Skoči na vsebino

VELJAVNI PREDPISI

ZAKON SEMENSKEM MATERIALU KMETIJSKIH RASTLIN

REGISTER DOBAVITELJEV (SEME-register)

SORTNA LISTA

             

● 

Uredba o višini letne pristojbine za sorte, vpisane v sortno listo kmetijskih rastlin, ter o pristojbinah in stroških za varstvo sort rastlin (Uradni list RS, št. 27/05 in 111/08)

 

 

● 

Pravilnik o postopku vpisa sorte v sortno listo in o vodenju sortne liste (Uradni list RS, št. 49/09, 96/09, 105/10, 88/11, 59/12, 16/13 in 63/16)

 

 

● 

Pravilnik o količinah semenskega materiala kmetijskih rastlin ter obrazcu zahteve za dovolitev trženja oziroma za izdajo posebnega uvoznega dovoljenja (Uradni list RS, št. 102/05)

 

PRIDELAVA IN TRŽENJE SEMENSKEGA MATERIALA KMETIJSKIH RASTLIN

       ●  

Pravilnik o trženju semena žit  (Uradni list RS, št. 8/05, 100/05, 94/06, 12/09, 25/10, 24/12, 85/13 in 43/16)

       ●  

Pravilnik o spremembah Pravilnika o trženju semena žit (Uradni list RS, št.71/18); (veljati začne 1. januarja 2019)

●  

Pravilnik o trženju semena krmnih rastlin in pese  (Uradni list RS, št. 2/05, 27/05 – popr., 100/05, 4/09, 38/10, 85/13 in 15/17)

●  

Pravilnik o trženju semena oljnic in predivnic  (Uradni list RS, št. 8/05, 100/05, 1/09, 38/10, 24/12 in 61/16)

●  

Pravilnik o trženju semenskega krompirja  (Uradni list RS, št. 98/15)

●  

Pravilnik o trženju semena zelenjadnic  (Uradni list RS, št. 8/05, 100/05, 66/07, 45/10 in 18/14)

●  

Pravilnik o pridelavi in trženju semena ohranjevalnih sort in sort, razvitih za pridelavo v posebnih pogojih  (Uradni list RS, št. 107/10 in 18/14)

●  

Pravilnik o pridelavi in trženju ohranjevalnih semenskih mešanic  (Uradni list RS, št. 50/12)

●  

Pravilnik o trženju razmnoževalnega in sadilnega materiala zelenjadnic, razen semena  (Uradni list RS, št. 61/05, 66/07 in 18/14)

●  

Pravilnik o trženju razmnoževalnega materiala in sadik hmelja  (Uradni list RS, št. 45/13 in 24/15) 

●  

Pravilnik o trženju razmnoževalnega materiala in sadik sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja  (Uradni list RS, št. 67/16)

●  

Pravilnik o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje trte  (Uradni list RS, št. 93/05)

●  

●  

Pravilnik o trženju razmnoževalnega materiala okrasnih rastlin (Uradni list RS, št. 49/18);

Pravilnik o trženju razmnoževalnega materiala okrasnih rastlin (Uradni list RS, št. 61/05), (ne velja od 1.10.2018)

 

JAVNA POOBLASTILA IN IMENOVANJA

► Javno pooblastilo Kmetijskemu inštitutu Slovenije, Hacquetova 17, 1000 Ljubljana, za izdajanje odločb in vodenje postopka uradne potrditve semenskega materiala kmetijskih rastlin, št. odločbe 3431-120/2006/3 z dne 3.4.2007, spremenjena in dopolnjena z odločbo št. U3431-15/2013/12 z dne 17.12.2014 in odločbo št. U3431-15/2013/14 z dne 28.9.2016.

 

Javno pooblastilo Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Cesta Žalskega tabora 2, 3310 Žalec, za izdajanje odločb in vodenje postopka uradne potrditve sadik hmelja, št. odločbe 3431-124/2006/2 z dne 16.3.2007, in za izdajanje odločb in vodenje postopka uradne potrditve semena poljščin in semenskega krompirja, št. odločbe U3431-18/2014/12 z dne 10.04.2015.

 

Odločba o imenovanju semenskega laboratorija Kmetijskega inštituta Slovenijeza izvajalca preizkusov semenskega materiala kmetijskih rastlin

 

IMENOVANI PREGLEDNIKI za opravljanje poljskih pregledov pod uradnim nadzorom:

Ime in priimek

preglednika

Prvo imenovanje

Imenovanje 

velja do:         

Skupine kmetijskih rastlin, na katere

se imenovanje nanaša:

Silva Burja1.1.201831.12.2018     žita
Magdalena Dulić1.1.201831.12.2018     žita
Boštjan Ferenčak    13.5.200825.5.2019      žita
Miloš Fišakov13.5.200825.5.2019

     žita

Ana Glavač29.5.200928.5.2020      žita
Marjetka Jene1.1.201831.12.2018     žita
Štefan Kranjec2.6.200923.5.2020      žita
Maja Lazarevič 9.5.200825.5.2019      žita
Matjaž Ošlaj1.1.201831.12.2018     žita
Robert Ribič13.5.2008 25.5.2019      žita
Janez Sedonja 13.5.2008 25.5.2019      žita
Darko Vernik 13.5.2008 25.5.2019      žita
Primož Titan1.1.201831.12.2018     žita

 

IMENOVANI VZORČEVALCI za opravljanje vzorčenj semenskega materiala pod uradnim nadzorom:

Ime in priimek         

vzorčevalca          

Prvo imenovanje          

Imenovanje 

velja do:          

Skupine kmetijskih rastlin, na katere

se imenovanje nanaša:

Ivan Jugovic19.7.2007 24.4.2020žita, krmne rastline, pesa, oljnice in predivnice, zelenjadnice
Simon Pal

11.1.2010

11.1.2019

žita, krmne rastline, oljnice in predivnice

Marijana Pungartnik3.7.2014 3.7.2019žita, krmne rastline, pesa, oljnice in predivnice, zelenjadnice
Robert Ribič 19.7.2007 19.4.2020 žita, krmne rastline, pesa, oljnice in predivnice, zelenjadnice
Jože Verner 15.12.2008 21.12.2019žita, krmne rastline, oljnice in predivnice
Janez Virag31.7.201431.7.2019žita
Janez Žižek

15.12.2008

15.12.2018

žita, krmne rastline, oljnice in predivnice