Skoči na vsebino

ZDRAVILA

Datum posodobitve strani: 29.6.2015

 

Predpis

Zakon o zdravilih

Zakon o lekarniški dejavnosti

Uredba o razvrstitvi prepovedanih drog

Uredba o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2014-16

Uredba o ravnanju z odpadnimi zdravili

Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene in veterinarske dejavnosti ter z njima povezanih raziskavah

Pravilnik o sledljivosti prometa in uporabe ter shranjevanju veterinarskih zdravil

Pravilnik o načinu in postopku analiznega, farmakološko-toksikološkega in kliničnega preskušanja zdravil za uporabo v veterinarski medicini

Pravilnik o natančnejših pogojih za opravljanje dejavnosti prometa z zdravili na debelo in ugotavljanju izpolnjevanja teh pogojev ter o postopku priglasitve dejavnosti ali pridobitve dovoljenja za promet z zdravili na debelo

Pravilnik o analiznem preskušanju zdravil z namenom kontrole kakovosti zdravil

Pravilnik o označevanju in navodilu za uporabo zdravila za uporabo v veterinarski medicini

Pravilnik o razvrščanju, predpisovanju in izdajanju zdravil za uporabo v veterinarski medicini

Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati preskuševalci za analizno preskušanje zdravil in postopek preverjanja pogojev

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen preskušanja zdravil pri izvajanju kontrole kakovosti zdravil

Seznam zdravil, ki so v EU odobrena po centraliziranem postopku

Pravilnik o natančnejših pogojih, ki jih morajo izpolnjevati specializirane prodajalne za promet z zdravili na drobno, in o postopku ugotavljanja teh pogojev

Pravilnik o natančnejših pogojih za opravljanje dejavnosti izdelave zdravil in ugotavljanju izpolnjevanja teh pogojev ter o postopku izdajanja ali odvzema potrdila o izvajanju dobre proizvodne prakse

Pravilnik o pogojih, načinu in postopku vnosa in uvoza posameznih skupin zdravil za uporabo v veterinarski medicini

Pravilnik o farmakovigilanci zdravil za uporabo v veterinarski medicini

Pravilnik o izjemni uporabi zdravil za zdravljenje živali in evidencah o zdravljenju živali

Pravilnik o dovoljenju za promet z zdravilom za uporabo v veterinarski medicini

Pravilnik o prepovedi uporabe določenih snovi s hormonskim ali tireostatskim delovanjem in beta-agonistov v živinoreji

Odredba o razveljavitvi Odredbe o določitvi seznama nujno potrebnih zdravil za uporabo v veterinarski medicini

Pravilnik o odpoklicu zdravil

Pravilnik o oglaševanju zdravil

Pravilnik o razveljavitvi Pravilnika o komisiji za zdravila za uporabo v veterinarski medicini

Pravilnik o razveljavitvi Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati strokovnjaki, ki dajejo izvedenska mnenja o zdravilu za uporabo v veterinarski medicini

Seznam nujno potrebnih zdravil

Sklep o prepovedi trgovanja in uporabe govejega somatotropina (BST)

Sklep o prepovedi prometa in uporabe zdravil in drugih snovi, ki vsebujejo kloramfenikol

Sklep o prepovedi predpisovanja in izdajanja na veterinarski recept kloramfenikola in zdravil, ki vsebujejo kloramfenikol

Predpisi Evropske skupnosti

Direktiva 2001/82/ES evropskega parlamenta in sveta z dne 6. novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v veterinarski medicini

Uredba Komisije (ES) št. 122/2013 z dne 12. februar 2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 1950/2006 o določitvi seznama snovi, bistvenih za zdravljenje konjev, v skladu z Direktivo 2001/82/ES Evropskega parlamenta in Sveta o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v veterinarski medicini

Uredba (ES) št. 470/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 o določitvi postopkov Skupnosti za določitev mejnih vrednosti ostankov farmakološko aktivnih snovi v živilih živalskega izvora

Uredba Komisije (EU) št. 37/2010 z dne 22. decembra 2009 o farmakološko aktivnih snoveh in njihovi razvrstitvi glede mejnih vrednosti ostankov v živilih živalskega izvora

Uredba (EU) 2019/6 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o zdravilih za uporabo v veterinarski medicini in razveljavitvi Direktive 2001/82/ES   (Uporablja se od 28. januarja 2022)