Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

VPIS OHRANJEVALNE IN VRTIČKARSKE SORTE

Zakonska podlaga

Predpisi, ki urejajo vpis ohranjevalne ali vrtičkarske sorte v sortno listo v Republiki Sloveniji: 

 

Zakon o semenskem materialu kmetijskih rastlin

Uredba o višini letne pristojbine za sorte, vpisane v sortno listo kmetijskih rastlin, ter o pristojbinah in stroških za varstvo sort rastlin

Pravilnik o postopku vpisa sorte v sortno listo in o vodenju sortne liste

 

Veljavni predpisi - Vpis sorte v sortno listo


Predpisi Evropske unije (EU), ki določajo posebne pogoje za vpis ohranjevalnih in vrtičkarskih sort v nacionalne sortne liste:

 

Direktiva Komisije 2008/62/ES z dne 20. junija 2008 o določitvi nekaterih odstopanj za sprejetje kmetijskih domačih sort in sort poljščin, ki so naravno prilagojene na lokalne in regionalne pogoje in so ogrožene zaradi genske erozije, ter za trženje semena in semenskega krompirja navedenih domačih sort in sort poljščin

Direktiva Komisije 2009/145/ES z dne 26. novembra 2009 o določitvi nekaterih odstopanj za sprejetje domačih sort in sort zelenjadnic, ki se tradicionalno gojijo v posebnih krajih in regijah in so ogrožene zaradi genske erozije, in sort zelenjadnic, ki nimajo resnične vrednosti za komercialno pridelavo, ampak so se razvile za pridelavo v posebnih pogojih ter za trženje semena navedenih domačih sort in sort zelenjadnic

 

EU Predpisi 

  

Posebni pogoji za vpis ohranjevalne ali vrtičkarske sorte

OHRANJEVALNA SORTA - POGOJI za vpis

Ohranjevalna sorta poljščin in zelenjadnic se vpiše v sortno listo, če je:

- iz podatkov o ohranjevalni sorti, pridobljenih pri zbiranju, karakterizaciji in ohranjanju rastlinskih genskih virov razvidno, da je zanimiva z vidika ohranjanja rastlinskih genskih virov,

- razločljiva in nespremenljiva ter dovolj izenačena (RIN). 

 

Kot ohranjevalna sorta se NE more vpisati sorta, ki je:

- že vpisana v skupni katalog sort poljščin ali zelenjadnic po rednem postopku (ne kot ohranjevalna sorta),
- bila pred manj kot dvema letoma izbrisana iz skupnega kataloga sort poljščin ali zelenjadnic, oziroma je pred manj kot dvema letoma preteklo obdobje, v katerem je po izbrisu sort iz skupnega kataloga še dovoljeno trženje semena teh sort,

- zavarovana z žlahtniteljskimi pravicami Skupnosti ali zavarovana v Republiki Sloveniji, ali je vložena prijava za varstvo sorte.

 

Regija porekla

Ob vpisu ohranjevalne sorte v sortno listo se določi regija porekla, to je območje, v katerem se je sorta v preteklosti pridelovala oziroma na katero je naravno prilagojena. Osnovo za določitev regije porekla sorte predstavlja razdelitev ozemlja Slovenije na fitogeografske regije

Regija porekla se lahko določi z mejami posamezne fitogeografske regije, s kombinacijo večjega števila fitogeografskih regij ali z opredelitvijo celotnega ozemlja Republike Slovenije kot regije izvora sorte. V dogovoru s sosednjimi državami članicami EU se lahko regija porekla definira tudi preko državnih meja.

Na regijo porekla ohranjevalne sorte je omejena tudi pridelava in trženje semenskega materiala ohranjevalne sorte ter vzdrževanje ohranjevalne sorte.

 

Dodatno območje za pridelavo semena ohranjevalne sorte

Če je znano, da semena oziroma sadilnega materiala ohranjevalne sorte ni mogoče pridelati v regiji porekla zaradi manj primernih pogojev za semenarstvo, se lahko z odločbo o vpisu ohranjevalne sorte v sortno listo določi tudi dodatno območje za pridelavo semena.

Dodatno območje za pridelavo se določi na posebno zahtevo prijavitelja ali vzdrževalca sorte. Uprava mora pred odobritvijo dodatnega območja pridobiti mnenje Komisije in ostalih držav članic EU. Podatek o dodatnem območju za pridelavo semena se prav tako vodi v sortni listi.

Semenski material, ki je pridelan v dodatnem območju, se lahko trži izključno v regiji porekla sorte.

 

Vzdrževanje ohranjevalne sorte

Ohranjevalna sorta se lahko vzdržuje le v regiji porekla, ki je navedena v odločbi o vpisu v sortno listo.

  

VRTIČKARSKA SORTA - POGOJI za vpis

Vrtičkarska sorta zelenjadnic se vpiše v sortno listo, če:

- nima pomembne vrednosti za tržno pridelovanje zelenjave ampak je razvita za pridelavo v posebnih agrotehničnih, klimatskih ali talnih (pedoloških) pogojih,

- je dovolj razločljiva, izenačena in nespremenljiva. 

Vrtičkarska sorta nima pomembne vrednosti za tržno pridelavo, če je namenjena pridelovalcem, ki sami uporabijo pridelek in ga ne tržijo.

 

Kot vrtičkarska sorta se NE more vpisati sorta, ki je: 

- vpisana v skupni katalog sort zelenjadnic po rednem postopku (ne kot ohranjevalna ali vrtičkarska sorta),

- bila pred manj kot dvema letoma izbrisana iz skupnega kataloga sort zelenjadnic oziroma je pred manj kot dvema letoma preteklo obdobje, v katerem je po izbrisu sort iz skupnega kataloga še dovoljeno trženje semena teh sort,

- zavarovana z žlahtniteljskimi pravicami Skupnosti ali zavarovana v Republiki Sloveniji, ali je vložena prijava za varstvo sorte.

 

Postopek vpisa

Prijava

Postopek za vpis ohranjevalne ali vrtičkarske sorte v sortno listo se začne na podlagi prijave, ki se vloži za vsako sorto posebej. Prijavo za vpis ohranjevalne ali vrtičkarske sorte v sortno listo vloži prijavitelj, ki je vzdrževalec sorte ali druga oseba, ki razpolaga s semenskim materialom sorte. Pri vlaganju prijave je treba upoštevati predpisane roke

 

ROKI za vložitev prijav za vpis sorte v sortno listo
  

Obrazci prijave za vpis ohranjevalne in vrtičkarske sorte v sortno listo 
 

Prijavi za vpis ohranjevalne ali vrtičkarske sorte v sortno listo je treba obvezno priložiti opis sorte. V opisu se navedejo vsaj lastnosti sorte iz tehničnega vprašalnika, ki se ga zahteva ob prijavi za redni vpis sort v sortno listo.
 

Tehnični vprašalniki

 

Prijava za vpis ohranjevalne in vrtičkarske sorte v sortno listo se vložijo na Upravo Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljevanju: Uprava) na naslov:
        Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
        Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
        Dunajska 22, 1000 Ljubljana, Slovenija

 

Preveritev pogojev za vpis ohranjevalne sorte v sortno listo

 

Uprava preveri izpolnjevanje pogojev za vpis ohranjevalne sorte v sortno listo na podlagi:

- opisa ohranjevalne sorte, pripravljenega na osnovi neuradnega ali uradnega preizkušanja RIN sorte; 

- podatkov o lastnostih sorte, ki so bili pridobljeni pri pridelovanju, razmnoževanju in uporabi sorte;
- podatkov institucij, ki izvajajo program slovenske rastlinske genske banke, ogroženosti sorte zaradi genske erozije ter ostalih podatkov pri ohranjanju rastlinskih genskih virov.

 

Uprava preveri izpolnjevanje pogojev za vpis vrtičkarske sorte v sortno listo na podlagi opisa vrtičkarske sorte, pripravljenega na osnovi

- uradnega preizkušanja RIN vrtičkarske sorte;
- podatkov o lastnostih vrtičkarske sorte, ki so bili pridobljeni pri pridelovanju, razmnoževanju in uporabi te sorte; 

- podatkov o namenu uporabe in vrednosti vrtičkarske sorte za tržno pridelovanje zelenjave;
- podatkov o primernosti za pridelovanje v posebnih agrotehničnih, klimatskih ali talnih (pedoloških) pogojih.

 

Za preveritev izpolnjevanja pogojev je treba semenski material ohranjevalne ali vrtičkarske sorte dostaviti na Kmetijski inštitut Slovenije, Hacquetova 17, 1000 Ljubljana, ki opravlja preizkušanje RIN ohranjevalnih in vrtičkarskih sort.  Pri dostavi semenskega materiala je potrebno upoštevati količine in roke za dostavo semena za preizkušanje RIN ohranjevalnih in vrtičkarskih sort (RIN OS in VS), ki so objavljeni v uradnem glasilu Uprave.


Količine vzorcev semena za preizkušanje RIN OS in VS in roki za dostavo

 

Ime sorte

Pri poimenovanju ohranjevalnih in vrtičkarskih sort je dovoljeno odstopanje od pravil za poimenovanje, ki so določena z Uredbo Komisije (ES) št. 637/2009 z dne 22. julija 2009 o oblikovanju pravil za izvajanje glede primernosti poimenovanja sort poljščin in zelenjadnic.
Poleg imena se lahko v sortno listo vpišejo tudi znani sinonimi.

 

Vpis ohranjevalne in vrtičkarske sorte v sortno listo in vključitev v Skupni katalog sort poljščin ali Skupni katalog sort zelenjadnic

Ob izpolnjevanju pogojev za vpis ohranjevalne ali vrtičkarske sorte v sortno listo izda Uprava odločbo o vpisu sorte v sortno listo. Sorta poljščin in zelenjadnic se vpiše v sortno listo za obdobje 10 let.
O vpisu ohranjevalnih in vrtičkarskih sort poljščin in zelenjadnic v sortno listo v Republiki Sloveniji obvesti Uprava Komisijo EU, ki sorte vpiše v Skupni katalog sort poljščin ali Skupni katalog sort zelenjadnic.

 

Ob vpisu ohranjevalne sorte v sortno listo se semenski in sadilni material sorte shrani v genski banki. Dokler je sorta vpisana v sortno listo kot ohranjevalna ali vrtičkarska sorta, mora biti zagotovljeno vzdrževanje sorte.

 

Stroški postopka

Upravna taksa

Prijavitelj mora za vsako prijavo za vpis sorte v sortno listo v skladu z Zakonom o upravnih taksah plačati upravno takso v višini 22,60EUR. Znesek upravne takse se nakaže na podračun Banke Slovenije.

 

Pri izvrševanju plačila je treba upoštevati naslednje podatke:
- naziv banke:Banka Slovenije
- naziv prejemnika:Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
- naslov prejemnika:Dunajska 22, 1000 Ljubljana
- številka vplačilnega računa (IBAN): SI56 0110 0100 0315 637
- SWIFT/BIC:BSLJ SI2X
- model in sklicna št. (referenca):SI11 23370-7111002
- namen plačila:plačilo upravne takse za vpis sorte v sortno listo


 

 

Razdelitev Slovenije na fitogeografske regije

 

Slovenija 

                                   

 

Alpsko

območje

 

 

 

 

 

      Dinarsko

      območje

 

 

 

 

 

Predalpsko

območje

 

 

 

 

 

      Preddinarsko  

      območje

 

 

 

 

 

Submediteransko  

območje

 

 

 

 

 

      Subpanonsko

      območje