Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

VPIS SORTE V SORTNO LISTO

Zakonska podlaga

 

Predpisi, ki urejajo vpis sorte v sortno listo v Republiki Sloveniji:

 

Zakon o semenskem materialu kmetijskih rastlin

Uredba o višini letne pristojbine za sorte, vpisane v sortno listo kmetijskih rastlin, ter o pristojbinah in stroških za varstvo sort rastlin
Pravilnik o postopku vpisa sorte v sortno listo in o vodenju sortne liste

 
Veljavni predpisi - Vpis sorte v sortno listo

  
Predpisi Evropske unije (EU), ki urejajo skupni katalog sort in pogoje za vpis v nacionalne sortne liste

EU Predpisi: Skupni katalogi sort Evropske unije 

 

Pogoji za vpis in postopek vpisa sorte v sortno listo

 

Pogoji za vpis

Za vpis v sortno listo mora biti sorta razločljiva, izenačena in nespremenljiva (RIN), imeti mora ustrezno ime. Pri določenih vrstah mora imeti sorta tudi primerno vrednost za pridelovanje in uporabo (VPU). Sorta mora imeti določenega vzdrževalca sorte. Pred vpisom sorte morajo biti poravnani biti vsi stroški v zvezi s preizkušanjem sorte oziroma pridobitvijo rezultatov preizkušanja. 

 

Prijava za vpis sorte v sortno listo

Postopek vpisa sorte v sortno listo se začne na podlagi prijave. Prijavitelj sorte je lahko žlahtnitelj sorte, vzdrževalec ali druga oseba, ki ima pravico do sorte. Prijavitelji iz tretjih držav potrebujejo v postopku vpisa sorte v sortno listo pooblaščenega zastopnika.
Prijava za vpis sorte v sortno listo se vloži na obrazcu prijave, za vsako sorto posebej. Vsaki prijavi mora biti priložen izpolnjen tehnični vprašalnik. Če gre za sorto, ki jo prijavlja prijavitelj iz tretje države, mora biti prijavi priloženo tudi pooblastilo za zastopanje.
Prijava za vpis sorte v sortno listo skupaj z vsemi prilogami se vloži na Upravo Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (Uprava), na naslov:
              Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
              Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
              Dunajska 22, 1000 Ljubljana, Slovenija

Pri vlaganju prijave sorte v postopek vpisa v sortno listo je potrebno upoštevati predpisane roke.

 

          ►   OBRAZCI: Prijava za vpis sorte v sortno listo in Tehnični vprašalniki 

     

          ►   ROKI za vložitev prijav za vpis sorte v sortno listo

 

Preveritev pogojev za vpis sorte v sortno listo

Uprava preveri prijavo najprej po formalni in vsebinski plati. Če je prijava popolna, se prijavljeni sorti dodeli registrska številka, pod katero se vpiše v register prijav. Uprava objavi podatke o prijavi sorte za vpis v sortno v uradnem glasilu 'Objave UVHVVR'

Na podlagi podatkov iz prijave in ostale predložene dokumentacije se s preizkušanjem v poljskih poskusih in z laboratorijskim testiranjem preverijo lastnosti prijavljene sorte (RIN in VPU) kot tudi njena izvirnost (poreklo sorte, način njenega ustvarjanja idr.).

 

Preizkušanje RIN in VPU sorte

Sorta se vključi v poljske sortne poskuse za preverjanje razločljivosti, izenačenosti in nespremenljivosti (RIN), pri sortah poljščin, trte in hmelja pa se v sortnih poskusih preveri tudi njihova vrednost za pridelovanje in uporabo (VPU). Preizkušanje RIN in VPU sorte se izvede po predpisanih metodah.
Za preizkušanje RIN sorte se pri poljščinah in zelenjadnicah uporabljajo metode, ki jih določata Direktiva Komisije 2003/90/ES o določitvi izvedbenih ukrepov za člen 7 Direktive Sveta 2002/53/ES glede lastnosti, ki morajo biti zajete kot minimum pri preizkušanju, in minimalnih pogojev za preizkušanje nekaterih sort poljščin in Direktiva Komisije 2003/91/ES o določitvi izvedbenih ukrepov za člen 7 Direktive Sveta 2002/55/ES glede lastnosti, ki morajo biti zajete kot minimum pri preizkušanju, in minimalnih pogojev za preizkušanje nekaterih sort zelenjadnic.
 
►   Metode za preizkušanje RIN sorte

 

Preizkušanje RIN izvedejo uradi v državah članicah EU, s katerimi ima Uprava sklenjen dogovor o preizkušanju RIN. Preizkušanje RIN ni potrebno, če je bilo že opravljeno v drugi državi, članici EU ali v tretji državi, ki ji je priznana enakovrednost postopkov in metod uradnega preizkušanja sort.

 

Preizkušanje VPU sorte obsega predvsem naslednje lastnosti: višina in kakovost pridelka, odpornost proti boleznim, škodljivcem in abiotskim stresnim razmeram (pomanjkanje vode, mraz). Pri sortah zelenjadnic in trav, ki niso namenjene za pridelovanje krme, VPU ni pogoj za vpis v sortno listo in se preizkušanje VPU ne opravlja. To ne velja za industrijsko cikorijo in oljno bučo.

 

►   Metode za preizkušanje VPU sorte

 

Za preizkušanje VPU je treba semenski material sort poljščin dostaviti na Kmetijski inštitut Slovenije, Hacquetova 17, 1000 Ljubljana, ki skupaj s podizvajalci tudi opravlja preizkušanje VPU. Semenski material za preizkušanje VPU sort hmelja se dostavi na Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Cesta Žalskega tabora 2, 3310 Žalec.
Pri dostavi semenskega materiala za preizkušanje VPU sorte je potrebno upoštevati roke za dostavo semena za preizkušanje VPU sorte, ki so objavljeni v uradnem glasilu Uprave.

 

►   Količine vzorcev semena za preizkušanje VPU sort in roki za dostavo

 

Vpis sorte v sortno listo in vključitev sort v Skupne kataloge sort

Po pridobitvi rezultatov RIN in VPU in ob izpolnjevanju vseh pogojev vpiše Uprava sorto v Sortno listo Republike Slovenije, in sicer za obdobje 10 let, hmelj in vinska trta za obdobje 25 let. V primeru neizpolnjevanja pogojev Uprava izda odločbo o zavrnitvi vpisa sorte v sortno listo. 

O vpisu sort poljščin, zelenjadnic in trte v sortno listo v Republiki Sloveniji obvesti Uprava Komisijo EU, ki sorte vpiše v Skupni katalog sort poljščin, v Skupni katalog sort zelenjadnic, v Skupni katalog sort trte ali Skupni katalog sort sadnih rastlin.

 

►   Skupni katalogi sort EU

 

Stroški postopka vpisa sorte v sortno listo

Upravna taksa

Prijavitelj mora za vsako prijavo za vpis sorte v sortno listo v skladu z Zakonom o upravnih taksah plačati upravno takso v višini 22,60 EUR. Znesek upravne takse se nakaže na podračun Banke Slovenije.

 

             Pri izvrševanju plačila je treba upoštevati naslednje podatke:
- naziv banke:Banka Slovenije
 - naziv prejemnika:Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
- naslov prejemnika:Dunajska 22, 1000 Ljubljana
- številka vplačilnega računa (IBAN): SI56 0110 0100 0315 637
- SWIFT/BIC:BSLJ SI2X
- model in sklicna št. (referenca):SI11 23370-7111002
- namen plačila:plačilo upravne takse za vpis sorte v sortno listo

 
Stroški preizkušanja RIN in VPU

Višina stroškov preizkušanja RIN in VPU sorte je določena s Pravilnikom o postopku vpisa sorte v sortno listo in o vodenju sortne liste.
 

Pristojbine in stroški v postopku vpisa sorte kmetijskih rastlin v sortno listo

 

Letna pristojbina za sorte v sortni listi in obveznost vzdrževanja sorte

Letna pristojbina

Dokler je sorta vpisana v sortno listo, se zanjo vsako leto plačuje letna pristojbina, kot je določena z Uredbo o višini letne pristojbine za sorte, vpisane v sortno listo kmetijskih rastlin, ter o pristojbinah in stroških za varstvo sort rastlin. Letna pristojbina se plača na začetku koledarskega leta za tekoče leto vpisa sorte v sortno listo, najpozneje do 31. januarja. Znesek letne pristojbine se nakaže na podračun Banke Slovenije.

 

              Pri izvrševanju plačila je treba upoštevati naslednje podatke:
 - naziv banke:Banka Slovenije
 - naziv prejemnika:Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
 - naslov prejemnika:Dunajska 22, 1000 Ljubljana
 - številka vplačilnega računa (IBAN):SI56 0110 0100 8303 490
 - SWIFT/BIC:BSLJ SI2X
 - model in sklicna št. (referenca):SI11 23370-7111185
 - namen plačila:plačilo letne pristojbine za sorte v sortni listi

  

Obveznost vzdrževanja sorte

Dokler je sorta vpisana v sortno listo, mora biti zagotovljeno vzdrževanje sorte. Sorta se lahko vzdržuje v EU ali v tretji državi, ki ji je priznana enakovrednost postopkov uradnega nadzora nad vzdrževanjem sorte. Tretje države, ki jim je priznana enakovrednost za vzdrževanje sort, ter vrste in skupine kmetijskih rastlin, katerih sorte se lahko vzdržujejo v teh tretjih državah, so določene v Odločbi Sveta 2005/834/ES z dne 8. novembra 2005 o enakovrednosti nadzora nad postopki vzdrževanja sort, ki se izvajajo v tretjih državah.