Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

RASTLINE IN ŽIVILA

Uvoz živil rastlinskega izvora

Z 29. aprilom 2014 so pričele veljati določbe zakona o kmetijstvu (ZoK; Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 26/14), ki med drugim določajo glede nadzora varnosti in kakovosti živil neživalskega izvora v vseh fazah proizvodnje, predelave in distribucije, vključno nadzora uvoza:

  • UVHVVR kot pristojni organ za izvajanje predpisov Unije s področja varnosti živil neživalskega izvora (62. člen ZoK),
  • registracijo živilskih obratov, ki je obvezna tudi za uvoznike, in izjeme za fizične osebe na lokalnem trgu po spremenjenem 152.a členu zakona ZoK in
  • inšpekcijski nadzor, vključno z nadzorom ob uvozu (172. člen ZoK).

Seznam proizvodov pod poostrenim ali nujnim nadzorom glede varnosti je določen v prilogi I Uredbe EU 669/2009 ter v Uredbi EU 884/2014, Uredbi EU 885/2014 in drugih nujnih ukrepih na mejah EU. Za tu predpisana živila rastlinskega izvora mora:

  • uvoznik oziroma njegov zastopnik predložiti najavo pošiljke fitosanitarnemu inšpektorju oz. inšpektorju za hrano na CED obrazcu (obrazec vloge) ter
  • carinski organ na prvem vstopnem mestu zahtevati potrjen enotni vstopni dokument (Common Entry Document – CED) pred sprostitvijo blaga v prost promet.

Uradni nadzor uvoznih pošiljk poteka na mestih, določenih po uredbi o izvajanju uredb (EU) o uvozu nekaterih živil neživalskega izvora iz tretjih držav (Uradni list RS, št. 4/16), ki je začela veljati 6. feb 2016. Preberite več o zahtevah za uvoz živil rastlinskega oziroma neživalskega izvora na spletni strani.

TRACES – elektronska najava pošiljk živil rastlinskega izvora – CED

S 5. majem 2014 se je na mejni vstopni točki Luka Koper pričel uporabljati TRACES za vodenje evidence nadzora varne hrane za pošiljke živil rastlinskega oziroma drugega neživalskega izvora. Na drugih določenih vstopnih točkah (Letališče Ljubljana-Brnik, Pošta Ljubljana) in določenih točkah uvoza v notranjosti (Ljubljana, Obrežje, Celje, Maribor, Sežana) se naj zainteresiran uvoznik oziroma njegov zastopnik najprej pozanima za možnost elektronskega poslovanja.

 

Zainteresirani uvozniki oziroma njihovi zastopniki lahko zaprosijo za dostop do TRACES sistema s posredovanjem podatkov o firmi in uporabniku, vključno z njegovim e-naslovom pri UVHVVR (gp.uvhvvr(at)gov.si, tel. 01 300 13 18, 01 300 13 00).

 

Uvoznik oziroma njegov zastopnik najavi pošiljko preko TRACES uporabniškega profila tako, da izpolni del I obrazca CED ter pripne še pisno vlogo in predpisane priloge.


Pristojni fitosanitarni inšpektor ali inšpektor za hrano najavo pošiljke preveri in potrdi, da je sprejeta v uradni pregled. Inšpektor po opravljenem pregledu izpolni del II in kadar je ustrezno tudi del III obrazca CED v TRACES ter CED natisne v treh izvodih, in sicer po en izvod v: slovenskem jeziku za arhiv na vstopnem mestu, slovenskem jeziku za arhiv špediterja/uvoznika in jeziku namembne države za spremljanje pošiljke.

 

Do uvedbe celovitega elektronskega poslovanja je potrebno, da ob zaključku postopka uradnega pregleda pošiljke uvoznik oziroma njegov zastopnik osebno pri pristojnem inšpektorju podpiše in žigosa Del I na vseh treh natisnjenih originalih CED obrazca.

Pomoč uporabnikom pri elektronski najavi uvozne pošiljke

 

Mednarodno poročanje o rastlinskih škodljivih organizmih

Za lažje izpolnjevanje mednarodnih obveznosti poročanja o novih najdbah in izbruhih rastlinskih škodljivih organizmov, spremenjenih statusih in izvedenih fitosanitarnih ukrepih je Evropska in mediteranska organizacija za varstvo rastlin pripravila aplikacijo EPPO Pest reporting, do katere lahko dostopajo uradne osebe, ki delujejo na fitosanitarnem področju. 

 

Spletni obrazec ima vgrajena polja v skladu z EPPO Standardom PM 1/5(1) - Obrazec poročila o škodljivem organizmu, ki je bil sprejet v letu 2011, le da je vnos podprt z nekaterimi šifranti (rastline, organizmi). V spletni aplikaciji lahko obrazcu dodajamo tudi karte, fotografije in referenčne članke.

 

Tovrstni podatki so nujno potrebni za odločanje o fitosanitarnih ukrepih kot tudi za mednarodno trgovanje z rastlinami in rastlinskimi proizvodi. Če jih poznamo, lahko to pomaga pri dostopu na tuje trge. Zato EPPO sekretariat povzame poročila državnih organizacij za varstvo rastlin in jih distribuira v periodiki EPPO Reporting Service in v informacijskem sistemu:

Fitosanitarni portali

Fitosanitarni prostorski portal med drugim omogoča prikaz najdb in uradnih razmejitev nekaterih posebno nadzorovanih škodljivih organizmov v rastlinski pridelavi, gozdu in urbanem okolju v Republiki Sloveniji:

Registri - rastline in rastlinski proizvodi

Uradna registra pridelovalcev, predelovalcev/dodelovalcev, uvoznikov in distributerjev predpisanih rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih nadzorovanih predmetov s področja varovanja zdravja rastlin in semenarstva omogočata uvoz in prosto trgovanje v Evropski uniji. Registrirani zavezanci vodijo podatke o pridelavi, predelavi in prometu rastlin in rastlinskih proizvodov, vodijo načrt mesta pridelave, opravljajo redne vizualne preglede, sodelujejo s pristojnimi uradnimi organi in zagotovijo dostop osebam, pooblaščenim s strani uradnih organov, da najmanj enkrat na leto opravijo pregled evidenc in zadevne dokumentacije ter tudi zdravstveno stanje rastlin.

Register obratov na področju živil pa vodi uprava za vse nosilce živilskih dejavnosti, vključno z uvozom, razen za primarno pridelavo. Iskalnik dovoljuje izpis seznamov dolžine do 50 obratov. 

Uvoz ekoloških proizvodov

Pristojni organ za nadzor uvoznih pošiljk je zlasti FURS-Carinski organ, ki mu je na mejni vstopni točki EU potrebno najaviti pošiljko preko Traces NT sistema na posebnem obrazcu (COI). Pozornost velja na predpise o varni hrani in fitosanitarne predpise, ki veljajo za iste pošiljke živil rastlinskega izvora. V teh primerih je potrebno pošiljko v sistemu Traces NT najaviti tudi osrednjemu pristojnemu organu na obrazcu CHED-D (nadzor varnosti hrane) oziroma CHED-PP (za fitosanitarni nadzor) ali CHED-P (veterinarski nadzor).

 

Povzetek informacij, ki so jih države članice vnesle v zbirko podatkov OFIS v skladu z veljavno zakonodajo o ekološkem kmetovanju, vsebuje:

  • Dovoljenja za sestavine (po členu 29 uredbe 889/2008/ES za implementacijo uredbe 834/2007/ES za odobritve neorganskih sestavin živil kmetijskega porekla)
  • Pristojni in kontrolni organi v EU / EGP / Švici
  • Kontrolni in pristojni organi za enakovrednost (ekvivalenca po specifikacijah člena 10 uredbe 1235/2008/EU).