Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

REGISTER DOBAVITELJEV (SEME REGISTER)

Vpis v Register dobaviteljev (SEME register)

 

1. Zakonska podlaga

 

Zakon o semenskem materialu kmetijskih rastlin (ZSMKR)

Pravilnik o vodenju registra dobaviteljev semenskega materiala kmetijskih rastlin

► Rastlinski semenki material - veljavni predpisi


2. Zavezanci za vpis v SEME register in pogoji za vpis

 

Zavezanci

V register dobaviteljev semenskega materiala kmetijskih rastlin (SEME register) se vpišejo fizične in pravne osebe, ki se na območju Republike Slovenije ukvarjajo s pridelavo, pripravo za trg, trženjem oziroma uvozom semenskega materiala kmetijskih rastlin.

Izjeme

Vpis v SEME register ni obvezen za dobavitelje, ki se ukvarjajo izključno s prodajo semenskega materiala kmetijskih rastlin na drobno fizičnim osebam, ki so končni porabniki in ki se s pridelavo kmetijskih rastlin ne ukvarjajo poklicno.

Pogoji za vpis

Dobavitelj se vpiše v SEME register, če zagotovi strokovno usposobljeno osebo, ki izpolnjuje pogoje glede strokovne usposobljenosti in ki bo odgovorna za izpolnjevanje obveznosti dobavitelja.
 

3. Postopek vpisa v SEME register

 

Vloga

Vloga za vpis v SEME register se vloži pri Upravi Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljevanju: Uprava), na naslov:

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Dunajska 22, 1000 Ljubljana, Slovenija

  

OBRAZCI: Vloga za vpis v SEME register

 

Upravna taksa

Za vpis v SEME register ni potrebno plačati upravne takse po Zakonu o upravnih taksah.

 

Preveritev pogojev za vpis in vpis v SEME register

Uprava vpiše dobavitelja v SEME register na podlagi popolne vloge in če ugotovi, da je dobavitelj zagotovil odgovorno strokovno osebo in če izpolnjuje obveznosti dobavitelja.

 

Podatki ki se vodijo v SEME registru

- neponovljiva registrska številka dobavitelja;
- identifikacijski podatki o dobavitelju (osebno ime in naslov stalnega ali začasnega prebivališča ali firma in sedež, dobavitelja; davčna številka ali EMŠO ali matična številka poslovnega subjekta; pravna organizacijska oblika);
- podatki o dejavnosti dobavitelja (pridelava, priprava za trg, uvoz oziroma trženje; po vrstah oziroma skupinah kmetijskih rastlin in po mestih pridelave, če te dejavnosti opravlja na več mestih pridelave);
- naziv in naslov kmetijskega gospodarstva ter njegovo neponovljivo identifikacijsko številko (KMG-MID), če je dobavitelj kmetijsko gospodarstvo;
- identifikacijski podatki o odgovorni strokovni osebi (osebno ime in naslov stalnega ali začasnega prebivališča, EMŠO ali davčna številka);
- podatek o dovoljenjih za izdajo etiket in potrdil dobavitelja iz 20. člena ZSMKR.

   

Dovoljenje za izdajo etiket in potrdil dobavitelja


1. Zakonska podlaga

 

Zakon o semenskem materialu kmetijskih rastlin
Pravilniki o trženju:

     - razmnoževalnega materiala in sadik sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja,

     - materiala za vegetativno razmnoževanje trte,

     - razmnoževalnega in sadilnega materiala zelenjadnic, razen semena,

     - razmnoževalnega materiala okrasnih rastlin.

Rastlinski semenski material - veljavni predpisi

 

2. Dobavitelji, ki morajo pridobiti dovoljenje in pogoji

Dovoljenje morajo pridobiti vsi dobavitelji, ki nameravajo dati na trg semenski mateial kmetijskih rastlin, ki mora biti na trgu označen s predpisanimi etiketami oziroma potrdilom dobavitelja:

     - razmnoževalni material (cepiče, podlage) ali sadike sadnih rastlin kategorije C.A.C.,
     - razmnoževalni material (cepiče) trte ali trsne cepljenke kategorije STANDARD,
     - razmnoževalni in sadilni material zelenjadnic (npr. čebulček, šalotko ali česen za saditev, vse sadike zelenjadnic),
     - razmnoževalni material okrasnih rastlin.

3. Izjeme

Dovoljenja ni treba pridobiti dobaviteljem, ki so majhni pridelovalci. To so dobavitelji, katerih celotna pridelava semenskega materiala je namenjena za samooskrbo ali za prodajo na lokalnem trgu fizičnim osebam, ki so končni uporabniki tega semenskega materiala in ki se s pridelavo kmetijskih rastlin ne ukvarjajo poklicno (niso tržni pridelovalci sadja, grozdja, zelenjave, okrasnih rastlin).

  

4. Vloga za pridobitev dovoljenja

Dovoljenje za izdajo etiket in potrdil dobavitelja se izda na vlogo dobavitelja. Vlogi se priloži vzorec etikete in potrdila.
Vloga se vloži pri Upravi Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljevanju: Uprava) na naslov:

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Dunajska 22, 1000 Ljubljana, Slovenija

 

 

5. Upravna taksa in način plačila

Za izdajo dovoljenja se plača upravna taksa po tar. št 1 in 3 (za vložitev prijave in za izdajo odločbe) Zakona o upravnih taksah v višini 22,60 EUR. Znesek upravne takse se nakaže na podračun Banke Slovenije.

 

Pri izvrševanju plačila je treba upoštevati naslednje podatke:
               - naziv banke:  Banka Slovenije
  - naziv prejemnika:  Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
- naslov prejemnika:  Dunajska 22, 1000 Ljubljana
- številka vplačilnega računa (IBAN):      SI56 0110 0100 0315 637
- SWIFT/BIC:  BSLJ SI2X
- model in sklicna št. (referenca):  SI11 23370-7111002
- namen plačila:  plačilo upravne takse za izdajo dovoljenja za etikete dobavitelja

 

6. Pogoji za izdajo dovoljenja in preveritev pogojev

Dobavitelj mora biti vpisan v SEME register vsaj za pripravo za trg in trženje vrste oz. skupine kmetijskih rastlin, za katere namerava izdajati etikete in potrdila dobavitelja.

Uprava preveri, ali so pogoji za izdajo dovoljenja za izdajo etiket in potrdil izpolnjeni, na podlagi podatkov, navedenih v prošnji, in na podlagi podatkov o dobavitelju, ki jih Uprava vodi v SEME registru.

 

Podatki o pridobitvi dovoljenja se vpišejo v SEME register