Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SLOVENSKA ZAKONODAJA

Uredba o izvajanju uredb (ES) in (EU) o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (Uradni list RS, št. 5/15). (angleški prevod besedila, Priloge II)

  

S to uredbo se določajo pristojni organi, obveznosti v zvezi z registracijo in dovoljenji za FFS, označevanje FFS in semena, tretiranega s FFS, pristojbine, nadzor in kazenske določbe za izvajanje:

  • Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS (UL L št. 309 z dne 24. 11. 2009, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1107/2009/ES) in
  • Uredbe Komisije (EU) št. 547/2011 z dne 8. junija 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega Parlamenta in Sveta v zvezi z zahtevami glede označevanja fitofarmacevtskih sredstev (UL L št. 155 z dne 11. 6. 2011, str. 176; v nadaljnjem besedilu: Uredba 547/2011/EU).

Ta uredba določa tudi označevanje FFS, ki so razvrščena kot nevarna za čebele, z dodatnim znakom za čebele v Prilogi 1 in pristojbine v Prilogi II.

 

Neposredno veljavni predpisi EU:

Za registracijo in izdajo dovoljenj za FFS se v državah članicah neposredno uporabljajo Uredbe, ki so v vseh jezikih EU objavljene v Uradnem listu EU:

 

Uredba (ES) 1107/2009 Evropskega Parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet:

  • Izvedbena Uredba Komisije (EU) 540/2011 za izvajanje Uredbe (ES) 1107/2009 glede seznama odobrenih aktivnih snovi,
  • Izvedbena Uredba Komisije (EU) 283/2013 o določitvi zahtevanih podatkov o aktivnih snoveh v skladu z Uredbo (ES) 1107/2009,
  • Izvedbena Uredba Komisije (EU) 284/2013 o določitvi zahtevanih podatkov o fitofarmacevtskih sredstvh v skladu z Uredbo (ES) 1107/2009,
  • Izvedbena Uredba Komisije (EU) 547/2011 o izvajanju Uredbe (ES) 1107/2009 v zvezi z zahtevami glede označevanja fitofarmacevtskih sredstev,
    • dodatno je v Republiki Sloveniji obveznost označevanja FFS z znakom za čebele navedena v 9. členu in Prilogi 1 Uredbe za izvajanje Uredbe (ES) o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (Uradni list 86/2011),
  • Izvedbena Uredba Komisije (EU) 546/2011 o izvajanju Uredbe (ES) 1107/2009 glede enotnih načel za ocenjevanje in registracijo fitofarmacevtskih sredstev.

 

ZAKON

 

Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih (ZFfS-1) (Uradni list RS, št. 83/2012) (English translation).

 

Zakon ureja promet in uporabo fitofarmacevskih sredstev, nacionalni akcijski program za doseganje trajnostne rabe FFS, usposabljanje o FFS, preglede naprav za nanašanje FFS, zbiranje in pridobivanje podatkov o prometu in uporabi FFS, obveščanje javnosti, strokovne in raziskovalne naloge, pooblastila ter nadzor za izvajanje Direktive 2009/128/ES o določitvi okvira za doseganje trajnostne rabe pesticidov.  Podrobnje ureja tudi registracijo in izdaj dovoljenj FFS, pristojbine in način vodenja podatkov o prometu in uporabi FFS za izvajanje Uredbe (ES) 1107/2009 o dajanju fitofarmacevskih sredstev v promet.

 

Cilji tega zakona so, da se FFS uporabljajo na način, ki omogoča razvoj trajnostnega in konkurenčnega kmetijstva ter zagotavlja visoko raven varstva zdravja ljudi in živali ter varovanja okolja, uvajanje obvezne uporabe integriranega varstva rastlin pred škodljivimi organizmi in spodbujanje alternativnih pristopov in tehnik na področju njihovega zatiranja

 

PODREJENI PREDPISI

 

► Seznami Registriranih fitofarmacevtskih sredstev in prepovedi

 

Ocenjevanje dokumentacije in uradno priznani testi

 

Promet s fitofarmacevtskimi sredstvi

 

Opremljanje fitofarmacevtskih sredstev z etiketo

 

Ostanki fitofarmacevtskih sredstev

 

Usposabljanje iz fitomedicine

 

Naprave za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev

 

Uporaba fitofarmacevtskih sredstev

 

  

Opis področja fitofarmacevtskih sredstev