Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Strateške usmeritve in prioritete inšpekcije UVHVVR v letu 2015

1. Inšpekcijski nadzori Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin v letu 2015

 

V programu dela je Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljevanju: UVHVVR) za leto 2015 postavila prioritete na podlagi soglasja pristojnega ministra:

 

-       začetek postopka za vzpostavitev enotnega informacijskega sistema za spremljanje procesov dela, učinkovitosti nadzora in obdelave podatkov,

-       poleg rednih nalog nadzora tudi izvedba posebnih nadzorov za odkrivanje in preprečevanje goljufij (preverjanje poštenih praks pri oskrbi končnega potrošnika), na področju sledljivosti, skladnega označevanja GSO v živilih in krmi, kakovosti in označevanja živil v obratih javne prehrane (gostilne), trgovin in tržnic,

-       vzpostavitev protokolov ukrepanja pri vstopu fitofarmacevtskih sredstev in drugih kemikalij na mejnih kontrolnih točkah,

-       vzpostavitev temeljev strategije vzorčenja iz področja varnosti in kakovosti hrane,

-       vzpostavitev sistema priprave ocen tveganja (priprava predpisa),

-       vzpostavitev sistema spremljanja protimikrobne odpornosti na področju veterinarstva in pri živilih,

-       začetek kategorizacije gospodarstev glede biovarnosti.

-       revizija nacionalnega sistema na področju zdravja rastlin in rastlinskega razmnoževalnega materiala na podlagi novih EU predpisov,

-       spremljanje priprave zakonodajnega EU paketa »boljša pravila za varno hrano«.

 

V okviru prioritet UVHVVR so določene prioritete Inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin:

 

       izvedba predvidenih rednih nalog nadzora v skladu s planom dela, upoštevajoč realizacijo nalog glede na ocene tveganja,

       vzpostavitev preglednega sistema zbiranja podatkov,

       izvedba posebnih nadzorov v skladu s prioritetami dela organa,

       obvladovanje nepredvidljivih tveganj glede nosilcev dejavnosti.

 

Kazalniki:

 

       delež realizacije plana po vsebinskih sklopih,

       realizacija navodila o zbiranju podatkov za vsa področja nadzora,

       delež izvedenih posebnih nadzorov glede na planirane,

       delež neskladnih nosilcev dejavnosti,

       število obvladanih sporočil o pojavu tveganja.

 

Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin izvaja stalen nadzor, kot je to določeno z zakonodajo (EU uredbe in odločbe ter nacionalni predpisi). Na ostalih področjih Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin izvaja nadzor na podlagi ocene tveganja, upoštevajoč vrsto dejavnosti, zgodovino nosilca dejavnosti, lastne kontrole nosilcev dejavnosti, informacije o tveganjih  in druge informacije.

 

Področja nadzora Inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, kjer se bo nadzor izvajal na podlagi ocene tveganja:

 

       zdravstveno varstvo živali,

       identifikacija in registracija živali,

       uporaba zdravil in ugotavljanje njihovih ostankov,

       področje živalskih stranskih proizvodov,

       področje distribucije, proizvodnje in predelave krme,

       področje proizvodnje, predelave in distribucije živil:

       varnost živil,

       kakovost živil,

       označevanje živil,

       nadzor nad izvajalci prenesenih nalog nadzora,

       področje zdravja rastlin, rastlinskega reprodukcijskega materiala, fitofarmacevtskih sredstev,

       področje uvoza živih živali, živil živalskega in rastlinskega izvora ter uvoza drugega blaga, kjer se izvajajo posebni pregledi za sprostitev blaga na teritorij EU.

 

2. Skupni inšpekcijski nadzori z drugimi inšpekcijami

 

UVHVVR bo v letu 2015 sodelovala pri rednih nalogah nadzora s Finančno upravo RS.

 

3. Ocena deleža inšpekcijskih nadzorov, izvedenih na podlagi prejetih prijav

 

Inšpekcija UVHVVR prejema številne prijave, največ s področja varnosti in kakovosti hrane, zaščite živali in uporabe fitofarmacevtskih sredstev. Ocenjujemo, da bo delež prijav predstavljal med 25 in 30 %  vsega nadzora.