Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ROKOVANJE Z ŽIVALSKIMI STRANSKIMI PROIZVODI, KI NASTANEJO PRI ZAKOLU ZA LASTNO DOMAČO PORABO

V Sloveniji je v skladu s Pravilnikom o pogojih za zakol živali izven klavnice za lastno domačo porabo (Uradni list RS, št. 117/2004) dovoljen zakol prašičev, ovc, koz, gojene divjadi, kuncev in domače perutnine.

 

Pri zakolu za lastno domačo porabo na kmetiji nastanejo odpadki, ki jih v skladu z EU zakonodajo imenujemo živalski stranski proizvodi, ki niso namenjeni prehrani ljudi (v nadaljevanju ŽSP). Nosilci dejavnosti, ki ustvarijo ŽSP (sem spada tudi imetnik živali, ki zakolje živali za lastno porabo) morajo ŽSP kategorizirati v skladu s 7. členom Uredbe 1069/2009 ES o živalskih stranskih proizvodih) in zagotoviti, da so ŽSPji zbrani, predelani in uporabljeni v skladu s 4. členom Uredbe 1069/2009 o živalskih stranskih proizvodih).

 

V skladu z Uredbo o načinu, predmetu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe ravnanja s stranskimi živalskimi proizvodi kategorije 1 in 2 (Uradni list RS, št. 134/06, 1/10 in 22/16) se v Sloveniji prevzemanje, prevoz, predelava in odstranjevanje ŽSP kategorije 1 i 2 opravlja kot koncesionirana javna služba. V skladu s koncesijsko pogodbo med Vlado RS in podjetjem KOTO, ki je bila podpisana dne 31.3.2017 , je za  prevzem ŽSP kategorije 1 in 2 v naslednjem 5 letnem obdobju v Slovenji pristojen izvajalec gospodarske javne službe ravnanja z ŽSP kategorije 1 in 2 - podjetje KOTO d.o.o. in njegov podizvajalec  Nacionalni veterinarski inštitut (NVI) – koncesionar.

 

Koncesionar ŽSP kategorije 1 in 2 , ki nastanejo zaradi proizvodnje živil za lastno rabo (v nadaljevanju ŽSP K1 in K2), prevzema:

  •  v svojem predelovalnem obratu Agrokombinatska 80, Ljubljana (cena 0.1924€/kg*);
  • preko podizvajalca NVI tudi na mestih nastanka ŽSP K1 in K2 , na kmetijskih gospodarstvih po sistemu "od vrat do vrat" (cena 0.1924€/kg+ cena prevzema 6.36€);
  •  preko NVI prevzema ŽSP K1 in K2 tudi v svojih vmesnih obratih za ŽSP v Murski Soboti, Ptuju, Celju, Novem mestu in Novi Gorici (cena 0.1924€/kg).

 

Prevzem ŽSP kategorije 3  lahko opravljajo nekateri odobreni ali registrirani obrati za ŽSP kategorije 3 (npr. Biotera, Saubermacher…). Prevzemnik ŽSP prevzem ŽSP kategorije 3 obračuna po tržni ceni.

 

 

1.       Kategorizacija ŽSP, ki nastanejo pri zakolu za lastno domačo porabo

 

Nekateri deli zaklanih živali postanejo ŽSP, ker tako zahteva zakonodaja (Uredba 1069/2009 ES), medtem ko ostali deli živali postanejo ŽSP šele takrat, ko se nosilec dejavnosti (v tem primeru rejec) odloči, da določenih proizvodov  ali delov živali ne bo uporabil za svojo lastno prehrano. Tako npr. v primeru zakola ovc in koz ŽSP kategorije 1 v vsakem primeru postanejo tkiva s specifičnim tveganjem (SRM). Ostali deli živali npr. jetra, pljuča, kri, koža, nogice prašičev, uhlji, postanejo ŽSP (kategorije 3) takoj, ko se nosilec dejavnosti odloči, da teh delov zaklane živali ne bo uporabil za svojo lastno prehrano.

 

SRM so tkiva, ki predstavljajo tveganje za zdravje ljudi, ker lahko vsebujejo patološke prione, ki so vzrok za bolezen BSE/TSE oziroma novo varianto Creutzfeldt-Jakobove bolezni (CJB) pri človeku in jih je v vsakem primeru potrebno odstraniti, zbrati in neškodljivo uničiti. Imetniki živali so pri zakolu ovc in koz  starejših od 12 mesecev   kot SRM dolžni odstraniti lobanjo z možgani in očmi,  (ali celo glavo) ter hrbtenjačo,

 

Poleg SRM, ki nastanejo pri zakolu ovc in koz na kmetiji, lahko pri zakolu nastanejo tudi drugi živalski stranski proizvodi, kategorije 1 in 2,  ki jih je nosilec dejavnosti (povzročitelj ŽSP) dolžan oddati v sistem zbiranja  prevzemnikom različnih kategorij ŽSP. Pri klanju za lastno domačo porabo nastanejo tudi ŽSP kategorije 2 (vsebina prebavnega trakta ali prebavni trakt skupaj z vsebino). Sam prebavni trakt spada med snovi kategorije 3, v kolikor je izpraznjen, če pa je v njem še vsebina, pa vse skupaj (črevo z vsebino) spada med ŽSP kategorije 2. Med ŽSP kategorije 1 ali 2 spadajo tudi patološko spremenjena tkiva in organi in mešani ŽSPji kategorije 1, 2 in 3.

 

Tabela 1: Kategorizacija ŽSP, ki nastanejo pri zakolu za lastne potrebe

Živalska vrsta, kategorija, starost

Kategorija ŽSP

Vrta ŽSP (tkivo, organ)

Prevzemnik ŽSP

Opombe

     

Ovce in koze stare 12 mesecev in več

K1 (SRM)

lobanja z možgani in očmi, (ali cela glava) ter hrbtenjača

KOTO oziroma NVI

 

Ovce, koze, gojena divjad, prašiči, kunci, perutnina

K2

patološko spremenjena tkiva,

črevesje z vsebino ovc, koz, prašičev in gojene divjadi in kuncev

KOTO oziroma NVI

 

Ovce, koze, gojena divjad, prašiči, kunci

K2

vsebina črevesja

 

možna uporaba direktno na površinah kot gnojilo

Perutnina

K3

črevesje z vsebino perutnine

Prevzemnik K3

možna uporaba kot surova hrana  za hišne živali na kmetiji zakola

Ovce, koze, gojena divjad, prašiči, kunci, perutnina

K3

kože, perje, ščetine, parklji

Prevzemnik K3, (strojarne kož)

 

Ovce, koze, gojena divjad, prašiči, kunci, perutnina

K3

- deli živali, ki so ustrezni za prehrano ljudi, vendar se je  nosilec dejavnosti odločil, da teh delov zaklane živali ne bo uporabil za svojo lastno prehrano npr. jetra, pljuča, kri, , nogice prašičev, uhlji, črevesje  brez vsebine (očiščeno) – koža, spolni organi, sečila

Prevzemnik K3

možna uporaba kot surova hrana za hišne živali na kmetiji zakola

Ovce, koze, gojena divjad, prašiči, kunci, perutnina

K2

mešanica ŽSP kategorije 3 in kategorije 2

KOTO oziroma NVI

 

Ovce, koze, gojena divjad, prašiči, kunci, perutnina

K1

mešanica ŽSP kategorije 1, kategorije 2 in kategorije 3

KOTO oziroma NVI

 

 

Kakšne količine ŽSP lahko pričakujemo pri zakolu drobnice?

 

Pri zakolu 60 kg težke odrasle ovce nastane cca 2-3 kg SRM (glava in hrbtenjača). V kolikor  iz črevesja in vampa ne ostranimo vsebine potem celoten vamp in črevesje z vsebino kategoriziramo kot ŽSP kategorije 2. Pričakujemo lahko, da bo v tem primeru skupna količina ŽSP kategorije 1 in 2, ki jo je rejec dolžan predati koncesionarju cca 15 kg (3 kg SRM + 12 kg črevesja z vsebino). Ostalih deli zaklane ovce, ki jih ne porabimo za prehrano ljudi, postanejo ŽSP kategorije 3, s katerimi mora rejec prav tako postopati v skladu z ŽSP zakonodajo to pomeni, da jih mora prevzeti podjetje, ki se ukvarja z zbiranjem ŽSP kategorije 3. Nekatere od teh ŽSP kategorije 3 npr. drobovina, se lahko porabi kot hrano za pse in mačke na kmetiji.

Če so vsi ŽSP od zakola ovce (SRM + koža + drobovina + kri + vsebina vampa in črevesja) zbrani pomešani v skupnem kontejnerju ali vreči se celotna količina kategorizira kot ŽSP kategorije 1, ki ga mora prevzeti koncesionar.

Iz zgoraj navedenega lahko zaključimo, da pri zakolu odrasle ovce starejše od 12 mesecev na kmetiji nastane vsaj 3 kg SRM, ki jih mora imetnik oddati koncesionarju. Količina ostalih ŽSP lahko naraste tudi do 30 kg, je pa odvisna od obdelave in uporabe delov zaklane ovce za prehrano ljudi.

 

 

 2.       Ravnanje zživalskimi stranskimi proizvodi, ki nastanejo pri zakolu za lastno domačo porabo

 

Vsak rejec, ki zakolje ovce in koze za lastno domačo porabo, mora vsaj SRM - ŽSP kategorije 1  in ŽSP kategorije 2, razen vsebine prebavnega trakta, predati koncesionarju KOTO d.o.o. oziroma njegovemu podizvajalcu, ki je NVI.  ŽSP kategorije 3 lahko preda registriranemu ali odobrenemu prevzemniku ŽSP.

 

Povzročitelj, lahko ŽSP kategorije 1 in 2 odda na sledeče načine:

  • lastna dostava v predelovalni obrat koncesionarja KOTO d.o.o. Agrokombinatska 80, Ljubljana ali oddaja na zbirnih mestih NVI v Kranju (Naklo), Murski Soboti, Ptuju, Celju, Novem mestu in Novi Gorici (*cena storitve:  0,1924 eur / kg dostavljenih ŽSP, brez DDV). Ceno storitve plača uporabnik storitve;
  • naročilo storitve prevzema na lokaciji nastanka (na kmetijskih gospodarstvih) preko podizvajalca NVI  (*cena storitve: 6,36 eur (9,86 - 3,5 eur)  za posamezen prevzem +  0,1924 eur / kg prevzetih ŽSP ), brez DDV. Ceno storitve, pri prevzemu na mestu nastanka (kmetijsko gospodarstvo) plača uporabnik storitve, razen dela stroškov prevzema, ki se sofinancira iz proračuna Republike Slovenije v višini 3,50 eura.

 

*Sklep o določitvi cene storitve javne službe ravnanja z živalskimi stranskimi proizvodi kategorije 1 in 2 ter cene storitev javne službe prevzema živalskih stranskih proizvodov kategorije 1 in 2, ki nastanejo zaradi proizvodnje živil za lastno uporabo (Uradni list RS, št. 152017)

 

Naročilo odvoza ŽSP kategorije 1 in 2 z mesta nastanka na kmetijskem gospodarstvu se naroči preko posameznih enot NVI, ki so najbližje povzročitelju. V spodnji tabeli so navedene telefonske številke za naročanje. Prevzem in lastna dostava se izvaja le med delavniki.

Enota NVI

Dežurni telefon

ENOTA LJUBLJANA

01 4779 353

ENOTA KRANJ

ENOTA MARIBOR - PTUJ

02 4613 150

02 7493 678

02 7493 687

ENOTA CELJE

03 5451 031

ENOTA NOVO MESTO

07 3325 801

ENOTA NOVA GORICA

05 3383 701

05 3383 703

ENOTA MURSKA SOBOTA

02 5211 991

 

 

Delovni čas prevzema ŽSP na zbirnih mestih NVI in KOTO

Enota NVI

Kraj prevzema

Urnik prevzemov

ENOTA LJUBLJANA

(KOTO d.o.o.)

KOTO d.o.o., Agrokombinatska c. 80

1000 Ljubljana

tel.: 01 5878 158

Delovni čas

Pon. – petek 9. od do 14. ure

ENOTA KRANJ

Kranjska cesta 16

4202 Naklo

tel.: 01 4779 353

Delovni čas

Pon. – petek od 7. do 7.30 ure

ENOTA MARIBOR - PTUJ

Ormoška cesta 28

2250 Ptuj

tel.:  02 7493 678

       02 74 93 687

Delovni čas

Pon. – petek od 7. do 10. ure

ENOTA CELJE

Lahovna 23

3000  Celje

tel.: 03 5419 336

Delovni čas

Pon. – petek od 7. do 9. ure

ENOTA NOVO MESTO

Mirnopeška cesta 24

8000 Novo mesto

tel.: 07 3325 801

Delovni čas

Pon. – petek od 7. do 8. ure

ENOTA NOVA GORICA

Panovška ulica 3

5000 Nova Gorica

tel.: 05 3383 701

Delovni čas

Pon. – petek od 7. do 8. ure

ENOTA MURSKA SOBOTA

Noršinska ulica 35

9000 Murska Sobota

tel.: 02 5211 991

Delovni čas

Pon – petek od 7 do 9 ure

 

Omenjen način prevzemanja ŽSP kategorije 1 in 2 velja od 1.4.2017 dalje.

 

Koncesionar ŽSP kategorije 1 in 2 , ki nastanejo zaradi proizvodnje živil za lastno rabo (v nadaljevanju ŽSP K1 in K2), prevzema na zbirnih mestih, ki so jih organizirale občine oziroma njihova komunalna podjetja (Kidričevo, Slovenska Bistrica, Rače Fram, Oplotnica, Poljčane, Pragersko…). Za podrobnosti naj rejci kontaktirajo  komunalno podjetje.

 

Nosilci dejavnosti - imetniki, živali so dolžni tudi ŽSP kategorije 3 vključno s kožo, ki ostanejo po klanju za lastno domačo porabo, odstraniti v skladu z Uredbo (ES) št. 1069/2009. Koža zaklanih živali  se kategorizira kot ŽSP kategorije 3, razen v primerih, ko gre za kožo bolnih živali in v primerih, ko je koža v pomešana s ŽSP K1 ali K2 – v tem primeru se celotna količina ŽSP smatra kot K1 ali K2.

ŽSP kategorije 3 se ne sme odlagati kot komunalni odpadek v sistem zbiranja komunalnih odpadkov. ŽSP kategorije 3 lahko odstranjujejo na več načinov, možno je odstranjevanje s sežigom v ustreznem obratu, predelava v predelovalnem obratu (kafileriji) kategorije 1, 2 ali 3, predelava v obratu za strojenje kož, uporaba kot surovino za predelano hrano za hišne živali in pretvorba v bioplin ali kompost. Izjema od teh načinov uporabe oz. odstranjevanja je, da je možno ŽSP kategorije 3 od živali, zaklanih na kmetiji izvora in namenjenih za zasebno domačo prehrano, uporabiti kot surovo hrano za hišne živali na tej kmetiji.

Prevzem ŽSP kategorije 3  lahko opravljajo nekateri odobreni ali registrirani obrati za ŽSP kategorije 3 (Biotera, Saubermacher, KOTO…) Prevzemnik ŽSP prevzem obračuna po tržni ceni. Informacijo o tem, katerim obratom v Sloveniji lahko nosilci dejavnosti, ki so povzročitelji ŽSP le te oddajo dobite na spletni strani UVHVVR, na naslovu: http://www.uvhvvr.gov.si/si/registri_obrazci_in_spletne_aplikacije/zivalski_stranski_proizvodi/.

 

3.       Evidence

 

 

Ob oddaji ŽSP koncesionarju ali NVI rejec prejme potrdilo o oddaji ŽSP K1 in K2, s katerim dokazuje pravilno rokovanje z ŽSPji.  V primeru oddaje ŽSP kategorije 3 potrdilo o oddaji izda odobren ali registriran prevzemnik ŽSP kategorije 3.

 

 

Posodobljeno: 16.1.2019