Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

GOSPODARSKA JAVNA SLUŽBA RAVNANJA S STRANSKIMI ŽIVALSKIMI PROIZVODI KATEGORIJE 1 IN 2

Nova koncesijska pogodba za izvajanje obvezne državne gospodarske javne službe ravnanja s stranskimi živalskimi proizvodi kategorije (ŽSP) 1 in 2

 

Dne 31.3.2017 je bila med Vlado RS in podjetjem KOTO d.o.o. podpisana nova koncesijska pogodba za izvajanje obvezne državne gospodarske javne službe ravnanja s živalskimi stranskimi proizvodi kategorije (ŽSP) 1 in 2.. Prav tako je Vlada RS dne 31.3.2017 objavila Sklep o določitvi cene storitev javne službe ravnanja z živalskimi stranskimi proizvodi kategorije 1 in 2 ter cene storitev javne službe prevzema živalskih stranskih proizvodov kategorije 1 in 2, ki nastanejo zaradi proizvodnje živil za lastno uporabo (Uradni list RS, št. 15/17), ki velja od 1.4.2017 dalje

Uporaba storitev gospodarske javne službe je obvezna za vse fizične in pravne osebe pri katerih nastajajo ŽSP kategorije 1 in 2, razen v primerih izjem, ki jih predpisuje 24. člen Uredbe o načinu, predmetu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe ravnanja z živalskimi stranskimi proizvodi kategorije 1 in 2 (Ur.l.RS, št. 134/06, 1/10 in 22/16).

 

Storitve gospodarske javne službe so:

×        prevzemanje živalskih stranskih proizvodov, ki jih oddajajo koncesionarju povzročitelji živalskih stranskih proizvodov na prevzemnih mestih in v zbiralnicah;

×        prevzemanje živalskih stranskih proizvodov, ki nastanejo pri proizvodnji živil za lastno porabo na prevzemnih mestih na kmetijskih gospodarstvih – sistem od vrat do vrat v sodelovanju s podizvajalcem;

×        prevzemanje živalskih stranskih proizvodov v primeru množičnega pogina živali ali ob naravnih in drugih nesrečah, za katere je od pristojne veterinarske službe odrejena predelava v predelovalnem obratu;

×        zbiranje živalskih stranskih proizvodov, ki vključuje njihovo prevažanje in skladiščenje pred oddajo v predelavo;

×        predelava prevzetih živalskih stranskih proizvodov v predelovalnem obratu in

×        zagotavljanje oddaje predelanih živalskih stranskih proizvodov v sežig ali sosežig oziroma zagotavljanje uporabe živalskih masti in olj kot gorivo za lastno rabo v skladu z Uredbo 1069/2009/ES in Uredbo 142/2011/EU oziroma drugimi načini uporabe v skladu z 12. členom Uredbe 1069/2009/ES.

 

PREVZEM ŽSP PO POSAMEZNIH ZBIRNIH PROGRAH, PREVZEMNIH MESTIH IN ZBIRALNICAH

Sistem prevzemanja ŽSP kategorije 1 in 2 pri uporabnikih –nosilcih živilske dejavnosti na prevzemnih mestih in v zbiralnicah ostane enak kot je bil doslej. Koncesionar posamezna prevzemna mesta poveže v proge. Cena prevzema za kg ŽSP ostaja enaka kot v predhodnem koncesijskem obdobju, torej 0,1924 eur/kg prevzetih ŽSP kategorije 1 in 2. Pomembna sprememba je povezana z minimalno oz. dopustno količino enkratno prevzetih ŽSP kategorije 1 in 2. V primeru, ko bo količina posameznega prevzema manjša od 300 kilogramov, se bo obračunala količina 300 kg v višini 57,72.

 

RAVNANJE  Z ŽSP kategorije 1 in 2, ki nastanejo pri proizvodnji živil za lastno porabo

Z novo koncesijsko pogodbo je urejeno tudi prevzemanje ŽSP kategorije 1 in 2, ki nastanejo pri proizvodnji živil za lastno uporabo (t.i. zakol za lastno uporabo). Koncesionar KOTO je s svojim podizvajalcem Nacionalnim veterinarskim inštitutom (NVI), vzpostavil sistem prevzemanja po načelu »od vrat do vrat«. Naročilo odvoza ŽSP kategorije 1 in 2 z mesta nastanka na kmetijskem gospodarstvu se naroči preko posameznih enot NVI, ki so najbližje povzročitelju. Na spletni strani NVI in KOTA so navedene telefonske številke na katere lahko imetniki pokličejo, objavljen pa je tudi delovni čas prevzema ŽSP kategorije 1 in 2, ki nastanejo pri proizvodnji živil za lastno porabo, po posameznih enotah NVI in prevzemno mesto v KOTU. Prevzem in lastna dostava se izvaja le med delavniki. Kadar NVI ŽSP kategorije 1 in 2 iz proizvodnje živil za lastno porabo prevzame na kmetiji, je cena storitve 6,36 eur (9,86 - 3,5 eur)  za posamezen prevzem +  0,1924 eur / kg prevzetih ŽSP ), brez DDV. Ceno storitve, pri prevzemu na mestu nastanka (kmetijsko gospodarstvo) plača uporabnik storitve, razen dela stroškov prevzema, ki se sofinancira iz proračuna Republike Slovenije v višini 3,50 eura.

V skladu z novo koncesijsko pogodbo lahko povzročitelj ŽSP kategorije 1 in 2, ki nastanejo pri proizvodnji živil za lastno porabo, tudi sam dostavi v predelovalni obrat koncesionarja KOTO d.o.o. Agrokombinatska 80, Ljubljana ali jih odda na zbirnih mestih NVI v Kranju (Naklo), Murski Soboti, Ptuju, Celju, Novem mestu in Novi Gorici. V tem primeru je cena storitve 0,1924 eur / kg dostavljenih ŽSP, brez DDV. 

 

RAVNANJE Z ŽSP KATEGORIJE 1 IN 2 V PRIMERU MNOŽIČNEGA POJAVA NALEZLJIVE ŽIVALSKE BOLEZNI TER NARAVNIH IN DRUGIH NESREČAH

Tako kot v prejšnji koncesijski pogodbi je tudi v novi pogodbi opredeljeno, da koncesionar  v primeru pojava nalezljive živalske bolezni upošteva Načrt ukrepanja za posamezne bolezni. Načrti ukrepanja so dostopni na spletni strani UVHVVR.

 

RAVNANJE V PRIMERU NELEGALNO ODLOŽENIH ŽSP KATEGORIJE 1 IN 2

V novi koncesijski pogodbi in v informaciji je urejeno tudi rokovanje z nelegalno odloženimi ŽSP kategorije 1 in 2 v okolju. V kolikor se v naravi najdejo trupla poginulih živali,  potem se pogin oziroma najdba prijavi direktno na NVI, v primeru ko pa gre za nelegalno odložene ŽSP pa stranka prijavo poda na številko 112 ali direktno na OU UVHVVR. V kolikor bo kasneje uradni veterinar odločil, da je potrebno te ŽSP iz narave odstraniti, bo za to izdal odločbo. Izvajalec javne službe bo skupaj s podizvajalcem (Nacionalni veterinarski inštitut) zagotavljal  prevzemanje živalskih stranskih proizvodov kategorija 1 in 2, ki so nelegalno odloženi v okolju.

 

Omenjeni načini prevzemanja ŽSP kategorije 1 in 2 veljajo od 1.4.2017 dalje.

 

Več informacij o izvajanju gospodarske javne službe ravnanja s stranskimi živalskimi proizvodi kategorije 1 in 2 lahko najdete na spletni strani koncesionarja KOTO d.o.o.: www.koto.si/Izvajanje-storitev-javne-slu%C5%BEbe