREKTIVA KOMISIJE 93/51/EGS z dne 24. junija 1993 o predpisih za premeščanje nekaterih rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih predmetov prek varovanega območja in za premeščanje rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih predmetov, ki izvirajo s takega varovanega območja in se premeščajo znotraj njega (UL L 205, 17. avgust 1993, besedilo)

► RASTLINSKI POTNI LIST

 • IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/2313 z dne 13. decembra 2017 o določitvi specifikacij o obliki rastlinskega potnega lista za premike po ozemlju Unije in rastlinskega potnega lista za vnos na varovano območje in premike po njem (UL L 331, 14. december 2017, se začne uporabljati 14. decembra 2019)
 • DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/827 z dne 13. marca 2019 o merilih, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci poslovnih dejavnosti, da izpolnijo pogoje iz člena 89(1)(a) Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, in postopkih za zagotovitev, da so navedena merila izpolnjena (UL L št. 137, 23. maj 2019, besedilo)
 • DIREKTIVA KOMISIJE 92/90/EGS z dne 3. novembra 1992 o obveznostih pridelovalcev in uvoznikov rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih predmetov in podrobnostih za njihovo registracijo (UL L 344, 26. november 1992, besedilo)
 • DIREKTIVA KOMISIJE 92/105/EGSz dne 3. decembra 1992 o določanju stopnje standardizacije za rastlinske potne liste, ki se uporabljajo za premeščanje nekaterih rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih predmetov znotraj Skupnosti, in določanju podrobnih postopkov za izdajo takih rastlinskih potnih listov ter pogojev in podrobnih postopkov za njihovo zamenjavo (UL L 4, 8. januar 1992, besedilo)
 • DIREKTIVA KOMISIJE 93/50/EGS z dne 24. junija 1993 o določitvi nekaterih rastlin, ki niso navedene v delu A Priloge V Direktive Sveta 77/93/EGS in katerih proizvajalci, skladišča ali distribucijski centri na pridelovalnih območjih teh rastlin se navedejo v uradnem registru (UL L 7. avgust 1993, besedilo)
 • DIREKTIVA KOMISIJE 2005/17/ES z dne 2. marca 2005 o spremembi nekaterih določb Direktive 92/105/EGS glede rastlinskih potnih listov (Ul L 57, 3. marec 2005, besedilo)

► UVOZ - TRETJE DRŽAVE

 

►Model fitosanitarnega spričevala

 • DIREKTIVA KOMISIJE 2004/105/ES z dne 15. oktobra 2004 o določitvi modelov uradnih fitosanitarnih spričeval oziroma spremnih fitosanitarnih spričeval za nadaljnji izvoz rastlin ter rastlinskih in drugih povezanih produktov iz tretjih držav, ki so navedeni v Direktivi Sveta 2000/29/ES (UL L 319, 20. oktober 2004, besedilo)

►Fitosanitarni pregled ob uvozu

 • DIREKTIVA KOMISIJE 98/22/ES z dne 15. aprila 1998 o minimalnih pogojih za opravljanje zdravstvenih pregledov rastlin v Skupnosti in sicer tistih rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, ki prihajajo iz tretjih držav in za katere se zdravstveni pregledi opravljajo na mestih inšpekcijskih pregledov, ki niso v kraju destinacije(UL L 126, 28. april 1998, besedilo)

►Pregledi v notranjosti

 • DIREKTIVA KOMISIJE 2004/103/ES z dne 7. oktobra 2004 o preverjanjih identitete in zdravstvenih pregledih rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, naštetih v delu B Priloge V k Direktivi Sveta 2000/29/ES, ki se lahko opravljajo na mestu, ki ni vstopno mesto v Skupnost, ali na mestu, ki je blizu, in podrobni določitvi pogojev, povezanih s temi pregledi (UL L 313, 12. oktober 2004, besedilo)

► Zmanjšana pogostnost pregledov

 • UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1756/2004 z dne 11. oktobra 2004 o določitvi podrobnih pogojev za zahtevane dokaze in merila za vrsto in stopnjo zmanjšanja pogostnosti zdravstvenih pregledov nekaterih rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih predmetov, navedenih v delu B Priloge V k Direktivi Sveta 2000/29/ES (UL L 313, 12. oktober 2004, besedilo)

► Obveščanje o zadržanih pošiljkah

 • DIREKTIVA KOMISIJE 94/3/ES z dne 21. januarja 1994 o postopku za obveščanje o zadržanju pošiljke ali škodljivega organizma, ki predstavlja neposredno fitosanitarno nevarnost, iz tretjih držav(UL L 32, 5. februar 1994, besedilo)

► DEROGACIJE

 

certificiranje pred-baznih matičnih rastlin in pred-baznega materiala, pridelanega na polju v pogojih, ki ne zagotavljajo zaščite pred žuželkami

 • IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2017/925z dne 29. maja 2017 o začasnem dovoljenju nekaterim državam članicam za certificiranje predbaznega materiala nekaterih vrst sadnih rastlin, pridelanih na polju v pogojih, ki ne zagotavljajo zaščite pred žuželkami, in razveljavitvi Izvedbenega sklepa (EU) 2017/167 (UL L 140, 31. maj 2017, besedilo)

► Jesen (Fraxinus L.)

 • IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2018/1959 z dne 10. decembra 2018 o odstopanju od Direktive Sveta 2000/29/ES glede ukrepov za preprečevanje vnosa škodljivega organizma Agrilus planipennis (Fairmaire) v Unijo in njegovega širjenja v Uniji z lesom, ki izvira iz Kanade in Združenih držav Amerike (notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 8235) (UL L 315, 12. december 2018, besedilo)
 • IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2018/1203 z dne 21. avgusta 2018 o dovoljenju državam članicam, da določijo začasno odstopanje od nekaterih določb Direktive Sveta 2000/29/ES v zvezi z jesenovim lesom, ki izvira iz Združenih držav Amerike ali je bil tam obdelan, in razveljavitvi Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2017/204 (UL L 217, 27. avgust 2018, besedilo)
 • IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE 2016/412/ESz dne 17. marca 2016 o dovoljenju državam članicam, da določijo začasna odstopanja od nekaterih določb Direktive Sveta 2000/29/ES v zvezi z jesenovim lesom, ki izvira iz Kanade ali je bil tam obdelan (UL L 74, 19. marec 2016,besedilo)
 • IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE 2017/2180 z dne 16. novembra 2017 o podaljšanju obdobja veljavnosti Izvedbenega sklepa (EU) 2016/412 o dovoljenju državam članicam, da določijo začasna odstopanja od nekaterih določb Direktive Sveta 2000/29/ES v zvezi z jesenovim lesom, ki izvira iz Kanade ali je bil tam obdelan (UL L 307, 23. november 2017)

► Krompir

 • IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE 2013/413/EU z dne z dne 30. julija 2013o dovoljenju državam članicam, da določijo odstopanja od nekaterih določb Direktive Sveta 2000/29/ES v zvezi s krompirjem, ki ni namenjen saditvi, s poreklom iz regij Akkar in Bekaa v Libanonu (UL L 205, 1. avgust 2013, besedilo)
 • IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE 2011/787/EU z dne 29. novembra 2011 o začasnem dovoljenju državam članicam, da sprejmejo nujne ukrepe proti razširjanju bakterije Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. v zvezi z Egiptom (UL L 319, 2. december 2011, besedilo)
 • ODLOČBA KOMISIJE 2003/63/ES z dne 28. januarja 2003 o dovoljenju državam članicam, da zagotovijo začasna odstopanja od Direktive Sveta 2000/29/ES v zvezi s krompirjem, ki ni namenjen saditvi, po poreklu iz nekaterih provinc Kube (UL L 24, 29. januar 2003, besedilo)IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE 2011/778/EU z dne 28. novembra 2011 o dovoljenju nekaterim državam članicam, da določijo začasna odstopanja od nekaterih določb Direktive Sveta 2000/29/ES v zvezi s semenskim krompirjem s poreklom iz nekaterih kanadskih provinc (UL L 317, 30. november 2011, besedilo)
 • IZVEDENI SKLEP KOMISIJE 2014/368/EU z dne 16. junija 2014 o spremembi Izvedbenega Sklepa 2011/778/EU o dovoljenju nekaterim državam članicam, da določijo začasna odstopanja od nekaterih določb Direktive Sveta 2000/29/ES v zvezi s semenskim krompirjem s poreklom iz nekaterih kanadskih provinc (UL L 178, 19. junij 2014, besedilo)

► Jagode

 • ODLOČBA KOMISIJE 2003/248/ES z dne 9. aprila 2003 o dovolitvi državam članicam, da določijo začasna odstopanja od nekaterih določb Direktive Sveta 2000/29/ES v zvezi z rastlinami jagod (Fragaria L.), namenjenimi saditvi, razen semen, s poreklom iz Argentine (3. februar 2011, prečiščeno besedilo)
 • ODLOČBA KOMISIJE 2003/249/ESz dne 9. aprila 2003 o dovolitvi državam članicam, da določijo začasna odstopanja od nekaterih določb Direktive Sveta 2000/29/ES v zvezi z rastlinami jagod (Fragaria L.), namenjenimi saditvi, razen semen, s poreklom iz Čila(3. februar 2011, prečiščeno besedilo)
 • ODLOČBA KOMISIJE 2003/250/ES z dne 9. aprila 2003 o dovolitvi državam članicam, da določijo začasna odstopanja od nekaterih določb Direktive Sveta 2000/29/ES v zvezi z rastlinami jagod (Fragaria L.), namenjenimi saditvi, razen semen, s poreklom v Južnoafriški republiki (5. april 2007, prečiščeno besedilo)

Thuja L.

 • ODLOČBA KOMISIJE 93/359/ES z dne 28. maja 1993 o pooblaščanju držav članic, da predvidijo odstopanja od nekaterih predpisov Direktive Sveta 77/93/EGS glede lesa Thuja L. s poreklom iz Združenih držav Amerike (UL L 148, 19. junij 1993, besedilo)
 • ODLOČBA KOMISIJE 93/360/EGS z dne 28. maja 1993 o pooblastitvi držav članic, da predvidijo odstopanja od nekaterih predpisov Direktive Sveta 77/93/EGS glede lesa Thuja L. s poreklom iz Kanade (UL L 148, 19. junij 1993, besedilo)

► Les iglavci

 • IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE 2015/179 z dne 4. februarja 2015 o dovoljenju državam članicam, da določijo odstopanja od nekaterih določb Direktive Sveta 2000/29/ES v zvezi z lesenim pakirnim materialom iz lesa iglavcev (Coniferales) v obliki zabojev za strelivo s poreklom iz Združenih držav Amerike, ki so pod nadzorom Ministrstva za obrambo Združenih držav Amerike  (UL L 30, 6. februar 2015, besedilo)
 • ODLOČBA KOMISIJE 93/365/EGSz dne 2. junija 1993 o pooblastitvi držav članic za določitev odstopanj od nekaterih določb Direktive Sveta 77/93/EGS o toplotno obdelanem lesu iglavcev s poreklom iz Kanade in o določitvi podrobnosti indikatorskega sistema, ki se uporablja za toplotno obdelani les (UL L 11, 23. junij 1993, besedilo)
 • ODLOČBA KOMISIJE 93/422/EGS z dne 22. junija 1993 o pooblastitvi držav članic za določitev odstopanj od nekaterih določb Direktive Sveta 77/93/EGS o lesu iglavcev, sušenem v pečeh, s poreklom iz Kanade in o določitvi podrobnosti indikatorskega sistema, ki se uporablja za les, sušen v pečeh (UL L 195, 4. avgust 1993,besedilo)
 • ODLOČBA KOMISIJE 93/423/EGS z dne 22. junija 1993 o pooblastitvi držav članic za določitev odstopanj od nekaterih določb Direktive Sveta 77/93/EGS glede lesa iglavcev, sušenega v pečeh, s poreklom iz Združenih držav Amerike in o določitvi podrobnosti indikatorskega sistema, ki se uporablja za les, sušen v pečeh (UL L 195, 4. avgust 1993, besedilo)
 • ODLOČBA KOMISIJE 2004/95/ES z dne 20. januarja 2004 pooblastitvi držav članic, da predpišejo odstopanja od zahtev za fitosanitarna spričevala Direktive Sveta 2000/29/ES v zvezi s toplotno obdelanim lesom iglavcev s poreklom iz Kanade (UL L 28, 31. januar 2004, besedilo)

► Hrast (Quercus L.)

 • ODLOČBA KOMISIJE 2005/359/ESz dne 29. aprila 2005 o določitvi odstopanja od nekaterih določb Direktive Sveta 2000/29/ES glede hrastovih (Quercus L.) hlodov z lubjem po poreklu iz Združenih držav Amerike (20. december 2013, besedilo)

► Hrast (Quercus L.) in platana (Platanus L.)

 • IZVEDBENI SKEP KOMISIJE 2013/780/ES z dne 18. decembra 2013 o določitvi odstopanja od člena 13(1)(ii) Direktive Sveta 2000/29/ES glede žaganega lesa brez lubja iz rodov Quercus L. in Platanus L. ter vrste Acer saccharum Marsh. s poreklom iz Združenih držav Amerike (18. december 2013, besedilo)

 

► Bonsaji (Chamaecyparis Spach, Juniperus L. in Pinus L.)

 • ODLOČBA KOMISIJE 2002/499/ES z dne 26. junija 2002 o odobritvi odstopanj od določenih določb Direktive Sveta 2000/29/ES glede naravno in umetno pritlikavih rastlin Chamaecyparis Spach, Juniperus L. in Pinus L., ki izvirajo iz Republike Koreje (27. oktober 2010, prečiščeno besedilo)
 • ODLOČBA KOMISIJE 2002/887/ES z dne 8. novembra 2002 o dovoljenih odstopanjih od nekaterih določb Direktive Sveta 2000/29/ES v zvezi z naravno ali siljeno pritlikavimi rastlinami Chamaecyparis Spach, Juniperus L. in Pinus L. s poreklom z Japonske (UL L 309, 8. oktober 2002, besedilo)

► zemlja

 • prečiščeno besedilo
 • IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE 2017/487/EU z dne 17. marca 2017 o spremembi Odločbe 2005/51/ES glede obdobja, v katerem se lahko za namene dekontaminacije v Unijo vnaša zemlja, onesnažena s pesticidi ali težko razgradljivimi organskimi snovmi (UL L 75, 21. marec 2017, besedilo)
 • ODLOČBA KOMISIJE 2005/51/ES z dne 21. januarja 2005 o začasnih pooblastilih državam članicam za določitev odstopanj od nekaterih določb Direktive Sveta 2000/29/ES glede uvoza zemlje, kontaminirane s pesticidi ali težko razgradljivimi organskimi snovmi, za namene dekontaminacije (UL L 21, 25. januar 2005, besedilo)

 

► CARINA

<//font>