Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NAVODILA ZA VPIS V FITO REGISTER

Obrazec mora biti natančno izpolnjen s tiskanimi črkami. V primeru, da so podatki nepopolni ali napačni, bo potrebna dopolnitev vloge.

Obrazec 1: OSNOVNI PODATKI O IMETNIKU IN ODGOVORNI OSEBI

 

I. V prvi rubriki obrazca je prostor za vpis vaše enolične in neponovljive registrske številke. Le-ta vam bo dodeljena na podlagi na obrazcu navedenih podatkov in sporočena naknadno, zato pustite to rubriko prazno.

Označite, ali gre za prvi vpis, spremembe/dopolnitve obstoječega vpisa ali izbris iz fito registra.


II. Podatki o imetniku, ki je zavezanec za vpis v register


1. Vpišite naziv pravne osebe oziroma za fizične osebe ime in priimek. Fizična oseba, ki je nosilec dejavnosti za vpis v FITO-register, vpiše enotno matično številko občana, oziroma če je registriran kot samostojni podjetnik za to dejavnost vpiše enotno matično številko občana in podjetniško matično številko. Vpišite davčno številko nosilca dejavnosti za vpis v FITO-register oziroma davčno številko poslovnega subjekta.
2. Vpišite uradno veljaven naslov fizične osebe oziroma sedež poslovnega subjekta. Če naslov nima hišne številke, vpišite le občino in naselje. Po možnosti vpišite popolno številko telefona, na katerem je dosegljiv nosilec dejavnosti za vpis v FITO-register oziroma odgovorna oseba poslovnega subjekta.
3. Možen je en odgovor
4. Možnih je več odgovorov
5. Če imate več lokacij pridelave oz. distribucije, vpišite št. lokacij.

Če se vpisujete kot fizična oseba (npr. nosilec ali družinski član kmetijskega gospodarstva), vpisujte ime in priimek ter naslov nosilca dejavnosti za vpis v FITO register, pri tem uporabite podatke iz uradnih evidenc npr. osebne izkaznice; vpišite EMŠO, davčno številko in telefonsko številko.
Če se vpisujete kot poslovni subjekt (pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki) vpišite uraden naziv in naslov oziroma sedež.
Samostojni podjetniki posamezniki vpišejo vse podatke: EMŠO, davčno in matično številko.
Ostali poslovni subjekti vpišejo davčno in matično številko.

 

III. Podatki o odgovorni osebi za zdravstveno varstvo rastlin


6. Evidenčna  številka  odgovorne osebe za zdravstveno varstvo rastlin – bo dodeljena naknadno, zato pustite to rubriko prazno. Vpišite ime in priimek izbrane odgovorne osebe za zdravstveno varstvo rastlin ter njene osebne podatke. Pri naslovu se navede stalno prebivališče.  Po možnosti vpišite popolno številko telefona, na katerem je ta oseba dosegljiva.
7. Vpišite podatke za kontaktni  naslov, na katerem je odg. oseba za zdravstveno varstvo rastlin najlažje in večino časa dosegljiva.
8. Razmerje do imetnika: v kolikor je odg. oseba za zdravstveno varstvo rastlin  imetnik sam, to označite. V kolikor odgovorna oseba za zdravstveno varstvo rastlin ni imetnik sam, označite poslovni odnos.


Obrazec 2: OSNOVNI PODATKI O MESTU PRIDELAVE

 

IV. Identifikacijski podatki


1. Označite, ali gre za prvo prijavo lokacije, spremembo prijave ali odjavo.
2. Označite, kaj prijavljate: mesto ali enoto pridelave, skladišče (če ste distributer) ali obrat za predelavo lesenega pakirnega materiala.
Če prijavljate mesto pridelave, vpišite pripadajoč KMG-MID iz Registra kmetijskih gospodarstev. Če vanj  še niste vpisani, je to potrebno predhodno urediti na vaši krajevno pristojni Upravni enoti. Če prijavljate enoto pridelave za že obstoječe mesto pridelave s  KMG-MID-om, potem vam bo za enoto dodeljena  FITO-MID št.  z naše strani in to rubriko pustite prazno. Če niste pridelovalec, potem KMG-MID št. ne potrebujete in vam bo dodeljena FITO-MID št. z naše strani.  Če ste kooperant, vpišite naziv vašega organizatorja proizvodnje.
3. Vpišite domače ime vašega mesta pridelave (neobvezno).
4. Vpišite naslov mesta pridelave (naselje, ulica, hišna številka in pošta).

V kolikor mesto ali enota pridelave nima hišne številke, pri naslovu vpišite le občino in naselje.
5. Vpišite velikost površin, na katerih poteka pridelava rastlin, za katere se vpisujete v fito register (rastline, rastlinski proizvodi in nadzorovani predmeti s Seznama V.A); pri zavarovanih prostorih vpišite površino prostora v kvadratnih metrih. Kot zavarovan  prostor se štejejo rastlinjaki, plastenjaki, skladišča, distribucijski centri in prodajna mesta. Pri njivskih površinah vpišite površino v hektarjih in arih.
6. S križcem označite eno ali več skupin rastlin, rastlinskih proizvodov ali nadzorovanih predmetov, na katero se nanaša dejavnost.

V. Odgovorna oseba za zdravstveno varstvo rastlin za to mesto pridelave
Če imate samo eno mesto pridelave oziroma je na vsem mestih pridelave ena odgovorna oseba za zdravstveno varstvo rastlin, to označite s križcem. V kolikor imate več mest pridelave, na njih pa drugo odgovorno osebo, kot je navedena v točki IV, navedite osebne podatke zanjo.
Vpišite datum izpolnjevanja obrazca.
S podpisom imetnik jamči za točnost podatkov.
Če imate še eno ali več enot pridelave oziroma še eno ali več mest pridelave,  za vsako enoto ali mesto pridelave izpolnite svoj obrazec 2 in napišite njegovo zaporedno številko (kopirajte obrazec 2).

 

Obrazec 3: IZJAVA IMETNIKA


I. Identifikacijski številki


V prvi rubriki obrazca je prostor za vpis vaše registrske številke, ki vam bo dodeljena in sporočena naknadno, zato ob prvem vpisu v FITO-register pustite to rubriko prazno.

 

II. Izjava imetnika, ki je zavezanec za vpis v register


Besedilo izjave izhaja iz obveznosti, določenih z zakonom o zdravstvenem varstvu rastlin. Izpišite ime in priimek s tiskanimi črkami, napišite datum in se podpišite.

 

III. Izjava odgovorne osebe za zdravstveno varstvo rastlin


Izbrana odgovorna oseba za zdravstveno varstvo rastlin, navedena na obrazcu 1, točka III, vpiše podatke o svoji izobrazbi in delovnih izkušnjah glede dejavnosti, za katere se imetnik vpisuje v fito register, ter lastnoročno podpiše izjavo. Dokazila se lahko priložijo,  ni pa to potrebno. Navedeni podatki se bodo po potrebi preverjali pri pristojnih inštitucijah.


Izpolnjen obrazec kopirajte in kopijo shranite doma!


Originalni izpolnjen obrazec pošljite na naslov:
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
Dunajska 22, 1000 Ljubljana