Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

IZDAJANJE RASTLINSKIH POTNIH LISTOV

Rastlinski potni list je uradna etiketa ali druga uradna oznaka, ki potrjuje, da rastline in rastlinski proizvodi, ki se premeščajo na ozemlju EU, izpolnjujejo predpisane zahteve zdravstvenega varstva rastlin. Zato morajo biti pred izdajo rastlinskega potnega lista opravljeni obvezni fitosanitarni pregledi. Rastlinski potni list pripravi pristojni organ v državi članici in je lahko standardiziran na ravni EU za različne vrste rastlin ali rastlinskih proizvodov.

 

Rastlinski potni listi se obvezno izdajajo za rastline in rastlinske proizvode s Seznama V.A  Direktive sveta 2000/29/ES ter za nekatere rastline in rastlinske proizvode izven teh seznamov, katerih nadzor je reguliran s posebnimi predpisi Evropske unije (Odločbe/Izvedbeni sklepi Evropske komisije o ukrepih). 
 
Seznam V.A Direktive sveta 2000/29/ES je glede na fitosanitarno nevarnost razdeljen na zelo rizične in manj rizične rastline, in sicer:

 


   
► če gre za pošiljke rastlin s Seznamov V.A.I/1 (.pdf) in V.A.II/1 (.pdf) (za varovana območja), mora rastlinski potni list spremljati pošiljke do končnega prejemnika;

 

► če gre za pošiljke rastlin, s Seznamov V.A.I/2 in V.A.I/3 (.pdf) ter V.A.II/2 (.pdf) (za varovana območja), mora rastlinski potni list spremljati pošiljke le do tržnih pridelovalcev (pravne in fizične osebe, ki se profesionalno ukvarjajo s pridelavo rastlin in rastlinskih proizvodov).

 

Seznam rastlin in rastlinskih proizvodov, za katere je obvezen rastlinski potni list, je razviden iz obrazca 4.

 

Rastlinske potne liste izdajajo:

 


   
► registrirani imetniki rastlin in rastlinskih proizvodov, če imajo za to dovoljenje Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin , ali

 

► izvajalci javnih pooblastil iz 68. člena Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (npr. Kmetijski inštitut Slovenije in Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije kot organa za uradno potrjevanje rastlinskega semenskega materiala) ali

 

► fitosanitarni inšpektorji ob vstopu v EU, za pošiljke rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov iz tretjih držav, ki so namenjene v druge države članice EU.

 

Pogoji za pridobitev dovoljenja za izdajanje rastlinskih potnih listov za imetnike rastlin:

 


   
► veljavna odločba o vpisu v FITO-register in dodeljena registrska številka;
► ustrezna odgovorna oseba za zdravstveno varstvo rastlin, ki je pridobila potrdilo o temeljnem znanju iz zdravstvenega varstva rastlin;

 

► zapisnik pristojnega inšpektorja o izpolnjevanju obveznosti, ki izhajajo iz registracije, ter pogojev glede ustreznosti predlogov rastlinskih potnih listov (vrste, oblike in vsebine), katerih vzorce pristojnemu inšpektorju predloži na vpogled; za pregled se plača pristojbina;

 

► podpis izjave na vlogi za pridobitev dovoljenja za izdajo rastlinskih potnih listov, da je pripravljen in sposoben izpolniti obveznosti pri izdajanju rastlinskih potnih listov.

 

Vloga za pridobitev dovoljenja za izdajanje rastlinskih potnih listov se vloži  pri Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin na predpisanih obrazcih. Navodila za izpolnjevanje vloge za pridobitev dovoljenja so dostopna tukaj.

 

Ko je vloga administrativno in vsebinsko popolna ter pristojni fitosanitarni inšpektor zapisniško ugotovi izpolnjevanje predpisanih pogojev, Uprava izda dovoljenje za izdajanje rastlinskih potnih listov.

 

Pri opravljanju dejavnosti in izdajanju rastlinskih potnih listov mora registrirani imetnik rastlin preko svoje odgovorne osebe za zdravstveno varstvo rastlin izpolnjevati vse predpisane obveznosti.

 

Vsebina, vrste in oblike rastlinskih potnih listov ter obveznosti njihovih izdajateljev so predpisane s Pravilnikom o pogojih za registracijo pridelovalcev, predelovalcev, uvoznikov in distributerjev rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih nadzorovanih predmetov in izdajanje rastlinskih potnih listov.

 

POZOR: Dne 19.09.2014 se je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) preimenovalo nazaj v Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), zato se do spremembe pravilnika kot pristojni organ na rastlinskih potnih listih lahko navaja bodisi staro bodisi novo ime organa oziroma njegova oznaka: MKO-UVHVVR ali MKGP-UVHVVR.