Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ZDRAVSTVENI STATUSI

 

 

Kategorija

Zdravstveni status

Vnos živali iz

Odprema v

I

Uradno prost bolezni

Kategorije I

Vse kategorije

II

Program nadzora z namenom pridobivanja statusa prost bolezni

Kategorije I

Kategoriji III in V

III

Nepoznan status

Kategorije I, II ali III

Kategoriji III in V

IV

Program izkoreninjenja z namenom pridobivanja statusa prost bolezni

Kategorije I

Kategorijo V

V

Okužen

Vseh kategorij

Kategorijo V

 

Postopek za pridobitev zdravstvenega statusa »prost bolezni«

 • Ribogojnica/kompartment/cona lahko pridobi zdravstveni status »prost bolezni« kadar:
  • v ribogojnici/kompartmentu/coni ni prisotna nobena od dovzetnih vrst,
  • povzročitelj ne more preživeti v ribogojnici/kompartmentu/coni, ali
  • ribogojnica/kompartment/cona izpolnjuje zahteve iz Dela II Priloge V Direktive 2006/88/ES.
 • Nosilec dejavnosti posreduje na glavni urad Uprave vlogo za pridobitev statusa ribogojnice uradno proste bolezni. V vlogi morajo biti navedeni naslednji podatki:
  • G-MID ribogojnice,
  • vrste in izvor rib, dovzetnih za bolezen, za katero želi nosilec dejavnosti pridobiti zdravstveni status in ki se gojijo v ribogojnici,
  • meje cone ali kompartmenta za katere želi nosilec dejavnosti pridobiti zdravstveni status,
  • izvor vode,
  • naravne ali umetne pregrade,
  • sistem biološke varnosti v ribogojnici, coni ali kompartmentu (zaščita pred ribojedimi pticami in drugimi plenilci, razkuževalne bariere, ločevanje opreme, pribora, itd.) ter
  • rezultati opravljenih kliničnih pregledov in laboratorijskih preiskav v zadnjih 4 letih.
 • Za ribogojnico/cono/kompartment glavni urad Uprave v sodelovanju z NVI določi dvoletni program nadzora, znotraj katerega, glede na zgodovino zdravstvenega stanja in v skladu z Odločbo komisije 2001/183/ES, NVI opravi klinične preglede in vzorčenje 30 ali 150 rib. Nadzor nad izvajanjem programa nadzora vrši pristojni OU Uprave. Glavni urad Uprave posreduje proglasitev programa nadzora na Evropsko komisijo, ki na Stalnem odboru za prehransko verigo in zdravje živali (SCoFCAH) seznani vse države članice. Evropska komisija in države članice imajo po zasedanju 60 dni časa, da podajo morebitne zadržke in pripombe. Če po 60 dneh glavni urad Uprave ne prejme nobene pripombe, postane proglasitev programa nadzora veljavna. Glavni urad Uprave nosilcu dejavnosti izda odločbo in program se lahko izvaja.
 • Po zaključku programa in negativnih rezultatih opravljenih vzorčenj, glavni urad Uprave proglasi ribogojnico/kompartment/cono za prosto določene bolezni in proglasitev posreduje na Evropsko komisijo, ki o tem na SCoFCAH seznani vse države članice. Evropska komisija in države članice imajo po zasedanju 60 dni časa, da podajo morebitne zadržke in pripombe. Če po 60 dneh glavni urad Uprave ne prejme nobene pripombe, postane proglasitev veljavna in glavni urad Uprave nosilcu dejavnosti izda odločbo, s katero prizna zdravstveni status »prost bolezni«. Proizvodnja akvakulture se vpiše na seznam prostih ribogojnic, ki je objavljen na spletni strani Uprave.
 • Proglasitve so na vpogled na spletni strani Uprave.

Sanacija ribogojnice:

 • Če želi nosilec dejavnosti izkoreniniti neeksotično bolezen, vendar ne želi pridobiti zdravstvenega statusa »prost bolezni«, lahko na NVI posreduje vlogo za pripravo programa sanacije.
 • Program, ki ga odobri pristojni OU Uprave, mora zajemati vsaj naslednje ukrepe:
  • odstranitev vseh rib iz okužene ribogojnice,
  • čiščenje in razkuževanje,
  • prekinitev proizvodnje pred ponovno naselitvijo; čas prekinitve ne sme biti krajši od 6 tednov,
  • vzorčenje 30 rib dvakrat, v razmaku vsaj šestih mesecev.
 • Vzorce odvzame NVI.
 • Po zaključeni ukrepih se zdravstveni status ribogojnice iz »okuženega« spremeni v »nepoznan«.
 • Nosilec dejavnosti lahko v ribogojnico naseli le ribe, ki izvirajo iz neokužene ribogojnice.

DODATNA JAMSTVA

 

Za določene bolezni, ki niso navedene v delu II Priloge 3 Pravilnika, ki ureja akvakulture, lahko država, območje ali kompartment, pod določenimi pogoji, uveljavlja dodatna jamstva. 

Med te bolezni spadajo: 

 • spomladanska viremija krapov,
 • bakterijski nefritis,
 • infekciozna nekroza trebušne slinavke in 
 • okužba z Gyrodactylus salaris.

Če želi nosilec dejavnosti uveljavljati dodatna jamstva, mora na glavni urad Uprave posredovati vlogo za odobritev programa nadzora za določeno bolezen. Po zaključenem programu, ki ga pripravi NVI v sodelovanju z Upravo, pridobi ribogojnica zdravstveni status »prost bolezni«. 

Nosilec dejavnosti lahko trguje samo z ribogojnicami, ki imajo enak zdravstveni status (kategorija I).

Če sprejme ribogojnica z zdravstvenim statusom »prost bolezni«, ikre, mladice ali ribe iz ribogojnice z nižjim zdravstvenim statusom, pridobljeni status avtomatsko izgubi. 

Seznam držav, območij in kompartmentov, ki so v postopku pridobivanja statusa (imajo prijavljen program nadzora ali izkoreninjenja), oziroma status že imajo, je objavljen v Sklepu Komisije 2010/221/EU.