Skoči na vsebino

ONESNAŽEVALA V ŽIVILIH

Onesnaževala so snovi, ki so nenamerno prisotne v živilih. Te snovi so lahko prisotne v živilih kot posledica različnih faz proizvodnje, pakiranja, transporta, shranjevanja ali priprave živil (kuhanje). Lahko so tudi posledica onesnaženja iz okolja. Ker imajo onesnaževala na splošno negativen vpliv na kakovost živil, lahko pa predstavljajo tudi tveganje za zdravje ljudi, so na nivoju Evropske unije (EU) sprejeti različni ukrepi za zmanjšanje pojavljanja onesnaževal v živilih.

 

V okviru splošnih ukrepov EU so predpisane enotne EU mejne vrednosti za onesnaževala, ki zaradi strupenosti ali njihove potencialne razširjenosti v prehranski verigi, predstavljajo največja tveganja za potrošnike. To so zlasti: dioksini in PCB, mikotoksini (aflatoksini, ohratoksin A, patulin, Fusarium toksini in drugi), nitrati, težke kovine (kadmij, svinec, živo srebro, anorganski kositer), 3-MCPD in policiklični aromatski ogljikovodiki (PAH). Z uradnim nadzorom se pri nosilcih živilske dejavnosti preveri ustreznost postopkov, ki zagotavljajo obvladovanje onesnaževal v živilih. vključno z odvzemom in analizo vzorcev, katerih rezultati pokažejo, ali so živila, ki so na trgu EU ali se uvažajo iz tretjih držav, skladna s predpisanimi mejnimi vrednostmi. 

 

V primeru znanega ali nepričakovanega tveganja za zdravje ljudi povezanega z živili, vključno z nepredvidljivimi dogodki onesnaženja živil, se sprejmejo nujni ukrepi EU za zmanjševanje tveganj povezanih z določenimi onesnaževali v živilih. Ti ukrepi med drugim vključujejo tudi določitev posebnih pogojev ali poostrenega uradnega nadzora, ki omogoča učinkovitejše obvladovanje teh tveganj in zbiranje natančnih podatkov o pojavljanju in razširjenosti neugodnih rezultatov laboratorijskih analiz. Ti ukrepi veljajo za uvoz: določenih živil iz nekaterih tretjih držav zaradi mikotoksinov oziroma aflatoksinov in pesticidov,  določenih živil iz Kitajske zaradi melamina, sončničnega olja iz Ukrajine zaradi mineralnega olja ter guar gumija iz Indije zaradi dioksinov.

 

Preiskave predstavljajo zelo pomemben element EU zakonodaje.  Ocenjevanje tveganja in zbiranje podatkov poteka na nivoju EU za naslednje kemikalije: akrilamid, dioksini in PCB, furan, etil karbamat perfluoro alkilirane snovi in alkaloidi rožička.

 

Celovite informacije o onesnaževalih v živilih so dostopne na spletni strani Evropske komisije, DG Sanco in Evropske agencije za varno hrano.

 

SLOVENSKA ZAKONODAJA

 • Uredba o izvajanju uredb Sveta in Komisije (ES) o onesnaževalih v živilih (Ur. l. RS št. 27/07, 38/10 in 57/11)
 • Uredba o izvajanju uredb (EU) o uvozu nekaterih živil neživalskega izvora iz tretjih držav (Ur.l RS št. 4/2016)

EVROPSKA ZAKONODAJA

1) KROVNA EU ZAKONODAJA

Uredba Sveta (EGS) št. 315/93 o določitvi postopkov Skupnosti za kontaminante v hrani (spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 in Uredbo (ES) št. 596/2009)

(Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe 315/93)

Uredba Komisije (ES) št. 1881/2006 o določitvi mejnih vrednosti nekaterih onesnaževal v živilih

Uredba Komisije (ES) št. 1126/2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 1881/2006 o določitvi mejnih vrednosti nekaterih onesnaževal v živilih glede toksinov iz rodu Fusarium v koruzi in koruznih proizvodih

Uredba Komisije (ES) št. 565/2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 1881/2006 o določitvi mejnih vrednosti nekaterih onesnaževal v živilih v zvezi z določitvijo mejnih vrednosti za dioksine in PCB v ribjih jetrih

Uredba Komisije (ES) št. 629/2008 o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 1881/2006 o določitvi mejnih vrednosti nekaterih onesnaževal v živilih

Uredba Komisije (EU) št. 105/2010 o spremembah Uredbe Komisije (ES) št. 1881/2006 o določitvi mejnih vrednosti nekaterih onesnaževal v živilih glede ohratoksina A

Uredba Komisije (EU) št. 165/2010 o spremembah Uredbe Komisije (ES) št. 1881/2006 o določitvi mejnih vrednosti nekaterih onesnaževal v živilih glede aflatoksinov

Uredba Komisije (EU) št. 420/2011 o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 1881/2006 o določitvi mejnih vrednosti nekaterih onesnaževal v živilih

Uredba Komisije (EU) št. 835/2011 o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 1881/2006 glede mejnih vrednosti policikličnih aromatskih ogljikovodikov v živilih

Uredba Komisije (EU) št. 1258/2011 o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 1881/2006 glede mejnih vrednosti nitratov v živilih

Uredba Komisije (EU) št. 1259/2011 o spremembi Uredbe (ES) št. 1881/2006 v zvezi z mejnimi vrednostmi dioksinov, dioksinom podobnih PCB-jev in dioksinom nepodobnih PCB-jev v živilih

Uredba Komisije (EU) št. 219/2012 o popravku romunske različice Uredbe (ES) št. 1881/2006 o določitvi mejnih vrednosti nekaterih onesnaževal v živilih

Uredba Komisije (EU) št. 594/2012 o spremembi Uredbe (ES) št. 1881/2006 v zvezi z mejnimi vrednostmi onesnaževal ohratoksina A, dioksinom nepodobnih PCB in melamina v živilih

Uredba Komisije (EU) št. 1058/2012 o spremembi Uredbe (ES) št. 1881/2006 glede mejnih vrednosti aflatoksinov v suhih figah

Uredba Komisije (EU) št. 1067/2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 1881/2006 glede mejnih vrednosti onesnaževal, dioksinom podobnih PCB in dioksinom nepodobnih PCB v jetrih kopenskih živali 

Uredba Komisije (EU) št. 212/2014 o spremembi Uredbe (ES) št. 1881/2006 glede mejnih vrednosti onesnaževala citrinin v prehranskih dopolnilih na osnovi riža , fermentiranega z rdečimi kvasovkami Monascus purpureus

Uredba Komisije (EU) št. 488/2014 o spremembi Uredbe (ES) št. 1881/2006 glede mejnih vrednosti kadmija v živilih

Uredba Komisije (EU) št. 696/2014 o spremembi Uredbe (ES) št. 1881/2006 glede mejnih vrednosti eruka kisline v rastlinskih oljih in masteh ter v živilih, ki vsebujejo rastlinska olja in masti

Uredba Komisije (EU) št. 1327/2014 o spremembi Uredbe (ES) št. 1881/2006 glede mejnih vrednosti policikličnih aromatskih ogljikovodikov (PAH) v tradicionalno prekajenem mesu in mesnih izdelkih ter tradicionalno prekajenih ribah in ribiških proizvodih

Uredba Komisije (EU) št. 2015/704 o spremembi Uredbe (ES) št. 1881/2006 glede mejnih vrednosti dioksinom nepodobnih PCB v trnežu iz prostega ulova

Uredba Komisije (EU) št. 2015/1005 o spremembi Uredbe (ES) št. 1881/2006 glede mejnih vrednosti svinca v nekaterih živilih

Uredba Komisije (EU) št. 2015/1006 o spremembi Uredbe (ES) št. 1881/2006 glede mejnih vrednosti anorganskega arzena v živilih

Uredba Komisije (EU) št.2015/1125 o spremembi Uredbe (ES) št. 1881/2006 glede mejnih vrednosti policikličnih aromatskih ogljikovodikov v kacuobušiju (sušenem črtastem tunu) in nekaterih dimljenih baltskih sledih

Uredba Komisije (EU) št. 2015/1137 o spremembi Uredbe (ES) št. 1881/2006 glede mejne vrednosti ohratoksina A v začimbah Capsicum spp.

Uredba Komisije (EU) št. 2015/1933 o spremembi Uredbe (ES) št. 1881/2006 glede mejnih vrednosti policikličnih aromatskih ogljikovodikov v kakavovih vlaknih, bananinem čipsu, prehranskih dopolnilih, posušenih zeliščih in posušenih začimbah

Uredba Komisije (EU) št. 2015/1940 o spremembi Uredbe (ES) št. 1881/2006 glede mejnih vrednosti sklerocijev rožička v nekaterih nepredelanih žitaricah ter določb o spremljanju in poročanju

Uredba Komisije (EU) št. 2016/239 o spremembi Uredbe (ES) št. 1881/2006 glede mejnih vrednosti tropanskih alkaloidov v nekaterih žitnih kašicah za dojenčke in majhne otroke

Uredba Komisije (EU) št. 2017/1237 o spremembi Uredbe (ES) št. 1881/2006 glede mejne vrednosti za cianovodikovo kislino v nepredelanih celih, zdrobljenih, zmletih, strtih ali sesekljanih mareličnih jedrcih, danih v promet za končnega potrošnika

Uredba Komisije (EU) št. 2018/290 o spremembi Uredbe (ES) št. 1881/2006 glede mejnih vrednosti glicidil estrov maščobnih kislin v rastlinskih oljih in masteh, začetnih formulah za dojenčke, nadaljevalnih formulah in živilih za posebne zdravstvene namene, namenjenih dojenčkom in majhnim otrokom

Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe 1881/2006/ES

Uredba Komisije (EU) št. 2017/2158 o blažilnih ukrepih in referenčnih ravneh za zmanjšanje prisotnosti akrilamida v živilih

 

 

 

2) METODE VZORČENJA IN ANALIZ

NITRATI

Uredba Komisije (ES) št. 1882/2006 o določitvi metod vzorčenja in analiz za uradni nadzor vsebnosti nitratov v nekaterih živilih

SVINEC, KADMIJ, ŽIVO SREBRO, ANORGANSKI KOSITER, ANORGANSKI ARZEN, 3-MCPD in BENZO-A-PIREN

Uredba Komisije (ES) št. 333/2007 o določitvi metod vzorčenja in analitskih metod za uradni nadzor vsebnosti svinca, kadmija, živega srebra, anorganskega kositra, 3-MCPD in benzo-a-pirena v živilih

Uredba Komisije (EU) št. 836/2011 o spremembi Uredbe (ES) št. 333/2007 o določitvi metod vzorčenja in analitskih metod za uradni nadzor vsebnosti svinca, kadmija, živega srebra, anorganskega kositra, 3-MCPD in benzo(a)pirena v živilih

Uredba Komisije (EU) št. 2016/582 o spremembi Uredbe (ES) št. 333/2007 glede analize anorganskega arzena, svinca in policikličnih aromatskih ogljikovodikov ter nekaterih izvedbenih meril za analizo

Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe 333/2007/ES

DIOKSINI in PCB-ji

Uredba Komisije (EU) št. 2017/644 o metodah vzorčenja in analitskih metodah za nadzor vsebnosti dioksinov, dioksinom podobnih PCB in dioksinom nepodobnih PCB v nekaterih živilih ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 589/2014

ERUKA KISLINA

Uredba Komisije (EU) št. 2015/705 o določitvi metod vzorčenja in meril izvedbe za analitske metode za uradni nadzor vsebnosti eruka kisline v živilih ter razveljavitvi Direktive Komisije 80/891/EGS

MIKOTOKSINI

Uredba Komisije (ES) št. 401/2006 o določitvi metod vzorčenja in analiz za uradni nadzor vsebnosti mikotoksinov v živilih

Uredba Komisije (EU) št. 178/2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 401/2006 v zvezi z zemeljskimi oreški (arašidi), drugimi semeni oljnic, lupinarji, mareličnimi koščicami, sladkim korenom in rastlinskim oljem

Uredba Komisije (EU) št. 519/2014 o spremembi Uredbe (ES) št. 401/2006 glede metod vzorčenja za velike lote, začimbe in prehranska dopolnila, izvedbenih meril za toksina T-2 in HT-2 ter citrinin in presejalnih analitskih metod

Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe 401/2006

Smernice za vzorčenje velikih lotov ali v posebnih primerih na prisotnost mikotoksinov za implementacijo Uredbe 519/2014

 

3) NUJNI UKREPI OB UVOZU POŠILJK

AFLATOKSINI

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 884/2014 o uvedbi posebnih pogojev, ki urejajo uvoz nekatere krme in živil iz nekaterih tretjih držav, zaradi tveganja onesnaženja z aflatoksini ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1152/2009

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 2016/24 o uvedbi posebnih pogojev, ki urejajo uvoz arašidov iz Brazilije, sladke paprike (Capsicum annuum) in muškatnega oreščka iz Indije ter muškatnega oreščka iz Indonezije, ter o spremembi uredb (ES) št. 669/2009 in (EU) št. 884/2014

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 2016/2106 o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 884/2014 o uvedbi posebnih pogojev, ki urejajo uvoz začimb iz Etiopije, arašidov iz Argentine in lešnikov iz Azerbajdžana, ter o spremembah posebnih pogojev, ki urejajo uvoz posušenih fig in lešnikov iz Turčije ter arašidov iz Indije

Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe 884/2014

GUMA GUAR iz INDIJE

Izvedbena Uredba Komisije (EU) št. 2015/175 o določitvi posebnih pogojev, ki se uporabljajo za uvoz gume guar, s poreklom ali poslane iz Indije, zaradi tveganj onesnaženja s pentaklorofenolom in dioksini

 

4) ODOBRITEV PREDIZVOZNIH PREGLEDOV

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 2015/949 o odobritvi predizvoznih pregledov nekaterih živil glede prisotnosti nekaterih mikotoksinov, ki jih izvajajo nekatere tretje države 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 2017/1269 o spremembi Izvedbene Uredbe (EU) 2015/949 glede umika zemeljskih oreškov (arašidov) iz Združenih držav Amerike s seznama odobrenih predizvoznih pregledov v zvezi z aflatoksini

Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe 2015/949

 

5) PRIPOROČILA KOMISIJE O SPREMLJANJU NEKATERIH ONESNAŽEVAL V ŽIVILIH

Priporočilo Komisije št. 2007/196/ES o spremljanju prisotnosti furana v živilih

Priporočilo Komisije št. 2016/22/EU o preprečevanju in zmanjševanju kontaminacije žganja iz koščičastega sadja in žganja iz tropin koščičastega sadja z etil karbamatom ter o razveljavitvi Priporočila 2010/133/EU

Priporočilo Komisije št. 2010/161/ES o spremljanju perfluoro alkiliranih snovi v živilih.

Priporočilo Komisije št. 2013/711/EU za zmanjšanje prisotnosti dioksinov, furanov in PCB-jev v krmi in živilih

Priporočilo Komisije št. 2014/663/EU o spremembi Priloge k Priporočilu 2013/711/EU za zmanjšanje prisotnosti dioksinov, furanov in PCB-jev v krmi in živilih

Priporočilo Komisije št. 2012/154/EU o spremljanju prisotnosti alkaloidov rožička v krmi in hrani

Priporočilo Komisije št. 2006/583/ES o preprečevanju in zmanjšanju prisotnosti toksinov iz rodu Fusarium v žitu in žitnih izdelkih

Priporočilo Komisije št. 2003/598/ES o preprečevanju in znižanju kontaminacije patulina v jabolčnem soku in sestavinah jabolčnega soka v ostalih pijačah

Priporočilo Komisije št. 2013/165/EU o prisotnosti toksinov T-2 in HT-2 v žitih in žitnih proizvodih

Smernice (SANCO/10835/2014) za izvajanje Priporočila Komisije št. 2013/165/EU in Obrazec za poročanje na EFSA

Priporočilo Komisije št. 2014/118/EU o spremljanju sledov bromiranih zaviralcev gorenja v živilih

Priporočilo Komisije št. 2014/193/EU o zmanjšanju prisotnosti kadmija v živilih

Priporočilo Komisije št. 2014/662/EU o dobrih praksah za preprečevanje in zmanjševanje prisotnosti alkaloidov opija v makovem semenu in proizvodih iz makovega semena

Priporočilo Komisije št. 2014/661/EU o spremljanju prisotnosti 2- in 3 monokloropropan-1,2-diola (2- in 3-MCPD), 2- in 3-MCPD estrov maščobnih kislin in glicidil estrov maščobnih kislin v živilih

Priporočilo Komisije (EU) št. 2015/682 o spremljanju prisotnosti perklorata v živilih

Priporočilo Komisije (EU) št. 2015/976 o spremljanju prisotnosti tropanskih alkaloidov v živilih

Priporočilo Komisije (EU) št. 2015/1381 o spremljanju arzena v živilih

Priporočilo Komisije (EU) št. 2016/1111 o spremljanju niklja v živilih

Priporočilo Komisije (EU) št. 2016/2115 o spremljanju prisotnosti Δ9 tetrahidrokanabinola, njegovih predhodnih sestavin in drugih kanabinoidov v živilih

Priporočilo Komisije (EU) št. 2017/84 o spremljanju ogljikovodikov mineralnih olj v živilih ter materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili

Priporočilo Komisije (EU) št. 2018/464 o spremljanju kovin in joda v morskih algah, halofitih in proizvodih na osnovi morskih alg

 

6) PRIROČNIKI ZA ZMANJŠANJE OZ. PREPREČEVANJE NASTANKA NEKATERIH ONESNAŽEVAL V ŽIVILIH

AKRILAMID

»FoodDrinkEurope Toolbox 2017« je priročnik, ki ga je pripravilo združenje proizvajalcev hrane in pijače EU v sodelovanju z Evropsko komisijo, s ciljem, da proizvajalci optimizirajo proizvodni postopek in dosežejo čim nižjo raven akrilamida v živilih.  

Kratki izvlečki iz tega priročnika so pripravljeni v obliki specifičnih sektorskih brošur, ki so oblikovane na način, da pomagajo nosilcem živilske dejavnosti pri implementaciji tistih poglavij priročnika, ki so relevantna za njihov sektor. To so:

Priročnik za zmanjšanje vsebnosti akrilamida v finem pekovskem pecivu

Priročnik za zmanjševanje vsebnosti akrilamida v pekovskih izdelkih

Priročnik za zmanjševanje vsebnosti akrilamida v žitih za zajtrk

Priročnik za zmanjševanje vsebnosti akrilamida v čipsu

Priročnik za zmanjševanje vsebnosti akrilamida v ocvrtem krompirčku (French Fries)

FUSARIUM TOKSINI

Priročnik o preprečevanju in zmanjšanju prisotnosti toksinov iz rodu Fusarium v žitu in žitnih izdelkih

ETILKARBAMAT

Priročnik o preprečevanju in zmanjšanju onesnaženja žganja z etilkarbamatom

PATULIN

Priročnik o preprečevanju in zmanjšanju prisotnosti patulina v jabolčnem soku in drugih pijačah

 

7) CODEX alimentarius

Codex Alimentarius je zbirka pravno neobvezujočih mednarodnih standardov za živila, smernic, priporočil in dobre prakse, ki so namenjeni pridelovalcem in predelovalcem hrane, državnim organom ter potrošnikom. Ti standardi so uveljavljeni na področju Svetovne trgovinske organizacije kot mednarodna merila za varnost živil. To so minimalni standardi, katerim morajo ustrezati živila, da je zagotovljena ustrezna raven varovanja zdravja ljudi in interesov potrošnikov ob upoštevanju raznolikosti pri preskrbi s hrano na svetovnem trgu.

CODEX dokumenti na področju onesnaževal:

 • CAC/RCP/56-2004 - Kodeks dobre prakse za preprečevanje in zmanjševanje onesnaženja živil s svincem
 • CAC/RCP/62-2006 - Kodeks dobre prakse za preprečevanje in zmanjševanje onesnaženja živil in krme z dioksini in z dioksinom podobnimi PCB-ji
 • CAC/RCP/68-2009 - Kodeks dobre prakse za zmanjševanje onesnaženja živil s policikličnimi aromatskimi ogljikovodiki (PAO) pri prekajevanju in pri procesih z direktnim sušenjem (neuradni prevod v slovenščino)
 • CAC/RCP/55-2004 - Kodeks dobre prakse za preprečevanje in zmanjšanje onesnaženja zemeljskih oreškov z aflatoksini
 • CAC/RCP/59-2005 - Kodeks dobre prakse za preprečevanje in zmanjšanje onesnaženja drevesnih oreškov (pistacije) z aflatoksini
 • CAC/RCP/65-2008 - Kodeks dobre prakse za zmanjšanje in preprečevanje onesnaženja suhih fig z aflatoksini
 • CAC/RCP/49-2001 - Kodeks dobre prakse za izvajanje ukrepov za zmanjšanje onesnaženja živil s kemikalijami (živo srebro, kadmij, arzen..)
 • CAC/RCP/51-2003 - Kodeks dobre prakse za preprečevanje in zmanjšanje onesnaženja žit z mikotoksini (vključno z prilogami za ohratoksin A, zearalenon, fumonizine in trihocene)
 • CAC/RCP/63-2007 - Kodeks dobre prakse za preprečevanje in zmanjševanje onesnaženja vina z ohratoksinom A
 • CAC/RCP/50-2003 - Kodeks dobre prakse za preprečevanje in zmanjšanje onesnaženja jabolčnega soka in sestavin jabolčnega soka v drugih pijačah s patulinom
 • CAC/RCP/60-2005 - Kodeks dobre prakse za preprečevanje in zmanjševanje onesnaženja živil v pločevinkah s kositrom
 • CAC/RCP/64-2008 - Kodeks dobre prakse za zmanjševanje 3-monoklorpropan-1,2-diol (3-MCPD) med proizvodnjo kislih hidroliziranih rastlinskih proteinov ter proizvodov, ki vsebujejo te proteine
 • CAC/RCP/67-2009 - Kodeks dobre prakse za zmanjšanje akrilamida v živilih
 • CAC/RCP/69-2009 - Kodeks dobre prakse za preprečevanje in zmanjšanje onesnaženja kave z ohratoksinom A
 • CAC/RCP/70-2011 - Kodeks dobre prakse za preprečevanje in zmanjšanje onesnaženja žganih pijačah iz koščičastega sadja z etilkarbamatom
 • CAC/RCP/72-2013 - Kodeks dobre prakse za preprečevanje in zmanjšanje onesnaženja kakava z ohratoksinom A
 • CAC/RCP/73-2013- Kodeks dobre prakse za zmanjševanje cianovodikove kisline (HCN) v kasavi in v proizvodih na osnovi kasave
 • CAC/RCP/74-2014 - Kodeks dobre prakse za nadzor plevela za preprečevanje in zmanjšanje onesnaženja živil in krme z pirolizidin alkaloidi 
 • CODEX STAN 193-1995 - Generalni kodeks standard za onesnaževala in toksine v živilih in krmi

8) POROČILA UVHVVR

Poročilo o spremljanju onesnaževal v živilih v letu 2013

Poročilo o spremljanju onesnaževal v živilih v letu 2014

Poročilo o spremljanju onesnaževal v živilih v letu 2015

Poročilo o spremljanju onesnaževal v živilih v letu 2016

Poročilo o spremljanju onesnaževal v živilih v letu 2017

 

9) ČLANKI, pripravljeni na podlagi rezultatov analiz vzorcev uradnega nadzora živil

- Policiklični aromatski ogljikovodiki (PAH) v hrani in njihov vpliv na zdravje - povezava do članka

- Vsebnost kemijskih onesnaževal v školjkah klapavicah iz slovenskega morja s presojo tveganja za zdravje ljudi  - povezava do članka

- Rezultati analize slovenskih rib in priporočila uživanja rib - povezava do članka

- Dioksini in poliklorirani bifenili (PCB) - prehranska izpostavljenost prebivalcev Slovenije in ocena tveganja za zdravje ljudi - povezava do članka

 

10) Priporočila za potrošnike:

- AKRILAMID v živilih (vir: NIJZ)

- HCN (cianovodikova kislina) v jedrcih marelic (vir: NIJZ)

- Aflatoksini v živilih (vir: NIJZ)

- Ribe v prehrani ljudi - koristi in tveganje (vir: NIJZ)