Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Delo in pristojnosti uradnih veterinarjev na področju zaščite živali

Zaradi pogostih nesporazumov glede dojemanja nalog, pristojnosti in strokovnosti uradnih veterinarjev, v posameznih skupinah, ter zaradi nestrokovnih in enostranskih prispevkov, objavljamo pojasnilo glede dela in pristojnosti uradnih veterinarjev na področju zaščite živali.

Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in zdravje rastlin je zadolžena za nadzor nad celotno agroživilsko verigo, od njive do mize, za nadzor nad zdravjem in dobrobitjo živali ter zdravjem rastlin. Delo in ukrepanje inšpektorjev Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je torej predvsem strokovno delo, zato jih nadzira in ocenjuje stroka, omogočen pa je tudi nadzor civilne družbe.

Na UVHVVR je trenutno zaposlenih 282 inšpektorjev (uradni veterinarji, inšpektorji za hrano in fitosanitarni inšpektorji). Število uradnih veterinarjev je ta trenutek 190, od tega se jih 21 ukvarja z nadzori na področju zaščite živali.

 

V nadaljevanju se bomo osredotočili predvsem na pojasnila dela in pristojnosti uradnih veterinarjev, ki delajo na področju zaščite živali.

 

NADZOR NAD DELOM URADNIH VETERINARJEV:

1. Neposreden strokoven nadzor nad delom uradnih veterinarjev ( nadzor nad pravilnostjo ugotovitev neposredno na terenu, v hlevu, klavnici ...) izvajajo inšpektorji Evropske komisije, Urada za veterinarstvo in hrano ( FVO). Njihova poročila so na voljo na spletnih straneh EU komisije http://ec.europa.eu/food/fvo/index_en.cfm. Uradni nadzor, ki ga na področju zaščite izvajajo uradni veterinarji v R Sloveniji, je med boljšimi v EU. Na to kaže tudi dejstvo, da je  FVO  v letu 2014 izbral ravno področje zaščite živali v RS  za študijsko izobraževanje uradnih veterinarjev iz drugih držav članic.
2. Nadzor nad pravilnostjo vodenja postopkov: na vsako odločitev uradnih veterinarjev je možna pritožba in je zagotovljeno pravno varstvo. Pravilnost postopkov redno nadzorujejo nadrejeni organi, poleg tega pa še upravna inšpekcija, inšpekcija informacijske pooblaščenke in varuh človekovih pravic.  
3. Nadzor civilne družbe: na področju zaščite živali je ustanovljen Svet za zaščito živali, ki daje pobude in predloge ministru ter obravnava aktualna vprašanja v zvezi z zaščito živali.

URADNI NADZOR NA PODROČJU ZAŠČITE ŽIVALI:

Za pravilno ravnanje z živalmi, pa naj gre za rejne živali ali za hišne živali je odgovoren njihov imetnik. Imetniki niso samo fizične osebe (kot na primer lastniki hišnih živali) ampak tudi pravne osebe (kot na primer prevozniki živali, klavnice, farme ...). Kakšne so dolžnosti imetnikov živali je zapisano v zakonu o zaščiti živali, v evropskih uredbah in nacionalnih pravilnikih.

Država in v njenem imenu uradni veterinarji, zaposleni na Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ( Uprava), nadzorujejo imetnike živali, kako izpolnjujejo svoje dolžnosti. Nadzor je organiziran po naslednjih področjih:
- nadzor nad imetniki rejnih živali: uradni veterinarji imajo v letnem planu dela predviden nadzor za vsako živalsko vrsto posebej : goveda, prašiči, nesnice, piščanci za pitanje .... Ker je to posebej izpostavljeno področje, pregled izpolnjevanja pogojev reje izvajajo tudi veterinarji veterinarskih organizacij z koncesijo in sicer pregledajo letno med 20.000 in 62. 000 rej in o vsakem pregledu sporočijo podatke v bazo podatkov.
- nadzor nad odgovornimi za zakol živali: uradni veterinarji imajo v letnem planu dela predviden nadzor za vsak obrat za klanje posebej, za vse vrste živali in sicer tako, da so določene kritične točke, frekvenca nadzora in kriteriji za ukrepanje.
- nadzor nad prevozniki živali: uradni veterinarji imajo v letnem planu dela predviden nadzor za 
nadzor prevoznikov, ki dovažajo živali v pristanišča, zbirališča, na gospodarstva in v klavnice. Za nadzor tranzita kamionskih pošiljk živali je organizirana posebna mobilna enota uradnih veterinarjev, ki ima pooblastila ustavljanja prevoznih sredstev na cesti.
- nadzor nad izvajalci poskusov na živalih ali živalskih tkivih: uradni veterinarji odobrijo vsak poskus posebej le, če ga kot potrebnega oceni posebna etična komisija in nato nadzirajo njegovo izvajanje.
- nadzor nad imetniki hišnih živali: uradni veterinarji izvajajo nadzor nad zavetišči za zapuščene živali, odrejajo ukrepe za zapuščene živali in obravnavajo prijave neprimernega ravnanja z hišnimi živalmi.

Bistveno je, da so uradni veterinarji prekrškovni organ in obravnavajo samo tista dejanja, ki so v ZAKONU O ZAŠČITI ŽIVALI kvalificirana kot prekrški. Kakor hitro je postavljen sum kaznivega dejanja, kot je na primer sum mučenja živali, se prične uporabljati KAZENSKI zakonik in uradni veterinarji sum posredujejo na policijo ali državno tožilstvo v nadaljnjo obravnavo. V kolikor ti organi potrebujejo pomoč uradnih veterinarjev, jim jo Uprava vedno nudi.
Torej uradni veterinarji kaznujejo v prekrškovnem postopku.

 

ODVZEM ŽIVALI:

Zakon pa jih pooblašča tudi, da odredijo ukrepe ( z odločbo) , ki so predpisani z zakonom, med drugim tudi:

»- začasno ali trajno odvzeti žival in prepovedati stike dosedanjemu skrbniku živali, če je to potrebno za zaščito živali v primeru kršitve določb Zakona o zaščiti živali. Za začasno odvzete rejne živali uradni veterinar odredi oskrbo na domu skrbnika živali, če pa to ni možno, se živali trajno odvzamejo in prodajo ali usmrtijo. Iz kupnine od prodane živali se pokrijejo stroški postopka, morebitna razlika pa se izplača skrbniku živali. Za odvzete hišne živali, razen za živali prosto živečih vrst, uradni veterinar odredi namestitev v zavetišče, ki lahko žival takoj odda primernemu skrbniku oziroma ravna v skladu z 31. členom tega zakona. Za začasno ali trajno odvzete živali prosto živečih vrst uradni veterinar odredi začasno oskrbo v zatočišču za živali prosto živečih vrst v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave. Če je bila žival oddana novemu skrbniku, je v primeru pravnomočno odpravljene odločbe o odvzemu živali dosedanji skrbnik živali upravičen do odškodnine, ki jo uveljavlja pred pristojnim sodiščem.«

 

VODENJE POSTOPKOV:

Vsi postopki morajo biti vodeni v skladu z Zakonom o inšpekcijskem nadzorom, Zakonom o splošnem upravnem postopku, Zakonu o prekrških in morajo biti vodeni na način, da njihovo pravilnost potrdi tako drugo stopenjski organ, upravno sodišče ali redno sodišče.

Vedno morajo biti ugotovljena vsa dejstva in okoliščine, ki so relevantna za odločanje. Pretresljivi posnetki ali kopiranje internetnih podatkov so velikokrat samo dokaz,  da se dejanje zgodilo, potrebno pa je ugotoviti, kdaj se je zgodilo, kje se je zgodilo, kdo ( z imenom in priimkom) je dolžnostno dejanje opustil ali pa je deloval v nasprotju z zakonom.

 

PODATKI O ZAŠČITI ŽIVALI PO LETIH:

 

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

 

Število pregledov

4.990

7.439

7.543

 

6.286

 

3.746

 

3812

 

Število prijav

870

1109

1284

 

1100

 

875

 

910

 

Število glob

773

789

884

 

867

 

698

 

623

 

Število odvzemov

 

172

 

368

 

287

 

278

 

144

 

93

 

V letu 2014 je bilo do sedaj odvzetih 140 živali.

 

Ali lahko uradni veterinar vstopi v stanovanjske prostore, če dobi prijavo o neprimernem ravnanju z živalmi?

Če mora uradni veterinar pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora pregledati posamezne prostore v stanovanju, pa temu lastnik oziroma uporabnik nasprotuje, si mora za pregled teh prostorov pridobiti odločbo pristojnega sodišča. Sodišča potrebujejo različen čas, da odločijo o dovolitvi vstopa v stanovanjske prostore.

 

Kakšna je zaščita uradnih veterinarjev, ki izvajajo nadzor nad težavnimi strankami? V kolikor se v naprej domneva, da bodo stranke težavne, se lahko zaprosi za zaščito policije. Vendar se tega ne da vedno v naprej predvidevati zato so zabeležena številna neprimerna dejanja, verbalni, fizični napadi in posebej napadi preko internetnih socialnih omrežij. V primeru "pasjih borb" , kjer gre za kazniva dejanja, ki jih preiskuje policija, so bili uradni veterinarji, Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin in še posebej njeno vodstvo  deležni verbalnih napadov, pismenih groženj z pretepi, smrtjo in grožnjami z drugimi protizakonitimi dejanji. Storilci teh kaznivih dejanj so se podpisovali kot omrežje "Ustavimo pasje borbe". Taka kazniva dejanja se preganjajo po uradni dolžnosti.

 

Posnetki odmevnih primerov, ki jih je v prispevku novinarka na eni izmed komercialnih televizij prikazovala kot dejstva:

Prikazani posnetki odmevnih primerov so zbirka neresničnih dejstev in nestrokovnih razlag, ki so jih podale osebe, ki ne razpolagajo z vsemi dejstvi, dokazi in ki so  brez znanja o zaščiti živali in znanja glede pooblastil ter pristojnosti državnih organov. Gre za primere, glede katerih so bile izdane strokovne odločitve, ki nikoli niso bile pravno ovržene!