Skoči na vsebino

NOVICA

10. 5. 2017

Nova koncesijska pogodba za izvajanje obvezne državne gospodarske javne službe ravnanja s stranskimi živalskimi proizvodi kategorije (ŽSP) 1 in 2

Dne 31.3.2017 je bila med Vlado RS in podjetjem KOTO d.o.o. podpisana nova koncesijska pogodba za izvajanje obvezne državne gospodarske javne službe ravnanja s živalskimi stranskimi proizvodi kategorije (ŽSP) 1 in 2.. Prav tako je Vlada RS dne 31.3.2017 objavila Sklep o določitvi cene storitev javne službe ravnanja z živalskimi stranskimi proizvodi kategorije 1 in 2 ter cene storitev javne službe prevzema živalskih stranskih proizvodov kategorije 1 in 2, ki nastanejo zaradi proizvodnje živil za lastno uporabo (Uradni list RS, št. 15/17), ki velja od 1.4.2017 dalje.

Uporaba storitev gospodarske javne službe je obvezna za vse fizične in pravne osebe pri katerih nastajajo ŽSP kategorije 1 in 2, razen v primerih izjem, ki jih predpisuje 24. člen Uredbe o načinu, predmetu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe ravnanja z živalskimi stranskimi proizvodi kategorije 1 in 2 (Ur.l.RS, št. 134/06, 1/10 in 22/16).

 

Storitve gospodarske javne službe so:

  • prevzemanje živalskih stranskih proizvodov, ki jih oddajajo koncesionarju povzročitelji živalskih stranskih proizvodov na prevzemnih mestih in v zbiralnicah;
  • prevzemanje živalskih stranskih proizvodov, ki nastanejo pri proizvodnji živil za lastno porabo na prevzemnih mestih na kmetijskih gospodarstvih – sistem od vrat do vrat v sodelovanju s podizvajalcem;
  • prevzemanje živalskih stranskih proizvodov v primeru množičnega pogina živali ali ob naravnih in drugih nesrečah, za katere je od pristojne veterinarske službe odrejena predelava v predelovalnem obratu;
  • zbiranje živalskih stranskih proizvodov, ki vključuje njihovo prevažanje in skladiščenje pred oddajo v predelavo;
  • predelava prevzetih živalskih stranskih proizvodov v predelovalnem obratu in
  • zagotavljanje oddaje predelanih živalskih stranskih proizvodov v sežig ali sosežig oziroma zagotavljanje uporabe živalskih masti in olj kot gorivo za lastno rabo v skladu z Uredbo 1069/2009/ES in Uredbo 142/2011/EU oziroma drugimi načini uporabe v skladu z 12. členom Uredbe 1069/2009/ES.

 

Več lahko preberete na tem naslovu.