Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Zatiranje ameriškega škržatka, prenašalca zlate trsne rumenice - Obvestilo št. 2

Vse vinogradnike opozarjamo, da je sedaj čas za prvo zatiranje ameriškega škržatka, ki je prenašalec zlate trsne rumenice. Zlata trsna rumenica, ki jo povzroča fitoplazma Grapevine flavescence dorée (FD), je bila v preteklih letih v Sloveniji ugotovljena v vseh vinorodnih deželah v Sloveniji. Za preprečevanje širjenja te nevarne karantenske bolezni trte je poleg odstranitve okuženih trt v žariščih okužbe ključnega pomena pravočasno zatiranje ameriškega škržatka, ki je obvezno v celotnem razmejenem območju zlate trsne rumenice, tako v žariščih kot tudi v varnostnih območjih. Zaradi novih najdb zlate trsne rumenice v preteklih letih in nevarnosti širjenja bolezni je v novembru 2012 takratna Fitosanitarna uprava RS z odločbo o razmejitvi določila razmejeno območje tako, da sedaj zajema večino vinogradov na Primorskem, Dolenjskem, v Beli Krajini, Posavju, na Štajerskem in v Prekmurju in je določeno z mejami občin.

Prenašalec fitoplazme Grapevine flavescence dorée ameriški škržatek (Scaphoideus titanus) živi samo na trti in ima en rod na leto. S sesanjem iz listnih žil škržatek z rastlinskim sokom sprejme fitoplazmo in jo nato prenese na zdrave rastline. S pomočjo prenašalca se okužba v vinogradih hitro širi, v nekaj letih je lahko okužena večina trt v vinogradu. Zato je navzočnost ameriškega škržatka v vinogradih znak pretečega izbruha bolezni. Tako so bili v slovenski Istri in na Krasu zaradi zlate trsne rumenice že izkrčeni celi vinogradi.

Ličinke ameriškega škržatka se pričnejo izlegati v drugi polovici maja, odrasle škržatke najdemo v vinogradih od začetka julija do oktobra, vrh leta pa je v avgustu. Zatiranje je učinkovito, če z njim pričnemo dovolj zgodaj, še preden se pojavijo odrasli škržatki, to je takoj po končanem cvetenju trte. Populacija ameriškega škržatka je v preteklosti narastla predvsem tam, kjer niso uporabljali insekticidov proti grozdnim sukačem.

Čas za prvo tretiranje ameriškega škržatka je takrat, ko trta povsem odcveti. V skladu s pravilnikom o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje zlate trsne rumenice (Uradni list RS 73/2009) in z Načrtom ukrepov obvladovanja trsnih rumenic sta v celotnem razmejenem območju zlate trsne rumenice obvezni najmanj dve tretiranji ameriškega škržatka, tretje pa je treba opraviti, če so konec julija ali v začetku avgusta na rumene lepljive plošče ulovljeni 4 škržatki ali več. Za spremljanje ulova obesimo v vinograd rumene lepljive plošče v začetku julija, ko se pričnejo izlegati odrasli škržatki, ulov pa spremljamo predvsem v juliju in avgustu.

Napovedi za zatiranje po posameznih območjih objavi služba za varstvo rastlin pri Kmetijsko gozdarskih zavodih Nova Gorica, Maribor in Novo mesto ter pri Kmetijskem inštitutu Slovenije in Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije. Objavljene so na spletni strani fito info: htpp://www.fito-info.si/

Vinogradnike opozarjamo, da morajo fitofarmacevtska sredstva uporabljati v skladu z navodili za uporabo in navedbami na etiketah. Ker so vsa sredstva za zatiranje ameriškega škržatka nevarna za čebele, je treba pred zatiranjem odstraniti cvetočo podrast. Tretiranje opravimo pozno popoldne ali zvečer, ko čebele ne letajo, in šele po končanem cvetenju trte. Upoštevati je treba tudi odmike od voda.

Bolezenska znamenja zlate trsne rumenice, kot so med drugim slaba oplodnja in odmiranje kabrnkov, sušenje grozdov in vihanje listnih robov navznoter, se na vinski trti lahko začnejo pojavljati kmalu po cvetenju, proti jeseni pa se stopnjujejo. Lahko se kažejo le na posameznih rozgah ali pa na celih rastlinah. Dobro so vidna na vinski trti (Vitis vinifera) in na nekaterih samorodnih trtah, na matičnih rastlinah za podlage pa redkeje.

Več informacij o zlati trsni rumenici, razmejitvah in ukrepih najdete na spletni strani Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin: www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zdravje_rastlin/posebno_nadzorovani_organizmi/trsne_rumenice_in_ameriski_skrzatek/ .


 

Razmejeno območje zlate trsne rumenice.