Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

UVOZNI FITOSANITARNI PREDPISI EU

Uvozne določbe Direktive 2000/29/ES

Fitosanitarne uvozne zahteve za rastline in rastlinske proizvode določa direktiva Sveta 2000/29/ES z izvedbenimi akti, prenesena v slovenski pravni red z zakonom o zdravstvenem varstvu rastlin in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, zlasti s FITO-pravilnikom, ki prenaša tudi priloge. Sicer velja za celotno območje Evropske unije:

Poleg rastlin in rastlinskih proizvodov s seznama V.B so pošiljke pod enakim fitosanitarnim nadzorom tudi, če so za vrste rastlin in rastlinskih proizvodov predpisani nujni ukrepi proti novim potencialnim karantenskim škodljivim organizmom, ki so škodljivi za evropsko kmetijstvo in gozdarstvo, ter uvozne omejitve s posebnimi zahtevami, vključno s fitosanitarnim spričevalom.

 

Poleg prepovedi vnosa s seznama III.A veljajo še začasne prepovedi iz določenih držav in nekatera odstopanja od uvoznih določb Direktive 2000/29/ES za uvoz določenih rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov iz določenih držav.

 

Priloge direktive 2000/29/ES so bile nazadnje spremenjene z direktivami 2019/523/EU z dne 21. marca 2019,  2017/1279/EU z dne 14. julija 2017 in 2017/1920/EU z dne 19. oktobra 2017. Sprememba leta 2019 je bila zadnja v zgodovini direktive, saj jo bo 14. decembra nadomestil nov zakondajni paket. Države članice imajo čas za njen prenos v nacionalno zakonodajo do 1. septembra 2019, ko se bodo spremembe karantenskih list, posebnih uvoznih zahtev in fitosanitarnih spričeval za določene nove vrste rastlin in rastlinskih proizvodov pričele uporabljati.

Na zgoraj navedenih seznamih rastlin IV. in V. so regulirani z vidika fitosanitarnih zahtev pri uvozu v EU tudi določeno seme, les in skorja (lubje) določenih drevesnih vrst, zemlja in rastni substrati ter določena živila:

1. plodovi:

 • paradižnika (Solanum lycopersicum), paprike (Capsicum) in jajčevca (Solanum melongena);
 • bučk iz rodu Momordica;
 • agrumov iz rodov Citrus, Fortunella, Poncirus, Microcitrus, Naringi, Swinglea in njihovi hibridi;
 • granatnega jabolka (Punica granatum) iz določenih držav (Izrael, afriška celina, Zelenortski otoki, Sveta Helena, Madagaskar, Reunion, Mauricius) in
 • sadja Annona, Cydonia, Diospyros, Malus, Mangifera, Passiflora, Prunus, Psidium, Pyrus, Ribes, Syzygium in Vaccinium iz neevropskih držav.

2. gomolji krompirja Solanum tuberosum;

3. listnata zelenjava Apium  graveolens, Ocimum, Limnophila in Eryngium;

4. zrnje rodov Triticum, Secale in X Triticosecale, ki izvirajo iz Afganistana, Indije, Irana, Iraka, Mehike, Nepala, Pakistana, Južne Afrike in ZDA.

 

Seznam plodov se bo z uporabo direktive 2019/523/EU 1. septembra še razširil.

 

 

Novi predpisi  EU o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, ki se pričnejo uporabljati 14. decembra 2019

 

Uredba o zdravju rastlin: Uredba 2016/2031/EU z dne 26. oktobra 2016 o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin s pričetkom veljavnosti 13. dec. 2016, se prične uporabljati 14. decembra 2019, ko bo spremenila uredbe (EU) št. 228/2013, (EU) št. 652/2014 in (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavila direktive Sveta 69/464/EGS, 74/647/EGS, 93/85/EGS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES in 2007/33/ES.

 

Ne glede na zgoraj navedene roke, določbe točke 8 iz člena 111 glede poročanja veljajo od 1.1.2017, medtem ko se bodo modeli novih fitosanitarnih spričeval za izvoz (priloga VIII.A) in za ponovni izvoz (priloga VIII.B) pričeli uporabljati šele s 1. januarjem 2021. 

 

Novi uvozni predpisi se bodo torej uveljavili 14. decembra 2019, ko se prične uporabljati tudi Uredba (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, ki ureja uvoz tudi na fitosanitarnem področju. Za izvedbo  uredbe o zdravju rastlin sta sprejeti pomembni uredbi:

 • Uredba Komisije (EU) 2018/2018  o izvedbi ocene tveganja zelo tveganih rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov
 • Uredba Komisije (EU) 2018/2019  o začasnem seznamu zelo tveganih rastlin, katerih uvoz ni dovoljen, dokler ni na voljo ocena tveganja, ter  seznamu rastlinskih plodov, za katere se pri vnosu v EU ne zahteva fitosanitarno spričevalo.

Uvoz v poskusne ali znanstvene namene

Uvozna odstopanja od prepovedi vnosa karantenskih škodljvih organizmov ter rastlin in rastlinskih proizvodov  iz Prilog I do V Direktive Sveta 2000/29/ES za poskusne ali znanstvene namene in za delo pri žlahtnjenju rastlin določa direktiva 2008/61/ES, in sicer:

- splošno odobritev raziskovalne organizacije za delo

- uvozno dovoljenje za posamični vnos, vključno s 'Pismom pristojnega organa' (Letter of Authority), ki spremlja pošiljko.

Fitosanitarni pregledi pošiljk

Fitosanitarni pregled predpisane pošiljke rastlin mora biti opravljen na mejni vstopni točki EU, določeni v skladu z direktivo Komisije 98/22/ES o minimalnih pogojih za opravljanje zdravstvenih pregledov rastlin. V ta namen uvoznik oziroma njegov zastopnik prijavi pošiljko fitosanitarnemu inšpektorju (obrazec za prijavo v Sloveniji).

 

Kadar pa je vizualni pregled pošiljke laže opraviti v skladišču ali drugem odobrenem mestu na destinaciji, pa direktiva Komisije 2004/103/ES to omogoča in določa:

 • zahteve za preverjanje istovetnosti in zdravstvenega stanja rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov s seznama V.B direktive 2000/29/ES, ki se lahko opravljajo na mestu, ki ni vstopno mesto v EU, ali na mestu, ki je blizu
 • obvezno prijavo pošiljke na prvem vstopnem mestu za fitosanitarni pregled, od katerega se tam opravi pregled dokumentacije pošiljke, in
 • kadar je pregled dokumentacije pošiljke zadovoljiv, napotitev na odobreno mesto v notranjosti EU, ki ni vstopno mesto v EU, kjer pristojni fitosanitarni inšpektor opravi še pregled istovetnosti in zdravstvenega stanja.
 • Pošiljko, ki je ves čas premika od meje v notranjost pod carinskim in fitosanitarnim nadzorom, spremlja zdravstveni dokument za premik rastlin (v Sloveniji: Fitosanitarna napotnica).

Kadar prvo vstopno mesto in odobreno mesto za preglede v notranjosti ni v isti državi članici, morata pristojna organa za fitosanitarni nadzor skleniti sporazum o deljenih pregledih in načinu obveščanja. Slovenija ima tak sporazum sklenjen za pregled lesenega pakirnega materiala z Avstrijo in Češko.

 

Obveznemu fitosanitarnemu pregledu zapadejo vse pošiljke, ki so pod nujnimi ukrepi ter tiste, navedene na seznamu V.B direktive Sveta 2000/29/ES, ki se vnašajo iz tretjih držav na ozemlje EU. Možnost odobritve odstopanja od 100% fitosanitarnih pregledov za seznam V.B določa uredba Komisije (ES) št. 1756/2004, ki določa:

 • podrobne pogoje in merila za vrsto in stopnjo zmanjšanja pogostosti zdravstvenih pregledov nekaterih rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih predmetov,
 • Seznam proizvodov, dovoljenih za zdravstvene preglede rastlin z zmanjšano stopnjo pogostosti.

Prestrežbe pošiljk in škodljivih organizmov

Kljub uradnemu nadzoru, ki ga izvajajo fitosanitarne službe držav izvoznic, in kljub fitosanitarnim spričevalom, ki spremljajo uvozne pošiljke, se z uvozom rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov vnašajo nove vrste škodljivih organizmov, ki so že na karantenskih seznamih I.A in II.A ali pa zanje veljajo nujni ukrepi in na podlagi ocene tveganja tja sodijo.

 

Kadar fitosanitarne službe pri uvozu pošiljk odkrijejo s predpisi neskladno pošiljko ali v njej celo okužbo oziroma navzočnost škodljivega organizma, skladno z direktivo 94/3/ES o prestrežbi obvestijo osrednji pristojni organ ta pa Evropsko komisijo in druge države članice. Evropska komisija skladno s konvencijo IPPC naprej obvesti tudi državo izvoznico in EPPO. Prestrežbe vseh držav članic EU so zbrane v sistemu Europhyt.

 

Kadar se na novo vnesene predpisane vrste vnesejo v pridelavo ali v naravo na ozemlje EU, morajo pristojni organi ravnati skladno z izvedbenim sklepom Komisije 2014/917/EU o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Direktive Sveta 2000/29/ES glede uradnega obveščanja o navzočnosti škodljivih organizmov in ukrepih, ki jih sprejmejo ali nameravajo sprejeti države članice.Tovrstno obveznost poročanja določa tudi konvencija IPPC na regijskem (EPPO Global Database) in globalnem nivoju (IPP).

 

Nujni ukrepi proti novim vrstam škodljivih organizmov

Nujne ukrepe proti novim vrstam potencialnih karantenskih škodljivih organizmov, ki so škodljivi za evropsko kmetijstvo in gozdarstvo, sprejme Evropska komisija v sodelovanju z državami članicami v okviru stalnega odbora (PAFF) in na podlagi znanstvenih mnenj oziroma ocen tveganja Evropske agnecije za varnost hrane (EFSA). Nujni EU ukrepi, izdani kot sklepi, so neposredno veljavni v državah članicah.

 

Poleg ukrepov na gostiteljskih rastlinah in rastlinskih proizvodih, nujni ukrepi določajo tudi posebne fitosanitarne zahteve za izdajo rastlinskih potnih listov za premike znotraj EU, kjer je to ustrezno, ter uvozne omejitve in posebne zahteve za izdajo fitosanitarnega spričevala.

 

1. Nujni ukrepi na ozemlju EU in pri uvozu (posebne fitosanitarne zahteve in fitosanitarno spričevalo):

 

 • Xylella fastidiosa(od 2014, rev. 2015/789/EU, spr. z 2015/2417/EU, 2016/764/EU, 2017/2352/EU, 2018/927/EU in 2018/1511/EU) upoštevati je potrebno: seznam okuženih območij v EU; seznam neokuženih območij v Italiji; seznam zadevnih rastlin, seznam gostiteljskih rastlin, seznam odobrenih držav izvoza, premeščanje in nadzor znotraj EU
 • Anoplophora glabripennis (od 2015; sklep 2015/893/EU), upoštevati je potrebno: zadevne rastline, zadevni les, zadevni lesen pakirni material, ukrepe na razmejenih območjih v EU)
 • Anoplophora chinensis(od 2008; sklep 2012/138/EU, sprem. z 2014/356/EU); upoštevati je potrebno: zadevne rastline, ukrepi na razmejenih območjih v EU; COM: Registrirana mesta pridelave na Kitajskem uradno določena kot prosta kitajskega kozlička Anoplophora chinensis
 • Bursaphelenchus xylophilus (od 1999; sklep 2012/535/ES, spr. z 2015/226/EU in 2017/427/EU); upoštevati je potrebno: občutljive rastline, les in lubje ter lesen pakirni material; COM: Časovni načrt prenovljene strategije; Seznam razmejenih območij; PT – Pristop zadrževanja za Madeiro; 
 • Phytophthora ramorum(od 2002; sklep 2002/757/ES, sprem. z 2004/426/EC, 2007/201/EC, 2013/782/EU in 2016/1967/EU); upoštevati je potrebno: občutljive rastline, les in lubje
 • Gibberella circinata (od 2007; 2007/433/ES); velja za navedene rastline bora
 • Pseudomonas syringae pv. actinidae(od 2012-31. mar. 2016 2012/756/EU); od 2. feb. 2017 do 31. mar. 2020 sklep 2017/198/EU velja za kaljiv pelod in rastline za saditev kivija Actinidia
 • Pomacea (od 2012; 2012/697/ES); velja za vodne rastline
 • Epitrixspp. (od 2012; 2012/270/EU, spr. z 2014/679/EU, 2016/1359/EU in 2018/5/EU), velja za gomolje krompirja; COM: Portugalska razmejena območja; razmejena območja – Madeira – september 2014;  Razmejena območja Španije;      Porazdelitev bolhačev Epitrix;  Razmejena območja vrst iz rodu Epitrix 
 • Spodoptera frugiperda(od 2018; sklep 2018/638/EU,besedilo s spremembo); velja za plodove paprike in feferonov Capsicum, plodove bučk iz rodov Momordica, plodove razhudnikov kot so jajčevec Solanum  melongena, Solanum  aethiopicum in Solanum macrocarpon, ter rastline koruze Zea mays L., razen živega cvetnega peloda, rastlinskih tkivnih kultur, semen in zrnja koruze Zea mais, ki  izvira iz Afrike in obeh Amerik ter Bangladeša, Kitajske, Indije, Mjanmara in Tajske. Sklep se uporablja od 1. junija 2018 in velja do 31. maja 2021.
 • Aromia bungii (od 2018, sklep 2018/1503/EU) velja za rastline za saditev Prunus nad 1 cm premera debla, lesa Prunus ter lesenega pakirnega materiala z razmejenih območij v EU (okolica Neaplja - Kampanija ter blizu Milana v Lombardiji); pri uvozu iz tretjih držav fitosanitarno spričevalo z dopolnilno izjavo za rastline za saditev in les določenih KN kod.
 • Fusarium circinatum (Gibberella circinata) za rastline iz rodu Pinus in vrsto Pseudotsuga menziesii; preklic sklepa 2007/433/ES v teku. Določbe za pridelavo in predelavo lesa, razmejevanje okuženih območij in za uvoz v pripravi.

2. Nujni ukrepi pri uvozu (posebne fitosanitarne zahteve in fitosanitarno spričevalo):

 • Phyllosticta citricarpa pri uvozu plodov agrumov: sklep 2016/715/EU, spremenjen 8. maja 2017 z 2017/801/EU in 20. januarja 2018 z 2018/85/EU za agrume iz:
  • Južne Afrike  (nadomešča sklep 2014/422/EU za Guignardia citricarpa seve, patogene za Citrus),
  • Brazilije (nadomešča sklep 2004/416/EC, dopolnjen s sklepoma 2007/347/EC & 2013/67/EU) ter
  • Urugvaja;
 • Ralstonia solanacearum pri uvozu jedilnega krompirja iz Egipta - sklep 2011/787/ES (prej odločba 2004/4/EC dopolnjena z 2004/836/ES, 2005/840/ES in 2006/749/ES); seznam odobrenih pakirnic in seznam izvoznikov.
 • Thrips palmi pri uvozu orhidej s Tajske – sklep 98/109/EC. Thrips palmi s Tajske (od 1998 dalje);
 • Lesen pakirni material pri uvozu kamna s Kitajske in iz Belorusije - izvedbeni sklep 2018/1137/EU uveljavi daljši seznam kombinirane nomenklature (KN) nerastlinskega blaga, pri katerem se pregleda ob uvozu najmanj 1% pošiljk.
  (preklic sklepa 2013/92/EU, dopolnjenega s sklepoma 2015/474/EU in 2017/728/EU - veljavno do 31. sept. 2018).

3. Nujni ukrepi, ki niso več v uporabi:

 • Določena zelenjava iz Gane – sklep (EU) 2015/184: rastline, razen semena, Capsicum L., Lagenaria Ser., Luffa Mill., Momordica L. in Solanum L., razen S. lycopersicum L., s poreklom iz Gane je prepovedano vnašati na ozemlje Unije - do 31. dec 2017.
 • Nekateri plodovi in zelenjava iz Indije – sklep 2014/237/EU , dopolnjen s sklepoma  (EU)  2015/237 in (EU) 2015/2434: prepoved uvoza rastlin iz Indije, razen semena in korenin, vrst iz rodu Colocasia Schott, in rastlin, razen semena, iz vrst Momordica L., Solanum melongena L. in Trichosanthes L; FS za mango Mangifera L., razen semena - do 31. Dec 2016
 • Dryocosmus kuriphilusYasumatsu - kostanjeva šiškarica; odločba 2006/464/EC je bila razveljavljen s sklepom Komisije 2014/690/EU
 • Rhynchophorus ferrugineus - palmov rilčkar; Odločba 2007/365/EC o nujnih ukrepih za preprečevanje vnosa in širjenja v Skupnosti je bila razveljavljena z Izvedbenim sklepom Komisije 2018/490 z dne 21. marec 2018
 • PSTVd - Odločba Komisije 2007/410/ES z dne 12. junija 2007 o ukrepih za preprečevanje vnosa viroida vretenatosti krompirjevih gomoljev in širjenja v Skupnosti je preklicana s sklepom 2015/749/EU
 • Pepino mosaic virus - Odločba Komisije 2004/200/ES z dne 27. februarja 2004 o ukrepih za preprečevanje vnosa in širjenja virusa Pepino mosaic v Skupnosti
 • Diabrotica virgifera virgifera - Sklep Komisije 2014/62/EU z dne 6. februarja 2014 je razveljavil Odločbo 2003/766/ES o nujnih ukrepih za preprečevanje širjenja koruznega hrošča Diabrotica virgifera Le Conte v Skupnosti; hkrati je bilo sprejeto Priporočilo Komisije 2014/63/EU z dne 6. februarja 2014 glede ukrepov za obvladovanje koruznega hrošča Diabrotica virgifera virgifera Le Conte na območjih Unije, kjer je njegova navzočnost potrjena

Odstopanja od omejitev pri uvozu iz Direktive 2000/29/ES

Odstopanja od uvoznih določb Direktive 2000/29/ES določajo:

 

1. Izjeme za uvoz lesa:

 • IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2015/179 z dne 4. februarja 2015 o dovoljenju državam članicam, da določijo odstopanja od nekaterih določb Direktive Sveta 2000/29/ES v zvezi z lesenim pakirnim materialom iz lesa iglavcev (Coniferales) v obliki zabojev za strelivo s poreklom iz Združenih držav Amerike, ki so pod nadzorom Ministrstva za obrambo Združenih držav Amerike (odstopanje od člena 5(1) do 31.12.2020)
 • ODLOČBA KOMISIJE 2005/359/ES z dne 29. aprila 2005 o določitvi odstopanja od nekaterih določb Direktive Sveta 2000/29/ES glede hrastovih (Quercus L.) hlodov z lubjem po poreklu iz Združenih držav Amerike (odstopanje od člena 5(1) in 13.1 do 31.12.2020)
 • ODLOČBA KOMISIJE 93/423/EGS z dne 22. junija 1993 o pooblastitvi držav članic za določitev odstopanj od nekaterih določb Direktive Sveta 77/93/EGS glede lesa iglavcev, sušenega v pečeh, s poreklom iz Združenih držav Amerike in o določitvi podrobnosti indikatorskega sistema, ki se uporablja za les, sušen v pečeh (odstopanje od člena 13.1.ii do preklica)
 • ODLOČBA KOMISIJE 93/422/EGS z dne 22. junija 1993 o pooblastitvi držav članic za določitev odstopanj od nekaterih določb Direktive Sveta 77/93/EGS o lesu iglavcev, sušenem v pečeh, s poreklom iz Kanade in o določitvi podrobnosti indikatorskega sistema, ki se uporablja za les, sušen v pečeh (odstopanje od člena 13.1.ii do preklica)
 • ODLOČBA KOMISIJE 2004/95/ES z dne 20. januarja 2004 pooblastitvi držav članic, da predpišejo odstopanja od zahtev za fitosanitarna spričevala Direktive Sveta 2000/29/ES v zvezi s toplotno obdelanim lesom iglavcev s poreklom iz Kanade
 • ODLOČBA KOMISIJE 93/365/EGS z dne 2. junija 1993 o pooblastitvi držav članic za določitev odstopanj od nekaterih določb Direktive Sveta 77/93/EGS o toplotno obdelanem lesu iglavcev s poreklom iz Kanade in o določitvi podrobnosti indikatorskega sistema, ki se uporablja za toplotno obdelani les (odstopanje od člena 13.1.ii do preklica)
 • ODLOČBA KOMISIJE 93/360/EGS z dne 28. maja 1993 o pooblastitvi držav članic, da predvidijo odstopanja od nekaterih predpisov Direktive Sveta 77/93/EGS glede lesa Thuja L. s poreklom iz Kanade (odstopanje od člena 13.1.ii do preklica)
 • ODLOČBA KOMISIJE 93/359/ES z dne 28. maja 1993 o pooblaščanju držav članic, da predvidijo odstopanja od nekaterih predpisov Direktive Sveta 77/93/EGS glede lesa Thuja L. s poreklom iz Združenih držav Amerike (odstopanje od člena 13.1.ii do preklica)
 • IZVEDBENI SKEP KOMISIJE 2013/780/ES z dne 18. decembra 2013 o določitvi odstopanja od člena 13(1)(ii) Direktive Sveta 2000/29/ES glede žaganega lesa brez lubja iz rodov Quercus L. in Platanus L. ter vrste Acer saccharum Marsh. s poreklom iz Združenih držav Amerike (odstopanje od člena 13.1.ii do preklica)
 • IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2016/412 z dne 17. marca 2016 o dovoljenju državam članicam, da določijo začasna odstopanja od nekaterih določb Direktive Sveta 2000/29/ES v zvezi z jesenovim lesomFraxinus L., ki izvira iz Kanade ali je bil tam obdelan (odstopanje od člena 15(1) do 31.12.2018)
 • IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2018/1959 z dne 21. avgusta 2018 dovoljuje odstopanje od določb iz točke 2.3 oddelka I dela A Priloge IV k Direktivi 2000/29/ES se vnos lesa Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans Mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. in Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., ki izvira iz Kanade in Združenih držav Amerike, da se na ozemlje Unije dovoli vnesti samo z uradnimi izjavami iz možnosti (a) in (c) navedene točke 2.3 (sklep velja do 30. junija 2020).
  • IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE 2018/1203/EU (nadomestil je sklep 2017/204/EU) z dne 21. avgusta 2018 o dovoljenju državam članicam, da določijo začasno odstopanje od nekaterih določb Direktive Sveta 2000/29/ES v zvezi z jesenovim lesom Fraxinus L., ki izvira iz Združenih držav Amerike ali je bil tam obdelan, in razveljavitvi Izvedbenega sklepa (EU) 2015/2416 o priznanju nekaterih območij Združenih držav Amerike kot nenapadenih z Agrilus planipennis Fairmaire (predhodni sklep 2014/924/EU z dne 16. decembra 2014 o določitvi odstopanja od nekaterih določb Direktive Sveta 2000/29/ES glede jesenovega (Fraxinus L.) lesa in lubja s poreklom iz Kanade in Združenih držav Amerike je prenehal veljati 31. decembra 2015)

2. Izjeme za uvoz zemlje:

 • ODLOČBA KOMISIJE  2005/51/ES z dne 21. januarja 2005 o začasnih pooblastilih državam članicam za določitev odstopanj od nekaterih določb Direktive Sveta 2000/29/ES glede uvoza zemlje, kontaminirane s pesticidi ali težko razgradljivimi organskimi snovmi, za namene dekontaminacije, podaljšana s sklepi 2007/156/EC, 2009/162/EC, 2012/102/EU in 2017/487/EU (odstopanje od člena 5(1) do 31.12.2019)
 • ODLOČBA KOMISIJE 2004/827/ES z dne 29. novembra 2004 ozačasnih pooblastilih državam članicam o določitvi odstopanj od nekaterih določb Direktive  Sveta 2000/29/ES glede uvoza zemlje s poreklom iz Avstralije

3. Izjeme za uvoz bonsajev:

 • ODLOČBA KOMISIJE 2002/887/ES z dne 8. novembra 2002 o dovoljenih odstopanjih od nekaterih določb Direktive Sveta 2000/29/ES v zvezi z naravno ali siljeno pritlikavimi rastlinami Chamaecyparis Spach, Juniperus L. in Pinus L. s poreklom z Japonske (odstopanje od prepovedi uvoza -seznam III.A)
  • dovoljen uvoz bonsajev iz rodov Pinus in Chamaecyparis v obdobju: 1.1.2011- 31.12.2020
  • uvoz bonsajev iz rodu Juniperus vsako leto le v odbobju 1.11. do 31.3. do 31.12.2020
 • ODLOČBA KOMISIJE 2002/499/ES z dne 26. junija 2002 o odobritvi odstopanj od določenih določb Direktive Sveta 2000/29/ES glede naravno in umetno pritlikavih rastlin Chamaecyparis Spach, Juniperus L. in Pinus L., ki izvirajo iz Republike Koreje, dopolnjena s sklepi: 2005/775/ES, 2007/432/ES in 2010/646/EU (odstopanje od prepovedi uvoza - seznam III.A)
  • dovoljen uvoz bonsajev iz rodov Pinus in Chamaecyparis v obdobju: 1.1.2011- 31.12.2020
  • uvoz bonsajev iz rodu Juniperus vsako leto le v odbobju 1.11. do 31.3. do 31.12.2020

4. Izjeme za uvoz sadik jagod:

 • ODLOČBA KOMISIJE 2003/249/ES z dne 9. aprila 2003 o dovolitvi državam članicam, da določijo začasna odstopanja od nekaterih določb Direktive Sveta 2000/29/ES v zvezi z rastlinami jagod (Fragaria L.), namenjenimi saditvi, razen semen, s poreklom iz Čila, podaljšana s sklepoma 2007/221/ES in 2011/75/EU (odstopanje od prepovedi uvoza - seznam III.A):
  • dovoljen uvoz od 1. junija do 30. septembra vsako leto do septembra 2020.
 • ODLOČBA KOMISIJE 2003/248/ES z dne 9. aprila 2003 o dovolitvi državam članicam, da določijo začasna odstopanja od nekaterih določb Direktive Sveta 2000/29/ES v zvezi z rastlinami jagod (Fragaria L.), namenjenimi saditvi, razen semen, s poreklom iz Argentine, podaljšana s sklepoma 2007/212/ES in 2011/74/EU (odstopanje od prepovedi uvoza - seznam III.A):
  • dovoljen uvoz od 1. junija do 30. septembra vsako leto do septembra 2020.
 • ODLOČBA KOMISIJE 2003/250/ES z dne 9. aprila 2003 o dovolitvi državam članicam, da določijo začasna odstopanja od nekaterih določb Direktive Sveta 2000/29/ES v zvezi z rastlinami jagod (Fragaria L.), namenjenimi saditvi, razen semen, s poreklom v Južnoafriški republiki, dopolnjena s sklepom 2007/220/ES (odstopanje od prepovedi uvoza - seznam III.A; od 2011 ni več podaljšano)

5. Izjeme za uvoz jedilnega krompirja:

 • IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2015/1199 z dne 17. julija 2015 o priznanju Bosne in Hercegovine kot nenapadene z organizmom Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckerman in Kotthoff) Davis et al. (izpolnjevanje izjeme od točke 12 seznama III.A, do preklica)
 • IZVEDBENI SKLEP 2012/219/EU sklep Komisije z dne 24. aprila 2012 o priznanju Srbije kot neokužene s Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckerman in Kotthoff) Davis et al. (izpolnjevanje izjeme od točke 12 seznama III.A, do preklica)
 • IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE 2013/413/ES z dne z dne 30. julija 2013o dovoljenju državam članicam, da določijo odstopanja od nekaterih določb Direktive Sveta 2000/29/ES v zvezi s krompirjem, ki ni namenjen saditvi, s poreklom iz regij Akkar in Bekaa v Libanonu(odstopanje od prepovedi uvoza - seznam III.A in izpolnjevanje posebne zahteve 25.2 s seznama IV.A.I; veljavno do 31. okt. 2018)

6. Izjeme za uvoz semenskega krompirja:

 • IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2014/368/EU z dne 16. junija 2014 o spremembi Izvedbenega Sklepa 2011/778/EU o dovoljenju nekaterim državam članicam, da določijo začasna odstopanja od nekaterih določb Direktive Sveta 2000/29/ES v zvezi s semenskim krompirjem s poreklom iz nekaterih kanadskih provinc(od 2003/61/ES odstopanje od prepovedi uvoza - seznam III.A in izpolnjevanje posebne zahteve 25.2 in 25.3 s seznama IV.A.I; veljavno do 31. mar. 2024 za: EL, ES, IT, CY, MT, PT)

Priznanje nenapadenih območij držav izvoznic

 • EU seznam nekaterih tretjih držav glede nenapadenih območij za: Xanthomonas citri pv. citri, X. citri pv. aurantifolii, Phyllosticta citricarpa, Cercospora angolensis in vrste tretiranj za Thaumatotibia leucotreta (pdf - jan. 2018)
 • IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2016/696 z dne 4. maja 2016 o spremembi Odločbe Komisije 2006/473/ES o priznanju določenih tretjih držav in določenih območij tretjih držav kot neokuženih z vrstama Xanthomonas campestris (vsi sevi, patogeni za rod Citrus) in Guignardia citricarpa Kiely (vsi sevi, patogeni za rod Citrus) - 4. januarja 2018 je Evropska komisija ta akt umaknila iz pravnega reda EU (obrazložitev), nadomestil ga bo zgoraj navedeni seznam obvestil tretjih držav.
 • IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2017/204 o uvozu jesenovega lesa iz Združenih držav Amerike je razveljavil priznana nenapadena območja za vrsto Agrilus planipennis Fairmaire, določena s sklepom 2015/2416 in 2016/1992/EU z dne 11. novembra 2016
 • IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2015/1199 z dne 17. julija 2015 o priznanju Bosne in Hercegovine kot nenapadene z organizmom Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckerman in Kotthoff) Davis et al. (izpolnjevanje izjeme od točke 12 seznama III.A, do preklica)
 • IZVEDBENI SKLEP 2012/219/EU sklep Komisije z dne 24. aprila 2012 o priznanju Srbije kot neokužene s Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckerman in Kotthoff) Davis et al. (izpolnjevanje izjeme od točke 12 seznama III.A, do preklica)
 • ODLOČBA KOMISIJE 91/261/EGS z dne 2. maja 1991 o priznanju Avstralije kot neokužene z bakterijo Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

Uvoz v varovana območja EU

Aktualni seznam EU varovanih območij, priznanih za določene škodljive organizme in izpostavljenih posebnim tveganjem za zdravje rastlin, določa izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/873  o spremembi Uredbe (ES) št. 690/2008.

 

Skladno z direktivo 2000/29/ES velja poleg splošnih uvoznih zahtev za varovana območja EU še:

 • prepoved vnosa karantenskih škodljivih organizmov (seznama I.B in II.B)
 • prepoved vnosa določenih rastlin iz določenih držav (seznam III.B in začasne prepovedi iz določenih držav)
 • posebne fitosanitarne zahteve (seznam IV.B)
 • fitosanitarni pregled in fitosanitarno spričevalo (seznam V.B.II).

Slovenija ima priznano varovano območje za dva škodljiva organizma: 

Rastlinski potni listi z enotno zunanjo podobo EU, predpisani z uredbo 2017/2313/EU, se bodo pričeli uporabljati s 14. decembrom 2019, raznovrstni rastlinski potni listi, skladni z direktivo 92/105/EGS pa bodo ostali v veljavi vse do 14. decembra 2023.

  

Elektronsko poslovanje ob uvozu

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/1553 z dne 15. oktobra 2018 določa pogoje za priznavanje elektronskih fitosanitarnih spričeval, ki jih izdajo nacionalne organizacije za varstvo rastlin tretjih držav za uvoz v Evropsko unijo. Slovenija trenutno še ne sprejema elektronskih spričeval, saj bodo vezana na uvedbo informacijskega sistema Traces NT, ki še ni uveden.