Skoči na vsebino

VETERINARSKA ZBORNICA, MREŽA, KADRI


Datum posodobitve strani: 3.3.2014

 

Veterinarska zbornica

Statut Veterinarske zbornice Slovenije

Pravilnik o licenci za opravljanje veterinarskih dejavnosti

Pravilnik o odnosih v zasebni veterinarski dejavnosti

Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati veterinarske organizacije, in o postopku njihove verifikacije

Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati veterinarska zbornica za opravljanje nalog, ki se opravljajo kot javna pooblastila po zakonu, ki ureja veterinarstvo

Pravilnik o vodenju registra zasebnih veterinarskih organizacij

Pravilnik o svetu uporabnikov

Pravilnik o delu tožilca in razsodišča zbornice

Pravilnik o verifikaciji in preverjanju pogojev za opravljanje zasebne veterinarske dejavnosti ter izdaji dovoljenja za delo zasebne veterinarske organizacije

Pravilnik o delu tožilca in razsodišča zbornice

Mreža

Uredba o mreži javne veterinarske službe in izvajalcev nalog odobrenih veterinarjev

Pravilnik o pogojih, načinu in sredstvih za izvajanje dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije

Pravilnik o pogojih za izvajanje veterinarske dejavnosti dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije

Pravilnik o prenosu posameznih nalog, ki jih opravljajo odobreni veterinarji

Pravilnik o izvajanju rednih uradnih veterinarskih pregledov na gospodarstvih

Pravilnik o prenehanju koncesije za opravljanje javne veterinarske službe

Pravilnik o pogojih, ki jih mora za pridobitev koncesije izpolnjevati izvajalec cepljenja lisic

Veterinarski kadri

Pravilnik o posebnem delu strokovnega izpita za uradnega veterinarja

Pravilnik o opravljanju državnega izpita za doktorje veterinarske medicine

Pravilnik o strokovnem izpitu za inšpektorja

Uredba o izobrazbi in strokovnem izpitu za vodenje in odločanje v upravnem postopku

Pravilnik o nomenklaturi poklicev

Uredba o Standardni klasifikaciji poklicev 2008

Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih

Zakon o vrednotenju in priznavanju izobraževanja

Seznam strokovnih in znanstvenih naslovov in njihovih okrajšav

Sklep o uskladitvi pridobljenih strokovnih in znanstvenih naslovov

Pravilnik o priznavanju poklicnih kvalifikacij veterinarjev

Pravilnik o podrobnejših pogojih za imenovanje uradnih veterinarjev in uradnih preglednikov