Skoči na vsebino

ZAKONODAJA NA PODROČJU SOOBSTOJA GSR Z OSTALIMI KMETIJSKIMI RASTLINAMI

 

Zakon o soobstoju gensko spremenjenih rastlin z ostalimi kmetijskimi rastlinami - ZSGSROKR (Uradni list RS, št. 41/2009)

 

Slovenija kot članica EU na svojem ozemlju ne more izključiti nobenega tipa kmetovanja in ne more prepovedovati pridelovanja gensko spremenjenih rastlin (GSR), ki imajo dovoljenje za pridelavo v skladu z Uredbo 1829/2003/ES ali Direktivo 2001/18/ES. V tem trenutku je za gojenje dovoljena le koruza MON 810, ki je vpisana v Skupen katalog poljščin v skladu z Direktivo 2002/53/ES. Namen zakona torej ni dovoljevanje pridelave gensko spremenjenih organizmov (GSO), ampak je le zagotavljanje pravnega okvirja, v katerem bodo ob upoštevanju pravil soobstoja mogoče vse oblike kmetovanja.
 

Namen:

 

- urediti soobstoj tako, da:

  • bo vsakemu pridelovalcu dana možnost izbire med ekološko, konvencionalno, integrirano pridelavo ali pridelavo GSR,
  • bodo imeli (ob upoštevanju predpisov o sledljivosti in označevanju) tudi predelovalna industrija in potrošniki možnost izbire med GSO in ne-GSO izdelki.

- dati pravno podlago za:

  • izvajanje načela "povzročitelj plača",
  • plačilo odškodnin v primeru nenamerne prisotnosti GSO v konvencionalnih, integriranih ali ekoloških pridelkih. 

Zakon upošteva Priporočila Komisije EU z dne 23. julija 2003 o smernicah za razvoj nacionalnih strategij in najboljših praks za zagotavljanje soobstoja gensko spremenjenih posevkov (GSP) s konvencionalnim in ekološkim kmetovanjem (ang.) in je obenem pripravljen tako, da upošteva specifičnost slovenskega kmetijskega prostora in zagotavlja, da soobstoj ne bo imel negativnih vplivov na izvajanje kmetijsko - okoljskih ukrepov iz Programa razvoja podeželja oziroma varstvenih ukrepov, predpisanih za zavarovana, posebna varstvena območja s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave. Vprašanje soobstoja GSP znotraj konvencionalne, ekološke ali druge pridelave brez GSO je vključeno v Akcijski načrt razvoja ekološkega kmetijstva v Sloveniji do leta 2015, ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela na svoji 50. seji dne 24. 11. 2005. Navedena problematika je obravnavana tudi v Resoluciji o Nacionalnem programu varstva okolja 2005–2012 (Uradni list RS, št 2/06), ki jo je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na svoji seji dne 24. 11. 2005.

 

Podzakonski predpisi

 

Uredba o podrobnih ukrepih za pridelavo gensko spremenjene koruze (Uradni list RS, št. 12/10)

 

Uredba  o določitvi prispevka za pridelavo gensko spremenjenih rastlin in odškodnin za nenamerno prisotnost gensko spremenjenih organizmov v gensko nespremenjenih rastlinah in pridelkih (Uradni list RS, št. 12/10)

 

Pravilnik o registru pridelovalcev gensko spremenjenih rastlin (Uradni list RS, št. 9/10)

 

Pravilnik o strokovnem usposabljanju in preverjanju znanja s področja pridelave in ravnanja z gensko spremenjenimi rastlinami (Uradni list RS, št. 6/2011)