Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SPLOŠNA ZAKONODAJA

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 

Datum posodobitve strani: 12.2.2014

 

Predpis

Zakon o veterinarstvu 

Zakon o veterinarskih merilih skladnosti

Zakon o zaščiti živali

Zakon o zdravilih

Zakon o kmetijstvu

Zakon o vinu

Zakon o živinoreji

Zakon o krmi

Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih

Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin

Zakon o semenskem materialu

Zakon o varstvu novih sort rastlin

Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili

Zakon o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi

Zakon o spremembah in dopolnitvah določenih zakonov na področju varne hrane, veterinarstva in varstva rastlin

Zakon o inšpekcijskem nadzoru

Zakon o splošnem upravnem postopku  

Zakon o prekrških

Kazenski zakonik

Zakon o varstvu javnega reda in miru

Zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja

Zakon o javnih uslužbencih

Zakon o državni upravi

Zakon o delavcih v državnih organih

Kolektivna pogodba za javni sektor

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1)

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju

Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij

Zakon o sodnih taksah

Zakon o upravnih taksah (ZUT)

Zakon o spremembah, dopolnitvah in razveljavitvi določenih zakonov na področju kmetijstva in gozdarstva

Zakon o graditvi objektov

Zakon o kazenskem postopku

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ)

Zakon o varstvu osebnih podatkov

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

Uredba o upravnem poslovanju

Uredba o organih v sestavi ministrstev

Uredba o koordinaciji delovanja ministrstev in njihovih organov v sestavi s pristojnostmi na področju varnosti živil in krme, zdravstvenega varstva živali in zaščite živali ter zdravstvenega varstva rastlin

Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih

Uredba o določitvi prekrškov za kršitve določb uredb Skupnosti s področja Zakona o veterinarskih merilih skladnosti

Pravilnik o asistenci Veterinarske uprave Republike Slovenije in pristojnih veterinarskih organov držav članic EU ter Evropske komisije

Pravilnik o stroških postopka o prekršku

Pravilnik o stroških v upravnem postopku

Pravilnik o potrjevanju dokončnosti in pravnomočnosti upravnih aktov

Pravilnik o stroških za fotokopiranje uradnih aktov ali listin pri upravnem organu

Pravilnik o kazenski evidenci

Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti biološkim dejavnikom pri delu

Uredba o celostni grafični podobi Vlade Republike Slovenije in drugih organov državne uprave

Zakon o prijavi prebivališča

Pravilnik o izvrševanju uredbe o upravnem poslovanju

Deklaracija o človekovih pravicah

Ustava RS

PRAVNI RED EVROPSKE UNIJE

POGODBA O USTAVI ZA EVROPO

Predpisi Evropske Skupnosti

Uredba (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali