Skoči na vsebino

NACIONALNI PROGRAMI NADZORA V JATAH NESNIC

Pred določitvijo cilja Skupnosti za jate nesnic je, od začetka oktobra 2004 do konca septembra 2005, v vseh državah članicah potekala temeljna študija o razširjenosti salmonel v odraslih jatah nesnic.

 

V temeljni študiji je bilo v R Sloveniji vzorčenje opravljeno na 108 gospodarstvih z odraslimi jatami nesnic, EFSA pa je pri obdelavi podatkov upoštevala rezultate vzorčenj na 98 gospodarstvih. Prisotnost salmonel (Salmonella spp.) je bila ugotovljena na 19 gospodarstvih, pri čemer je bila prisotnost Salmonella Enteritidis ugotovljena na 9 gospodarstvih, prisotnost serovara Salmonella Typhimurium ni bila ugotovljena, prisotnost ostalih serovarov salmonel (razen Salmonella Enteritidis /Salmonella Typhimurium) pa je bila ugotovljena na 10 gospodarstvih. Glede na dobljene rezultate je bila prevalenca Salmonella spp. v R Sloveniji 19,4%.  Razširjenost serovara Salmonella Enteritidis/ Salmonella Typhimurium za katera je določen cilj Skupnosti je bila  9,2%, razširjenost ostalih serovarov pa 10,4%.

Ocenjena povprečna prevalenca Salmonella spp. na nivoju EU je bila 30,8%, razširjenost serovarov Salmonella Enteritidis/ Salmonella Typhimurium pa 20,4%.

 

 

Cilj Skupnosti za jate nesnic je bil z Uredbo Komisije (ES) 1168/2006 določen leta 2006 za prehodno obdobje treh let (2008-2010).

 

Cilj Skupnosti v obdobju od 2008-2010 je letno zmanjšanje odstotka odraslih jat nesnic vrste Gallus gallus  pozitivnih na Salmonella Enteritidis in Salmonella Typhimurium za najmanj:

o       10 %, če je bila razširjenost v prejšnjem letu manjša od 10 %;

o       20 %, če je bila razširjenost v prejšnjem letu med 10 in 19 %;

o       30 %, če je bila razširjenost v prejšnjem letu med 20 in 39 %;

o       40 %, če je bila razširjenost v prejšnjem letu večja od 40 %;

 

 

Odstotek znižanja, ki ga morajo doseči države članice v prvem letu je odvisen od ugotovljene  razširjenosti salmonel v temeljni raziskavi.  Ker je bila v Sloveniji razširjenost serovara Salmonella Enteritidis/Salmonella Typhimurium manj kot 10%  (9,2%) mora Slovenija v obdobju 2008-2010 vsako leto zmanjšati odstotek pozitivnih odraslih jat nesnic z ugotovljeno Salmonella Enteritidis / Salmonella Typhimurium za 10%.

 

 

Nacionalni program nadzora salmonel v jatah nesnic se izvaja od začetka leta 2008. V nacionalni program nadzora so vključene vse odrasle in vzrejne jate kokoši nesnic razen:

 - odraslih jat nesnic, katerih jajca se uporabljajo za lastno domačo uporabo, jat nesnic s 50 ali manj kokošmi nesnicami, če se jajca proda na tržnici neposredno končnemu potrošniku in jat, ki proizvedejo manjše količine jajc, namenjenih prodaji neposredno končnemu potrošniku na mestu pridelave, v skladu s predpisom o obratih na področju živil živalskega izvora;

- vzrejnih jat nesnic z manj kot 350 kokošmi, če so kokoši namenjene izključno za prodajo imetnikom živali za proizvodnjo jajc za lastno domačo uporabo.

 

 

Zahteve za izvajanje nacionalnega programa nadzora so določene z naslednjo zakonodajo:

  • Uredba (ES) 2160/2003,
  • Uredba (ES) št. 1168/2006,
  • Uredba (ES) št. 1177/2006
  • Pravilnik o monitoringu in nadzoru salmonel pri perutnini vrste Gallus Gallus

Poročilo EFSA o rezultatih temeljne raziskave v jatah nesnic              

 

COPA-COGECA in EUWEP sta v letu 2009 pripravili smernice Skupnosti za dobro higiensko prakso pri vzreji jarkic in odraslih jat kokoši nesnic. Smernice so namenjene nosilcem dejavnosti, ki se ukvarjajo z rejo kokoši nesnic in se uporabljajo  prostovoljno. Njihov namen je zagotoviti smernice za učinkovito izvajanje Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 2160/2003 o nadzoru salmonele in drugih opredeljenih povzročiteljih zoonoz, ki se prenašajo z živili.

Smernice so objavljene na spletni strani Komisije in so trenutno na razpolago samo v angleškem jeziku, vendar pa se je Komisija zavezala, da bo zagotovila prevode smernic tudi v vse ostale jezike EU.

 

Smernice Skupnosti za dobro higiensko prakso pri vzreji jarkic in odraslih jat kokoši nesnic