Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

VARNOST ŽIVIL RASTLINSKEGA IZVORA

Pošiljke živil neživalskega izvora lahko registrirani nosilci živilske dejavnosti uvažajo preko vseh mejnih vstopnih točk, kjer so carinski organi, razen živil pod poostrenim nadzorom in nujnimi ukrepi, ki jih lahko uvažajo le skozi določene vstopne točke, kjer pošiljko pregleda fitosanitarni inšpektor oz. inšpektor za hrano.


-    Seznam vstopnih točk Evropske unije 

-    Seznam vstopnih točk v Sloveniji
-    Elektronska najava pošiljk skozi TRACES 
-    Postopki ob uvozu 

 

Predpisi, ki urejajo nadzor varnosti teh živil ob uvozu:

 

(1) Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18);
Spremembe in dopolnitve zakona o kmetijstvu glede nadzora varnosti in kakovosti živil neživalskega izvora v vseh fazah proizvodnje, predelave in distribucije, vključno z nadzorom uvoza, so bile uveljavljene 29. aprila 2014, tako da zakon določa:
-    UVHVVR kot pristojni organ za izvajanje predpisov EU s področja varnosti živil neživalskega izvora (62. člen)
-    registracijo živilskih obratov, vključno z uvozniki, in izjeme za fizične osebe na lokalnem trgu po spremenjenem 152.a členu zakona
-    inšpekcijski nadzor, vključno z nadzorom ob uvozu (172. člen)
-    carinski postopek za izvoz in postopek sprostitve kmetijskih pridelkov ali živil neživalskega izvora v prosti promet, ki ga opravljajo fitosanitarni inšpektorji in inšpektorji za hrano
-    pristojnost CARINSKEGA ORGANA: sistematične dokumentacijske preglede in naključne identifikacijske preglede glede varnosti živil neživalskega izvora pred sprostitvijo v promet v Republiki Sloveniji opravljajo carinski organi, razen nujnih primerov in poostrenega nadzora glede varnosti živil ob uvozu, ki ga opravljajo fitosanitarni inšpektorji in inšpektorji za hrano
-    pooblastila inšpektorjev, vključno z izdajanjem listin o skladnosti živil neživalskega izvora glede varnosti in kakovosti (174. člen).

 

(2) Uredba o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili (Uradni list RS, št. 72/10), ki določa obveznosti nosilcev živilske dejavnosti, ukrepe in kazenske določbe v zvezi z izvajanjem uredb 178/2002/ES, 852/2004/ES, 882/2004/ES, 2073/2005/ES in  37/2005/ES

(3) Uredba o izvajanju uredb Sveta (ES) in uredb Komisije (ES) o radioaktivnem onesnaženju živil in krme (Uradni list RS, št. 52/06 in 38/10), ki določa obveznosti nosilcev živilske dejavnosti in kazenske določbe v zvezi z izvajanjem uredbe Sveta (EGS) št. 737/90 o pogojih, ki urejajo uvoz kmetijskih proizvodov iz tretjih držav po nesreči v jedrski elektrarni Černobil za samonikle gobe (uredbi 733/2008/EU in 1635/2006/EU).

 

(4) Uredba o izvajanju uredb (EU) o uvozu nekaterih živil neživalskega izvora iz tretjih držav (Uradni list RS, št. 4/16, uveljavitev 6. 2. 2016) 

  • Prenaša v izvajanje EU predpise, ki jih sprejme Evropska komisija kot poostren nadzor na podlagi petega odstavka 15. člena ali 23. člena Uredbe 882/2004/ES ali kot nujne ukrepe na podlagi 53. člena Uredbe 178/2002/ES
  • Določa seznam vstopnih točk v Sloveniji, kjer uvoznik oz. njegov zastopnik na enotnem vstopnem dokumentu (Common Entry Document – CED) najavi pošiljko iz priloge I Uredbe 669/2009 in izvedbenih predpisov o nujnih ukrepih glede varnosti živil
  • Prenaša v izvajanje listo proizvodov, za katero mora carinski organ zahtevati potrjen CED in
  • Seznam živil neživalskega izvora, ki ga uprava objavi na svoji spletni strani in ki se štejejo kot nujni primeri ali pa zapadejo pod poostren nadzor glede varnosti živil ob uvozu.

Varnost živil živalskega izvora


Pošiljke živil živalskega izvora lahko registrirani operaterji uvažajo le preko odobrenih mejnih veterinarskih postaj (MVP), kjer vsako pošiljko pregleda uradni veterinar MVP. Če pošiljka vstopi v EU preko MVP v drugi državi članici, se s pošiljko, ki je namenjena v Slovenijo, ravna v skladu s predpisi za trgovanje znotraj EU.

Več o uvozu živil živalskega izvora

 


Več o uvozu in izvozu živil...