Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ZAKONODAJA EVROPSKE UNIJE

 

SORTE POLJŠČIN, ZELENJADNIC, TRTE in SADNIH RASTLIN

 

  POLJŠČINE in ZELENJADNICE 
  

32002L0053

 

32019L0990

(uporablja se od 1.7.2020)

Direktiva Sveta 2002/53/ES z dne 13. junija 2002 o skupnem katalogu sort poljščin (prečiščeno besedilo*), nazadnje spremenjena z:

Izvedbeno direktivo Komisije (EU) 2019/990 z dne 17. junija 2019 o spremembi seznama rodov in vrst iz člena 2(1)(b) Direktive Sveta 2002/55/ES, iz Priloge II k Direktivi Sveta 2008/72/ES in iz Priloge k Direktivi Komisije 93/61/EGS (UL L št. 160 z dne 18.6.2019, str. 14)

 32002L0055

Direktiva Sveta 2002/55/ES z dne 13. junija 2002 o trženju semena zelenjadnic (prečiščeno besedilo*)

 32009R0637Uredba Komisije (ES) št. 637/2009** z dne 22. julija 2009 o oblikovanju pravil za izvajanje glede primernosti poimenovanja sort poljščin in zelenjadnic (kodificirana različica) (prečiščeno besedilo*)
 

32003L0090

 

 

32019L0114

(uporablja se od 1.9.2019)

 

Direktiva Komisije 2003/90/ES z dne 6. oktobra 2003 o določitvi izvedbenih ukrepov za člen 7 Direktive Sveta 2002/53/ES glede lastnosti, ki morajo biti zajete kot minimum pri preizkušanju, in minimalnih pogojev za preizkušanje nekaterih sort kmetijskih rastlin (prečiščeno besedilo*), nazadnje spremenjena z:

Izvedbeno direktivo Komisije (EU) 2019/114 z dne 24. januarja 2019 o spremembi direktiv 2003/90/ES in 2003/91/ES o določitvi izvedbenih ukrepov za člen 7 Direktive Sveta 2002/53/ES oziroma člen 7 Direktive Sveta 2002/55/ES glede lastnosti, ki morajo biti zajete kot minimum pri preskušanju, in minimalnih pogojev za preskušanje nekaterih sort kmetijskih rastlin in zelenjadnic (UL L št. 23 z dne 25.1.2019, str. 35)

 

32003L0091

 

 

32019L0114

(uporablja se od 1.9.2019)

 

Direktiva Komisije 2003/91/ES z dne 6. oktobra 2003 o določitvi izvedbenih ukrepov za člen 7 Direktive Sveta 2002/55/ES glede lastnosti, ki morajo biti zajete kot minimum pri preizkušanju, in minimalnih pogojev za preizkušanje nekaterih sort zelenjadnic (prečiščeno besedilo*), nazadnje spremenjena z:

Izvedbeno direktivo Komisije (EU) 2019/114 z dne 24. januarja 2019 o spremembi direktiv 2003/90/ES in 2003/91/ES o določitvi izvedbenih ukrepov za člen 7 Direktive Sveta 2002/53/ES oziroma člen 7 Direktive Sveta 2002/55/ES glede lastnosti, ki morajo biti zajete kot minimum pri preskušanju, in minimalnih pogojev za preskušanje nekaterih sort kmetijskih rastlin in zelenjadnic (UL L št. 23 z dne 25.1.2019, str. 35)

 32008L0062

Direktiva Komisije 2008/62/ES z dne 20. junija 2008 o določitvi nekaterih odstopanj za sprejetje kmetijskih domačih sort in sort poljščin, ki so naravno prilagojene na lokalne in regionalne pogoje in so ogrožene zaradi genske erozije, ter za trženje semena in semenskega krompirja navedenih domačih sort in sort poljščin (UL L št. 162 z dne 21.6.2008, str. 13)

 32009L0145

Direktiva Komisije 2009/145/ES z dne 26. novembra 2009 o določitvi nekaterih odstopanj za sprejetje domačih sort in sort zelenjadnic, ki se tradicionalno gojijo v posebnih krajih in regijah in so ogrožene zaradi genske erozije, in sort zelenjadnic, ki nimajo resnične vrednosti za komercialno pridelavo, ampak so se razvile za pridelavo v posebnih pogojih ter za trženje semena navedenih domačih sort in sort zelenjadnic (prečiščeno besedilo*)

 

32004D0842

2004/842/ES: Odločba Komisije** z dne 1. decembra 2004 o pravilih za izvajanje, po katerih lahko države članice dovolijo dajanje v promet semen tistih sort, za katere je bila vložena prošnja za vpis v nacionalni katalog sort poljščin ali zelenjadnic (prečiščeno besedilo*)

 32005D0834

2005/834/ES: Odločba Sveta** z dne 8. novembra 2005 o enakovrednosti nadzora nad postopki vzdrževanja sort, ki se izvajajo v nekaterih tretjih državah, in o spremembah Odločbe 2003/17/ES (prečiščeno besedilo**)

* Prečiščena besedila predpisov imajo le dokumentarno vrednost in institucije ne prevzemajo odgovornosti za njihovo vsebino.

** Uredbe, odločbe in sklepi, ki jih sprejmeta Svet ali Evropska komisija, se v Republiki Sloveniji uporabljajo neposredno.

   

  TRTA in SADNE RASTLINE  
   31968L0193       Direktiva Sveta 68/193/EGS z dne 9. aprila 1968 o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje trte (prečiščeno besedilo*)
 

32008L0090

Direktiva Sveta 2008/90/ES z dne 29. septembra 2008 o trženju razmnoževalnega materiala sadnih rastlin in sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja (prenovljena različica), (prečiščeno besedilo*)

 32004L0029

Direktiva Komisije 2004/29/ES z dne 4. marca 2004 o določanju lastnosti in minimalnih pogojev za pregled sort vinske trte (UL L št. 71 z dne 10.3.2004, str. 22) (posebna izdaja v slovenščini: poglavje 3 zvezek 43 str. 68)

 

32014L0097

Izvedbena direktiva Komisije 2014/97/EU z dne 15. oktobra 2014 o izvajanju Direktive Sveta 2008/90/ES v zvezi z registracijo dobaviteljev in sort ter skupnim seznamom sort (UL L št. 298 z dne 16.10.2014, str. 16)

* Prečiščena besedila predpisov imajo le dokumentarno vrednost in institucije ne prevzemajo odgovornosti za njihovo vsebino.

** Uredbe, odločbe in sklepi, ki jih sprejmeta Svet ali Evropska komisija, se v Republiki Sloveniji uporabljajo neposredno.

   

 

SEME POLJŠČIN, SEMENSKI KROMPIR, SEME, RAZMNOŽEVALNI in SADILNI MATERIAL ZELENJADNIC

 

  SEME POLJŠČIN
  

31966L0401

Direktiva Sveta 66/401/EGS z dne 14. junija 1966 o trženju semen krmnih rastlin (prečiščeno besedilo*), popravljena z:

Izvedbeno direktivo Komisije (EU) 2018/1028 z dne 19. julija 2018 o popravku Izvedbene direktive (EU) 2016/2109 o spremembi Direktive Sveta 66/401/EGS glede vključitve novih vrst in botaničnega imena vrste Lolium x boucheanum Kunthz (UL L št. 184 z dne 20.7.2018, str. 7)

 

31966L0402

Direktiva Sveta 66/402/EGS z dne 14. junija 1966 o trženju semena žit (prečiščeno besedilo*)

 

32002L0054 

Direktiva Sveta 2002/54/ES z dne dne 13. junija 2002 o trženju semena pese (prečiščeno besedilo*)

 

32002L0057

Direktiva Sveta 2002/57/ES z dne 13. junija 2002 o trženju semena oljnic in predivnic (prečiščeno besedilo*)

 

32017D0478

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/478 z dne 16. marca 2017 o odvezi nekaterih držav članic od obveznosti, da za nekatere vrste uporabijo direktive Sveta 66/401/EGS, 66/402/EGS, 68/193/EGS, 1999/105/ES, 2002/54/ES, 2002/55/ES in 2002/57/ES o trženju semen krmnih rastlin oziroma semena žit oziroma materiala za vegetativno razmnoževanje trte oziroma gozdnega reprodukcijskega materiala oziroma semena pese oziroma semena zelenjadnic oziroma semena oljnic in predivnic ter o razveljavitvi Sklepa Komisije 2010/680/EU (UL L št. 73 z dne 18.3.2017, str. 29)
 32006R0217

Uredba Komisije (ES) št. 217/2006** z dne 8. februarja 2006 o pravilih za uporabo direktiv Sveta 66/401/EGS, 66/402/EGS, 2002/54/ES, 2002/55/ES in 2002/57/ES glede dovoljenja držav članic za začasno trženje semena, ki ne izpolnjuje zahtev o najmanjši kaljivosti (UL L št. 38 z dne 9.2.2006, str. 17)

 32006L0047Direktiva Komisije 2006/47/ES z dne 23. maja 2006 o posebnih pogojih glede prisotnosti Avena fatua v semenu žit (Kodificirana različica) (UL L št. 136 z dne 24.5.2006, str. 18)
 32008L0124Direktiva Komisije 2008/124/ES z dne 18. decembra 2008 o omejitvi trženja semen nekaterih vrst krmnih rastlin ter oljnic in predivnic na seme, ki je bilo uradno potrjeno kot „osnovno seme“ ali „certificirano seme“ (Kodificirana različica) (UL L št. 340 z dne 19.12.2008, str. 73)
 32010L0060

Direktiva Komisije 2010/60/EU z dne 30. avgusta 2010 o določitvi nekaterih odstopanj pri trženju semenskih mešanic krmnih rastlin, namenjenih za uporabo pri ohranjanju naravnega okolja (UL L št. 228 z dne 31.8.2010, str. 10)

 32004D03712004/371/ES: Odločba Komisije** z dne 20. aprila 2004 o pogojih za dajanje na trg semenskih mešanic, ki so namenjene za uporabo kot krma (UL L št. 116 z dne 22.4.2004, str. 39) (posebna izdaja v slovenščini: poglavje 3, zvezek 44, str. 133)
 31981D067581/675/EGS: Odločba Komisije** z dne 28. julija 1981 o določitvi, da so določeni sistemi zapiranja "sistemi za enkratno uporabo" v smislu direktiv Sveta 66/400/EGS, 66/401/EGS, 66/402/EGS, 69/208/EGS in 70/458/EGS (prečiščeno besedilo*)
 31997D012597/125/ES: Odločba Komisije** z dne 24. januarja 1997 o odobritvi neizbrisnega tiskanja predpisanih podatkov na embalažo semen oljnic in predivnic in o dopolnitvi Odločbe 87/309/EGS o odobritvi neizbrisnega tiskanja predpisanih podatkov na embalažo nekaterih vrst krmnih rastlin UL L št. 48 z dne 19.2.1997, str. 35), (posebna izdaja v slovenščini: poglavje 3, zvezek 20, str. 278)
 32004D02662004/266/ES: Odločba Komisije** z dne 17. marca 2004 o odobritvi neizbrisnega tiskanja predpisanih podatkov na embalažo semena krmnih rastlin (UL L št. 83 z dne 20.3.2004, str. 23), (posebna izdaja v slovenščini: poglavje 3, zvezek 43, str. 231
 

32003D0017

2003/17/ES: Odločba Sveta** z dne 16 decembra 2002 o enakovrednosti poljskih pregledov semenskih posevkov v tretjih državah in o enakovrednosti semena, pridelanega v tretjih državah (prečiščeno besedilo*)

 32012D0340

2012/340/EU: Izvedbeni sklep Komisije** z dne 25. junija 2012 o pripravi začasnega poskusa na podlagi direktiv Sveta 66/401/EGS, 66/402/EGS, 2002/54/ES, 2002/55/ES in 2002/57/ES v zvezi z poljskim pregledom pod uradnim nadzorom za osnovno seme in žlahtniteljevo seme generacij pred osnovnim semenom (prečiščeno besedilo*)

  SEMENSKI KROMPIR
 

32002L0056 

Direktiva Sveta 2002/56/ES z dne 13. junija 2002 o trženju semenskega krompirja (prečiščeno besedilo*)

 32014L0020Izvedbena direktiva Komisije 2014/20/EU z dne 6. februarja 2014 o določitvi stopenj Unije za osnovni in certificirani semenski krompir ter pogojev in oznak, ki se uporabljajo za te stopnje (UL L št. 38 z dne 7.2.2014, str. 32)
 32014L0021Izvedbena direktiva Komisije 2014/21/EU z dne 6. februarja 2014 o določitvi minimalnih pogojev in stopenj Unije za predosnovni semenski krompir (UL L št. 38 z dne 7.2.2014, str. 40)

* Prečiščena besedila predpisov imajo le dokumentarno vrednost in institucije ne prevzemajo odgovornosti za njihovo vsebino.

** Uredbe, odločbe in sklepi, ki jih sprejmeta Svet ali Evropska komisija, se v Republiki Sloveniji uporabljajo neposredno. 

 

  SEME, RAZMNOŽEVALNI in SADILNI MATERIAL ZELENJADNIC
     

32002L0055 

 

32019L0990

(uporablja se od 1.7.2020)

Direktiva Sveta 2002/55/ES z dne 13. junija 2002 o trženju semena zelenjadnic (prečiščeno besedilo*), nazadnje spremenjena z:

Izvedbeno direktivo Komisije (EU) 2019/990 z dne 17. junija 2019 o spremembi seznama rodov in vrst iz člena 2(1)(b) Direktive Sveta 2002/55/ES, iz Priloge II k Direktivi Sveta 2008/72/ES in iz Priloge k Direktivi Komisije 93/61/EGS (UL L št. 160 z dne 18.6.2019, str. 14)

 

32008L0072

 

32019L0990

(uporablja se od 1.7.2020)

Direktiva Sveta 2008/72/ES z dne 15. julija 2008 o trženju razmnoževalnega in sadilnega materiala zelenjadnic, razen semena (prečiščeno besedilo*), nazadnje spremenjena z:

Izvedbeno direktivo Komisije (EU) 2019/990 z dne 17. junija 2019 o spremembi seznama rodov in vrst iz člena 2(1)(b) Direktive Sveta 2002/55/ES, iz Priloge II k Direktivi Sveta 2008/72/ES in iz Priloge k Direktivi Komisije 93/61/EGS (UL L št. 160 z dne 18.6.2019, str. 14)

 32006R0217

Uredba Komisije (ES) št. 217/2006** z dne 8. februarja 2006 o pravilih za uporabo direktiv Sveta 66/401/EGS, 66/402/EGS, 2002/54/ES, 2002/55/ES in 2002/57/ES glede dovoljenja držav članic za začasno trženje semena, ki ne izpolnjuje zahtev o najmanjši kaljivosti (UL L št. 38 z dne 9.2.2006, str. 17)

 31989L0014Direktiva Komisije 89/14/EGS z dne 15. decembra 1988 o določitvi skupin sort mangolda in rdeče pese glede na pogoje izolacije posevkov iz Priloge I k Direktivi Sveta 70/458/EGS o trženju semena zelenjadnic ( UL L 8, 11.1.1989, str. 9), (posebna izdaja v slovenščini: poglavje 3, zvezek 9, str. 4)
 31993L0061Direktiva Komisije 93/61/EGS z dne 2. julija 1993 o določitvi načrta skupaj s pogoji, ki jih mora izpolnjevati razmnoževalni in sadilni material zelenjadnic, razen semena, v skladu z Direktivo Sveta 92/33/EGS (UL L št. 250 z dne 7.10.1993, str. 19), (posebna izdaja v slovenščini: poglavje 3, zvezek 15, str. 101)
 31993L0062Direktiva Komisije 93/62/EGS z dne 5. julija 1993 o določitvi izvedbenih ukrepov za nadzor in spremljanje dobaviteljev in obratov v skladu z Direktivo Sveta 92/33/EGS o trženju razmnoževalnega in sadilnega materiala zelenjadnic, razen semena (UL L št. 250 z dne 7.10.1993, str. 29), (posebna izdaja v slovenščini: poglavje 3, zvezek 15, str. 111)
 31981D067581/675/EGS: Odločba Komisije** z dne 28. julija 1981 o določitvi, da so določeni sistemi zapiranja "sistemi za enkratno uporabo" v smislu direktiv Sveta 66/400/EGS, 66/401/EGS, 66/402/EGS, 69/208/EGS in 70/458/EGS (prečiščeno besedilo*)
 32011D0180

2011/180/EU: Sklep Komisije** z dne 23. marca 2011 o izvajanju Direktive Sveta 2002/55/ES glede pogojev, pod katerimi se lahko dovoli dajanje na trg majhnih pakiranj mešanic standardnega semena različnih sort zelenjadnic iste vrste (UL L št. 78 z dne 24.3.2011, str. 55)

 32012D03402012/340/EU: Izvedbeni sklep Komisije** z dne 25. junija 2012 o pripravi začasnega poskusa na podlagi direktiv Sveta 66/401/EGS, 66/402/EGS, 2002/54/ES, 2002/55/ES in 2002/57/ES v zvezi z poljskim pregledom pod uradnim nadzorom za osnovno seme in žlahtniteljevo seme generacij pred osnovnim semenom (prečiščeno besedilo*) 

* Prečiščena besedila predpisov imajo le dokumentarno vrednost in institucije ne prevzemajo odgovornosti za njihovo vsebino.

** Uredbe, odločbe in sklepi, ki jih sprejmeta Svet ali Evropska komisija, se v Republiki Sloveniji uporabljajo neposredno. 

 

RAZMNOŽEVALNI IN SADILNI MATERIAL TRTE, SADNIH IN OKRASNIH RASTLIN

   31968L0193      Direktiva Sveta 68/193/EGS z dne 9. aprila 1968 o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje trte (prečiščeno besedilo*)
 31998L0056

Direktiva Sveta 98/56/ES z dne 20. julija 1998 o trženju razmnoževalnega materiala okrasnih rastlin (prečiščeno besedilo*)

 

32008L0090

 

 

32019D0120

Direktiva Sveta 2008/90/ES z dne 29. septembra 2008 o trženju razmnoževalnega materiala sadnih rastlin in sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja (prenovljena različica), (prečiščeno besedilo*), nazadnje spremenjena z:

Izvedbenim sklepom Komisije (EU) 2019/120 z dne 24. januarja 2019 o spremembi Direktive Sveta 2008/90/ES glede podaljšanja odstopanja v zvezi z uvoznimi pogoji za razmnoževalni material sadnih rastlin in sadne rastline, namenjene za pridelavo sadja, iz tretjih držav (UL L št. 24 z dne 28. 1. 2019, str. 27)

 

31993L0049

Direktiva Komisije 93/49/EGS z dne 23. junija 1993 o določitvi načrta skupaj s pogoji, ki jih mora izpolnjevati razmnoževalni material okrasnih rastlin in okrasne rastline v skladu z Direktivo Sveta 91/682/EGS (prečiščeno besedilo*)

 31999L0066Direktiva Komisije 1999/66/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi zahtev za nalepko ali za drug dokument, ki ga izda dobavitelj v skladu z Direktivo Sveta 98/56/ES (UL L št. 164 z dne 30.6.1999, str. 76), (posebna izdaja v slovenščini: poglavje 3, zvezek 25, str. 450)
 31999L0068Direktiva Komisije 1999/68/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi dodatnih določb za sezname sort okrasnih rastlin, ki jih hranijo dobavitelji v skladu z Direktivo Sveta 98/56/ES (UL L št. 172 z dne 8.7.1999, str. 42), (posebna izdaja v slovenščini: poglavje 3, zvezek 26, str. 8)
 32004L0029

Direktiva Komisije 2004/29/ES z dne 4. marca 2004 o določanju lastnosti in minimalnih pogojev za pregled sort vinske trte (UL L št. 71 z dne 10.3.2004, str. 22) (posebna izdaja v slovenščini: poglavje 3 zvezek 43 str. 68)

 

32014L0096

Izvedbena direktiva Komisije 2014/96/EU z dne 15. oktobra 2014 o zahtevah v zvezi z označevanjem, pečatenjem in pakiranjem razmnoževalnega materiala sadnih rastlin in sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja, ki spadajo v področje uporabe Direktive Sveta 2008/90/ES (UL L št. 298 z dne 16.10.2014, str. 12)
 

32014L0097

Izvedbena direktiva Komisije 2014/97/EU z dne 15. oktobra 2014 o izvajanju Direktive Sveta 2008/90/ES v zvezi z registracijo dobaviteljev in sort ter skupnim seznamom sort (UL L št. 298 z dne 16.10.2014, str. 16)
 

32014L0098

Izvedbena direktiva Komisije 2014/98/EU z dne 15. oktobra 2014 o izvajanju Direktive Sveta 2008/90/ES v zvezi s posebnimi zahtevami za rodove in vrste sadnih rastlin iz Priloge I k Direktivi, posebnimi zahtevami, ki jih morajo izpolnjevati dobavitelji, in podrobnimi predpisi za uradne preglede (UL L št. 298 z dne 16.10.2014, str. 22)

* Prečiščena besedila predpisov imajo le dokumentarno vrednost in institucije ne prevzemajo odgovornosti za njihovo vsebino.