Skoči na vsebino

HIGIENA ŽIVIL

Bela knjiga o higieni živil je radikalno spremenila zakonodajo živil.  Poglavitni cilj splošnih in posebnih higienskih pravil je zagotoviti visoko raven varstva potrošnikov. Vsak nosilec dejavnosti, v živilski verigi mora zagotoviti, da varnost hrane ni ogrožena. 

 

Zakonodaja skupnosti se nanaša na vse stopnje proizvodnje, predelave, distribucije in dajanja v promet živil, ki so namenjeni prehrani ljudi.

 

"Dajanje v promet" pomeni imeti živila za prodajo, vključno s ponujanjem za prodajo ali vsemi drugimi oblikami prenosa, brezplačno ali proti plačilu, prodajo, distribucijo in druge oblike prenosov.

 

Novo zakonodajo na tem področju sestavljajo

 

- Uredba o higieni živil (ES) št. 852/2004

- Uredba o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (ES) št. 853/2004

- Uredba o določitvi posebnih predpisov za organizacijo uradnega nadzora proizvodov živalskega izvora, namenjenih za prehrano ljudi (ES) št. 854/2004

 

Nova pravila temeljijo na sledečih principih:

  • primarna odgovornost za zagotavljanje varna hrane je na strani nosilca živilske dejavnosti,
  • varnost živil mora biti zagotovljena skozi celotno prehransko verigo, začenši s primarno proizvodnjo,
  • v celotni prehranski verigi morajo biti vključeni postopki, ki temeljijo na principih HACCP,  
  • obvezna je registracija in odobritev živilskih obratov,
  • zakonodaja omogoča razvoj smernic dobre higienske prakse, oziroma določa uporabo principov HACCP, kot orodja za izpolnjevanje novih zahtev zakonodaje.
  • upoštevana je fleksibilnost zakonodaje do proizvajalcev v odročnih predelih (npr. visokogorje) ter do tradicionalnih postopkov in metod.
  • Pravila Skupnosti, ki se nanašajo na higieno živil (Uredbo 852/2004/ES) se ne uporabljajo za primarno proizvodnjo za zasebno domačo uporabo ali za domačo pripravo, ravnanje s hrano ali njeno skladiščenje za zasebno domačo porabo.

Področje higiene živil se tesno prepleta z:

  • Uredbo (ES) št. 178/2002 EP in Sveta, z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane.
  • Uredbo (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali.

 

PUBLIKACIJA EFSA:

Objavljamo novo, posodobljeno izdajo publikacije Ko hrana zakuha vihar: preizkušeni recepti za obveščanje o tveganjih, ki jo je pripravila Evropska agencija za varnost hrane (EFSA). Publikacija ponuja informacije o varnosti hrane, metodah ocenjevanja tveganj in nalogah Evropske agencije za varnost hrane (EFSA).