Skoči na vsebino

ŽIVALSKI STRANSKI PROIZVODI

 

Seznam obratov za živalske stranske proizvode (ŽSP) v Sloveniji 

Uredba (ES) št.: 1069/2009

 

List of animal by-products (ABP) establishments in Slovenia 

Reg. (EC) No. 1069/2009

 

Seznam vseh ŽSP obratov v Sloveniji

Complete list of ABP establishments in Slovenia

 

Obrati po oddelkih / Establishments by sections:

 

Oddelek I: Obrati ali objekti, ki izvajajo vmesne dejavnosti, in obrati za skladiščenje živalskih stranskih proizvodov
Section I:Establishments or plants carrying out intermediate activities and plants, storing animal by-products

Oddelek II:Obrati ali objekti za skladiščenje pridobljenih proizvodov
Section II: Establishments or plants for the storage of derived products

Oddelek III:Sežigalnice / sosežigalnice / objekti za zgorevanje
Section III:Incineration/ co-incineration/ combustion plants

Oddelek IV:Predelovalni obrati
Section IV:Processing plants

Oddelek V: Oleokemijski obrati
Section V: Oleo-chemical plants

Oddelek VI:Obrati za pridobivanje bioplina
Section VI: Biogas plants

Oddelek VII: Obrati za kompostiranje – kompostirnice
Section VII: Composting plants

Oddelek VIII: Obrati za proizvodnjo hrane za hišne živali
Section VIII: Petfood plants

Oddelek IX: Obrati ali objekti za ravnanje z živalskimi stranskimi proizvodi ali pridobljenimi proizvodi za namene zunaj krmne verige
Section IX: Establishments or plants handling animal by-products or derived products for purposes outside the feed chain

Oddelek X: Registrirani uporabniki živalskih stranskih proizvodov in pridobljenih proizvodov za posebne namene
Section X: Registered users of animal by-products and derived product for specific purposes,

Oddelek XI: Zbirni centri
Section XI: Collection centres

Oddelek XII: Obrati ali objekti za proizvodnjo organskih gnojil ali sredstev za izboljšanje tal
Section XII: Establishments or plants manufacturing organic fertilisers or soil improvers

Oddelek XIII: Drugi registrirani nosilci dejavnosti
Section XIII: Other registered operators

 

Seznam ŽSP obratov v državah članicah EU in tretjih državah je dostopen na spletni strani Komisije.