Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PRIJAVA POGINA IN ZBIRANJE TRUPEL POGINULIH ŽIVALI KOT VRSTE ŽIVALSKIH STRANSKIH PROIZVODOV


Zbiranje, prevoz, skladiščenje, ravnanje, uporabo in odstranjevanje trupel poginulih in usmrčenih živali, kot vrste živalskih stranskih proizvodov ureja Pravilnik o zbiranju, prevozu, skladiščenju, ravnanju, uporabi in odstranjevanju živalskih trupel kot vrste živalskih stranskih proizvodov, ki niso namenjeni prehrani ljudi (Uradni list RS, št. 122/2007).

V Sloveniji trupla poginulih in usmrčenih živali zbirajo, prevažajo, skladiščijo, z njimi ravnajo in zagotovijo njihovo odstranitev v skladu z Uredbo 1069/2009/ES:

 

Prijava pogina - dolžnosti imetnika živali pri prijavi pogina ali usmrtitve

 

Imetnik živali mora NVI čimprej prijaviti trupla poginulih ali usmrčenih živali, v primerih manjših rejnih živali (kunci, perutnina je možno zamrzovanje) lahko imetnik javlja pogin daljših časovnih razmikih. Pogina imetniku živali ni potrebno prijaviti, če:

 • so bile živali usmrčene na podlagi odločbe uradnega veterinarja Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: UVHVVR), ki o tem seznani NVI;
 • so bile živali usmrčene v veterinarski organizaciji, ki ima urejeno odstranjevanje živalskih trupel;
 • gre za živalska trupla, za katere je odobrena izjemna uporaba v skladu s predpisom Vlade o izvajanju Uredbe 1069/2009/ES;
 • gre za trupla hišnih živali, za katere je dovoljeno izjemno odstranjevanje v skladu s predpisom Vlade o izvajanju Uredbe 1069/2009/ES, ali gre za neposredno odstranjevanje trupel s sežigom v krematoriju za hišne živali;
 • gre za pogin čebel, pod pogojem, da ni suma bolezni
 • gre za poginule ali usmrčene poskusne živali,

 

Druge fizične in pravne osebe, ki so NVI dolžne prijaviti trupla poginulih ali usmrčenih živali v skladu s prvim odstavkom tega člena, so:

a) oseba, ki najde truplo poginule ali usmrčene živali na zemljišču ali v gozdu, ki ga ima v lastioziroma zakupu ali kjer izvaja lov v skladu s predpisi o lovstvu:

 • ko gre za poginule ali usmrčene domače živali;
 • ko gre za poginule prostoživeče živali v naravnem okolju, vendar samo, če obstaja sum bolezni živali oziroma če je tako določeno z odločbo uradnega veterinarja UVHVVR ali so določeni ukrepi UVHVVR zaradi monitoringa, zatiranja, suma ali pojava bolezni živali;

b) upravljavci cest, drugih infrastrukturnih objektov in policija, če se trupla poginulih ali usmrčenih domačih živali nahajajo na javni poti ali cesti oziroma drugem infrastrukturnem objektu in v primerih prometnih nesreč;

c) upravljavci voda oziroma ribiških okolišev, če se trupla poginulih živali nahajajo v sladkovodnih vodah ali na priobalnem zemljišču, vendar samo, če obstaja sum bolezni živali oziroma če je tako določeno z odločbo uradnega veterinarja UVHVVR ali so določeni ukrepi UVHVVR zaradi monitoringa, zatiranja, suma ali pojava bolezni žival.

 

Prevzem trupel

Živalska trupla na mestu pogina, usmrtitve oziroma zbiranja prevzame VHS - NVI, če drug predpis ne določa drugače, oziroma na podlagi pogodbe z NVI izvajalec gospodarske javne službe ravnanja z ŽSP kategorije 1 in 2. NVI prevzame trupla živali in zagotovi njihov prevoz s kraja pogina, usmrtitve oziroma zbiranja do vmesnega obrata ali do predelovalnega obrata kategorije 1 ali 2, v katerih se po potrebi opravijo obvezne diagnostične preiskave.

Odvoz trupel živali s kraja pogina, usmrtitve oziroma zbiranja do vmesnega obrata ali do predelovalnega obrata kategorije 1 ali 2 mora biti opravljen v naslednjem času:

a) truplo živali je treba odpeljat:

 • v 36 urah, izjemoma v 48 urah po prijavi pogina,
 • v poletnem času v 24 urah, izjemoma v 36 urah,
 • v primerih, ko zunanja dnevna temperatura presega 30 °C, pa v 18 urah, izjemoma v 36 urah;

b) trupla živali s cest in naselij je treba prevzeti prednostno, čimprej po prijavi pogina;

c) v primeru suma bolezni živali je treba truplo takoj po prijavi pogina oziroma usmrtitve odpeljati v vmesni obrat oziroma v NVI, kjer se opravijo pato-anatomske preiskave.

 

 

Odvoz trupel poginulih in usmrčenih živali  imetniki živali naročijo preko enot NVI (MS, MB, PT, CE, NM, LJ, KR, NG). Dežurne telefonske številke enot NVI so prikazane v Tabeli 1: .

 

 

Tabela 1: Dežurne telefonske številke enot NVI

Enota NVI

Dežurni telefon

ENOTA LJUBLJANA

01 4779 353

ENOTA KRANJ

ENOTA MARIBOR - PTUJ

02 4613 150

02 7493 678

02 7493 687

ENOTA CELJE

03 5451 031

ENOTA NOVO MESTO

07 3325 801

ENOTA NOVA GORICA

05 3383 701

05 3383 703

ENOTA MURSKA SOBOTA

02 5211 991

 

Stroški

Veterinarsko higienska služba NVI odvoza trupla poginule živali ne zaračunava. Del stroškov za zbiranje in neškodljivo odstranjevanje trupel imetniki živali krijejo s plačevanjem pristojbin za VHS službo, v skladu s Pravilnikom o pristojbinah na področju veterinarstva (Uradni list RS, št. 10/08, 51/09, 5/10, 104/11 in 92/13). Pristojbina za VHS se plača ob vakcinaciji psov proti steklini in ob izdaji veterinarskih spričeval.

Ostale stroške zbiranja in odstranjevanja poginulih in usmrčenih živali krije proračun Republike Slovenije v okviru najmanjšega obsega zdravstvenega varstva živali v skladu z zakonom, ki ureja veterinarstvo.