Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Zatiranje ameriškega škržatka zaradi preprečevanja širjenja zlate trsne rumenice

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) tudi letos opozarja vinogradnike na obvezno zatiranje ameriškega škržatka, prenašalca zlate trsne rumenice, nevarne bolezni trte. Zatiranje je treba opraviti takrat, ko trta povsem odcveti. Natančnejše roke zatiranja napove Javna služba zdravstvenega varstva rastlin.

 

Zlato trsno rumenico povzroča karantenska fitoplazma Grapevine flavescence dorée. Okužene trte hirajo, zaradi česar so pridelki nižji in slabše kakovosti, trte pa lahko v nekaj letih propadejo. Okužba se v vinogradih hitro širi s pomočjo prenašalca ameriškega škržatka, ki s sesanjem na okuženih trtah prenese fitoplazmo na zdrave trte. Zlata trsna rumenica je bila tudi v letu 2017 ugotovljena na novih lokacijah v vseh vinorodnih deželah, največ novih okužb je bilo ugotovljenih na Štajerskem in tudi na Dolenjskem. V zadnjih letih nismo beležili večjih izbruhov bolezni, v vinogradih so bile odkrite le posamezne okužene trte. Populacija ameriškega škržatka se znižuje tam, kjer vsako leto opravljajo zatiranje ameriškega škržatka. Zato poudarjamo, da je zatiranje ameriškega škržatka poleg odstranjevanja okuženih trt obvezen in nujen ukrep, da se prepreči širjenje te nevarne karantenske bolezni in s tem veliko gospodarsko škodo v vinogradništvu.

 

V skladu s Pravilnikom o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje zlate trsne rumenice (Uradni list RS, št. 48/14, 49/16 in 8/17), je zatiranje ameriškega škržatka obvezno za vse imetnike trte:

  • v vinogradih za pridelavo grozdja ter na brajdah oziroma ohišnicah na celotnem razmejenem območju zlate trsne rumenice, to je v žariščih okužbe in njihovih varovalnih pasovih, kjer je treba opraviti najmanj eno tretiranje,
  • v matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah na celotnem območju Slovenije, kjer je treba opraviti najmanj dve tretiranji.

Zaradi številnih najdb zlate trsne rumenice v preteklih letih je razmejeno območje zlate trsne rumenice v Sloveniji določeno tako, da vključuje vse tri vinorodne dežele in zajema večino območij, kjer so vinogradi.

 

V vinogradih izven razmejenih območij zatiranje ameriškega škržatka ni obvezno, je pa priporočljivo.

 

Podatki o razmejenem območju, fitofarmacevtskih sredstvih, številu potrebnih tretiranj ter okvirnih rokih tretiranja so objavljen na spletni strani Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin:

http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zdravje_rastlin/nevarni_skodljivci_in_bolezni_rastlin/karantenski_skodljivi_organizmi/posebno_nadzorovani_skodljivi_organizmi/zlata_trsna_rumenica/ .

 

Natančnejše roke tretiranja za posamezna območja v Sloveniji napove Javna služba zdravstvenega varstva rastlin na Kmetijsko gozdarskih zavodih Nova Gorica, Novo Mesto in Maribor ter na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije in na Kmetijskem inštitutu Slovenije.Napovedi so objavljene na spletni strani Agrometeorološkega portala Slovenijehttp://agromet.mkgp.gov.si/pp/, kjer se je mogoče naročiti na prejemanje obvestil po e-pošti. Obvestila je možno poslušati tudi na telefonskem odzivniku.

 

Opozarjamo tudi, da je treba vsa fitofarmacevtska sredstva uporabljati v skladu z navodili za uporabo ter navedbami in opozorili na etiketi.

 

Fitosanitarni inšpektorji bodo tudi letos izvajali nadzor izpolnjevanja obveznosti zatiranja ameriškega škržatka in v primeru ugotovitve kršitve predpisanih obveznosti ukrepali po Zakonu o prekrških.