Skoči na vsebino

NOVICA

Trije zakoni s področja UVHVVR sprejeti in objavljeni

V sredo, 4. aprila so bili Uradnem listu RS št. 22/18 objavljeni trije zakoni s področja Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR): Zakona o spremembah in dopolnitvah veterinarskih merilih skladnosti, Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o veterinarstvu in Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (ZSMKR-D).

 

Namen in cilj dveh zakonov s področja veterinarstva je izboljšanje pravne podlage in s tem možnosti učinkovitejšega obvladovanja vseh morebitnih tveganj, ki bi lahko ogrožala zdravje živali in ljudi pa tudi povzročala gospodarsko škodo.

 

Namen in cilj Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (ZSMKR-D) je vsem dobaviteljem, ki se ukvarjajo s pridelavo, pripravo za trženje (dodelava, pakiranje in označevanje) oziroma trženjem semenskega materiala, omogočiti bolj enakopravne pogoje za opravljanje teh dejavnosti.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (ZVMS)

predstavlja pravno podlago za ukrepanje ob pojavu bolezni živali. Zaradi sočasnega pojavljanja in širjenja različnih bolezni v naši bližini (aviarna influenca, bolezen modrikastega jezika, afriška prašičja kuga, vozličasti dermatitis, osepnice ovac in koz, kuga drobnice,...) nujno potrebujemo sistem, ki bo omogočal hitro in učinkovito ukrepanje za preprečitev vnosa, širjenja ter nastanka gospodarske škode, ki jo pojavi lahko povzročijo (pokončevanje živali, zapore trgovanja z živalmi in proizvodi, ....). Poleg tega je ZVMS usklajen z zahtevami evropskih predpisov predvsem s pravno podlago za ukrepanje v nujnih primerih in predvsem glede pooblastil generalnemu direktorju UVHVVR za hitro odločanje in uvedbo vseh potrebnih ukrepov v primeru pojava ali grožnje nekaterih bolezni ali izrednih dogodkov na širšem območju RS.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o veterinarstvu

Dobrobit živali je področje v veterinarstvu, ki se intenzivno razvija. Slovenija je od vstopa v EU sprejela številne predpise s področja dobrobiti živali. Evropski predpisi, ki so bili sprejeti po letu 2005, vključujejo tudi zahteve glede strokovne in znanstvene podpore, pri izvajanju predpisov, v obliki nacionalnih referenčnih centrov za dobrobit živali. Ker veterinarska dejavnost zaščite živali pred mučenjem in skrb za dobrobit živali ni bila vključena v mrežo javne veterinarske službe, je Zakon o veterinarstvu dopolnjen tako, da se le te, vključi kot dejavnosti javne veterinarske službe, ki se opravljajo v okviru mreže javne veterinarske službe. Dopolnjen je tudi del, ki določa, katere dejavnosti na podlagi koncesije lahko opravlja Nacionalni veterinarski inštitut (NVI).

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (ZSMKR-D)

dpravlja izjemo, po kateri se distributerjem, to je dobaviteljem, ki se ukvarjajo izključno s trženjem semenskega materiala v originalnem pakiranju, doslej ni bilo treba vpisati v register dobaviteljev. Zakon tudi bolj jasno določa obveznosti dobaviteljev, in sicer glede na njihovo vlogo v dobavni verigi. Obveznosti distributerjev so sorazmerno manjše, in sicer bodo morali predvsem zagotavljati sledljivost semenskega materiala in preverjati skladnost s predpisanimi zahtevami na podlagi etiket in drugih dokazil, s katerimi je označen semenski material.

 

Na podlagi sprememb, ki jih uvaja sprejeti zakon, bo mogoče zagotavljati sistematičen in bolj učinkovit nadzor nad kakovostjo semenskega materiala v celotni dobavni verigi, od pridelave, dodelave, pakiranja do prodaje končnemu potrošniku.

 

Z novelo zakona se tudi znižujejo najnižje predpisane globe za obstoječe prekrške, inšpektor pa bo lahko za ponavljajoče se iste kršitve po novem v hitrem postopku izrekel globo v znesku, ki je višji od najnižje predpisane globe. Nekatere določbe veljavnega zakona se spreminjajo tudi z namenom boljše usklajenosti z drugimi veljavnimi predpisi, zlasti z Zakonom o zdravstvenem varstvu rastlin in Zakonom o prekrških.