Skoči na vsebino

KRMA

Posodobljeno 25.1.2017

 1.    Nacionalna zakonodaja

•    Zakon o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05, 90/12 – ZdZPVHVVR,23/13 - ZZZiv-C in 40/14-ZIN-B)
•    Zakon o krmi (Uradni list RS, št. 127/06, 90/12 – ZdZPVHVVR)
•    Zakon o varstvu pred ionizirajočim sevanjem in jedrski varnosti–UPB2 (Uradni list RS, št. 102/04 -UPB, 70/08 - ZVO - 1B, 60/11 in 74/15)
•    Zakon o spremembah in dopolnitvah določenih zakonov na področju varne hrane, veterinarstva in varstva rastlin (ZdZPVHVVR) (Uradni list RS, št. 90/12)
•    Uredba o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 58/03 in spremembe)
•    Podzakonski akti, izdani na podlagi naštetih zakonov:

- Pravilnik o pogojih za zagotavljanje varnosti krme (Uradni list RS, št. 58/11, 35/14)
- Pravilnik o registraciji in odobritvi obratov nosilcev dejavnosti na področju krme (Uradni list RS, št. 50/15, 67/15)
- Pravilnik o pogojih za proizvodnjo, promet in uporabo medicirane krme (Uradni list RS, št. 114/03 in 25/04)
- Pravilnik o uradnem nadzoru krme neživalskega izvora pri uvozu iz tretjih držav (Uradni list RS, št. 81/07, 5/10 in 50/15)
- Pravilnik o krmnih dodatkih (Uradni list RS, št. 110/09, 69/10 in 43/11)
- Pravilnik o uradnih vzorcih in vzorcih za dopolnilno izvedensko mnenje na področju veterinarstva (Uradni list RS, št 107/07)
- Pravilnik o krmi za posebne prehranske namene (Uradni list RS, št 43/15)
- Pravilnik o izjemni uporabi zdravil za zdravljenje živali in evidencah o zdravljenju živali (Uradni list RS, št. 53/06)
-  Pravilnik o določitvi kategorij posamičnih krmil, ki se lahko uporabljajo pri označevanju hrane za hišne živali (UL RS, št. 62/13)
- Pravilnik o monitoringu radioaktivnosti (Uradni list RS, št. 20/07 in 97/09)
- Pravilnik o ostankih pesticidov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih (Uradni list RS, št. 84/04, 108/07 in 16/09)
- Uredba o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora (Uradni list RS, št. 16/09 in 40/10)
- Uredba o izvajanju Uredb Evropske skupnosti glede krme in uradnega nadzora nad krmo (Uradni list RS, št. 120/05)
- Uredba o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede uradnega nadzora in obveznosti nosilcev dejavnosti v primarni proizvodnji živil in krme (Uradni list RS, št. 120/05)
- Uredba o izvajanju uredb Sveta (ES) in uredb Komisije (ES) o radioaktivnem onesnaženju živil in krme (Uradni list RS, št. 52/06 in 38/10)


2.    Predpisi Evropske unije

- Uredba (ES) št. 183/2005 o zahtevah glede higiene krme (UL L št. 35/2005), z vsemi dopolnitvami
- Uredba Komisije (ES) št. 141/2007 o zahtevi za odobritev v skladu z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 183/2005 obratov nosilcev dejavnosti poslovanja s krmo, ki proizvajajo ali dajejo na trg krmne dodatke kategorije »kokcidiostatiki in histomonostatiki« (UL L  št. 43/2007),  z vsemi dopolnitvami
- Uredba (ES) št. 178/2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L št. 31/2002), z vsemi dopolnitvami
- Uredba (ES) št. 1831/2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali (UL L št. 268/2003), z vsemi dopolnitvami
- Uredba Komisije (EU) št. 892/2010 o statusu nekaterih proizvodov glede krmnih dodatkov, ki spadajo na področje uporabe Uredbe (ES) št. 1831/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 266/2010)
-  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 451/2012 o umiku s trga nekaterih krmnih dodatkov, ki spadajo v funkcionalno skupino silirni dodatki (UL L št. 140/2012)
-   Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 81/2012 o zavrnitvi dovoljenja za Lactobacillus pentosus (DSM 14025) kot krmnega dodatka (UL L 29/2012)
- Izvedbena uredba Komisije 230/2013/EU o umiku s trga nekaterih krmnih dodatkov, ki spadajo v skupino aromatičnih snovi in snovi za spodbujanje teka (UL L 80/2013)
- Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1399 o zavrnitvi izdaje dovoljenja za pripravek iz Bacillus toyonensis (NCIMB 14858) (prej Bacilus cereus var. toyoi NCIMB 40112/CNCM I-1012) kot krmni dodatek za govedo za pitanje, kunce za pitanje, piščance za pitanje,  (odstavljene) pujske, prašiče za pitanje, svinje za razplod in teleta za vzrejo, o preklicu dovoljenj za pripravek iz Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112/CNCM I-1012) kot krmni dodatek za purane za pitanje in plemenske samice kuncev ter o spremembi uredb (ES)  št. 256/2002, (ES) št. 1453/2004, (ES) št. 255/2005, (ES) št. 1200/2005 in razveljavitvi uredb (ES) št. 166/2008, (ES) št. 378/2009 in Izvedbene uredbe (EU) 288/2013 (UL L 217/2015)
- Izvedbena uredba Komisije 754/2014/EU o zavrnitvi izdaje dovoljenja za Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30068) in Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30044) kot krmnih dodatkov (UL L 205/2014)

- Uredba Komisije (ES) št. 429/2008 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/2003 v zvezi s pripravo in predložitvijo vlog ter oceno krmnih dodatkov in izdajo dovoljenj zanje (UL L 133/2008)

- Uredba Komisije (ES) št. 378/2005 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) 1831/2003 o dolžnostih in nalogah referenčnega laboratorija Skupnosti, ki zadevajo vloge za izdajo dovoljenj za krmne dodatke (UL L 59/2005), z vsemi dopolnitvami
- Uredba (ES) št. 882/2004 o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali (UL L št. 165/2004), z vsemi dopolnitvami
- Uredba (ES) št. 767/2009 o dajanju krme v promet in njeni uporabi, spremembi Uredbe (ES) št. 1831/2003 Evropskega parlamenta in Sveta in razveljavitvi Direktive Sveta 79/373/EGS, Direktive Komisije 80/511/EGS, direktiv Sveta 82/471/EGS, 83/228/EGS, 93/74/EGS, 93/113/ES in 96/25/ES ter Odločbe Komisije 2004/217/ES (UL L št. 229/2009), z vsemi dopolnitvami
- Uredba Komisije 68/2013/EU o katalogu posamičnih krmil (UL L št. 29/2013)
- Direktiva Komisije 2008/38/ES o uvedbi seznama predvidenih vrst uporabe krme za
  posebne prehranske namene (UL L 62/2008), z vsemi dopolnitvami
- Direktiva Evropskega Parlamenta in Sveta št. 2002/32/ES o nezaželenih snoveh v živalski krmi (UL L št. 140/2002), z vsemi dopolnitvami
- Uredba (ES) št. 152/2009 o določitvi metod vzorčenja in analitskih metod za uradni nadzor krme (UL L št. 54/2009), z vsemi dopolnitvami
- Uredba Komisije (EU) št. 16/2011 o določitvi izvedbenih ukrepov za sistem hitrega obveščanja za živila in krmo (UL L št. 6/2011)
- Uredba  št. 396/2005 o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora ter spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS (UL L št. 70/2005), z vsemi dopolnitvami
- Direktiva Komisije 98/68/ES o določitvi standardnega dokumenta iz prvega odstavka člena 9 člena Direktive Sveta 95/53/ES in nekaterih predpisov za preglede krme pri uvozu iz tretjih držav (UL L št. 261/1998)
-    Uredba Komisije 669/2009/ES o izvajanju Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta glede poostrenega uradnega nadzora pri uvozu nekatere krme in nekaterih živil neživalskega izvora ter spremembi Odločbe 2006/504/ES  (UL L št. 194/2009), z vsemi dopolnitvami
- Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 2015/175 o določitvi posebnih pogojev, ki se uporabljajo za uvoz gume guar, s poreklom ali poslane iz Indije, zaradi tveganj onesnaženja s pentaklorofenolom in dioksini (UL L št. 30/2015)
-    Uredba Komisije 2009/1135/ES o uvedbi posebnih pogojev za uvoz nekaterih izdelkov s poreklom ali poslanih s Kitajske ter o razveljavitvi Odločbe Komisije 2008/798/ES (UL L št. 311/2009), z vsemi dopolnitvami
-    Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/6 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo iz Japonske ali so od tam poslani, po nesreči v jedrski elektrarni Fukušima  ter razveljavitvi Izvedbene uredbe (EU) 322/2014 (UL L št.  3/2016)
-    Odločba Komisije 2009/727/ES o nujnih ukrepih v zvezi z raki, uvoženimi iz Indije in namenjenimi za prehrano ljudi ali živalsko krmo (UL L št. 258/2009)
-    Odločba Komisije 2002/994/ES o nekaterih zaščitnih ukrepih v zvezi z proizvodi živalskega izvora, uvoženimi iz Kitajske (UL L št. 348/2002), z vsemi dopolnitvami
-    Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 884/2014 o uvedbi posebnih pogojev, ki urejajo uvoz nekatere krme in živil iz nekaterih tretjih držav, zaradi tveganja onesnaženja z aflatoksini ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1152/2009 (UL L 242/2014), z vsemi dopolnitvami
- Priporočilo Komisije 2006/576/ES o prisotnosti deoksinivalenola, zearalenona, ohratoksina A, toksinov T-2 in HT-2 ter fumonizinov v proizvodih, namenjenih za krmo (UL L št. 229/2006), z vsemi dopolnitvami
- Priporočilo Komisije 2006/583/ES o preprečevanju in zmanjšanju prisotnosti toksinov iz rodu Fusarium v žitu in žitnih izdelkih (UL L št. 234/2006)
- Priporočilo Komisije 2013/165/EU o prisotnosti toksinov T-2 in HT-2 v žitih in žitnih proizvodih (UL L 91/2013)
- Priporočilo Komisije 2004/704/ES o spremljanju ravni prisotnosti dioksinov in dioksinom podobnih polikloriranih bifenilov v krmi (UL L št. 321/2004)
- Priporočilo Komisije 2013/711/EU o zmanjšanju prisotnosti dioksinov, furanov in PCB-jev v krmi in živilih (UL L št. 323/2013)
- Priporočilo Komisije 2011/25/EU o določitvi smernic za ločevanje med posamičnimi krmili, krmnimi dodatki, biocidnimi pripravki in zdravili za uporabo v veterinarski medicini (UL L št. 11/2011)
- Priporočilo Komisije 2012/154/EU o spremljanju prisotnosti alkaloidov rožička v krmi in hrani (UL L št. 77/2012) 

- Priporočilo Komisije 2016/1110/EU o spremljanju prisotnosti niklja v krmi (UL L št. 183/2016)                                                                                                                           


1 Seznam zakonodaje ne vključuje:
-    zakonodaje  s področja GMO krme
-  zakonodaje s področja TSE in ŽSP zakonodaje (specifične zahteve za krmo živalskega izvora)
-    zakonodaje na področju ekološke krme (› MKGP ›Direktorat za kmetijstvo)
-  EU predpisov s katerimi je bilo izdano dovoljenje posameznim proizvodom kot krmnim dodatkom za dajanje na trg in uporabo v EU.

Povezava na EU register dovoljenih krmnih dodatkov: (http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedadditives/comm_register_feed_additives_1831-03.pdf)