Skoči na vsebino

POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI V ZVEZI Z AKCIJSKIM NAČRTOM

1. Kakšna je povezava med strategijo EU o zdravstvenem varstvu živali ter Akcijskim načrtom?

 

Akcijski načrt je treba brati v povezavi s strategijo EU o zdravstvenem varstvu živali. Akcijski načrt daje konkretnejšo obliko vizije strategije in je pomemben nadaljnji korak pri izvajanju strategije. Akcijski načrt vsebuje ključne dejanske ukrepe za izvajanje in časovnico izvajanja v prihodnjih letih. Dostop do strategije je mogoč v vseh uradnih jezikih EU prek naslednjega spletnega naslova:


http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/strategy/index_en.htm

2. Ali Akcijski načrt vsebuje nove elemente?


Ključni elementi, kakor so vizija, namen ali cilji strategije, niso spremenjeni. V Akcijskem načrtu je mnogo novih elementov, ki podrobneje opredeljujejo ukrepe, ki se bodo izvajali in so v skladu s strategijo. Akcijski načrt predstavlja ponovno zavezo Komisije o izvajanju nadaljnjih ukrepov in zagotovitvi pričakovanih rezultatov.

 

3. Kakšna je zgradba Akcijskega načrta?


Podobna strategiji; Akcijski načrt temelji na štirih glavnih stebrih dejavnosti:
1.    Določanje prioritetnih intervencijskih ukrepov v EU;
2.    Okviri za zdravstveno varstvo živali v EU;
3.    Preprečevanje, uradni nadzor in pripravljenost;
4.    Znanost, inovacije in raziskave.

 

4. Katere so ključne dejavnosti v Akcijskem načrtu znotraj 4 stebrov?


1. Določanje prioritetnih intervencijskih ukrepov v EU

Za ponovno oceno prioritet na podlagi pozorne ocene tveganj in trdnih znanstvenih dokazov bo Komisija pripravila profiliranje in kategorizacijo tveganj za pojav bolezni živali, kar bo predstavljalo osnovo za določanje prioritetnih ukrepov. Intervencijski ukrepi in ustrezni viri bodo temeljili na boleznih, ki so bistvenega pomena za splošno javnost.

 

2. Okviri za zdravstveno varstvo živali v EU

Glavni cilj je pripraviti zakon EU o zdravstvenem varstvu živali. Trenutne vrste zadevnih in medsebojno povezanih področij politike zdravstvenega varstva živali (trgovanje/uvoz, obvladovanje bolezni, zaščita živali itd.) bo zamenjal en sam zakonodajni okvir, ki bo na novo opredelil medsebojne povezave z zakonodajo EU na drugih področjih, kakor so varstvo okolja, farmacevtski izdelki ter zakonodaja in predpisi skupne kmetijske politike, ki so jih uvedle zadevne mednarodne organizacije.

Načrtuje se tudi predložitev zakonodajnega predloga o usklajenem okviru EU za delitev odgovornosti in stroškov za zagotovitev, da bodo vsi subjekti prevzeli svoj delež odgovornosti in sodelovali pri ugotavljanju in izkoreninjenju bolezni.

 

3. Preprečevanje, uradni nadzor in pripravljenost

Glavni cilj je v smislu gesla: »Bolje preprečevati kakor zdraviti«,  z ugotavljanjem problemov še preden se pojavijo ter ob sočasni pripravljenosti za izvajanje ustreznih ukrepov ob dejanskem izbruhu bolezni ali v kriznih razmerah. Akcijski načrt bo osredotočen na okrepljene biovarnostne ukrepe na vseh območjih, na katerih se nahajajo živali (kmetijska gospodarstva, živinske tržnice, mejne kontrolne točke, prevozna sredstva za prevoz živali itd.).

Akcijski načrt bo raziskal celotni obseg možnosti za kar najpopolnejšo izrabo s Skupnostjo povezanih finančnih sredstev (npr. sklada za razvoj podeželja itd.) pri načrtovanju in izvajanju ukrepov, ki bodo pozitivno vplivali na zdravje živali kot tako, kakor so investiranje v infrastrukturo kmetijskih gospodarstev, usposabljanje kmetov, kmetijske svetovalne službe ter izpolnjevanje pravnih standardov. Uradni nadzor bolezni bo okrepljen, kakor tudi okviri EU za sledljivost (identifikacija, označevanje, sistem TRACES itd.).

Za zagotavljanje boljše biovarnosti na meji ter za osredotočenje uvoznih pregledov na uvoz z visokim tveganjem, Komisija načrtuje, da bo sprejela zakonodajni predlog o izboljšanem pristopu na podlagi tveganj pri izvajanju mejnih inšpekcijskih pregledov ter za izboljšanje ciljnih pregledov pri odkrivanju nezakonite trgovine.

 

4. Znanost, inovacije in raziskave

Znanost je jedro politike Skupnosti za varnost hrane. Okrepitev znanstvene podlage politike Skupnosti o zdravstvenem varstvu živali bo ključnega pomena pri ohranjanju visoke ravni zaupanja potrošnikov ter zaupanja znotraj EU.

Komisija bo še naprej uporabljala najboljša razpoložljiva znanstvena dognanja pri razvoju ukrepov zdravstvenega varstva živali. Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) bo še naprej aktivirala in koordinirala znanstvene vire povsod po EU za zagotavljanje najboljših znanstvenih dognanj. Mreža referenčnih laboratorijev Skupnosti ter nacionalnih referenčnih laboratorijev se bo še naprej razvijala.

S podporo Evropske agencije za zdravila (EMEA) bo Komisija zagotavljala ustrezne okvire na ravni Skupnosti za več spodbud proizvajalcem za razvoj novih zdravil in diagnostičnih pripomočkov. EMEA bo skrbela za večjo obveščenost o razpoložljivosti pomoči EMEE majhnim in srednjim podjetjem ter prosilcem za izdajo dovoljenj za proizvodnjo zdravil za manj razširjeno uporabo pri manj zastopanih živalskih vrstah.

Protimikrobna odpornost je še vedno pomemben problem. EFSA je dala mnenje o protimikrobni odpornosti, ki se prenaša s hrano. Z vidika mnenja EFSE se bo Komisija odločila o oblikovanju svoje politike uradnega nadzora ter obvladovanja protimikrobne odpornosti (AMR), ki jo pri povzročiteljih zoonoz povzroči uporaba antibiotikov pri živalih.

 

5. Kakšna je časovnica za izvedbo ključnih ukrepov, predlaganih znotraj vseh 4 stebrov?

Povzetek ključnih ukrepov s časovnico (popolna časovnica je na voljo v samem sporočilu):

 

Glavni ukrepi

Okvirni datum za izvedbo

1. Določitev prioritet intervencijskih ukrepov EU

Kategorizacija bolezni živali

2010

2. Okviri za zdravstveno varstvo živali v EU

Zakon EU o zdravstvenem varstvu živali (zakonodajni predlog)

2010

Program EU o delitvi stroškov in odgovornosti (bolezni živali) (zakonodajni predlog)

2011

3. Preprečevanje, uradni nadzor in pripravljenost

Priprava smernic EU o biovarnosti

2009 - 2013

Raziskati možnosti financiranja Skupnosti za financiranje in spodbujanje biovarnostnih ukrepov ter usposabljanje kmetov

2008 - 2013

TRACES: širši integriran elektronski sistem

2011

Revizija uvozne zakonodaje: pristop k izvajanju mejnih inšpekcijskih pregledov na podlagi tveganj – ciljna usmeritev: nezakonita trgovina

2010

Informacijski sistem o boleznih živali (ADIS)

2011

4. Znanost, inovacije in raziskave

Aktivirati in koordinirati znanstvene vire s podporo EFSE

2008 - 2013

Ocena referenčnih laboratorijev Skupnosti

2008 - 2009

Uradni nadzor/obvladovanje protimikrobne odpornosti

2008 - 2010

Več spodbud za razvoj novih zdravil ter diagnostičnih pripomočkov

2008 - 2013

Partnerstvo in komunikacija

Srednjeročni pregled ter poročilo

2011

 

6. Kako lahko izvemo več o teh ukrepih?

Akcijski načrt vsebuje pregled in povzetek ključnih ukrepov. Zainteresirane osebe, organizacije ali druge interesne skupine bodo lahko in so vabljene, da sledijo razvoju različnih dejavnosti prek posebne spletne strani:

ec.europa.eu/food/animal/diseases/strategy/actionplan_en.htm

Poleg Akcijskega načrta bo na tej spletni strani tudi mnogo informacij, ki bodo sproti posodobljene. Spletna stran bo delovala kot dinamični načrt razvoja in širjenja Akcijskega načrta, ki bo v nenehnem spreminjanju za prikaz vsakokrat najnovejšega stanja glede najrazličnejših zadev.

 

7. Kako Akcijski načrt predvideva sodelovanje zainteresirane javnosti v tem procesu?

Komisija se zaveda, da vseh ciljev ne more doseči sama. Za vse delo Komisije veljata dve temeljni načeli: partnerstvo in komunikacija. Komisija bo okrepila že obstoječe napore za sodelovanje ter spodbujala nove spodbude, kakor so Svetovalni odbor za zdravstveno varstvo živali (Animal Health Advisory Committee), vključno z nadaljnjim razvijanjem spletne strani kot enega od žarišč za posredovanje ter prejemanje informacij, z rednim posodabljanjem vseh kontaktnih podatkov.

 

8. Kaj je Svetovalni odbor za zdravstveno varstvo živali, in kako deluje?

Ena novih spodbud, ki že deluje, je Svetovalni odbor za zdravstveno varstvo živali. Ustvarjen je bil kot delovna skupina Svetovalne skupine o prehranski verigi in zdravstvenem varstvu živali ter zdravju rastlin (Advisory Group on the Food Chain and Animal and Plant Health) in se sestaja 3-4-krat letno. Svetovalni odbor bo spremljal doseženi napredek in Komisija se bo posvetovala z njim o vseh ocenah vplivov, Odbor pa ji bo svetoval o najboljših načinih za doseganje dogovorjenih rezultatov. Dajal bo tudi strateške usmeritve za ustrezno raven zaščite zdravja živali in javnosti ter o prednostnih nalogah pri ukrepanju in komunikaciji.

Ker je Odbor delovna skupina, ni posebnega članstva. K sodelovanju so vabljeni vsi člani Svetovalne skupine, predstavniki lastnikov živali, veterinarska stroka, organizacije za zaščito živali, obrati v prehranski verigi, najrazličnejša industrija na področju zdravstvenega varstva živali, zainteresirane skupine na področju živali, raziskovalci in predavatelji/učitelji, vodstva športnih in rekreativnih organizacij, izobraževalne institucije, potrošniki in potniki. Komisija vabi k sodelovanju tudi majhna ali na novo ustvarjena združenja na posebnih področjih, ki sicer niso zastopana, agencije EU ali druge mednarodne agencije (kakor so EFSA, EMEA, ECDC, OIE, FAO) in predstavnike tretjih držav ali s posebnih izvedenskih področij, kadar bo to potrebno.

9. Katera organizacija koordinira ukrepe znotraj Akcijskega načrta?

Splošno koordinacijo izvaja Generalni direktorat Komisije za zdravje in varstvo potrošnikov.

 

10. Kateri bodo naslednji koraki?

Ti so premnogi, da bi jih navajali. Vsekakor bodo zajemali priprave novega krovnega zakona o zdravstvenem varstvu živali, napredek na področju prednostne obravnave bolezni živali, posvetovalne postopke o delitvi odgovornosti in stroškov na področju bolezni živali, finančne garancije za krmni sektor ter za izboljšanje biovarnosti na meji. Vsa zainteresirana javnost je vabljena k spremljanju najnovejših dogajanj prek spletne strani.