Skoči na vsebino

PRISTOJBINE IN DRUGI STROŠKI

PRISTOJBINE

 

S pristojbino se plača del stroškov fitosanitarnega pregleda rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, ki jih opravljajo fitosanitarni inšpektorji in fitosanitarni pregledniki v skladu s fitosanitarnimi predpisi ter izdaja fitosanitarnega spričevala ali drugega potrdila o zdravstveni ustreznosti. Višina pristojbine je določena s Pravilnikom o pristojbinah na področju zdravstvenega varstva rastlin in sicer:

 • za vnos pošiljk rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov s seznama V.B Direktive Sveta 2000/29/ES v Evropsko skupnost iz tretjih držav;
 • na mestih pridelave oziroma predelave rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov znotraj Evropske skupnosti s seznama V.A Direktive Sveta 2000/29/ES;
  pri izvozu in ponovnem izvozu pošiljk rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov v tretje države;
 • za redni letni pregled zavezancev iz FITO registra (register pridelovalcev, predelovalcev, distributerjev in uvoznikov rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov);
 • za preverjanje izpolnjevanja pogojev pred izdajo določenih dovoljenj:
  - za izdajanje rastlinskih potnih listov,
  - za uradno odobritev skladišča krompirja,
  - za uradno odobritev mesta v notranjosti za opravljanje pregledov uvoznih pošiljk rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov izven vstopnih mest;
  - za preverjanje izpolnjevanja pogojev novih lokacij pridelave (drevesnice, matični nasadi).

ODŠKODNINE


Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin določa možnost izplačila odškodnine pridelovalcu oziroma predelovalcu uničenih rastlin, katerih uničenje je bilo odrejeno zaradi prisotnosti karantenskega ali drugega nevarnega škodljivega organizma. Imetnik rastlin je do odškodnine upravičen, če je izvedel vse predpisane in odrejene ukrepe za zdravstveno varstvo rastlin ter izpolnil obveznosti iz zakona glede pregledovanja in sporočanja pojava škodljivega organizma.
 
Višino, način in postopek ugotavljanja odškodnine kot tudi primere, v katerih se le-ta izplačuje, predpisuje Pravilniko odškodninah na področju zdravstvenega varstva rastlin.
 
Uvozniki in distributerji do odškodnine za uničene rastline niso upravičeni, saj lahko škodo zanje uveljavljajo pri svojem dobavitelju.

 

Postopek za izplačilo se začne z vlogo imetnika uničenih rastlin. Vloga je takse prosta.