Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

BOLEZEN AUJESZKEGA

Slovenija je pridobila status države, uradno proste bolezni Aujeszkega (BA), na podlagi katerega lahko Slovenija uveljavlja dodatna jamstva pri trgovanju s prašiči.

 

V skladu z 10. členom Direktive Sveta z dne 26. junija 1964 o problemih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki vplivajo na trgovino z govedom in prašiči znotraj Skupnosti (Direktiva Sveta 64/432/EGS) je Slovenija posredovala na Evropsko komisijo zahtevo za priznanje statusa države, uradno proste BA.

Na podlagi posredovane dokumentacije in predstavitve na Stalnem odboru za prehransko verigo in zdravje živali je bil 1. julija 2010 izglasovan Sklep Komisije 2010/434/EU o uvrstitvi Slovenije na Prilogo I Odločbe Komisije z dne 21. februarja 2008 o dodatnih jamstvih za trgovino s prašiči v Skupnosti glede bolezni Aujeszkega in o merilih za zagotavljanje podatkov o tej bolezni (Odločba Komisije 2008/185/ES).

Dodatna jamstva so vezana na razvrstitev držav članic v tri kategorije:

 1. države članice ali regije, proste BA in kjer je cepljenje proti BA prepovedano (Priloga I);
 2. države članice ali regije, kjer se izvajajo programi nadzora in ki so v zaključni fazi izkoreninjenja bolezni (Priloga II);
 3. države članice ali regije, ki niso uvrščene ne na Prilogo I in ne na Prilogo II.

 

Namen kategorizacije držav članic ali regij kot prostih BA ali s programom nadzora BA je, da se jim zagotovijo dodatna jamstva za trgovanje s prašiči, s čimer se preprečuje vnos in širjenje bolezni na njihovem teritoriju ter zagotovlja varovanje že doseženega nivoja zdravja živali.

 

Trgovanje s prašiči je mogoče med vsemi državami članicami, če se izvaja pod pogoji iz Odločbe Komisije 2008/185/ES.

Izpolnjevanje teh pogojev je pod nadzorom države članice izvora živali in so strožji za premike prašičev v države članice z višjim zdravstvenim statusom. Zato mora država članica izvora zagotoviti izpolnjevanje dodatnih jamstev.

 

Za razlago principov in postopkov v zvezi z dodatnimi jamstvi za BA in za pomoč in usmeritve v postopkih uvrščanja držav v Prilogo I (proste države) oziroma v Prilogo II (države s programom nadzora in izkoreninjenja BA) Odločbe Komisije 2008/185/EC je Evropska komisija pripravila dokument »Smernice za izvajanje Odločbe Komisije 2008/185/EC v zvezi z dodatnimi jamstvi za trgovanje s prašiči in o pogojih za razvrstitev države članice ali regije kot proste BA oziroma kot države članice ali regije, kjer se izvaja program nadzora BA«.

 

 

Status države, proste BA

Slovenija je zahtevala priznanje statusa države, proste BA in uvrstitev v prilogo I Odločbe Komisije 2008/185/EC na podlagi:

 1. BA je obvezno prijavljiva na celotnem območju Slovenije.
 2. Vsak sum, da se je pojavila BA, je treba klinično in laboratorijsko preiskati.
 3. Cepljenje proti BA je prepovedano.
 4. Prisotnost okužbe v populaciji divjih prašičev ni bila ugotovljena, izvajajo se ukrepi za preprečevanje prenosa bolezni z divjih živali na domače.
 5. BA ni bila nikoli ugotovljena v Sloveniji. Izvaja se serološki nadzor na reprezentativnem vzorcu vseh prašičerejskih gospodarstev.
 6. Prašiči so označeni in vsi premiki registrirani v skladu z zakonodajo Skupnosti.

Situacija v zvezi z BA v Sloveniji je bila predstavljena tudi na Stalnem odboru za prehransko verigo in zdravje živali. S strani Evropske komisije ni bilo pripomb, prav tako ne s strani drugih držav članic.

Na zasedanju Stalnega odbora je bila 1. julija 2010 izglasovana Odločba Komisije o priznanju Slovenije, kot proste BA in vključitvi na Prilogo I Odločbe Komisije 2008/185/ES.

 

Dodatna jamstva v zvezi z BA

 

Principi

Dodatna jamstva za premike prašičev lahko uveljavljajo države članice ali regije, ki so uvrščene v prilogo I ali II Odločbe Komisije 2008/185/EC (države članice ali regije, proste BA oziroma z odobrenim programom nadzora BA).

Dodatna jamstva so strožja za premike prašičev na območja z višjim zdravstvenim statusom.

Dodatna jamstva tudi naraščajo glede na to, za katero kategorijo prašičev gre – prašiči za zakol, pitanje oziroma plemenski prašiči.

Poudariti je treba, da je trgovanje s prašiči možno iz katerekoli države članice v katerokoli drugo, če so izpolnjeni pogoji iz Odločbe Komisije 2008/185/EC.

Osnovno pravilo je, da mora država članica izvora zagotoviti namembni državi članici potrebne informacije glede BA statusa.

 

Dodatna jamstva se nanašajo na:

 • državo članico ali regijo izvora;
 • gospodarstvo izvora;
 • prašiče, ki se pošiljajo;
 • preiskave prašičev, ki se pošiljajo.

 

Certificiranje prašičev

Uradni veterinar, ki certificira pošiljko prašičev, namenjeno v območja (Slovenijo) iz Priloge I ali II Odločbe Komisije 2008/185/ES, mora predhodno ugotoviti:

 • status gospodarstva in regije oziroma države članice izvora glede BA;
 • status namembnega gospodarstva in regije oziroma države članice glede BA;
 • skladnost pošiljke z zahtevami iz Odločbe Komisije 2008/185/ES.

 

Posebne zahteve za države članice ali regije, ki niso navedene v Prilogi I ali v Prilogi II Odločbe Komisije 2008/185/ES

Predpogoj za premike prašičev iz območij, ki nimajo odobrenega programa nadzora oziroma iz ne-prostih območij v območja z odobrenim programom (prašiči za pitanje, plemenski prašiči) oziroma v prosta območja (Slovenijo) (prašiči za pitanje, plemenski prašiči, prašiči za zakol), je:

 • da je BA obvezno prijavljiva bolezen v državi izvora;
 • da se v državi članici izvora izvaja program nadzora in eradikacije BA v skladu z 9(1) členom Direktive Sveta 64/432/EGS, pod nadzorom pristojne oblasti;
 • izvajati se morajo ustrezni ukrepi pri prevozu in premikih prašičev, da bi se preprečilo širjenje bolezni med gospodarstvi z različnimi zdravstvenimi statusi.

 

Splošna pravila za pošiljke prašičev, ki prihajajo v Slovenijo

 1. Certifikat iz priloge F, Vzorec II, 4. odstavek Direktive Sveta 64/432/EGS mora biti izpolnjen oziroma dopolnjen tako, da je:
  • v prvi alineji, za besedo »bolezni« dodano besedilo »bolezni Aujeszkega«
  • v drugi alineji naveden sklic na Odločbo Komisije 2008/185/ES in številko člena, glede na prašiče, ki se pošiljajo (zakol, pitanje, plemenski).
 2. Država članica izvora mora zagotoviti, da kadar se pošiljajo prašiči v območja iz Priloge I ali II, ne pridejo med prevozom v stik s prašiči z nižjim zdravstvenim statusom glede BA.
 3. Prašiči za klanje morajo biti poslani neposredno v namembno klavnico.

 

Premiki živali

 1. Iz Slovenije (prostega območja) v območje brez statusa dodatna jamstva niso potrebna.
 2. Iz Slovenije (prostega območja) v drugo prosto območje dodatna jamstva niso potrebna. Ne glede na to je treba v certifikatu napisati sklic na 1. oziroma 2. člen Odločbe Komisije 2008/185/EC.
 3. V Slovenijo (prosto območje) iz ne-prostega: dodatna jamstva so potrebna zaprašiče za zakol, pitanje in za plemenske prašiče.
 4. V območje z odobrenim programom:
  • dodatna jamstva so potrebna za prašiče za pitanje in za plemenske prašiče iz vseh območij razen iz prostih (Slovenije). Kljub temu je treba v certifikatu navesti, da prašiči prihajajo iz prostega območja. Prav tako morajo biti dodatna jamstva izpolnjena, če živali prihajajo iz drugih območij z odobrenim programom.
  • dodatna jamstva niso potrebna za prašiče za zakol.
 5. Iz ostalih območij (brez odobrenega programa oziroma ne-prostih območij) v druga območja (brez odobrenega programa oziroma ne-prostih območij): dodatna jamstva niso potrebna.

 

Infomaterial