Skoči na vsebino

DOBROBIT ŽIVALI

    

Datum posodobitve strani: 28.5.2015

 

NACIONALNA ZAKONODAJA

Zakon o zaščiti živali

Zakon o ratifikaciji Konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami, spremembe konvencije ter dodatkov I, II, III in IV h konvenciji

Uredba o ravnanjih in načinih varstva pri trgovini z živalskimi in rastlinskimi vrstami

Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o prepovedi dajanja v promet ter uvoza v Skupnost ali izvoza iz Skupnosti krzna mačk in psov ter izdelkov, ki vsebujejo tako krzno

Uredba o zatočišču za živali prosto živečih vrst

Uredba o živalskem vrtu in živalskemu vrtu podobnem prostoru

Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah

Uredba o določitvi prekrškov za kršitve določb Uredbe Sveta (ES) o zaščiti živali med prevozom in postopki, povezanimi z njim

Odredba o bivalnih razmerah in oskrbi živali prostoživečih vrst v ujetništvu

Pravilnik o strokovnem svetu za zaščito živali

Pravilnik o zaščiti živali med prevozom

Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali

Pravilnik o etični komisiji za poskuse na živalih

Pravilnik o uporabi lovskih psov v loviščih

Pravilnik o načinih usmrtitve živali iz veterinarskih razlogov, živali, ki se jih redi za proizvodnjo krzna, ter odvečnih enodnevnih piščancev in zarodkov v odpadkih iz valilnice

Pravilnik o označevanju živali prosto živečih vrst v ujetništvu

Pravilnik o pogojih, ki jih morata za pridobitev koncesije izpolnjevati živalski vrt in zavetišče za zapuščene živali

Pravilnik o zaščiti živali pri zakolu

Pravilnik o zaščiti hišnih živali

Pravilnik o zaščiti rejnih živali

Pravilnik o pogojih za izvajanje poskusov na živalih

Pravilnik o načinu in postopku ustavljanja vozil, ki prevažajo živali v cestnem prometu

EU ZAKONODAJA

Uredba Sveta (ES) št. 1/2005 z dne 22. decembra 2004 o zaščiti živali med prevozom in postopki, povezanimi z njim, in o spremembi Direktiv 64/432/EGS in 93/119/ES ter Uredbe (ES) 1255/97

Uredba Sveta (ES) št. 1099/2009 z dne 24. septembra 2009 o zaščiti živali pri usmrtitvi