Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ZAKONODAJA NA PODROČJU GSO

SLOVENSKA ZAKONODAJA NA PODROČJU GSO

 • Zakon o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi (ZRGSO) (Uradni list RS, št. 23/05 UPB, 21/10) ter podzakonski predpisi
 • Zakon o krmi (Zkmi-1) (Uradni list RS, št. 127/06
 • Zakon o soobstoju gensko spremenjenih rastlin z ostalimi kmetijskimi rastlinami (ZSGSROKR) (Uradni list RS, št. 41/09)
 • Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (ZZUZIS) (Uradni list RS, št. (52/00, 42/02, 47/04)
 • Zakon o semenskem materialu kmetijskih rastlin (ZSMKR) (Uradni list RS, št. 25/05-UPB, 41/09)
 • Uredba o izvajanju Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) o gensko spremenjenih živilih in krmi in Uredbe (ES) o sledljivosti in označevanju gensko spremenjenih organizmov ter sledljivost živil in krme, izdelanih iz gensko spremenjenih organizmov (Uradni list RS, št. 84/05, 38/2010)
 • Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o čezmejnem gibanju gensko spremenjenih organizmov, (Uradni list RS, št. 72/05, 38/10)
 • Uredba o podrobnih ukrepih za pridelavo gensko spremenjene koruze (Uradni list RS, št. 12/10)
 • Uredba  o določitvi prispevka za pridelavo gensko spremenjenih rastlin in odškodnin za nenamerno prisotnost gensko spremenjenih organizmov v gensko nespremenjenih rastlinah in pridelkih (Uradni list RS, št. 12/10)
 • Pravilnik o registru pridelovalcev gensko spremenjenih rastlin (Uradni list RS, št. 9/10)
 • Pravilnik o strokovnem usposabljanju in preverjanju znanja s področja pridelave in ravnanja z gensko spremenjenimi rastlinami (Uradni list RS, št. 6/2011)
 • Zakon o ratifikaciji Kartagenskega protokola o biološki varnosti h Konvenciji o biološki raznovrstnosti (MKPBV) (Uradni lis RS, št. 23/02, 14/08, 15/08)
 • Zakon o soobstoju gensko spremenjenih rastlin z ostalimi kmetijskimi rastlinami - ZSGSROKR (Uradni list RS, št. 41/2009)

ZAKONODAJA EVROPSKE UNIJE NA PODROČJU GSO

 

-       Uredba (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o gensko spremenjenih živilih in krmi

-       Spremenjena z:

-       Uredbo (ES) št. 298/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 1829/2003 o gensko spremenjenih živilih in krmi glede Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil

-       Uredba Komisije (ES) št. 1981/2006 z dne 22. decembra 2006 o podrobnih pravilih za izvajanje člena 32 Uredbe (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta glede referenčnega laboratorija Skupnosti za gensko spremenjene organizme

-       Uredba Komisije (ES) št. 641/2004 z dne 6. aprila 2004 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vlogo za odobritev novih gensko spremenjenih živil in krme, uradnim obvestilom o obstoječih proizvodih in naključni ali tehnično neizogibni navzočnosti gensko spremenjene snovi, ki je prejela ugodno oceno tveganja

-       Uredba (ES) št. 1830/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o sledljivosti in označevanju gensko spremenjenih organizmov ter sledljivosti živil in krme, proizvedenih iz gensko spremenjenih organizmov, ter o spremembi Direktive 2001/18/ES

-       Uredba Komisije (ES) št. 65/2004 z dne 14. januarja 2004 o vzpostavitvi sistema za razvijanje in dodeljevanje posebnih identifikatorjev za gensko spremenjene organizme

-       Uredba Sveta (ES) št. 834/2007 z dne 28. junija 2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov in razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 2092/91

-        Uredba (EK) št. 619/2011 o določitvi metod vzorčenja in analitskih metod za uradni nadzor krme glede prisotnosti gensko spremenjene snovi, za katero je bil začet postopek odobritve ali je odobritev zanjo potekla

-        Uredba (ES) št. 1946/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. julija 2003 o čezmejnem gibanju gensko spremenjenih organizmov

-        Direktiva 2001/18 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. marca 2001 o namernem sproščanju gensko spremenjenih organizmov v okolje in razveljavitvi Direktive Sveta 90/220/EGS

-        Direktiva Sveta 2002/53/ES z dne 13. junija 2002 o skupnem katalogu sort poljščin

-        Posamezne odločbe za specifičen GSO, so objavljene tudi v EU Registru gensko spremenjene hrane in krme

-        2011/884/EU: Izvedbeni sklep Komisije z dne 22. decembra 2011 o izrednih ukrepih glede nedovoljenega gensko spremenjenega riža v riževih proizvodih s poreklom iz Kitajske in razveljavitvi Odločbe 2008/289/ES

-        2008/162/ES: Odločba Komisije z dne 26. februarja 2008 o spremembi Odločbe 2006/601/ES o izrednih ukrepih glede nedovoljenega gensko spremenjenega organizma LL RICE 601 v riževih proizvodih (notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 743)

-        Priporočila Komisije o  smernicah za razvoj nacionalnih ukrepov za soobstoj, ki bi preprečili nenamerno prisotnost GSO v konvencionalnih in ekoloških pridelkih (2010/C 200/01)

-        Priporočilo komisije št. 787/2004 z dne 4. oktobra 2004 o tehničnih navodilih za vzorčenje in odkrivanje gensko spremenjenih organizmov, v obliki proizvodov ali vsebovanih v proizvodih v okviru uredbe (ES) št. 1830/2003

 

MEDNARODNI PROTOKOLI NA PODROČJU GSO