Skoči na vsebino

CEPLJENJE

Cepljenje proti bolezni modrikastega jezika (BT)

 

Cepljenje poteka v skladu s programom cepljenja, ki ga je potrdil Veterinarski svet in odobril minister, pristojen za veterinarstvo.

 

Cepljenje

Ko je enkrat bolezen prisotna na območju države, je najučinkovitejši oziroma edini ukrep za izkoreninjenje bolezni zaščitno cepljenje. Prav tako ob pojavu bolezni v državi in določitvi območij z omejitvami omogoča ugodnejše pogoje za trgovanje.

Cepljenje ne vpliva neposredno na trajanje oziroma podaljšanje ukrepov zaradi BTV.

V skladu z drugim odstavkom 6. člena Uredbe (EK) št. 1266/2007 lahko država ukine vse ukrepe oziroma omejitve zaradi BTV, če dve leti po začetku izvajanja programa spremljanja in nadzora bolezni modrikastega jezika v skladu s 3. točko Priloge I Uredbe (EK) št. 1266/2007, vključno z dvema celotnima sezonama aktivnosti vektorja, na območju ni več kroženja virusa.

 

Cepljenje proti BTV 4 je v letu 2018 v Republiki Sloveniji obvezno.

 

Pričetek cepljenja

Za učinkovito zaščito mora biti vse govedo in drobnica cepljena v času, ki zagotavlja nastanek imunosti pred začetkom sezone aktivnosti vektorja.

Upoštevati je treba tudi izbiro cepiva, saj je število odmerkov, potrebnih za aktivno zaščito, drugačno pri posameznih vrstah dovzetnih živali.

Pri cepivu oziroma vrstah živali, kjer sta potrebna dva odmerka za nastanek aktivne zaščite, je treba upoštevati, da se odmerka aplicirata v razmiku 21 – 28 dni, aktivna zaščita pa nastane 21 dni po aplikaciji drugega odmerka (vsaj 42 dni po prvem odmerku).

Živali, ki so bile v letu 2017 že cepljene, prejmejo en odmerek cepiva. Novorojene živali in živali, ki so prišle iz trgovanja in še niso bile cepljene proti BTV, pa 2 odmerka cepiva.
V letu 2017 se je sezona brez aktivnosti vektorja končala 22. aprila 2017. 
Za leto 2018 tako predvidevamo, da se bo sezona brez aktivnosti vektorja končala v drugi polovici aprila, odvisno od vremenskih/temperaturnih razmer.
 

Zaradi obsega del (cepljenje celotne populacije goveda in drobnice), in na podlagi izkušenj iz preteklega leta (preobremenjenost veterinarjev, zastoj v izvajanju drugih predpisanih del,…), je treba s cepljenjem začeti čimprej (predvidoma 8. januarja 2018), da bi se lahko cepljenje izvedlo v predpisanih rokih in s tem preprečilo pojav oziroma širjenje BTV.

 

Roki za izvedbo cepljenja

 

BTVPUR (Merial)

1. odmerek

2. odmerek

Govedo in koze

Najpozneje 15. 4. 2018

Najpozneje 13. 5. 2018

Ovce

Najpozneje 15. 4. 2018

-

 

Cepiva

V Sloveniji je registrirano cepivo za zaščito pred BTV:

·         BTVPUR suspenzija za injiciranje za ovce in govedo, proizvajalec MERIAL, 29 avenue Tony Garnier, 69007 Lyon, Francija.
Navodilo za uporabo, povzetek glavnih značilnosti
Zastopnik: Vetpromet d.o.o., Cesta na Brdo 100, 1000 Ljubljana

Registrirano tudi BTV multistrain cepivo, ki omogoča različno kombinacijo serotipov v končnem cepivu, glede na epizootiološko situacijo (Serotipi 1, 4 in 8)

Glede na trenutno epizootiološko situacijo bo v 2018 uporabljeno le monovalentno BTV 4 cepivo. Območja ostalih serotipov so »oddaljena«; trgovanje z dovzetnimi živali poteka večinoma znotraj istega območja z omejitvami (območja z omejitvami zaradi BTV v EU).

 

 

Določitev območja in trajanja cepljenja

Zaščitno cepljenje se izvaja vsaj tri zaporedna leta na območju celotne Slovenije. V skladu z znanstvenim mnenjem EFSA2 , je priporočljivo cepiti celotno populacijo dovzetnih živali (govedo, drobnica) vsaj 5 zaporednih let.

 

Vrsta in starost živali, ki bodo cepljene

Cepiti je treba vse govedo in drobnico. 
Drobnica se cepi v starosti več kot 1 mesec. Če živali izvirajo od cepljenih živali, se cepljenje izvede v starosti vsaj 2,5 meseca.
Govedo se cepi v starosti več kot 1 mesec. Če živali izvirajo od cepljenih živali, se cepljenje izvede v starosti vsaj 2,5 meseca.
 

 

Povzetek navodila za uporabo cepiva BTVPUR (Merial)

Cepivo

BTVPUR (Merial)

Ciljne vrste

Govedo, drobnica

Št. odmerkov:

govedo

2 (1- revakcinacija)

ovce

1

Odmerek

1 ml v podkožje

Starost cepljenja:

govedo

1 mesec

ovce

1 mesec

imune živali

2, 5 meseca

Nastop imunosti:

govedo

21 dni

ovce

21 dni

Trajanje imunosti:

govedo

1 leto

ovce

1 leto

Karenca

Nič dni

Kontraindikacije

Jih ni

 

 

Postopek cepljenja

Cepljenje opravi veterinar veterinarske organizacije s koncesijo.

Cepljenje se najprej opravi pri živalih na območjih, ki so najbližje pojavu bolezni.

Pred izvedbo cepljenja morajo biti živali individualno označene na način, določen v predpisih, ki urejajo identifikacijo in registracijo živali.

Cepljenje mora biti v skladu s predpisom, ki ureja informacijski sistem za spremljanje, nadzor in poročanje o določenih boleznih živali (EPI), vneseno v EPI.

Cepljenje se izvede v vseh rejah, ki bodo v EPI  v predizboru, namen

Odredba GOVEDO cepljenje BT - 2018 / 1. odmerek oziroma Odredba DROBNICA cepljenje BT - 2018 / 1. odmerek. Za reje, kjer bo potreben še drugi odmerek (govedo, koze) Odredba GOVEDO cepljenje BT - 2018 / 2. odmerek oziroma Odredba DROBNICA cepljenje BT - 2018 / 2. odmerek. 

Tehnične podrobnosti so določene v uporabniških navodilih EPI: Cepljenje proti bolezni modrikastega jezika, verzija 2.1, januar 2018, ki so dostopna na spletni strani EPI.

 

V skladu s priporočili proizvajalca se za cepljenje koz uporablja shema kot pri govedu.
Izjeme od zahtev za cepljenje bodo podrobnejše opredeljene v Obveznem navodilu za izvedbo cepljenja (predvidoma živali, ki bodo v določenem obdobju odpremljene v zakol,…).
 

 

Identifikacija in registracija živali

Vse živali morajo biti pred opravljenim cepljenjem označene na predpisan način. Če živali ob cepljenju niso označene, jih je treba najprej označiti in registrirati, šele potem se lahko pri teh živalih opravi cepljenje.

Pri drobnici se cepljenje opravi le pri individualno označenih živalih.

Za zagotavljanje sledljivosti cepljenih živali se podatki o izvedenih cepljenjih vnesejo v dosje živali in gospodarstva (govedo) in v dosje gospodarstva (drobnica).

 

Pogoji za premike živali z območja cepljenja ter cepljenih živali

Premiki cepljenih živali znotraj območja z omejitvami in na prosta območja oziroma na območja, kjer kroži drug serotip virusa, se izvajajo v skladu z Uredbo (EK) št. 1266/2007 – 7. in 8. člen, Priloga III.
Ne glede na obdobje aktivnosti vektorjev, se lahko trgovanje s cepljenimi živalmi izvaja ne glede na kategorijo živali (zakol, pleme, proizvodnja).
Preiskave pred premiki niso potrebne. 
Na podlagi točke b. prvega odstavka 8. člena Uredbe (EK) št. 1266/20071 je Slovenija podpisala sporazum z Avstrijo, na podlagi katerega:
-    se obdobje, po katerem se lahko cepljene živali premaknejo z območja z omejitvami zaradi BTV 4 na prosto območje v Avstriji, skrajša iz 60 dni na 10 dni. Preiskave niso potrebne; 
-    se lahko živali, mlajše od 90 dni premaknejo z območja z omejitvami zaradi BTV 4 na prosto območje v Avstriji, če izvirajo od mater, cepljenih proti BTV 4.
Podrobnejši pogoji za premike živali z območja z omejitvami so dostopni na spletni strani www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zdravje_zivali/bolezni/blue_tongue_disease/ .

 

Posebnosti

Za izvajanje programa spremljanja BTV v skladu s tretjo točko Priloge I Uredbe (EK) št. 1266/20071 se v rejah, kjer so določene kontrolne živali (sentineli), kontrolnih živali ne cepi. Kontrolnih živali se ne premika in ostanejo necepljene do konca sezone aktivnosti vektorjev.
Podrobnejša navodila za izvajanje programa spremljanja BTV s kontrolnimi živalmi so navedena v Obveznem navodilu za izvajanje Odredbe 2018.

 

Stroškovnik in financiranje

Cepljenja proti BTV v rokih, ki so določeni v programu, se financira iz proračuna Republike Slovenije – na podlagi ukrepov iz Odredbe 2018.
Cepljenja izven predlagane sheme in rokov tekom leta so strošek imetnika živali.
Strošek priprave cepljenja (organizacija, kilometri, čas) se kot »prihod na gospodarstvo« obračuna le enkrat za posamezen KMG-MID. Skupno je na podlagi pripravljenih predizborov (osnova stalež v VOLOS; možnost odstopanj, predvsem zaradi cepljenja pri drobnici – nova gospodarstva, javljanje staleža le enkrat letno) 36.977 KMG-MID.
 

Poročilo o izvajanju cepljenja

Poročila v skladu z zakonodajo:
-    EPI: sprotno spremljanje izvajanja (tedensko), mesečna poročila
-    Uredba (EU) št. 652/2014: vmesna, letna poročila, finančni zahtevek