Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Poročilo o vzorčenju semenske koruze glede prisotnosti aktivnih snovi klotianidin, imidakloprid in tiametoksam v letu 2013

1.      PRAVNA PODLAGA, NAMEN

 

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je v program dela fitosanitarne inšpekcije v letu 2013 vključila vzorčenje semenske koruze na morebitno prisotnost aktivnih snovi tiametoksam, klotianidin in imidakloprid. Pravna podlaga je Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih (ZFfS-1) ( Ur. l. RS št.  83/2012) in Odredba o prepovedi prometa in uporabe določenih fitofarmacevtskih sredstev na ozemlju Republike Slovenije (Ur. l. RS št. 31/2011) (v uporabi do uveljavitve podzakonskega predpisa po novem zakonu, v kolikor ni v nasprotju s tem zakonom). Odredba prepoveduje rabo določenih pripravkov na ozemlju Republike Slovenije, ki vsebujejo aktivne snovi klotianidin, imidakloprid in tiametoksam, za tretiranje semena koruze, zaradi preprečitve nevarnosti za okolje – čebele.

 

2.      PROGRAM PREISKAV

 

Vzorčenje so opravili fitosanitarni inšpektorji, sočasno z vzorčenjem semenskega materiala za naknadno kontrolo. V analizo na Kmetijski inštitut Ljubljana je bilo poslanih 15 vzorcev semena koruze. Kriterija  za izbor semena sta bila mesto pridelave in dobavljeno seme pridelano v državah članicah EU. Vsi vzorci so bili analizirani na morebitno prisotnost aktivne snovi klotianidin, imidakloprid in tiametoksam. Zaradi učinkovitejšega ukrepanja, v primeru ugotovljene nepravilnosti, je bilo mesto vzorčenja usmerjeno na začetek prodajne verige k distributerjem.

 

3.      REZULTATI

 

Iz analitskih rezultatov vzorcev koruze je mogoče ugotoviti, da so bili v 8 vzorcih od 15 ugotovljeni ostanki najmanj ene aktivne snovi klotianidin (v 6 vzorcih), imidakloprid ( v 4 vzorcih) ali tiametoksam (v 3 vzorcih), dve aktivni snovi sta bili analizirani v petih vzorcih.

V šestih vzorcih je  ugotovljena vsebnost aktivnih snovi neonikotinoinskih  insekticidov le v sledeh, v treh pa je analizirana količina presegla vrednost določeno v  navodilu št. 3431-30/2012/6, z dne 31.1.2013, ki ga je izdala Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Na podlagi strokovnega mnenja, se kot posledico tehnološke kontaminacije, ki nima negativnega vpliva na ljudi  in okolje, in ni v nasprotju z Odredbo o prepovedi prometa in uporabe določenih fitofarmacevtskih sredstev na območju Republike Slovenije (Ur. l. RS št.; 31/2011), upoštevajo naslednje najvišje dovoljene vrednosti aktivnih snovi:

 

-        tiametoksam - do 7,88 mg/kg semenske koruze, do 10,5 mg / kg semena oljne ogrščice

-        klotianidin – do 5,0 mg/kg semenske koruze, do 25 mg/kg semena oljne ogrščice

-        imidakloprid – do 5,96 mg/kg semenske koruze, do 10,5 mg/kg semena oljne ogrščice

 

 

Fitosanitarna inšpekcija je seme koruze, kontaminirano s prepovedanimi neonikotinoidi, izločila iz prometa na podlagi določil ZFfS-1 in Uredbe, ki prepoveduje promet in uporabo FFS, ki vsebujejo aktivne snovi klotianidin, imidakloprid in tiametoksam na semenu koruze.

 

Na podlagi distribucijske liste distributerjev so inšpektorji opravili obisk prodajaln v maloprodaji, ter z odločbo odredili prepoved nadaljnje prodaje semena navedenih sort koruze in vračilo semena. Iz prometa so izločili semensko koruzo v količinah, ki so se bile še  na zalogi.

 

4.      UKREPI IN ZAKLJUČKI

 

Preglednica 1: Ugotovljene nepravilnosti in ukrepi

 

Število vzorcev

Ugotovljena najmanj ena aktivna snov

Nepravilnosti- presežena vrednost

Upravni postopek

Stroški postopka – analize semena

15

8

3

2

2

 

 

 

Skupno je bilo analiziranih 15 vzorcev semena koruze in v 8 je bila dokazana prisotnost najmanj enega od prepovedanih neonikotinoidov (klotianidin, imidakloprid in tiametoksam) v sledeh, ki po mnenju UVHVVR, niso posledica namernega tretiranja koruze, ampak le posledica neočiščenih pakirnih linij – tehnološka kontaminacija. V treh vzorcih je koncentracija aktivnih snovi presegla najvišjo dovoljeno vrednost (določeno na podlagi priporočil), vendar je še vedno posledica tehnološke kontaminacije in ne namernega tretiranja koruze.

Analizirane aktivne snovi so v tako majhnih količinah, da ne predstavljajo nobene zaščite koruze proti koruznim škodljivcem, kar je osnovni namen tretiranja semena koruze.