Skoči na vsebino

AKVAKULTURA

 

 

 

 

BOLEZNI

 

Seznam bolezni (eksotičnih in ne-eksotičnih), za katere se v primeru suma ali potrditve uvedejo ukrepi iz Pravilnika o zahtevah za zdravstveno varstvo živali in proizvodov iz akvakulture ter o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in obvladovanje določenih bolezni vodnih živali (Uradni list RS, št. 6/14):

 

Eksotične bolezni

Vrsta živali

Bolezen

Dovzetne vrste

RIBE

Epizootska hematopoetska nekroza (EHN)

šarenka/amerikanka (Oncorhynchus mykiss) in navadni ostriž (Perca fluviatilis)

MEHKUŽCI

okužba z Bonamia exitiosa

ostrige (Ostrea angasi in O. chilensis)

okužba s Perkinsus marinus

ostrige (Crassostrea gigas in C. virginica)

okužba z Microcytos mackini

ostrige (Crassostrea gigas, C. virginica, Ostrea conchaphila in O. edulis)

RAKI

Sindrom Taura

kozice (Penaeus setiferus, P. stylirostris in P. vannamei)

Bolezen rumene glave

kozice (Penaeus aztecus, P. duorarum, P. japonicus, P. monodon, P. setiferus, P. stylirostris in P. vannamei)

 

 

Ne-eksotične bolezni

Vrsta živali

Bolezen

Dovzetne vrste

RIBE

Virusna hemoragična septikemija (VHS)

sled (Clupea spp.), ozimice (Coregonus sp.), ščuka (Esox lucius), vahnja (Gadus aeglefinus), pacifiška trska (G. macrocephalus), trska (Gadus morhua), lososi (Oncorhynchus spp.), šarenka/amerikanka (O. mykiss), Onos mustelus, morska postrv (Salmo trutta), veliki romb (Scophthalmus maximus), papalina (Sprattus sprattus), lipan (Thymallus thymallus) in Paralichthys olivaceus

Infekciozna hematopoetska nekroza (IHN)

vrste lososov (Oncorhynchus keta, O. kisutch, O. masou, O. nerka, O. rhodurus in Oncorhynchus tshawytscha), šarenka/amerikanka (O. mykiss) ter atlantski losos (Salmo salar)

Koi herpes viroza (KHV)

navadni krap in koi krap (Cyprinus carpio)

Infekciozna anemija lososov (ISA)

šarenka/amerikanka (Oncorhynchus mykiss), atlantski losos (Salmo salar) in morska postrv (Salmo trutta)

MEHKUŽCI

okužba z Marteilia refringens

ostrige (O. angasi, O. chilensis, O. edulis, O. puelchana) užitna klapavica (Mytilus edulis) in klapavica (M. galloprovincialis)

okužba z Bonamia ostreae

ostrige (O. angasi, O. chilensis, O. conchaphila, O. denselammellosa, O. edulis, O. puelchana)

RAKI

Bolezen belih pik

vsi raki deseteronožci (red Decapoda)

 

 

VELJAVNI PREDPISI

 

 

NACIONALNA ZAKONODAJA

 

 • Zakon o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05 in 23/13)
 • Letna Odredba o izvajanju sistematičnega spremljanja stanja bolezni in cepljenj živali
 • Pravilnik o boleznih živali (Uradni list RS, št. 81/07 in 24/10)
 • Pravilnik o zahtevah za zdravstveno varstvo živali in proizvodov iz akvakulture ter o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanju in obvladovanje določenih bolezni vodnih živali (Uradni list RS, št. 6/14)
 • Pravilnik o centralnem registru objektov akvakulture in komercialnih ribnikov ter o zbiranju podatkov o staležu in proizvodnji akvakulture (Uradni list RS, št. 3/11)

 

ZAKONODAJA EU

 

 • Direktiva Sveta 2006/88/ES o zahtevah za zdravstveno varstvo živali in proizvodov iz akvakulture ter o preprečevanju in nadzoru določenih bolezni vodnih živali
 • Uredba Komisije št. 1251/2008 - izdajanje spričeval za dajanje živali in proizvodov iz ribogojstva na trg, za uvoz v Skupnost ter seznam vektorskih vrst
 • Odločba Komisije 2009/177/ES - programi za nadziranje in izkoreninjenje, doseganje zdravstvenega statusa »prost bolezni« za države članice, cone in kompartmente
 • Odločba Komisije 2008/392/ES – informacijska spletna stran
 • Odločba Komisije 2008/946/ES – zahteve za karanteno za živali iz akvakulture
 • Odločba Komisije 2008/896/ES -  smernice za sisteme nadziranja zdravja živali na podlagi ocene tveganja
 • Odločba Komisije 2001/183/ES – plani vzorčenja in diagnostične metode za odkrivanje in potrditev nekaterih bolezni rib

 

REGISTRACIJA PROIZVODNJE AKVAKULTURE

 

 • Vsak objekt akvakulture in komercialni ribnik mora biti registriran in vpisan v Centralni register objektov akvakulture in komercialnih ribnikov (CRA).
 • Registracija poteka v skladu s pravilnikom, ki ureja centralni register objektov akvakulture in komercialnih ribnikov.
 • Nosilec dejavnosti proizvodnje akvakulture je dolžan izpolniti enotni obrazec za vpis v register objektov akvakulture in komercialnih ribnikov in ga poslati na Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Služba za identifikacijo in registracijo ter informacijske sisteme (Uprava), Dunajska 22, 1000 Ljubljana. Na podlagi vpisa dodeli sistem proizvodnji akvakulture identifikacijsko številko (G-MID).

 

ODOBRITEV PROIZVODNJE AKVAKULTURE

 

 • V skladu s 5. členom pravilnika, ki ureja akvakulture, mora biti vsaka proizvodnja akvakulture odobrena. Izjeme, ki se lahko samo registrirajo so:

-       proizvodnja akvakulture, kjer živali niso namenjene dajanju na trg,

-       športno komercialni ribniki,

-       proizvodnja akvakulture, ki daje živali iz akvakulture na trg izključno za prehrano ljudi in to manjše količine (do 3.000 kg) neposredno končnemu potrošniku;

 • Nosilec dejavnosti proizvodnje akvakulture je dolžan najmanj 15 dni pred začetkom opravljanja dejavnosti vložiti vlogo na pristojni Območni urad Uprave (OU Uprave). Vloga se vloži na obrazcu, ki je kot Priloga 1 sestavni del pravilnika, ki ureja akvakulture. Komisija, ki jo imenuje direktor OU Uprave, opravi pregled proizvodnje akvakulture. Če proizvodnja akvakulture izpolnjuje predpisane zahteve, izda direktor OU Uprave nosilcu dejavnosti odločbo o odobritvi.

 • Zahteve, ki morajo biti izpolnjene za odobritev proizvodnje akvakulture:

-       ustrezno vodene evidence o vseh premikih živali in proizvodov iz akvakulture, o vseh poginih znotraj proizvodnih enot, rezultatih sheme pregledov; zagotovljena mora biti sledljivost od mesta izvora do namembnega kraja,

-       upoštevanje dobre higienske prakse (redno čiščenje, razkuževanje, namestitev razkuževalnih barier, ločevanje čistih in nečistih poti, skrb za dobro počutje živali iz akvakulture, zagotavljanje veterinarske oskrbe, itd.),

-       shema pregledov glede zdravja živali iz akvakulture, ki je pripravljena na podlagi ocene tveganja za posamezno proizvodnjo akvakulture.

 

 

OBVEŠČANJE IN POROČANJE

 

Obveščanje

 

V skladu s pravilnikom, ki ureja bolezni živali spadajo vse bolezni rib, mehkužcev in rakov s seznama med obvezno prijavljive bolezni, za katere je treba takoj poskrbeti, da se bolezen ugotovi oziroma se sum na bolezen ovrže.

 

Sum na bolezen:

 • Nosilec dejavnosti je dolžan vsak povečan pogin ali kakršnokoli odstopanje, ki kaže na možno prisotnost bolezni v ribogojnici, nemudoma javiti strokovnemu delavcu Nacionalnega veterinarskega inštituta (NVI) ali pristojnemu OU Uprave.
 • Strokovni delavec NVI opravi klinični pregled in odvzame vzorce za nadaljnje preiskave, na podlagi katerih se bolezen potrdi ali izključi.
 • S pisnim navodilom strokovni delavec NVI nosilcu dejavnosti predpiše ukrepe za preprečitev širjenja bolezni (npr. prepoved premikov iz in v ribogojnico).

 

Potrditev bolezni:

 • Če je bolezen potrjena, uradni veterinar pristojnega OU Uprave v ribogojnici izvede epizootiološko poizvedbo, s katero preveri premike rib, določi možne vire okužbe in druge lokacije, kamor bi se bolezen lahko razširila.
 • Uradni veterinar izda nosilcu dejavnosti odločbo, s katero proglasi ribogojnico za okuženo in:

-       določi zaprto območje okrog ribogojnice, ki zajema okuženo in ogroženo območje,

-       prepove poribljavanje in omeji premike rib v, iz ali znotraj zaprtega območja,

-       odredi odstranjevanje poginulih rib in

-       ostale potrebne ukrepe v skladu s pravilnikom, ki ureja akvakulture.

 

Poročanje

 

Nacionalno

Glavni urad Uprave mesečno pripravi poročilo o pojavih bolezni v Sloveniji. Mesečna poročila so objavljena na spletni strani Uprave.

 

Mednarodno

Glavni urad Uprave poroča o pojavih bolezni:

 • pristojnim organom držav članic,
 • Evropski komisiji (preko sistema ADNS) in
 • Mednarodni organizaciji za zdravje živali - OIE (preko sistema WAHIS v obliki takojšnjih, polletnih in letnih poročil).

 

ZDRAVSTVENI STATUSI

 

Kategorija

Zdravstveni status

Vnos živali iz

Odprema v

I

Uradno prost bolezni

Kategorije I

Vse kategorije

II

Program nadzora z namenom pridobivanja statusa prost bolezni

Kategorije I

Kategoriji III in V

III

Nepoznan status

Kategorije I, II ali III

Kategoriji III in V

IV

Program izkoreninjenja z namenom pridobivanja statusa prost bolezni

Kategorije I

Kategorijo V

V

Okužen

Vseh kategorij

Kategorijo V

 

 

Postopek za pridobitev zdravstvenega statusa »prost bolezni«

 • Ribogojnica/kompartment/cona lahko pridobi zdravstveni status »prost bolezni« kadar:

-       v ribogojnici/kompartmentu/coni ni prisotna nobena od dovzetnih vrst,

-       povzročitelj ne more preživeti v ribogojnici/kompartmentu/coni, ali

-       ribogojnica/kompartment/cona izpolnjuje zahteve iz Dela II Priloge V Direktive 2006/88/ES.

 • Nosilec dejavnosti posreduje na glavni urad Uprave vlogo za pridobitev statusa ribogojnice uradno proste bolezni. V vlogi morajo biti navedeni naslednji podatki:

-       G-MID ribogojnice,

-       vrste in izvor rib, dovzetnih za bolezen, za katero želi nosilec dejavnosti pridobiti zdravstveni status in ki se gojijo v ribogojnici,

-       meje cone ali kompartmenta za katere želi nosilec dejavnosti pridobiti zdravstveni status,

-       izvor vode,

-       naravne ali umetne pregrade,

-       sistem biološke varnosti v ribogojnici, coni ali kompartmentu (zaščita pred ribojedimi pticami in drugimi plenilci, razkuževalne bariere, ločevanje opreme, pribora, itd.) ter

-       rezultati opravljenih kliničnih pregledov in laboratorijskih preiskav v zadnjih 4 letih.

 • Za ribogojnico/cono/kompartment glavni urad Uprave v sodelovanju z NVI določi dvoletni program nadzora, znotraj katerega, glede na zgodovino zdravstvenega stanja in v skladu z Odločbo komisije 2001/183/ES, NVI opravi klinične preglede in vzorčenje 30 ali 150 rib. Nadzor nad izvajanjem programa nadzora vrši pristojni OU Uprave. Glavni urad Uprave posreduje proglasitev programa nadzora na Evropsko komisijo, ki na Stalnem odboru za prehransko verigo in zdravje živali (SCoFCAH) seznani vse države članice. Evropska komisija in države članice imajo po zasedanju 60 dni časa, da podajo morebitne zadržke in pripombe. Če po 60 dneh glavni urad Uprave ne prejme nobene pripombe, postane proglasitev programa nadzora veljavna. Glavni urad Uprave nosilcu dejavnosti izda odločbo in program se lahko izvaja.
 • Po zaključku programa in negativnih rezultatih opravljenih vzorčenj, glavni urad Uprave proglasi ribogojnico/kompartment/cono za prosto določene bolezni in proglasitev posreduje na Evropsko komisijo, ki o tem na SCoFCAH seznani vse države članice. Evropska komisija in države članice imajo po zasedanju 60 dni časa, da podajo morebitne zadržke in pripombe. Če po 60 dneh glavni urad Uprave ne prejme nobene pripombe, postane proglasitev veljavna in glavni urad Uprave nosilcu dejavnosti izda odločbo, s katero prizna zdravstveni status »prost bolezni«. Proizvodnja akvakulture se vpiše na seznam prostih ribogojnic, ki je objavljen na spletni strani Uprave.
 • Proglasitve so na vpogled na spletni strani Uprave.

 

Sanacija ribogojnice:

·         Če želi nosilec dejavnosti izkoreniniti neeksotično bolezen, vendar ne želi pridobiti zdravstvenega statusa »prost bolezni«, lahko na NVI posreduje vlogo za pripravo programa sanacije.

·         Program, ki ga odobri pristojni OU Uprave, mora zajemati vsaj naslednje ukrepe:

-       odstranitev vseh rib iz okužene ribogojnice,

-       čiščenje in razkuževanje,

-       prekinitev proizvodnje pred ponovno naselitvijo; čas prekinitve ne sme biti krajši od 6 tednov,

-       vzorčenje 30 rib dvakrat, v razmaku vsaj šestih mesecev.

·         Vzorce odvzame NVI.

·         Po zaključeni ukrepih se zdravstveni status ribogojnice iz »okuženega« spremeni v »nepoznan«.

·         Nosilec dejavnosti lahko v ribogojnico naseli le ribe, ki izvirajo iz neokužene ribogojnice.

 

 

DODATNA JAMSTVA

 

·         Za določene bolezni, ki niso navedene v delu II Priloge 3 Pravilnika, ki ureja akvakulture, lahko država, območje ali kompartment, pod določenimi pogoji, uveljavlja dodatna jamstva. 

·         Med te bolezni spadajo: spomladanska viremija krapov, bakterijski nefritis, infekciozna nekroza trebušne slinavke in okužba z Gyrodactylus salaris.

·         Če želi nosilec dejavnosti uveljavljati dodatna jamstva, mora na glavni urad Uprave posredovati vlogo za odobritev programa nadzora za določeno bolezen. Po zaključenem programu, ki ga pripravi NVI v sodelovanju z Upravo, pridobi ribogojnica zdravstveni status »prost bolezni«. 

·         Nosilec dejavnosti lahko trguje samo z ribogojnicami, ki imajo enak zdravstveni status (kategorija I).

·         Če sprejme ribogojnica z zdravstvenim statusom »prost bolezni«, ikre, mladice ali ribe iz ribogojnice z nižjim zdravstvenim statusom, pridobljeni status avtomatsko izgubi. 

·         Seznam držav, območij in kompartmentov, ki so v postopku pridobivanja statusa (imajo prijavljen program nadzora ali izkoreninjenja), oziroma status že imajo, je objavljen v Sklepu Komisije 2010/221/EU.

 

 

TRGOVANJE IN UVOZ

 

Kategorija

Zdravstveni status

Vnos živali iz kategorije

Veterinarsko spričevalo

Odprema v kategorijo

Vnos

Odprema

I

Uradno prost

I

DA

NE- če gre za odpremo v III ali V

Vse kategorije

DA –če gre za odpremo v I, II ali IV

II

Program nadzora

I

DA

NE

III in V

III

Nepoznan

I, II ali III

NE

NE

III in V

IV

Program izkoreninjenja

I

DA

DA

V

V

Okužen

Vse kategorije

NE

DA

V

 

Trgovanje

 

·         Pošiljko, namenjeno za trgovanje, mora spremljati ustrezno veterinarsko spričevalo:

-          kadar je pošiljka namenjena v državo članico, cono ali kompartment z zdravstvenim statusom »prost bolezni«, ali kadar se tam izvaja program nadzora ali izkoreninjenja bolezni,

-          kadar gre za dovzetne ali vektorske vrste za določene bolezni,

-          kadar živali iz akvakulture zapustijo območje, kjer veljajo ukrepi zaradi nadzora bolezni.

·         Nosilec dejavnosti najavo za trgovanje naslovi na pristojni OU Uprave.

·         Uradni veterinar v računalniški sistem TRACES obvezno vpiše podatke o premikih živali iz akvakulture na ozemlju EU, kadar se zahteva veterinarsko spričevalo in podatke o vseh drugih premikih živih živali iz akvakulture na ozemlju EU, namenjenih za gojenje ali poribljavanje.

 

 

Uvoz iz tretjih držav

 

·         Za uvoz v Republiko Slovenijo mora pošiljko vedno spremljati predpisano veterinarsko spričevalo.

·         Iz tretjih držav, ki so navedene na seznamu iz Priloge III Uredbe Komisije 1251/2008, se lahko v Slovenijo uvozijo:

-       ribe, raki in mehkužci, ki so namenjeni za nadaljnje gojenje, poribljavanje, športno-komercialne vode in odprte okrasne objekte;

-       okrasne ribe, dovzetne za eksotične in ne-eksotične bolezni, namenjene v zaprte okrasne objekte.

·         Okrasne ribe, ki niso dovzetne za eksotične in ne-eksotične bolezni ter okrasni mehkužci in raki,  namenjeni za zaprte okrasne objekte, se lahko v Slovenijo uvozijo le iz tretjih držav, ki so članice OIE.

 

Dodatne informacije

 

Letak: Virusna hemoragična septikemija in Koi herpes viroza

Evropska komisija: Zdravje živali - akvakultura

Mednarodna organizacija za zdravje živali - OIE