Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ZAKONODAJA NA PODROČJU SOOBSTOJA GSR Z OSTALIMI KMETIJSKIMI RASTLINAMI

 

Zakon o soobstoju gensko spremenjenih rastlin z ostalimi kmetijskimi rastlinami - ZSGSROKR (Uradni list RS, št. 41/2009)

 

Slovenija kot članica EU na svojem ozemlju ne more izključiti nobenega tipa kmetovanja in ne more prepovedovati pridelovanja gensko spremenjenih rastlin (GSR), ki imajo dovoljenje za pridelavo v skladu z Uredbo 1829/2003/ES ali Direktivo 2001/18/ES. V tem trenutku je za gojenje dovoljena le koruza MON 810, ki je vpisana v Skupen katalog poljščin v skladu z Direktivo 2002/53/ES. Namen zakona torej ni dovoljevanje pridelave gensko spremenjenih organizmov (GSO), ampak je le zagotavljanje pravnega okvirja, v katerem bodo ob upoštevanju pravil soobstoja mogoče vse oblike kmetovanja.
 

Namen:

 

- urediti soobstoj tako, da:

  • bo vsakemu pridelovalcu dana možnost izbire med ekološko, konvencionalno, integrirano pridelavo ali pridelavo GSR,
  • bodo imeli (ob upoštevanju predpisov o sledljivosti in označevanju) tudi predelovalna industrija in potrošniki možnost izbire med GSO in ne-GSO izdelki.

- dati pravno podlago za:

  • izvajanje načela "povzročitelj plača",
  • plačilo odškodnin v primeru nenamerne prisotnosti GSO v konvencionalnih, integriranih ali ekoloških pridelkih. 

Zakon upošteva Priporočila Komisije EU z dne 23. julija 2003 o smernicah za razvoj nacionalnih strategij in najboljših praks za zagotavljanje soobstoja gensko spremenjenih posevkov (GSP) s konvencionalnim in ekološkim kmetovanjem (ang.) in je obenem pripravljen tako, da upošteva specifičnost slovenskega kmetijskega prostora in zagotavlja, da soobstoj ne bo imel negativnih vplivov na izvajanje kmetijsko - okoljskih ukrepov iz Programa razvoja podeželja oziroma varstvenih ukrepov, predpisanih za zavarovana, posebna varstvena območja s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave. Vprašanje soobstoja GSP znotraj konvencionalne, ekološke ali druge pridelave brez GSO je vključeno v Akcijski načrt razvoja ekološkega kmetijstva v Sloveniji do leta 2015, ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela na svoji 50. seji dne 24. 11. 2005. Navedena problematika je obravnavana tudi v Resoluciji o Nacionalnem programu varstva okolja 2005–2012 (Uradni list RS, št 2/06), ki jo je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na svoji seji dne 24. 11. 2005.

 

Podzakonski predpisi

 

Uredba o podrobnih ukrepih za pridelavo gensko spremenjene koruze (Uradni list RS, št. 12/10)

 

Uredba  o določitvi prispevka za pridelavo gensko spremenjenih rastlin in odškodnin za nenamerno prisotnost gensko spremenjenih organizmov v gensko nespremenjenih rastlinah in pridelkih (Uradni list RS, št. 12/10)

 

Pravilnik o registru pridelovalcev gensko spremenjenih rastlin (Uradni list RS, št. 9/10)

 

Pravilnik o strokovnem usposabljanju in preverjanju znanja s področja pridelave in ravnanja z gensko spremenjenimi rastlinami (Uradni list RS, št. 6/2011)