Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PRAVILNIK O MONITORINGU IN NADZORU SALMONEL PRI PERUTNINI VRSTE GALLUS GALLUS

Z 18. decembrom 2010 je pričel veljati nov Pravilnik o monitoringu in nadzoru salmonel pri perutnini vrste Gallus Gallus (Ur.l. RS, št. 97/2010).

Pravilnik določa podrobnejša pravila za izvajanje nacionalnih programov nadzora v matičnih jatah, jatah nesnic in jatah brojlerjev. Poleg nacionalne zakonodaje (pravilnika) so zahteve za izvajanje navedenih nacionalnih programov določena tudi z uredbami Skupnosti. Ker se v R Sloveniji evropske uredbe in odločbe uporabljajo neposredno se njihove določbe ne prenašajo v nacionalno zakonodajo (pravilnik).  

 

V pravilniku so natančneje določene posamezne zahteve evropske zakonodaje kjer je to potrebno za doseganje cilja Skupnosti  ter zahteve, kjer uredba posebej določa, da natančnejša pravila določi pristojna oblast ali država. 

Pravilnik o monitoringu in nadzoru salmonel pri perutnini vrste Gallus Gallus je razdeljen na šest Poglavij in sicer:  

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. Pomen izrazov in opredelitev sumljive jate, pozitivne jate in jate z neznanim zdravstvenim statusom  (1. člen do 5. člen)

Pomembnejša sprememba v primerjavi s prej veljavnim Pravilnikom o monitoringu in nadzoru salmonel je spremenjena opredelitev sumljivih jat, dodatno je v pravilniku opredeljen tudi pojem jata z neznanim zdravstvenim statusom. 

2. Splošne obveznosti nosilcev dejavnosti (7. člen)

Pravilnik uvaja nekatere nove obveznosti za nosilce dejavnosti kot sta obveznost vodenja evidence o jatah na gospodarstvu in obveznost obveščanja OU UVHVVR o vselitvi in izločitvi jate. Podatki, ki jih mora vsebovati obvestilo o vselitvah / izločitvah jat so določeni v osmem odstavku 7. člena, medtem, ko oblika obrazcev za obveščanje ni predpisana. Nosilci dejavnosti za obveščanje OU UVHVVR o vselitvah / izločitvah lahko uporabijo  že pripravljene obrazce za matične jate (pdf, word), jate nesnic (pdf,word),in jate brojlerjev ter puranov (pdf,word)

Poleg tega novi pravilnik podrobneje določa nekatera pravila in zahteve glede lastnega načrta za monitoring in nadzor, ki ga mora izdelati nosilec dejavnosti, pravila glede vodenja evidence o odvzemu vzorcev in rezultatih opravljenih preiskav ter pravila glede obveščanja OU VURS v primeru ugotovitve salmonel v vzorcih.

3. Pogoji za premike in dajanje na trg (8. člen)

Določeni se pogoji za premike perutnine in valilnih jajc ter pogoji za dajanje jajc namenjenih za prehrano ljudi na trg glede na status jate oziroma ugotovitev določenih serovarov salmonel v jati.

4. Splošna pravila za izvajanje uradnega nadzora (9. člen)

Določene so naloge uradnega nadzora nad izvajanjem monitoringa in nadzora salmonel.

5. Pogoji za uporabo protimikrobnih sredstev in cepiv (10. člen)

S pričetkom izvajanja nacionalnega programa nadzora pri vsaki posamezni vrsti perutnine se protimikrobna sredstva ne smejo več uporabljati za zdravljenje salmonel pri perutnini, razen v izjemnih primerih. 

Pravilnik podrobneje opredeljuje pogoje pod katerimi je dovoljena izjemna uporaba protimikrobnih sredstev za zdravljenje salmonel pri perutnini in pogoje glede uporaba cepiv proti salmoneli.

6. Laboratorij, ki opravljajo preiskave nosilcev dejavnosti in preiskave uradnih vzorcev (11. člen – 13. člen)

Pravilnik določa pogoje in obveznosti  za laboratorije, ki opravljajo preiskave vzorcev nosilcev dejavnosti in obveznosti laboratorijev, ki opravljajo  preiskave uradni vzorcev. Preiskave vzorcev nosilcev dejavnosti lahko opravljajo samo laboratoriji, ki jih določi VURS in so vpisani na seznam določenih laboratorijev, preiskave uradnih vzorcev pa opravljajo imenovani laboratoriji razen v predpisanih primerih, ko preiskave opravi Nacionalni referenčni laboratorij za salmonelo.

Za laboratorije, ki so opravljali preiskave vzorcev nosilcev dejavnosti v okviru nacionalnih programov nadzora pred veljavnostjo novega pravilnika, se šteje, da so že vpisani v seznam določenih laboratorijev. Laboratoriji, ki ob uveljavitvi pravilnika niso opravljali preiskav vzorcev, ki jih odvzamejo nosilci dejavnosti pa morajo pred pričetkov opravljanja preiskav poslati na pristojni OU UVHVVR vlogo za določitev in vpis na seznam določenih laboratorijev skupaj s priloženim obrazcem LabS.

Laboratoriji vpisani na seznam določenih laboratorijev so dostopni na spletni strani VURS.

Pravilnik natančneje opredeljuje tudi obveznosti laboratorijev glede obveščanja VURS v primeru ugotovitve salmonel v vzorcih odvzetih v jatah perutnine. 

 

II. MONITORING IN UKREPI V MATIČNIH JATAH KOKOŠI

III. MONITORING IN UKREPI V JATAH KOKOŠI NESNIC

IV. MONITORING IN UKREPI V JATAH BROJLERJEV

V drugem, tretjem in četrtem poglavju pravilnika so, za vsako posamezno vrsto perutnine, opredeljene zahteve:

1. za vzorčenje nosilcev dejavnosti: zapisnik za vzorčenje na gospodarstvu (pdf in word) in zapisnik za vzorčenje v valilnici (pdf in word)

2. uradno vzorčenje

3. ukrepi v primeru sumljivih jat (izjema so jate brojlerjev)

4. ukrepi v primeru ugotovitve S.Enteritidis / S.Typhimurium

5. ukrepi v primeru ugotovitve ostalih serovarov salmonel

6. ukrepi v primeru uporabe protimikrobnih snovi

Zahteve, ki se nanašajo na vzorčenje nosilcev dejavnosti so določene v 14. členu za matične jate, v 19. členu za jate nesnic in v 23. členu za jate brojlerjev ter Prilogi 1 in Prilogi 2. Podatki, ki jih mora vsebovati zapisnik, ki ga pri vzorčenju izpolni nosilec dejavnosti so določeni v prilogi 3 (vzorčenje v valilnici) in Prilogi 4 (vzorčenje na gospodarstvu).

Novi pravilnik bistveno ne spreminja zahtev glede vzorčenja nosilcev dejavnosti in predpisanih ukrepov.  V primerjavi s trenutno veljavnim pravilnikom, ki ureja monitoring in nadzor salmonel pri perutnini, je natančneje opredeljen način jemanja vzorcev pri dan starih piščancih, podorobneje pa so določeni tudi pogoji v primeru zakola jat in predelave jajc v primeru ugotovitve  S.Enteritidis / S.Typhimurium.

Pomembna sprememba, ki jo uvaja novi pravilnik, so tudi pravila v primeru ugotovitve serovarov salmonel, ki niso vključene v cilj Skupnosti (t.i. ostali serovari salmonel). V primeru ugotovitve t.i. ostalih serovarov salmonel uradno potrditveno vzorčenje in ukrepi do zaključka preiskav uradnih vzorcev niso več predpisani s pravilnikom, temveč mora ukrepe za sanacijo jate, na podlagi lastnega načrta, izvesti nosilec dejavnosti sam.

S pravilnikom se na novo določa tudi ukrepe v primeru ugotovitve protimikrobnih sredstev v jati.

 

V. UKREPI V PRIMERU IZBRUHA OKUŽBE PRI LJUDEH

Določajo se ukrepi uradnega nadzora, v primeru, ko pristojna zdravstvena služba obvesti UVHVVR izbruha okužbe z živili pri ljudeh in je izbruh vezan ali verjetno vezan na živila, ki izvirajo iz perutninskih jat in zahteve za obveščanje pristojnih zdravstvenih služb v primeru ugotovitve salmonel v jatah perutnine.

 

VI. NADOMESTILA IN STROŠKI

Novi pravilnik ohranja finančno pomoč nosilcem dejavnost, kot enega izmed ukrepov v okviru izvajanja nacionalnega programa nadzora. Pravilnik predvideva izplačilo nadomestil nosilcem dejavnosti za zaklane ali usmrčene živali v primeru ugotovitve prisotnosti serovarov Salmonella Enteritidis oziroma Salmonella Typhimurium v odraslih matičnih jatah kokoši in v odraslih jatah kokoši nesnic, če nosilec dejavnosti izvede vse obveznosti in ukrepe predpisane s pravilnikom.

Pravilnik tudi določa, da se stroški uradnih preiskav krijejo iz proračuna RS, ne glede na izvid preiskave. Izjema so samo preiskave iz druge alinee točke b) tretjega odstavka 20. člena t.j. kadar uradni veterinar, na pisno zahtevo nosilca dejavnosti, odvzame za preiskavo na salmonelo 300 živali oziroma 4000 jajc.