Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NARAVNE MINERALNE, IZVIRSKE VODE IN NAMIZNE VODE

 

 

 

 

Naravna mineralna voda

 • ima lastnosti, zaradi katerih se jasno razlikuje od pitne vode, ki izhajajo iz vsebnosti mineralnih snovi, kemijskih elementov v sledovih oziroma drugih sestavin, ter ima lahko določene prehrambno - fiziološke učinke;
 • ima svoj izvor v podzemnem vodnem viru, zaščitenim pred kakršnokoli možnostjo kontaminacije in izteka ali se črpa na izviru iz enega ali več naravnih iztokov ali vrtin;
 • sestava, temperatura in druge pomembne lastnosti naravne mineralne vode morajo biti stalne v okviru naravnih nihanj;
 • ima tudi po polnjenju enako čistost kot na izvoru;
 • ustreza posebnim mikrobiološkim zahtevam iz predpisa, ki ureja naravno mineralno vodo in izvirsko vodo;
 • sestava, temperatura in druge pomembne lastnosti naravne mineralne vode morajo biti stalne v okviru naravnih nihanj;
 • je registrirana pri pristojni instituciji. Voda, ki izvira iz tal Republike Slovenije, je lahko v prometu z označbo naravna mineralna voda, če je njeno označbo z odločbo priznalo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Ministrstvo lahko prizna tudi naravno mineralno vodo, ki izvira iz tal druge države, če izpolnjuje za to predpisane pogoje. 

 
Izvirska voda

 • je v svojem naravnem stanju namenjena za prehrano ljudi;
 • polni se na izviru ter ima tudi po polnjenju enako čistost kot na izvoru;
 • ustreza posebnim mikrobiološkim zahtevam iz predpisa, ki ureja naravno mineralno vodo in izvirsko vodo;
 • fizikalno-kemijske lastnosti izvirske vode morajo ustrezati pogojem iz predpisa, ki ureja pitno vodo;
 • ni potreben postopek registracije in se ne vodi posebnega registra, kot za naravne mineralne vode. 

 

Namizna voda

 • je pripravljena iz pitne vode oziroma naravne mineralne vode oziroma izvirske in lahko vsebuje eno ali več dodanih surovin (natrijev klorid, kalijev klorid, natrijev karbonat, morsko vodo, ogljikov dioksid itd.) in je namenjena za prehrano ljudi;
 • glede mikrobioloških zahtev in fizikalno-kemijskih lastnosti mora izpolnjevati pogoje iz predpisa, ki ureja pitno vodo. 

 

 

ZAKONODAJA, ki pokriva področje naravne mineralne vode, izvirske vode in namizne vode

Slovenska zakonondaja:

 • Pravilnik o naravni mineralni vodi, izvirski vodi in namizni vodi (Uradni list RS, št. 50/0475/05)  

Evropska zakonodaja:

 • Direktiva 2009/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta o izkoriščanju in trženju naravnih mineralnih vod in popravek;
 • Direktiva Komisije 2003/40/ES  z dne 16. maja 2003 o uvedbi seznama, mejnih koncentracijskih vrednosti in zahtev v zvezi z označevanjem sestavin naravnih mineralnih vod ter pogojev za uporabo zraka, obogatenega z ozonom, za obdelavo naravnih mineralnih vod in izvirskih vod;
 • Uredba Komisije (EU) št. 115/2010 z dne 9. februarja 2010 o določitvi pogojev za uporabo aktiviranega aluminijevega oksida pri odstranjevanju fluorida iz naravnih mineralnih vod in izvirskih vod.

Priznanje označbe naravne mineralne vode

 Z označbo »naravna mineralna voda« se lahko poimenuje voda, ki ima lastnosti, zaradi katerih se jasno razlikuje od pitne vode. Posebne lastnosti izhajajo iz vsebnosti mineralnih snovi, kemijskih elementov v sledovih oziroma drugih sestavin, ter ima lahko določene prehrambno-fiziološke učinke. 

 

Naravna mineralna voda  je lahko v prometu na območju držav članic Evropske unije le,  če je pridobila  priznanje pristojnega organa.   

 
Postopek priznanja označbe naravne mineralne vode se začne na podlagi vloge, ki jo  proizvajalec vloži na Upravo RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Dunajska 22, 1000 Ljubljana. 
Za vlogo je potrebno plačati upravno takso.
 
Vloga za priznanje označbe naravne mineralne vode mora vsebovati: 

 

 

1. Izpolnjen Osnovni obrazec vloge

 

2. Vlogi mora biti priložena dokumentacija, ki obsega:

 

I. geološke in hidrogeološke raziskave, ki obsegajo:

         natančno lego zajetja z označeno nadmorsko višino na zemljevidu v merilu največ  1 : 1000;

         podrobno geološko oceno izvora in narave zemljišča;

         stratigrafijo hidrogeoloških plasti;

         opis izvedbe zajetja;

         razmejitve ozemlja ali podrobnosti o drugih ukrepih, ki ščitijo izvir pred kontaminacijo.

 

II. fizikalne in fizikalno-kemijske raziskave, ki obsegajo:

         pretok vode na izviru;

         povprečno letno temperaturo vode ob izviru;

         povezavo med vrsto in značilnostmi geoloških plasti ter vrsto in značilnostmi mineralnih snovi v vodi;

         ostanek po sušenju;

         električno prevodnost in redoksni potencial, z navedbo temperature merjenja;

         koncentracijo vodikovih ionov (pH);

         stopnjo radioaktivnosti na iztoku izvira;

         po potrebi razmerje izotopov v vodi: kisik (16O, 17O, 18O) in vodik (proton-1H, devterij-2H, tritij-3H);

         toksičnost nekaterih snovi, ob upoštevanju mejnih vrednosti, določenih zanje.

 

III. senzorično oceno, ki obsega:

         izgled (barva, motnost), vonj in okus vode na mestu črpanja.

 

IV. analize kemijskih parametrov naravne mineralne vodev skladu s Pravilnikom o naravni mineralni vodi, izvirski vodi in namizni vodi (Ur. l. RS št. 50/04 in 75/05), z navedbo:

         glavnih sestavin v  mg/l;

         nedisociranih snovi;

         raztopljenih plinov;

         vsebnosti raztopljenih mineralnih snovi;

         vsebnosti elementov v sledovih;

         vsebnosti sestavin, ki so naravno prisotne in njihove najvišje mejne vrednosti, ki v primeru, da so presežene, lahko predstavljajo tveganje za zdravje. Organski in anorganski onesnaževalci ne smejo biti prisotni.

 

V. mikrobiološke analize naravne mineralne vode

Analiza mora vključevati dokaze o določitvi:

 

- odsotnosti parazitov ter patogenih mikroorganizmov in odsotnosti:

a) bakterij vrste Escherichia coli in ostalih koliformnih bakterij v 250 ml pri

temperaturah 37 °C in 44,5 °C;

b) enterokokov v 250 ml;

c) sporogenih sulfitreducirajočih anaerobnih bacilov v 50 ml;

d) bakterij vrste Pseudomonas aeruginosa v 250 ml.

 

- skupnega števila enot, ki tvorijo kolonije mikroorganizmov, sposobnih za razmnoževanje, v ml vode:

a) pri 20 do 22 °C v 72 urah;

b) pri temperaturi 37 ±2 °C v 24 urah.

 

VI. farmakološke, fiziološke in klinične raziskave

 

Farmakološke, fiziološke in klinične raziskave so neobvezne za postopek priznavanja naravne mineralne vode.

Raziskave, ki morajo biti opravljene v skladu z znanstveno priznanimi metodami, morajo dokazati posebne lastnosti naravne mineralne vode in njene učinke na človekov organizem, kot so diureza, želodčna in črevesna funkcija, izravnavanje pomanjkanja mineralnih snovi ipd.

 

VII. poročilo o opravljenem prvem pregledu in ustreznosti opreme za izkoriščanje naravne mineralne vode,  iz katerega mora biti razvidno, ali so izpolnjeni predpisani pogoji za priznanje naravne mineralne vode in njeno izkoriščanje.

 

Vlagatelju opravi fizikalne in fizikalno-kemijske raziskave, oceno, analize in poročilo, s strani MKGP  pooblaščen zavod (ZZV Maribor, ZZV Celje ali ZZV Novo Mesto) in sicer:

-        na izviru

-        po polnjenju in

-        v primeru, da se ob polnjenju izvaja postopek obdelave NMV (filtracija, dekantiranje, oksidacija ali izločanje spojin z ozonom), mora vloga obsegati tudi raziskave po obdelavi.

 

 

 

Ekspertna komisija, imenovana s strani ministra, preuči vlogo za priznanje označbe naravne mineralne vode in o njej poda mnenje.

 

 

 

Na podlagi popolne vloge in pozitivnega mnenja ekspertne komisije, se z odločbo prizna naravno mineralno vodo.

 

 

 

Po priznanju naravne mineralne vode je potrebno redno letno poročati ministrstvu o izvedenih pregledih naravne mineralne vode, ki jih izvaja pooblaščeni zavod (ZZV Maribor, ZZV Celje ali ZZV Novo Mesto).

 

 

 

 

Naravna mineralna voda je v skladu s 14. členom  Pravilnika o naravni mineralni vodi, izvirski vodi in namizni vodi (Uradni list RS, št. 50/0475/05 lahko označena s posebnimi navedbami oziroma podatki iz priloge 2 omenjenega pravilnika, če izpolnjuje v tej prilogi navedene kriterije. Če ti kriteriji niso posebej navedeni, morajo navedbe oziroma podatki temeljiti na fizikalno-kemičnih analizah ter po potrebi farmakoloških, fizioloških in kliničnih raziskavah iz priloge 1 prej omenjenega pravilnika, opravljenih v skladu z znanstveno priznanimi in preverjenimi postopki. Minister, pristojen za zdravje, lahko na označbi dovoli označbo posebnih navedb, na osnovi prej odobrene vloge.


Vlagatelj, ki pridobi pravico do uporabe označbe naravna mineralna voda, lahko pri ministrstvu vloži vlogo za podelitev zaščitnega znaka za naravno mineralno vodo. 

 

 

Evidenca priznanih naravnih mineralnih vod v Republiki Sloveniji 

 

 

 V državah članicah  Evropske unije se lahko tržijo samo naravne mineralne vode, ki so jih priznali pristojni organi posameznih držav članic in se nahajajo na seznamu.

 

 

 

Poročila o izvedbi monitoringa:

 - Poročilo o izvedbi monitoringa v letu 2013

 - Poročilo o izvedbi monitoringa v letu 2015