Skoči na vsebino

VPIS SEMENSKE MEŠANICE V EVIDENCO SEMENSKIH MEŠANIC

Zakonska podlaga

Predpisi, ki urejajo vpis semenske mešanice v evidenco semenskih mešanic v Republiki Sloveniji: 

 • 16. člen Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin
 • 20. člen Pravilnika o trženju semena krmnih rastlin in pese

       ► Veljavni predpisi – Pridelava in trženje semenskega materiala kmetijskih rastlin

 

Predpisi Evropske unije (EU), ki določajo zahteve za trženje semenskih mešanic krmnih rastlin:  

 • 13. člen Direktive 66/401/EGS o trženju semena krmnih rastlin
 • Odločba Komisije 2004/371/ES z dne 20. aprila 2004 o pogojih za dajanje na trg semenskih mešanic, ki so namenjene za uporabo kot krma

       ► EU Predpisi - Seme poljščin, semenski krompir, seme, razmnoževalni in sadilni material zelenjadnic

  

Posebne zahteve vpis semenske mešanice v evidenco semenskih mešanic

Zahteve za semensko mešanico:

 • posamezna sestavina mešanice mora pred mešanjem izpolnjevati zahteve za trženje,
 • poleg semena krmnih rastlin lahko vsebuje tudi seme rastlin, ki niso krmne rastline. 

 

Dodatne zahteve zahteve za semensko mešanico, ki je namenjena pridelavi krme:

 • ne sme vsebovati semena sort krmnih rastlin, ki niso namenjene pridelavi krme,
 • poleg semena krmnih rastlin lahko vsebuje seme žit iz rodov Avena, Hordeum, Secale in Triticum.

Zahteve za dobavitelja:

 • vpisan mora biti v register dobaviteljev za pripravo za trženje in trženje semena krmnih rastlin,
 • izpolnjevati mora pogoje, določene z Odločbo Komisije 2004/371/ES z dne 20. aprila 2004 o pogojih za dajanje na trg semenskih mešanic, ki so namenjene za uporabo kot krma. 

Vložitev prijave in postopek vpisa semenske mešanice v evidenco semenskih mešanic

Prijava

 

Dobavitelj prijavi semensko mešanico za vpis v evidenco semenskih mešanic na posebni prijavi, ki jo pridobi pri Upravi Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. V prijavi navede zlasti:

 • podatke o dobavitelju: osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča oziroma firmo in sedež dobavitelja ter njegovo neponovljivo registrsko številko,
 • podatke o semenski mešanici: oznaki, sestavi vrst oziroma sort, utežnem deležu v % posamezne sestavine,
 • namen uporabe semenske mešanice.

Obrazci prijave za vpis semenske mešanice v evidenco semenskih mešanic:

 

           (doc)          (pdf)


Prijava za vpis semenske mešanice v evidenco semenskih mešanic se vloži na Upravo na naslov:


        Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
        Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
        Dunajska 22, 1000 Ljubljana, Slovenija

 

Preveritev zahtev za vpis semenske mešanice v evidenco semenskih mešanic

 

Uprava preveri izpolnjevanje zahtev za vpis semenske mešanice v evidenco semenskih mešanic na podlagi podatkov o sortah, ki so navedeni v Sortni listi Republike Slovenije oziroma v Skupnem katalogu sort poljščin, in na podlagi podatkov o dobavitelju, ki jih vodi Uprava v registru dobaviteljev.
 
Ob izpolnjevanju zahtev izda Uprava prijavitelju Potrdilo o vpisu semenske mešanice v evidenco semenskih mešanic.

 

Stroški postopka

Upravna taksa

 

Prijavitelj mora za vsako prijavo za vpis semenske mešanice v evidenco semenskih mešanic v skladu z Zakonom o upravnih taksah plačati upravno takso za vložitev prijave v višini 4,50 EUR.

 

Znesek upravne takse se nakaže na podračun Banke Slovenije.

 

Pri izvrševanju plačila je treba upoštevati naslednje podatke:
- naziv banke:Banka Slovenije
- naziv prejemnika:Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
- naslov prejemnika:Dunajska 22, 1000 Ljubljana
- številka vplačilnega računa (IBAN): SI56 0110 0100 0315 637
- SWIFT/BIC:BSLJ SI2X
- model in sklicna št. (referenca):SI11 23370-7111002
- namen plačila:plačilo upravne takse za semenske mešanice v evidenco