Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

VETERINARSKA ZAKONODAJA

  • Trgovanje, uvoz in izvoz živih živali in proizvodov živalskega izvora (klik)
  • Zaščitne odločbe(klik)

 

 Nazaj

 ____________________________________________________________________________________________________________

 

TRGOVANJE, UVOZ IN IZVOZ ŽIVIH ŽIVALI TER PROIZVODOV ŽIVALSKEGA IZVORA

 

Vsa zakonodaja Republike Slovenije je dostopna na spletni strani Pravno-informacijskega sistema RS: http://www.pisrs.si/Pis.web/

Vsa zakonodaja Evrospke unije je dostopna na spletni strani Uradnega lista Evropske unije (Eur-lex): http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sl

 

Slovenski predpisi

 

Povezava

 

Pravilnik o veterinarskih pregledih določenih živali in živalskih proizvodov pri trgovanju na teritoriju EU (Uradni list RS, št. 137/06)

137/06

Pravilnik o veterinarskih pregledih določenih živalskih proizvodov pri trgovanju na teritoriju EU (Uradni list RS, št. 137/06)

137/06

Pravilnik o veterinarskih pogojih za trgovanje s perutnino, enodnevnimi piščanci in valilnimi jajci na teritoriju Evropske unije ter uvoz iz tretjih držav (Uradni list RS, št. 5/04, 21/04, 31/07 in 42/10)

5/04 s spremembami

Pravilnik o pogojih, ki jih morajo glede zdravstvenega stanja izpolnjevati goveda in prašiči za trgovanje na teritoriju EU (Uradni list RS, št. 21/04 in 42/10)

21/04 s spremembami

Pravilnik o pogojih, ki jih morajo glede zdravstvenega stanja izpolnjevati ovce in koze za trgovanje na teritoriju EU (Uradni list RS, št. 21/04)

21/04

Pravilnik o veterinarskih pogojih za premike kopitarjev med državami članicami EU in o uvozu kopitarjev iz tretjih držav (Uradni list RS, št. 21/04, 34/04 – popr., 90/06, 31/07, 54/08 in 42/10)

21/04 s spremembami

Pravilnik o veterinarskih pogojih, ki morajo biti izpolnjeni za netrgovske premike hišnih živali, in o modelu potnega lista, ki mora spremljati te živali (Uradni list RS, št. 85/14)

85/14

Pravilnik o veterinarskih pogojih za trgovanje z govejimi zarodki na teritoriju Evropske unije ter uvoz iz tretjih držav (Uradni list RS, št. 36/04 in 42/10)

36/04 s spremembami

Pravilnik o veterinarskih pogojih za trgovanje s semenom domačega goveda na teritoriju Evropske unije in uvoz iz tretjih držav (Uradni list RS, št. 131/04 in 42/10)

131/04 s spremembami

Pravilnik o zahtevah za zdravstveno varstvo živali in proizvodov iz akvakulture ter o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in obvladovanje določenih bolezni vodnih živali (Uradni list RS, št. 6/14)

6/14

Pravilnik o veterinarskih pogojih za promet in trgovanje na teritoriju EU in uvoz iz tretjih držav živali, živalskega semena, jajčnih celic in zarodkov, za katere pogoji niso določeni v drugih veterinarskih predpisih, ter za promet in trgovanje z živalmi domačih vrst, ki se gojijo v živalskih vrtovih (Uradni list RS, št. 115/06, 25/08, 42/10 in 96/14)

115/06 s spremembami

Pravilnik o veterinarskih pregledih živali pri vnosu na teritorij EU iz tretjih držav (Uradni list RS, št. 2/07 in 42/10)

2/07 s spremembami

Pravilnik o veterinarskih pregledih proizvodov pri vnosu na teritorij EU iz tretjih držav (Uradni list RS, št. 43/06)

43/06

Pravilnik o dodatnih veterinarskih pogojih za uvoz določenih živil živalskega izvora (Uradni list RS, št. 81/06)

81/06

Pravilnik o veterinarskih pogojih ob uvozu in tranzitu parkljarjev(Uradni list RS, št. 104/05)

104/05

Pravilnik o postopku potrjevanja veterinarskih dokumentov (Uradni list RS, št. 74/03)

74/03

Pravilnik o postopku izdaje veterinarskih spričeval za izvoz (Uradni list RS, št. 60/06)

60/06

Pravilnik o pristojbinah na področju veterinarstva (Uradni list RS, št. 10/08, 51/09, 5/10, 104/11 in 92/13)

10/08 s spremembami

Pravilnik o izvajanju rednih uradnih veterinarskih pregledov na gospodarstvih (Uradni list RS, št. 23/06 in 57/08)

23/06 s spremembami

Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati zbirališča, prevozniki in trgovci z živalmi (Uradni list RS, št. 99/06, 96/09 in 42/10

99/06 s spremembami

 

Predpisi Evropske Skupnosti

 

 

Odločba Komisije z dne 28. septembra 2009 o sestavi seznama odobrenih mejnih kontrolnih točk, določitvi nekaterih pravil za kontrolne preglede, ki jih izvajajo veterinarski strokovnjaki Komisije, in določitvi veterinarskih enot v TRACES (2009/821/ES)

2009/821 s spremembami

Direktiva Sveta z dne 26. junija 1990 o veterinarskih in zootehničnih pregledih, ki se zaradi vzpostavitve notranjega trga izvajajo v trgovini znotraj Skupnosti z nekaterimi živimi živalmi in prozvodi (90/425/EGS)

90/425 s spremembami

Direktiva Sveta z dne 11. decembra 1989 o veterinarskih pregledih v trgovini znotraj Skupnosti glede na vzpostavitev notranjega trga (89/662/EGS)

89/662 s spremembami

Direktiva Sveta z dne 15. julija 1991 o določitvi načel o organizaciji veterinarskih pregledov živali, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav, in o sprememebi direktiv 89/662/EGS, 90/425/EGS ter 90/675/EGS (91/496/EGS)

91/496 s spremembami

Direktiva Sveta 97/78/ES z dne 18. decembra 1997 o določitvi načel, ki urejajo organizacijo veterinarskih pregledov proizvodov, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav

97/78 s spremembami

Odločba Komisije z dne 17. aprila 2007 o seznamih živali in proizvodov, ki jih je treba pregledati na mejnih kontrolnih točkah v skladu z direktivama Sveta 91/496/EGS in 97/78/ES (2007/275/ES)

2007/275 s spremembami

Direktiva Sveta 96/93/ES z dne 17. decembra 1996 o certificiranju živali in živalskih proizvodov

96/93

Odločba Komisije z dne 30. decembra 2002 o razvoju razvoju celovitega računalniškega veterinarskega sistema

2003/24

Odločba Komisije z dne 30. marca 2004 o uvedbi sistema Traces in spremembah Odločbe 92/486/EGS (2004/292/ES)

2004/292 s spremembami

Direktiva Sveta z dne 26. junija 1964 o problemih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki vplivajo na trgovino z govedom in prašiči znotraj Skupnosti (64/432/EGS)

64/432 s spremembami

Direktiva Sveta z dne 14. junija 1988 o zahtevah za zdravstveno varstvo živali, ki veljajo za promet med državami članicami Evropske skupnosti in za uvoz globoko zamrznjenega semena domačih živali iz vrst govedi (88/407/EGS)

88/407 s spremembami

Direktiva Sveta z dne 25. septembra 1989 o pogojih za zdravstveno varstvo živali, ki urejajo trgovanje znotraj Skupnosti in uvoz iz tretjih držav za zarodke domačih živali vrste goveda (89/556/EGS)

89/556 s spremembami

Direktiva Sveta 2009/156/ES z dne 30. novembra 2009 o pogojih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki ureja premike in uvoz kopitarjev iz tretjih držav

2009/156 s spremembami

Direktiva Sveta z dne 26. junija 1990 o zahtevah za zdravstveno varstvo živali, ki veljajo za promet znotraj Skupnosti in za uvoz semena domačih prašičev (90/429/EGS)

90/429 s spremembami

Direktiva Sveta 2009/158/ES z dne 30. novembra 2009 o pogojih zdravstvenega varstva živali, ki veljajo znotraj Skupnosti za trgovanje s perutnino in valilnimi jajci ter za njihov uvoz iz tretjih držav

2009/158 s spremembami

Direktiva Sveta z dne 28. januarja 1991 o pogojih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo trgovanje znotraj Skupnosti z ovcami in kozami (91/68/EGS)

91/68 s spremembami

Direktiva Sveta 92/65/EGS z dne 13. julija 1992 o zahtevah zdravstvenega varstva živali za trgovino in za uvoz v Skupnost živali, semena, jajčnih celic in zarodkov, za katere ne veljajo zahteve zdravstvenega varstva živali, določene v posebnih pravilih Skupnosti iz Priloge A(I) k Direktivi 90/425/EGS

92/65 s spremembami

Uredba Komisije (EU) št. 206/2010 z dne 12. marca 2010 o seznamih tretjih držav, njihovih ozemelj ali delov, iz katerih se odobri vnos nekaterih živali in svežega mesa v Evropsko unijo, ter o zahtevah za izdajo veterinarskih spričeval

206/2010 s spremembami

Uredba (EU) št. 576/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. junija 2013 o netrgovskih premikih hišnih živali in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 998/2003

576/2013

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 577/2013 z dne 28. junija 2013 o vzorcih identifikacijskih dokumentov za netrgovske premike psov, mačk in belih dihurjev, o sestavi seznamov ozemelj in tretjih držav ter o zahtevah glede formata, oblike in jezika izjav, ki potrjujejo izpolnjevanje nekaterih pogojev iz Uredbe (EU) št. 576/2013 Evropskega parlamenta in Sveta

577/2013 s spremembami

2013/519/EU: Izvedbeni sklep Komisije z dne 21. oktobra 2013 o določitvi seznama tretjih držav in ozemelj, ki so odobrene za uvoz psov, mačk in belih dihurjev, ter vzorca veterinarskega spričevala za tak uvoz

2013/519

Odločba Komisije z dne 22. decembra 2006 glede nekaterih zaščitnih ukrepov v zvezi z visoko patogeno aviarno influenco in premiki hišnih ptic, ki spremljajo svoje lastnike v Skupnost (2007/25/ES)

2007/25 s spremembami

Uredba Komisije (ES) št. 1739/2005 z dne 21. oktobra 2005 o zahtevah zdravstvenega varstva živali za premike cirkuških živali med državami članicami

1739/2005

Uredba Komisije (ES) št. 206/2009 z dne 5. marca 2009 o vnosu osebnih pošiljk proizvodov živalskega izvora v Skupnost in spremembi Uredbe (ES) št. 136/2004

206/2009 s spremembami

Direktiva Sveta 2006/88/ES z dne 24. oktobra 2006 o zahtevah za zdravstveno varstvo živali in proizvodov iz ribogojstva ter o preprečevanju in nadzoru nekaterih bolezni pri vodnih živalih

2006/88 s spremembami

Uredba Komisije (ES) št. 1251/2008 z dne 12. decembra 2008 o izvajanju Direktive Sveta 2006/88/ES glede pogojev in zahtev v zvezi z izdajanjem spričeval za dajanje živali in proizvodov iz ribogojstva na trg in za njihov uvoz v Skupnost ter o določitvi seznama vektorskih vrst

1251/2008 s spremembami

Uredba Komisije (ES) št. 1266/2007 z dne 26. oktobra 2007 o pravilih za izvajanje Direktive Sveta 2000/75/ES v zvezi z nadzorom, spremljanjem in omejitvami premikov nekaterih živali, ki so dovzetne za bolezen modrikastega jezika

1266/2007

Uredba Komisije (EU) št. 605/2010 z dne 2. julija 2010 o pogojih zdravstvenega varstva živali, javno zdravstvenih pogojih in veterinarskih spričevalih za vnos surovega mleka in mlečnih proizvodov, namenjenih za prehrano ljudi, v Evropsko unijo (1)

605/2010 s spremembami

Uredba Komisije (EU) št. 28/2012 z dne 11. januarja 2012 o določitvi zahtev za certificiranje uvoza in tranzita skozi Unijo za nekatere sestavljene proizvode ter o spremembi Odločbe 2007/275/ES in Uredbe (ES) št. 1162/2009

28/2012 s spremembami

 

Dodatne garancije in zdravstveni statusi DČ

 

 

Odločba Komisije z dne 23. junija 2003 o uvedbi statusa nekaterih držav članic in regij držav članic, uradno prostih tuberkuloze, bruceloze in enzootske goveje levkoze glede čred goveda

2003/467 s spremembami

Odločba Komisije z dne 15. julija 2004 o izvajanju Direktive Sveta 64/432/EGS v zvezi z dodatnimi jamstvi za trgovino z govedom med državami članicami Skupnosti v povezavi z infekcioznim bovinim rinotraheitisom in v zvezi s potrditvijo programov za izkoreninjenje, predloženih s strani nekaterih držav članic (2004/558/ES)

2004/558 s spremembami

Odločba Komisije z dne 21. februarja 2008 o dodatnih jamstvih za trgovino s prašiči v Skupnosti glede bolezni Aujeszkega in o merilih za zagotavljanje podatkov o tej bolezni (2008/185/ES)

2008/185 s spremembami

Odločba Komisije z dne 21. decembra 1992 o ugotovitvi skladnosti nekaterih držav članic ali regij z zahtevami glede bruceloze (B. melitensis) in o priznanju statusa države članice ali regije, uradno proste te bolezni (93/52/EGS)

93/52 s spremembami

 

Veterinarska zakonodaja glede živalskih stranskih proizvodov je dostopna tukaj.

 

Nazadnje posodobljeno: 4. junij 2015

 

Na vrh

 

Nazaj