Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

VPIS SEMENSKE MEŠANICE V EVIDENCO SEMENSKIH MEŠANIC

Zakonska podlaga

Predpisi, ki urejajo vpis semenske mešanice v evidenco semenskih mešanic v Republiki Sloveniji: 

 • 16. člen Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin
 • 20. člen Pravilnika o trženju semena krmnih rastlin in pese

       ► Veljavni predpisi – Pridelava in trženje semenskega materiala kmetijskih rastlin

 

Predpisi Evropske unije (EU), ki določajo zahteve za trženje semenskih mešanic krmnih rastlin:  

 • 13. člen Direktive 66/401/EGS o trženju semena krmnih rastlin
 • Odločba Komisije 2004/371/ES z dne 20. aprila 2004 o pogojih za dajanje na trg semenskih mešanic, ki so namenjene za uporabo kot krma

       ► EU Predpisi - Seme poljščin, semenski krompir, seme, razmnoževalni in sadilni material zelenjadnic

  

Posebne zahteve vpis semenske mešanice v evidenco semenskih mešanic

Zahteve za semensko mešanico:

 • posamezna sestavina mešanice mora pred mešanjem izpolnjevati zahteve za trženje,
 • poleg semena krmnih rastlin lahko vsebuje tudi seme rastlin, ki niso krmne rastline. 

 

Dodatne zahteve zahteve za semensko mešanico, ki je namenjena pridelavi krme:

 • ne sme vsebovati semena sort krmnih rastlin, ki niso namenjene pridelavi krme,
 • poleg semena krmnih rastlin lahko vsebuje seme žit iz rodov Avena, Hordeum, Secale in Triticum.

Zahteve za dobavitelja:

 • vpisan mora biti v register dobaviteljev za pripravo za trženje in trženje semena krmnih rastlin,
 • izpolnjevati mora pogoje, določene z Odločbo Komisije 2004/371/ES z dne 20. aprila 2004 o pogojih za dajanje na trg semenskih mešanic, ki so namenjene za uporabo kot krma. 

Vložitev prijave in postopek vpisa semenske mešanice v evidenco semenskih mešanic

Prijava

 

Dobavitelj prijavi semensko mešanico za vpis v evidenco semenskih mešanic na posebni prijavi, ki jo pridobi pri Upravi Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. V prijavi navede zlasti:

 • podatke o dobavitelju: osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča oziroma firmo in sedež dobavitelja ter njegovo neponovljivo registrsko številko,
 • podatke o semenski mešanici: oznaki, sestavi vrst oziroma sort, utežnem deležu v % posamezne sestavine,
 • namen uporabe semenske mešanice.

Obrazci prijave za vpis semenske mešanice v evidenco semenskih mešanic:

 

           (doc)          (pdf)


Prijava za vpis semenske mešanice v evidenco semenskih mešanic se vloži na Upravo na naslov:


        Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
        Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
        Dunajska 22, 1000 Ljubljana, Slovenija

 

Preveritev zahtev za vpis semenske mešanice v evidenco semenskih mešanic

 

Uprava preveri izpolnjevanje zahtev za vpis semenske mešanice v evidenco semenskih mešanic na podlagi podatkov o sortah, ki so navedeni v Sortni listi Republike Slovenije oziroma v Skupnem katalogu sort poljščin, in na podlagi podatkov o dobavitelju, ki jih vodi Uprava v registru dobaviteljev.
 
Ob izpolnjevanju zahtev izda Uprava prijavitelju Potrdilo o vpisu semenske mešanice v evidenco semenskih mešanic.

 

Stroški postopka

Upravna taksa

 

Prijavitelj mora za vsako prijavo za vpis semenske mešanice v evidenco semenskih mešanic v skladu z Zakonom o upravnih taksah plačati upravno takso za vložitev prijave v višini 4,50 EUR.

 

Znesek upravne takse se nakaže na podračun Banke Slovenije.

 

Pri izvrševanju plačila je treba upoštevati naslednje podatke:
- naziv banke:Banka Slovenije
- naziv prejemnika:Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
- naslov prejemnika:Dunajska 22, 1000 Ljubljana
- številka vplačilnega računa (IBAN): SI56 0110 0100 0315 637
- SWIFT/BIC:BSLJ SI2X
- model in sklicna št. (referenca):SI11 23370-7111002
- namen plačila:plačilo upravne takse za semenske mešanice v evidenco