Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Živali migrantov

Zdravje živali je neposredno povezano z zdravjem ljudi in tudi z zdravstveno ustreznostjo živil. Za obvladovanje bolezni živali, zlasti tistih, ki neposredno vplivajo na zdravje ljudi (zoonoze) so znotraj Evropske unije sprejeti skupni predpisi, ki določajo enotno ureditev. Ker je steklina neozdravljiva bolezen, ki se prenaša z živali na ljudi in ki se vedno konča s smrtjo okuženega, so pravila stroga in jih je potrebno dosledno upoštevati.


Predpis, ki ureja zdravstvene pogoje za vstop hišnih živali iz tretjih držav, je enoten za vse države Evropske Unije (Uredba EU št. 576/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o netrgovskih premikih hišnih živali in razveljavitvi Uredbe ES št. 998/2003).


Splošni pogoji za vstop s psom, mačko ali belim dihurjem v Slovenijo iz tretjih držav, ki nimajo ugodnega statusa za steklino, kamor spadajo tudi Sirija, Afganistan in Irak, so:

  • identifikacijski dokument živali: veterinarsko spričevalo* vključno s pisno izjavo**, ki ga izda uradni veterinar v tretji državi, iz katere žival potuje;
  • transponder ali jasno čitljivo znamenje, ki je bilo vtetovirano pred 3. julijem 2011;
  • veljavno cepljenje proti steklini;
  • veljaven test titracije protiteles proti steklini.

* Vzorec Veterinarskega spričevala za netrgovske premike psov, mačk ali belih dihurjev v Unijo je določen v Prilogi IV Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 577/2013.

** K spričevalu mora biti priložena tudi pisna izjava, kot je določena v delu 3 Priloge IV Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 577/2013.

 

Odstopanje od veljavnega cepljenja proti steklini in veljavnega testa titracije ni dovoljeno.

 

Uredba 576/2013 v 35. členu določa ukrepe, če žival ob vstopu v Evropsko unijo nima dokazov, da izpolnjuje predpisane pogoje. Uredba predvideva tri ukrepe: 

1. vrnitev živali v državo izvora; ali

2. v kolikor lastnik na to pristane (glede stroškov): najmanj tri mesečna karantena pod veterinarskim nadzorom, ugotovitev stanja glede imunosti živali na steklino in ugotovitev, da so protitelesa posledica vakcinacije; ter če ni mogoče izvesti prvih dveh ukrepov

3. usmrtitev živali.


Vzorci identifikacijskih dokumentov, v tem primeru veterinarskega spričevala za netrgovske premike psov, mačk in belih dihurjev, seznam ozemelj in tretjih držav ter zahteve glede formata, oblike ter jezika izjav, ki potrjujejo izpolnjevanje nekaterih pogojev, so določeni v Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 577/2013.


V skladu z navedenim je UVHVVR izdala navodila, da je potrebno vse živali (tudi živali migrantov), ki ne izpolnjujejo predpisanih pogojev in tiste živali, ki ostanejo za migranti, oziroma so jih migranti zapustili na območjih zbirnih centrov, najprej prepeljati v izolatorij najbližje veterinarske postaje, jih pregledati, zlasti identificirati in nadalje ukrepati glede na ugotovitve. 


V kolikor gre za pse oziroma živali znanih lastnikov, ki izpolnjujejo pogoje glede stekline, se živali odpremijo v zavetišče, kjer jih lahko lastniki prevzamejo, oziroma se z njimi ravna v skladu z Zakonom o zaščiti živali. Tako je bil obravnavan tudi pes, za katerega se je po pregledu izkazalo, da ima hrvaški mikročip.


V kolikor pa gre za živali, ki so jih migranti zapustili v zbirališčih, ali za živali, za katere migranti nimajo dokazil o izpolnjevanju predpisanih pogojev in jih tudi niso pripravljeni izpolniti (počakati morajo vsaj, da se uredijo osnovne formalnosti, poravnati stroške oziroma urediti predplačilo stroškov karantene in pustiti kontaktne podatke za prevzem živali po preteku karantene), se živali evtanazirajo.


Cene oskrbovalnega dne v izolatoriju veterinarskih organizacij so za velikega psa: od 14,72 do 16,35 Evra, za malega psa: od 6,7 do 7,44 Evra. Cene veljajo le za veterinarske organizacije. Zavetišča, ki zagotavljajo neposredni veterinarski nadzor, imajo lahko drugačno ceno. 

K ceni izolatorija je potrebno prišteti še ceno označitve (če je potrebna), vakcinacije, odvzema vzorca krvi in analiznih preiskav.


Ti postopki so enotni za vse živali iz tretjih držav, ki spremljajo potnike, ne glede na to, ali so to migranti ali običajni potniki.

 

Dodatno pojasnilo:
Ker smo prejeli več vprašanj glede tolmačenja 7. člena Pravilnika o veterinarskih pogojih, ki morajo biti izpolnjeni za netrgovske premike hišnih živali, in o modelu potnega lista, ki mora spremljati te živali (Uradni list RS, št. 85/14), pojasnjujemo naslednje:

32. člen Uredbe (EU) št. 576/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o netrgovskih premikih hišnih živali in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 998/2003 omogoča državam članicam, da v primeru potrebe, če mora lastnik nujno oditi iz tretje države (na primer zaradi nenadne naravne nesreče, političnih nemirov ali druge višje sile, ki prizadene lastnika), lahko odobrijo neposreden vstop na svoje ozemlje, pod pogojem, da se predhodno zaprosi za dovoljenje in ga ciljna država članica izda ter se izvede časovno omejena izolacija pod uradnim nadzorom do izpolnitve predpisanih pogojev. V kolikor namerava lastnik s takšno hišno živaljo potovati preko drugih držav članic EU (torej ne direktno v ciljno državo članico), mora ciljna država članica za izdajo dovoljenja predhodno pridobiti soglasje držav članic tranzita.

Postopek za takšno odobritev morajo države članice EU natančneje določiti v nacionalnem predpisu, kar je v Sloveniji določeno s Pravilnikom o veterinarskih pogojih, ki morajo biti izpolnjeni za netrgovske premike hišnih živali, in o modelu potnega lista, ki mora spremljati te živali.

7. člen zgoraj navedenega Pravilnika natančneje določa postopek za takšne izjemne primere, kadar je ciljna država članica Slovenija:
lastnik hišne živali mora predhodno poslati vlogo na UVHVVR, na podlagi katere območni urad UVHVVR izda odločbo, v kateri za žival določi trajanje in kraj izolacije pod uradnim nadzorom;
v kolikor namerava lastnik s takšno hišno živaljo potovati preko drugih držav članic EU, je potrebno za odobritev takšnega premika predhodno pridobiti soglasje držav članic za odobritev tranzita preko njihovega ozemlja.

Če povzamemo, lastniki hišnih živali (v tem primeru migranti), ki hočejo uporabiti takšen odstop, morajo predhodno zaprositi za dovoljenje v ciljni namembni državi članici EU. V kolikor ciljna namembna država članica takšen premik dovoli, se mora o tem posvetovati tudi z državami, skozi katere lastnik z živaljo potuje do končne destinacije. Ciljna namembna država članica mora v tem primeru pridobiti soglasje držav članic tranzita, v dovoljenju pa mora določiti tudi kraj izolacije, kjer bo žival nastanjena do izpolnjevanja predpisanih pogojev.

Ta dovoljenja so nujna zaradi tveganj za zdravje ljudi in živali ob vstopu v Unijo, ki ga predstavlja hišna žival, ko niso upoštevana pravila za netrgovski premik v EU.

 

Film o steklini