Skoči na vsebino

SPLOŠNA ZAKONODAJA

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 

Datum posodobitve strani: 12.2.2014

 

Predpis

Zakon o veterinarstvu 

Zakon o veterinarskih merilih skladnosti

Zakon o zaščiti živali

Zakon o zdravilih

Zakon o kmetijstvu

Zakon o vinu

Zakon o živinoreji

Zakon o krmi

Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih

Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin

Zakon o semenskem materialu

Zakon o varstvu novih sort rastlin

Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili

Zakon o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi

Zakon o spremembah in dopolnitvah določenih zakonov na področju varne hrane, veterinarstva in varstva rastlin

Zakon o inšpekcijskem nadzoru

Zakon o splošnem upravnem postopku  

Zakon o prekrških

Kazenski zakonik

Zakon o varstvu javnega reda in miru

Zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja

Zakon o javnih uslužbencih

Zakon o državni upravi

Zakon o delavcih v državnih organih

Kolektivna pogodba za javni sektor

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1)

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju

Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij

Zakon o sodnih taksah

Zakon o upravnih taksah (ZUT)

Zakon o spremembah, dopolnitvah in razveljavitvi določenih zakonov na področju kmetijstva in gozdarstva

Zakon o graditvi objektov

Zakon o kazenskem postopku

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ)

Zakon o varstvu osebnih podatkov

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

Uredba o upravnem poslovanju

Uredba o organih v sestavi ministrstev

Uredba o koordinaciji delovanja ministrstev in njihovih organov v sestavi s pristojnostmi na področju varnosti živil in krme, zdravstvenega varstva živali in zaščite živali ter zdravstvenega varstva rastlin

Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih

Uredba o določitvi prekrškov za kršitve določb uredb Skupnosti s področja Zakona o veterinarskih merilih skladnosti

Pravilnik o asistenci Veterinarske uprave Republike Slovenije in pristojnih veterinarskih organov držav članic EU ter Evropske komisije

Pravilnik o stroških postopka o prekršku

Pravilnik o stroških v upravnem postopku

Pravilnik o potrjevanju dokončnosti in pravnomočnosti upravnih aktov

Pravilnik o stroških za fotokopiranje uradnih aktov ali listin pri upravnem organu

Pravilnik o kazenski evidenci

Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti biološkim dejavnikom pri delu

Uredba o celostni grafični podobi Vlade Republike Slovenije in drugih organov državne uprave

Zakon o prijavi prebivališča

Pravilnik o izvrševanju uredbe o upravnem poslovanju

Deklaracija o človekovih pravicah

Ustava RS

PRAVNI RED EVROPSKE UNIJE

POGODBA O USTAVI ZA EVROPO

Predpisi Evropske Skupnosti

Uredba (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali