ŽIVALSKI STRANSKI PROIZVODI

 

Seznam ŽSP obratov v Sloveniji - Uredba (ES) št.: 1069/2009

List of ABP establishments in Slovenia - Reg. (EC) No. 1069/2009


Celotni seznam ŽSP obratov v Sloveniji

Complete list of ABP establishments in Slovenia

 

 

Sekcija I: Obrati ali objekti, ki izvajajo vmesne dejavnosti, in obrati za skladiščenje živalskih stranskih proizvodov
Section I: Establishments or plants carrying out intermediate activities and plants, storing animal by-products

Sekcija II: Obrati ali objekti za skladiščenje pridobljenih proizvodov
Section II: Establishments or plants for the storage of derived products

Sekcija III: Sežigalnice / sosežigalnice / objekti za zgorevanje
Section III: Incineration/ co-incineration/ combustion plants

Sekcija IV: Predelovalni obrati
Section IV: Processing plants

Sekcija V: Oleokemijski obrati
Section V: Oleo-chemical plants

Sekcija VI: Obrati za pridobivanje bioplina
Section VI: Biogas plants

Sekcija VII: Obrati za kompostiranje – kompostirnice
Section VII: Composting plants

Sekcija VIII: Obrati za proizvodnjo hrane za hišne živali
Section VIII: Petfood plants

Sekcija IX: Obrati ali objekti za ravnanje z živalskimi stranskimi proizvodi ali pridobljenimi proizvodi za namene zunaj krmne verige
Section IX: Establishments or plants handling animal by-products or derived products for purposes outside the feed chain

Sekcija X: Registrirani uporabniki živalskih stranskih proizvodov in pridobljenih proizvodov za posebne namene
Section X: Registered users of animal by-products and derived product for specific purposes,

Sekcija XI: Zbirni centri
Section XI: Collection centres

Sekcija XII: Obrati ali objekti za proizvodnjo organskih gnojil ali sredstev za izboljšanje tal
Section XII: Establishments or plants manufacturing organic fertilisers or soil improvers

Sekcija XIII: Drugi registrirani nosilci dejavnosti
Section XIII: Other registered operators

 

Seznam ŽSP obratov v državah članicah EU je dostopen na spletni strani Komisije.