Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

GENSKO SPREMENJENI ORGANIZMI (GSO) IN SOOBSTOJ GENSKO SPREMENJENIH RASTLIN (GSR) Z OSTALIMI KMETIJSKIMI RASTLINAMI

BIOTEHNOLOGIJA

 

 

bios = življenje; teuchos = orodje; logos = preučevanje (etimološko = preučevanje orodij iz živih bitij)

 
Biotehnologija je interdisciplinarna veda, ki združuje področja molekularno-bioloških in inženirskih ved. Uporablja žive organizme, celice in njihove dele v industrijske namene, npr. v kmetijstvu, živilstvu, medicini, veterini, kemijski industriji, energetiki in varovanju okolja.

 
Biološka varnost se nanaša na principe/načela zadrževanja, tehnologije in prakse, ki se uporabljajo za preprečevanje nenamerne izpostavljenosti patogenim organizmom, gensko spremenjenim organizmom ali toksinom ter tudi njihovemu nenamernemu sproščanju v okolje.

 

Gensko spremenjeni organizmi (GSO) so organizmi, z izjemo človeka, ali mikroorganizmi (bakterije, glive, virusi), katerih genski material je spremenjen s postopki, ki spreminjajo genski material drugače kot to poteka v naravnih razmerah s križanjem ali naravno rekombinacijo. (ZRGSO)

 

Vnos GSO v okolje lahko poteka le tako, da se GSO iz zaprtega sistema namerno sprošča v okolje ali daje v promet postopoma in le pod pogojem, da visoka raven varnosti glede na možne škodljive vplive na predhodni stopnji omogoča prehod v naslednjo stopnjo.

 

Gensko spremenjena živila (GS živila)

 

GS živilo pomeni živilo, ki vsebuje GSO ali je iz njega sestavljeno ali proizvedeno. S splošnim nazivom GS živilo bomo poimenovali živilo v naslednjih primerih:

 

1. Živilo, ki je GSO (npr.: koruzno zrnje), je delno ali v celoti sestavljeno iz GSO (zmes različnih vrst organizmov namenjenih za živila, od katerih je vsaj eden GSO (na primer mešanica različnih žit)).

 

2. Živilo, ki je deloma ali v celoti proizvedeno iz GSO in je v njej še vedno prisotna DNK oziroma beljakovina, ki omogoča laboratorijsko določitev vrste GSO iz katerega je bilo živilo proizvedeno (na primer sojine kocke, koruzni kosmiči, koruzna moka,…).

 

3. Živilo, ki je deloma ali v celoti proizvedeno iz GSO, v njem pa ni več prisotna DNK oziroma beljakovina, ki omogoča laboratorijsko določitev vrste GSO iz katerega je bilo živilo proizvedeno (na primer sojino olje, …).

 

 

Gensko spremenjena krma (GS krma)

 

GS krma pomeni krmo, ki vsebuje GSO ali je iz njega sestavljena ali proizvedena. S splošnim nazivom GS krma bomo poimenovali krmo v naslednjih primerih:

 

1. Krma, ki je GSO (npr.: koruzno zrnje), je delno ali v celoti sestavljena iz GSO (mešanica različnih vrst organizmov namenjenih za krmo, od katerih je vsaj eden GSO (na primer žitna mešanica)).

 

2. Krma, ki je deloma ali v celoti proizvedena iz GSO in je v njej še vedno prisotna DNK oziroma beljakovina, ki omogoča laboratorijsko določitev vrste GSO iz katerega je bila krma proizvedena (na primer sojine tropine, krmna mešanica, ki vsebuje sojine tropine, koruzno moko,…).

 

3. Krma, ki je deloma ali v celoti proizvedena iz GSO, v njej pa ni več prisotna DNK oziroma beljakovina, ki omogoča laboratorijsko določitev vrste GSO iz katerega je bila krma proizvedena (na primer sojino olje, …).

 


REGISTER GSO

 

Pravilnik o registru gensko spremenjenih organizmov (Uradni list RS 79/06)

 

EU Register gensko spremenjene hrane in krme

GS material, ki ustreza Uredbi (EK) št. 619/2011 o določitvi metod vzorčenja in analitskih metod za uradni nadzor krme glede prisotnosti gensko spremenjene snovi, za katero je bil začet postopek odobritve ali je odobritev zanjo potekla je naveden na koncu tabele

 

 

Gensko spremenjene rastline (GSR)

 

 

Gensko spremenjene rastline (GSR) so rastline, ki so bile pridobljene s postopki genske tehnologije in so GSO, kot jih opredeljuje Direktiva 2001/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. marca 2001 o namernem sproščanju gensko spremenjenih organizmov v okolje in razveljavitvi Direktive Sveta 90/220/EGS.

 

Seznam sort GS koruze, ki so vpisane v skupni katalog sort poljščin v skladu z Direktivo ES 2002/53 o skupnem katalogu sort poljščin in jih je mogoče pridelovati na območju EU.

 

 

 

 

 

 

Komisija

 

Pravilnik o postopku za določitev predstavnikov nevladnih organizacij v Komisiji za ravnanje z gensko spremenjenimi organizmi

(Uradni list RS, št. 42/05)

 

 

Poslovnik Komisije za ravnanje z gensko spremenjenimi organizmi

 

Odbori

 

Uredba o načinu delovanja znanstvenih odborov na področju ravnanja z gensko spremenjenimi organizmi

(Uradni list RS, št. 66/03)

 

Poslovnik o delu Znanstvenega odbora za namerno sproščanje gensko spremenjenih organizmov v okolje in dajanje izdelkov na trg

 

Poslovnik o delu Znanstvenega odbora za delo z gensko spremenjenimi organizmi v zaprtem sistemu

 

 

Zaprti sistemi 

 

 

Pravilnik o vsebini prijave zaprtega sistema in prijave dela z gensko spremenjenimi organizmi v zaprtem sistemu

(Uradni list RS, št. 65/04)

 

Postopek prijave zaprtih sistemov za delo z GSO in dela z GSO v zaprtih sistemih

Navodila  Obrazci/priloge Paket

  

Uredba o merilih za uvrstitev dela z gensko spremenjenimi organizmi v zaprtem sistemu v varnostni razred in zadrževalnih ter drugih varnostnih ukrepih za posamezni varnostni razred

(Uradni list RS, št. 71/11)

 

Pravilnik o oceni tveganja za delo z gensko spremenjenimi organizmi v zaprtem sistemu

(Uradni list RS, št. 45/04)

 

Pravilnik o načrtu ukrepov za primer nesreče pri delu z gensko spremenjenimi organizmi v zaprtem sistemu

(Uradni list RS, št. 69/05)

 

(Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti biološkim dejavnikom pri delu (Uradni list RS 4/02))


 

 

Sproščanje v okolje

 

Pravilnik o obsegu in vsebini poročila o rezultatih namernega sproščanja GSO v okolje
(Uradni list RS, št. 80/06)

  • Obrazec za predstavitev rezultatov namernega sproščanja gensko spremenjenih višjih rastlin v okolje v skladu s členom 10 Direktive 2001/18/ES (SI/EN)

 

Pravilnik o oceni tveganja za namerno sproščanje gensko spremenjenih organizmov v okolje

(Uradni list RS, št. 4/06)

 

Pravilnik o vsebini prijave namernega sproščanja gensko spremenjenih organizmov v okolje

(Uradni list RS, št. 42/05)

 

Postopek prijave namernega sproščanja GSO v okolje
 
Navodila  Obrazci/priloge Paket

 

 

Dajanje v promet

 

Pravilnik o vsebini prijave za dajanje izdelka, ki vsebuje gensko spremenjene organizme, na trg

(Uradni list RS, št. 87/06)

 

Pravilnik o oceni tveganja za dajanje izdelka, ki vsebuje gensko spremenjene organizme, na trg

(Uradni list RS, št. 13/06)

 

Uredba o poročilu o primernosti izdelka, ki vsebuje gensko spremenjene organizme, za dajanje na trg in njegove uporabe

(Uradni list RS 118/05)