Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Poročilo o izvedbi posebnega nadzora na področju pekarstva

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je skupaj s Finančno upravo RS (finančna uprava)  izvedla poostren nadzor v pekarski dejavnosti. Nadzor se je izvajal v nočnem času in sicer v noči s 4. na 5.december ter 5. na 6.december.  Vsebina poostrenega nadzora  UVHVVR je  bilo predvsem preverjanje:
- registriranosti obrata kot tudi prevoznih sredstev,
- higienskega stanja prevoznih sredstev  ter skladišč,
- izjav zaposlenih v skladu za pravilnikom o zdr. zahtevah za zaposlene,
- sledljivosti za moko in jajca, ter v nekaterih primerih še
- označevanje živil na prodajnem mestu.

Finančna uprava je preverjala izpolnjevanje zahtev zakonodaje iz svoje pristojnosti. Izbor pekarn vključenih v posebni nadzor je bil narejen na podlagi ocene tveganja finančne uprave.

Finančna uprava je opravljala nadzore nad zaposlovanjem na črno, izdajanjem računov, blagajniškim poslovanjem in vodenjem predpisane dokumentacije ter evidenc. Opravljenih je bilo 147 nadzorov, v katerih je bilo ugotovljenih 24 kršitev, in sicer:
-        pri 18 zavezancih za davek kršitve glede zaposlovanja na črno,
-        pri 2 zavezancih za davek je bilo ugotovljeno neizdaje računov oz. računi niso vsebovali vseh  podatkov,
-        pri 2 zavezancih je bilo ugotovljeno, da davčni zavezanci ne vodijo oz. ne hranijo poslovnih knjig ali jih niso vodili na način, ki zagotavlja podatke za ugotovitev pravilne davčne obveznosti,
-        pri 2 zavezancih v davčni register  niso bili vpisani ustrezni podatki.

Izrečenih je bilo za 72.200 EUR glob. Določeno število nadzorov še ni zaključenih, saj je potrebno zaradi sumov nepravilnosti  naknadno ugotoviti vsa dejstva in okoliščine, ki vplivajo na sprejetje odločitve.

V navedenem obdobju je bilo s strani UVHVVR in finančne uprave skupaj pregledanih 47 pekarn in ena (1) prodajalna kruha in pekovskih izdelkov.

Ugotovitve UVHVVR:
Registracija obrata in  prevozni sredstev:
Večina  pregledanih obratov je bila registrana pri UVHVVR, za 6% pregledanih obratov ta obveznost ni bila izpolnjena.

Higiensko stanje prevoznih sredstev:
Le 13 nosilcev dejavnosti je izvajalo prevoz živil. Pri približno polovici je bil opravljen pregled, ki je pokazal na stopnjo skladnosti v 85%. V 6 primerih pregleda zaradi odsotnosti vozil ni bilo moč izvesti.

Higiensko stanje skladišč:
Opravljenih je bil 47 pregledov od katerih v 55% obratov ni bilo ugotovljenih neskladnosti. V 13 % od vseh pregledanih so bili higienske razmere zelo slabe, ugotovljene so  bile plesnive stene in stropi, umazana tla, odložene stvari, ki ne sodijo tja, v dveh primerih so bili opaženi iztrebki glodavcev, zapredki insektov v vreči z moko oz. obgrizene vreče. V enem primeru od slednjih dveh je bilo odrejeno generalno čiščenje in odstranitev onesnaženih surovin ter v enem primeru začasna prepoved opravljanja dejavnosti. V nekaterih primerih so inšpektorji nadaljevali s preverjanjem higienskega stanja v proizvodnji, kjer so ugotovili neustrezne razmere.

Izjave zaposlenih v skladu za pravilnikom o zdravstvenih zahtevah za zaposlene:
Izjave zaposlenih zagotavljajo, da se zaposleni zavedajo svoje odgovornosti glede varnega ravnanja z živili. V primeru lastnih zdravstvenih težav oz. težav družinskih članov so dolžni o tem takoj obvestiti  nosilca dejavnosti in če bi bilo potrebno, opraviti zdravstvene preglede oz. prenehati z delom. Od 47 pregledani nosilcev dejavnosti, jih 8 teh izjav ni imelo podpisanih oz. ne za vse zaposlene.

Sledljivost moke:
Sledljivost moke je bila na licu mesta zagotovljena pri  62 % obratih, v 38 % obratov pa se še preverja oziroma morajo nosilci dejavnosti v predpisanem roku inšpektorju predložili vse dobavnice oz. račune za nakupljeno moko. V enem primeru nosilec dejavnosti s predloženo dokumentacijo ni mogel izkazati količin in dobave za enega od svojih obratov, ki je bil predmet pregleda.

Sledljivost jajc:
V 77 % obratov so bila jajca ustrezno označena kot tudi je bila na licu mesta oz naknadno na razpolago  dokumentacija, ki je izkazovala ustrezno sledljivost. V 17% obratov jajca bodisi niso uporabljali v sami proizvodnji oz. so bila le-ta porabljena, v 4 primerih (6%) nosilec dejavnosti z računi ni mogel dokazati sledljivosti jajc, oz. le-ta niso bila ustrezno označena.

V enem primeru je bilo preverjanje sledljivosti razširjeno še na druga živila (mleto meso, ki je bilo najdeno v prometu brez kakršne koli oznake ter spremnih dokumentov, ter je bilo zato odstranjeno s prometa).

Označevanje živil na prodajnem mestu:
V 46 % vseh pregledov so inšpektorji preverjali ali so kruh in pekovski izdelki na prodajnem mestu ustrezno označeni. V 32% vseh pregledov so bile ugotovljene nepravilnosti v označevanju, zato so inšpektorji odredili njihovo odpravo.

 

 

ZAKLJUČEK:

Inšpektorji UVHVVR so izvedli skupaj  48 pregledov, v 15 primerih ni bila ugotovljena kršitev zakonodaje. Na podlagi ugotovljenih neskladnosti so inšpektorji 24 subjektom izrekli ureditvene odločbe in 9 subjektom izrekli opozorila po ZIN, s katerimi se je odredilo odpravo ugotovljenih nepravilnosti. Na podlagi ugotovljenega stanja so uvedli skupaj 29  prekrškovnih postopkov.

Finančni inšpektorji in mobilne enote finančne uprave so opravile 147 nadzorov, v katerih je bilo ugotovljenih 24 kršitev, največ na področju zaposlovanja na črno. Izrečenih je bilo za 72.200 EUR glob. Določeno število nadzorov pa še ni zaključenih, saj je potrebno zaradi sumov nepravilnosti  naknadno ugotoviti vsa dejstva in okoliščine, ki vplivajo na sprejetje odločitve.

Ugotovitve kažejo, da je stopnja neskladnosti na tem področju še vedno visoka in zato bo UVHVVR to dejavnost še naprej obravnavala kot dejavnost večjega tveganja. Prav tako je omenjena dejavnost še vedno zelo tvegana z vidika zaposlovanja na črno.

Hkrati pa UVHVVR vse nosilce dejavnosti, ki se ukvarjajo s pekarsko dejavnostjo, da se bolj posvetijo zahtevam iz živilske zakonodaje, predvsem izpolnjevanju  higienskih zahtev, izpolnjevanju zahtev za zaposlene ter pravilnega označevanja živil oziroma hrane.